Leonard LAI6001F Manual de utilizare

Marca
Leonard
Model
LAI6001F
Tip
Manual de utilizare
LAI6001F
Upute za uporabu
Manual de utilizare
Navodila za uporabo
Ploča za kuhanje
Plită
Kuhalna plošča
SADRŽAJ
Sigurnosne informacije 2
Sigurnosne upute 4
Postavljanje 6
Opis proizvoda 7
Svakodnevna uporaba 9
Savjeti 12
Čišćenje i održavanje 13
Rješavanje problema 14
Tehnički podaci 16
Energetska učinkovitost 16
Zadržava se pravo na izmjene.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim ako
su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu
pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Pristupačni dijelovi su
vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
2 Leonard
Opća sigurnost
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete
grijače.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora
uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može
dovesti do požara.
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite na
površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će
se zagrijati.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nakon uporabe, isključite element ploče za kuhanje
odgovarajućom kontrolom, a ne oslanjajte se na detektor
posuđa.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. U slučaju da je
uređaj priključen na napajanje izravno, putem priključne
kutije, uklonite ili isključite osigurač kako biste odspojili
uređaj s napajanja. U svakom slučaju, kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako
bi se izbjegla opasnost.
Leonard 3
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za kuhanje
koju je napravio proizvođač uređaja za kuhanje, koje je je
u uputama za uporabu proizvođač naveo kao prikladne ili
one koji su isporučeni s uređajem. Uporaba
neodgovarajuće zaštite može uzrokovati nesreće.
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
Svaki uređaj na dnu ima ventilatore za
hlađenje.
Ako je uređaj postavljen iznad ladice:
Ne stavljajte nikakve male
predmete niti listove papira koji
mogu biti privučeni, jer mogu
oštetiti ventilatore ili onemogućiti
rad sustava za hlađenje.
Držite razmak od najmanje 2 cm
između dna uređaja i stvari
spremljenih u ladicu.
Uklonite sve razdvajajuće ploče
postavljene u ormarić ispod uređaja.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Prije obavljanja svih zahvata provjerite
je li uređaj isključen iz električne mreže.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje
priključka.
Koristite odgovarajući kabel napajanja.
Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
Na kabelu koristite spojnice.
Pazite da kabel napajanja ili utikač (ako
postoji) ne dodiruju vrući uređaj ili vruće
posuđe kada priključujete uređaj u
obližnje utičnice.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za zamjenu
kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni
servis ili električara.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
4 Leonard
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke,
osigurače (osigurače na uvrtanje
izvaditi iz ležišta), sklopke i releje
zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina ili strujnog
udara.
Prije prve upotrebe uklonite ambalažu,
naljepnice i zaštitne folije (ako postoje).
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Zonu kuhanja postavite na "isključeno"
nakon svake uporabe.
Ne oslanjajte se na prepoznavanje
posude.
Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Ako je površina uređaja napukla, uređaj
odmah isključite iz električne mreže. Na
taj način sprječavate strujni udar.
Korisnici s ugrađenim
elektrostimulatorom srca moraju biti
najmanje 30 cm udaljeni od indukcijskih
zona kuhanja kad uređaj radi.
Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i opekotina
Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad kuhate s njima.
Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
Korišteno ulje koje sadrži ostatke
hrane, može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se koristi
prvi put.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od oštećenja uređaja.
Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj
ploči.
Ne stavljajte vrući poklopac na staklenu
površinu ploče za kuhanje.
Nemojte dopustiti da tekućina u posuđu
ispari.
Pazite da vam predmeti ili posuđe ne
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku
foliju.
Posuđe od lijevanoga željeza, aluminija
ili posuđe s oštećenim dnom može
ogrebati staklo/staklokeramiku. Te
predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Čišćenje i održavanje
Redovito čistite uređaj kako se
površinski materijal ne bi oštetio.
Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
Leonard 5
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite isključivo neutralni deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala
ili metalne predmete.
Servisiranje
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
Serijski broj .........................
Ugradne ploče za kuhanje
Ugradne ploče za kuhanje smijete koristiti
jedino nakon uklapanja u odgovarajuće,
normirane ormare za ugradnju i radne
ploče.
Spojni kabel
Ploča za kuhanje isporučena s
priključnim kabelom.
Da biste zamijenili oštećeni električni
kabel, upotrijebite vrstu kabela:
H05V2V2-F koji podnosi temperaturu
od 90 °C ili višu. Obratite se svom
lokalnom servisnom centru.
Sklop
min.
50mm
min.
500mm
6 Leonard
min.
12
min.
60
min.
28
OPIS PROIZVODA
Izgled površine za kuhanje
145 mm
180 mm
210 mm
180 mm
1
1
1 1
2
1
Indukcijska zona kuhanja
2
Upravljačka ploča
Izgled upravljačke ploče
1 2 3 5 6
9
4
7810
Leonard 7
Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje
funkcije rade.
Polje
se‐
nzo‐
ra
Funkcija Napomena
1
UKLJUČIVANJE/ISKLJU‐
ČIVANJE
Za uključivanje i isključivanje ploče za
kuhanje.
2
Blokiranje / Uređaj za za‐
štitu djece
Za zaključavanje/otključavanje upravljačke
ploče.
3
Pauza Za uključivanje i isključivanje funkcije.
4
- Prikaz stupnjeva kuhanja Za prikaz stupnja kuhanja.
5
- Indikatori tajmera zona
kuhanja
Za prikaz zone za koju ste postavili vrijeme.
6
- Zaslon tajmera Za prikaz vremena u minutama.
7
- Za odabir zone kuhanja.
8
/
- Za povećanje ili smanjenje vremena.
9
/
- Za postavljanje stupnja kuhanja.
10
PowerBoost Za uključivanje funkcije.
Zasloni stupnja kuhanja
Zaslon Opis
Zona kuhanja je isključena.
-
Zona kuhanja je uključena
Pauza radi.
Funkcija automatskog zagrijavanja radi.
PowerBoost radi.
+ znamenka
Došlo je do kvara.
Zona kuhanja još je uvijek vruća (preostala toplina).
Blokiranje /Uređaj za zaštitu djece radi.
8 Leonard
Zaslon Opis
Posuđe nije prikladno, premalo je ili nema posuđa na zoni kuhanja.
Automatsko isključivanje radi.
Prikaz ostatka topline
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od opekotina uslijed
preostale topline. Indikator
prikazuje razinu preostale
topline za zone kuhanja koje
trenutno koristite. Indikatori se
također mogu uključiti za
susjedne zone kuhanja, čak i
ako ih ne koristite.
Indukcijske zone kuhanja stvaraju toplinu
potrebnu za kuhanje izravno na dnu
posuđa. Staklokeramika se grije uslijed
topline posuđa.
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Uključivanje i isključivanje
Dodirnite na 1 sekundu za uključivanje
ili isključivanje ploče kuhanja.
Automatsko isključivanje
Funkcija automatski isključuje ploču za
kuhanje u sljedećim slučajevima:
sve zone kuhanja su isključene,
niste postavili stupanj grijanja nakon
uključivanja ploče za kuhanje,
prolijete nešto po upravljačkoj ploči ili
na ploču stavite nešto duže od 10
sekundi (lonac, krpu, itd.). Oglašava se
zvučni signal a ploča za kuhanje se
isključuje. Uklonite predmet ili očistite
upravljačku ploču.
ploča za kuhanje se previše grije (npr.
kad iz lonca sve iskipi). Pustite da se
polje kuhanja ohladi prije ponovne
uporabe ploče za kuhanje.
koristite neprikladno posuđe. Prikazuje
se simbol i nakon 2 minute polje
kuhanja se automatski isključuje.
ne isključite zonu kuhanja i ne
promijenite stupanj kuhanja. Nakon
nekog vremena uključuje se i ploča
za kuhanje se isključuje.
Veza između stupnja kuhanja i
vremena nakon kojeg se ploča za
kuhanje isključuje:
Stupanj kuhanja Ploča za kuhanje
isključuje se
nakon
, 1 - 2
6 sata
3 - 4 5 sata
5 4 sata
6 - 9 1,5 sat
Stupanj kuhanja
Dodirnite kako biste povećali stupanj
kuhanja. Dodirnite kako biste smanjili
stupanj kuhanja. Za isključivanje zone
kuhanja istovremeno dodirnite i .
Leonard 9
Funkcija automatskog
zagrijavanja
Ako aktivirate tu funkciju možete u kraćem
vremenu postići potrebni stupanj kuhanja.
Ta funkcija na neko vrijeme postavlja
najviši stupanj kuhanja, a zatim ga
smanjuje na ispravni stupanj kuhanja.
Za aktivaciju te funkcije zona
kuhanja mora biti hladna.
Za uključivanje funkcije za zonu
kuhanja: dodirnite ( se uključuje).
Odmah dodirnite ( se uključuje).
Odmah dodirnite dok se ne uključi
odgovarajući stupanj kuhanja. Nakon 3
sekunde uključuje se
.
Za isključivanje funkcije: dodirnite .
Za uključivanje funkcije za zonu
kuhanja ako na zaslonu ne postoji
:
dodirnite
, zatim odaberite najviši
stupanj kuhanja 9, a potom ponovno
dodirnite . Da biste odredili željeni
stupanj kuhanja, odmah dodirnite .
Za isključivanje funkcije: promijenite
stupanj kuhanja.
PowerBoost
Ta funkcija indukcijskim zonama kuhanja
stavlja na raspolaganje više snage.
Funkcija se može aktivirati za indukcijsko
polje kuhanja samo ograničeni vremenski
period. Nakon tog vremena, indukcijsko
polje kuhanja automatski se vraća na
najviši stupanj kuhanja.
Pogledajte poglavlje "Tehnički
podaci".
Za aktivaciju funkcije za zonu kuhanja:
dodirnite . se uključuje.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
ili
.
Tajmer
Tajmer za odbrojavanje
Možete koristiti tu funkciju kako biste
postavili koliko dugo će zona kuhanja
raditi za jedno kuhanje.
Prvo postavite stupanj kuhanja za zonu
kuhanja, zatim postavite funkciju.
Za odabir zone kuhanja: dodirnite
više puta, sve dok se ne uključi indikator
odgovarajuće zone kuhanja.
Za aktivaciju funkcije ili promjenu
vremena: dodirnite or tajmera za
postavljanje vremena (00 - 99 minuta).
Kada indikator zone kuhanja počne sporo
bljeskati, vrijeme se odbrojava.
Za pregled preostalog vremena: zonu
kuhanja postavite pomoću . Indikator
zone kuhanja počinje brzo bljeskati. Na
zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme.
Za isključivanje funkcije: zonu kuhanja
odaberite pomoću i dodirnite .
Preostalo vrijeme odbrojava do 00.
Indikator zone kuhanja se isključuje.
Kad odbrojavanje završi, čuje
se zvučni signal i bljeska 00.
Zona kuhanja se isključuje.
Za isključivanje zvuka: dodirnite .
Zvučni Alarm
Tu funkciju možete koristiti kao Zvučni
Alarm kad je ploča za kuhanje uključena i
zone kuhanja ne rade. Zaslon stupnja
kuhanja prikazuje .
Za uključivanje funkcije: dodirnite .
Dodirnite ili na tajmeru kako biste
postavili vrijeme. Kad odbrojavanje završi,
čuje se zvučni signal i 00 bljeska.
Za isključivanje zvuka: dodirnite .
Za isključivanje funkcije: dodirnite a
zatim dodirnite . Preostalo vrijeme
odbrojava se do 00
10 Leonard
Ta funkcija nema utjecaja na
rad zona kuhanja.
Pauza
Ta funkcija postavlja sva aktivne zone
kuhanja na najniži stupanj kuhanja.
Nakon aktivacije funkcije svi ostali simboli
na upravljačkoj ploči su zaključani.
Funkcija ne zaustavlja funkcije tajmera.
Za uključivanje funkcije dodirnite .
Upali se .Postavka za grijanje smanji
se na 1.
Za deaktivaciju funkcije dodirnite .
Postavi se prethodno postavljena
postavka za grijanje.
Blokiranje
Možete zaključati upravljačku ploču
tijekom rada polja kuhanja. To sprječava
nehotičnu promjenu stupnja kuhanja.
Najprije podesite stupanj kuhanja.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
.
se uključuje u trajanju od 4
sekunde.Tajmer ostaje uključen.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
.
Prethodna postavka se uključuje.
Kada isključite ploču za
kuhanje, isključiti ćete i ovu
funkciju.
Uređaj za zaštitu djece
Ova funkcija sprječava nehotično
uključivanje ploče za kuhanje.
Za uključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću . Ne postavljajte
stupanj kuhanja. Dodirnite
u trajanju od
4 sekunde. se uključuje. Isključite ploču
za kuhanje pomoću .
Za isključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću . Ne postavljajte
stupanj kuhanja. Dodirnite u trajanju od
4 sekunde. se uključuje. Isključite ploču
za kuhanje pomoću .
Za premošćenje funkcije samo za jedno
kuhanje: uključite ploču za kuhanje
pomoću . se uključuje. Dodirnite u
trajanju od 4 sekunde. Postavite stupanj
kuhanja u sljedećih 10 sekundi. Možete
rukovati pločom za kuhanje. Kad isključite
ploču za kuhanje pomoću funkcija
ponovno radi.
Upravljanje snagom
Zone kuhanja grupirane su u skladu s
lokacijom i brojem faza na ploči za
kuhanje. Pogledajte sliku.
Svaka faza ima maksimalno
opterećenje od 3700 W.
Funkcija dijeli snagu između zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
Funkcija se uključuje kad ukupna
električna snaga polja kuhanja
priključenih na jednu fazu prijeđe 3700
W.
Funkcija smanjuje snagu ostalih zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
Prikaz stupnja kuhanja smanjene zone
mijenja se između dvije razine.
Leonard 11
SAVJETI
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Posuđe
Kod indukcijskih zona kuhanja
snažna elektromagnetska zona
vrlo brzo proizvodi toplinu u
posuđu.
Indukcijska polja kuhanja
koristite s prikladnim posuđem
za kuhanje.
Materijal posuđa
prikladni: lijevano željezo, čelik,
emajlirani čelik, nehrđajući čelik,
višeslojno dno (kojeg je proizvođač
označio kao odgovarajuće).
neprikladni: aluminij, bakar, mjed,
staklo, keramika, porculan.
Posuđe je prikladno za indukcijsku
ploču za kuhanje ako:
voda vrlo brzo zakuha na zoni
postavljenoj na najviši stupanj kuhanja.
dno posude privlači magnet.
Dno posuđa za kuhanje treba
biti što je moguće deblje i
ravnije.
Osigurajte da su dna posuda
čista i suha prije stavljanja na
površinu ploče za kuhanje.
Dimenzije posuđa
Indukcijska polja kuhanja prilagođavaju se
veličini dna posuđa.
Učinkovitost zone kuhanja je povezana s
promjerom posuđa. Posuđe manjeg
promjera dobiva samo dio snage koju
stvara zona kuhanja.
Pogledajte: "Tehnički podaci".
Buka tijekom rada
Ako čujete:
zvuk pucketanja: posuđe je izrađeno od
različitih materijala (struktura
"sendviča").
zvuk zviždanja: koristite zonu kuhanja s
visokim razinama električne snage, a
posuđe je izrađeno od različitih
materijala (struktura "sendviča").
brujanje: koristite visoku razinu
električne snage.
škljocanje: napajanje se uključuje.
pištanje, zujanje: radi ventilator.
Zvukovi su uobičajena pojava i ne
ukazuju na nikakav kvar.
Primjeri primjena kuhanja
Odnos između stupnja kuhanja i potrošnje
energije zone kuhanja nije linearan. Kada
povećate stupanj kuhanja, to povećanje
nije proporcionalno povećanju potrošnje
energije. To znači da zona kuhanja sa
srednjim stupnjem kuhanja troši manje od
polovice svoje snage.
Podaci u tablici navedeni su
samo kao smjernice.
Stupanj
kuhanja
Koristite za: Vrije
me
(min)
Savjeti
- 1
Održavanje kuhane hrane
toplom.
po po‐
trebi
Posuđe poklopite poklopcem.
1 - 2 Nizozemski umak, otapanje:
maslaca, čokolade, želatine.
5 - 25 Povremeno promiješajte.
12 Leonard
Stupanj
kuhanja
Koristite za: Vrije
me
(min)
Savjeti
1 - 2 Zgušnjavanje: mekani omleti,
pržena jaja.
10 -
40
Kuhati poklopljeno.
2 - 3 Kuhanje riže i jela na bazi
mlijeka, zagrijavanje gotovih
jela.
25 -
50
Dodajte najmanje dvostruko
više vode nego riže, jela na
mlijeku promiješajte na polovi‐
ci trajanja postupka.
3 - 4 Povrće kuhano na pari, riba,
meso.
20 -
45
Dodati nekoliko žlica tekućine.
4 - 5 Krumpir kuhan na pari. 20 -
60
Koristite maks. ¼ l vode za
750 g krumpira.
4 - 5 Kuhanje većih količina namirni‐
ca, variva i juha.
60 -
150
Do 3 l tekućine plus sastojci.
6 - 7 Lagano prženje: odresci, teleći
Cordon-bleu, kotleti, mljeveno
meso u tijestu, kobasice, jetra,
zaprška, jaja, palačinke, uštip‐
ci.
po po‐
trebi
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
7 - 8 Jako prženje, popečci od
krumpira, odresci od buta,
odresci.
5 - 15 Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
9 Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u loncu),
prženje krumpirića u dubokom ulju.
Ključanje velikih količina vode. PowerBoost je uključeno.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opće informacije
Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
Posuđe koje koristite za kuhanje uvijek
mora imati čisto dno.
Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen rad.
Koristite posebno sredstvo za čišćenje
prikladno za površine ploče za kuhanje.
Koristite poseban strugač za staklo.
Čišćenje ploče za kuhanje
Odmah uklonite: otopljenu plastiku,
plastičnu foliju, šećer i hranu sa
šećerom jer u protivnom nečistoće
mogu uzrokovati oštećenja ploče za
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine. Koristite posebni strugač na
staklenoj površini pod oštrim kutom i
oštricu pomičite po površini.
Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
Leonard 13
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
Uklonite sjajnu diskoloraciju metala:
Za čišćenje staklenih površina krpom
koristite otopinu vode i octa.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Rješavanje problema
Problem Mogući uzrok Rješenje
Ne možete uključiti ploču za
kuhanje ili rukovati njome.
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno priključena
na mrežno napajanje.
Pogledajte shemu spajanja.
Osigurač je pregorio. Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Niste u roku od 10 sekundi
postavili stupanj kuhanja.
Ponovno uključite ploču za
kuhanje i u roku 10 sekundi
odredite stupanj kuhanja.
Dodirnuli ste istovremeno 2
ili više polja senzora.
Dodirnite samo jedno polje
senzora.
Pauza radi. Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Na upravljačkoj ploči ima vo‐
de ili masnih mrlja.
Očistite upravljačku ploču.
Oglašava se zvučni signal i
ploča za kuhanje se
isključuje.
Kada je ploča za kuhanje
isključena oglašava se zvuč‐
ni signal.
Prekrili ste jedno ili više
polja senzora.
Uklonite predmet s polja se‐
nzora.
Ploča za kuhanje se
isključuje.
Nečim ste prekrili polje se‐
nzora .
Uklonite predmet s polja se‐
nzora.
Ne uključuje se prikaz preo‐
stale topline.
Zona nije vruća jer je radila
samo kratko vrijeme, ili je
senzor u kvaru.
Ako je zona radila dovoljno
dugo i trebala bi biti vruća,
obratite se ovlaštenom ser‐
visu.
14 Leonard
Problem Mogući uzrok Rješenje
Funkcija automatskog
zagrijavanja ne radi.
Zona je vruća. Ostavite zonu da se do‐
voljno ohladi.
Postavili ste najviši stupanj
kuhanja.
Najviši stupanj kuhanja
posjeduje istu snagu kao i
funkcija.
Stupanj kuhanja mijenja se
između dvije razine.
Upravljanje snagom radi. Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Polja senzora se zagrijavaju. Posuđe je preveliko ili ste ga
stavili preblizu kontrolama.
Ako je moguće, veliko posu‐
đe stavite na stražnje zone.
Uključuje se .
Radi Uređaj za zaštitu djece
iliBlokiranje.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Uključuje se .
Na polju nema posuđa. Stavite posuđe na polje
kuhanja.
Posuđe nije odgovarajuće. Koristite prikladno posuđe.
Pogledajte poglavlje „Savjeti
i preporuke".
Promjer dna posuđa premali
je za polje.
Koristite posuđe ispravnog
promjera. Pogledajte: "Teh‐
nički podaci".
i broj su prikazani.
Došlo je do pogreške na
ploči za kuhanje.
Isključite i nakon 30 sekundi
ponovno uključite ploču za
kuhanje. Ako se opet
pojavi, isključite ploču za
kuhanje iz električnog
napajanja. Nakon 30 sekun‐
di, ponovno priključite ploču
za kuhanje. Ako i dalje
dolazi do kvara, kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
Možete čuti kontantni "bip
"zvuk.
Električni priključak nije
ispravan.
Iskopčajte ploču za kuhanje
iz napajanja. Obratite se
kvalificiranom električaru
kako bi provjerio instalaciju.
Ako ne možete naći rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Također
navedite troznamenkastu slovnu šifru za
staklokeramiku (nalazi se u uglu staklene
površine) i poruku pogreške koja se
prikazuje. Budite sigurni da ste pločom za
rukovanje rukovali na ispravan način. Ako
niste, rad servisera ili dobavljača neće biti
besplatan, čak ni za vrijeme jamstvenog
roka. Upute o službi za kupce i
jamstvenim uvjetima nalaze se u u
jamstvenoj knjižici.
Leonard 15
TEHNIČKI PODACI
Natpisna pločica
Model LAI6001F PNC 949 492 329 00
Vrsta 61 B4A 00 AA 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Indukcija 7.35 kW Proizvedeno u Rumunjskoj
Ser.br. ................. 7.35 kW
LEONARD
Specifikacije zona kuhanja
Zona kuhanja Nazivna sna‐
ga (maks.
stupanj
kuhanja) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimalno
trajanje [min]
Promjer posu‐
đa [mm]
Prednja lijeva 2300 3700 10 180 - 210
Stražnja lijeva 1800 - - 145 - 180
Prednja desna 1400 2500 4 125 - 145
Stražnja desna 1800 - - 145 - 180
Snaga zona kuhanja može se malo
razlikovati od podataka u tablici. Mijenja
se ovisno o materijalu i dimenzijama
posuđa.
Radi što optimanijih rezultata kuhanja,
koristite posuđe koje nije veće od
promjera navedenog u tablici.
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014
Identifikacija modela LAI6001F
Vrsta ploče za kuhanje Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj zona kuhanja 4
Tehnologija zagrijavanja Indukcija
Promjer kružnih zona
kuhanja (Ø)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja desna
Stražnja desna
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Potrošnja energije po zoni
kuhanja (EC electric
cooking)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja desna
Stražnja desna
188,9 Wh/kg
178,8 Wh/kg
183,4 Wh/kg
178,8 Wh/kg
16 Leonard
Potrošnja energije ploče za
kuhanje (EC electric hob)
182,5 Wh/kg
EN 60350-2 - Kućni električni uređaji za
kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje -
metode mjerenja učinkovitosti
Ušteda energije
Ako slijedite savjete navedene ispod,
možete uštedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.
Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
Prije uključenja zone kuhanja, stavite
posuđe na nju.
Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.
Posuđe stavite izravno na sredinu zone
kuhanja.
Koristite preostalu toplinu za
održavanje hrane toplom ili za topljenje.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
Leonard 17
CUPRINS
Informaţii privind siguranţa 18
Instrucţiuni de siguranţă 20
Instalarea 22
Descrierea produsului 23
Utilizarea zilnică 25
Informaţii şi sfaturi 28
Îngrijirea şi curăţarea 29
Depanare 30
Date tehnice 32
Eficienţă energetică 32
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din
instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi permanent
instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil pentru o consultare
ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare
de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi
profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte.
Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii,
acesta trebuie activat.
18 Leonard
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Aspecte generale privind siguranţa
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire.
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru
extern sau cu un sistem telecomandat separat.
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind
grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca un
incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă. Opriţi
aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o pătură
anti-incendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat. Un
proces de gătire pe termen scurt trebuie supravegheat
permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi nimic
pe suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile şi
capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se
pot înfierbânta.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
După utilizare, stingeţi elementul plitei cu ajutorul butonului
şi nu lăsaţi această operaţiune în sarcina detectorului de
vase.
Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. În cazul
în care aparatul este conectat direct la sursa de alimentare
folosind cutia de conexiuni, scoateţi siguranţa pentru a
deconecta aparatul de la sursa de curent. În ambele
cazuri, contactaţi Centrul de service autorizat.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un service
Leonard 19
autorizat sau de persoane cu o calificare calificare similară
pentru a se evita pericolul.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca fiind
adecvate sau opritoarele incluse în aparat. Utilizarea unor
opritoare neadecvate poate produce accidente.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare personală sau
deteriorare a aparatului.
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu un
agent de etanşare pentru ca umezeala
să nu umfle materialul.
Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau
sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi
de pe aparat nu vor cădea atunci când
uşa sau fereastra va fi deschisă.
Fiecare aparat are ventilatoare de
răcire în partea de jos.
Dacă aparatul este instalat deasupra
unui sertar:
Nu depozitaţi niciun obiect mic sau
foi de hârtie care ar putea fi
aspirate, deoarece acestea pot
deteriora ventilatoarele de răcire
sau pot afecta sistemul de răcire.
Păstraţi o distanţă de minim 2 cm
între baza aparatului şi obiectele
depozitate în sertar.
Scoateţi toate panourile de separare
instalate în cabinet sub aparat.
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Înainte de a efectua orice tip de
operaţie, asiguraţi-vă că aţi deconectat
aparatul de la sursa de curent.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt compatibili
cu valorile nominale ale sursei de
alimentare.
Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare electrică
şi ştecherele (dacă există) slăbite sau
incorecte pot să provoace încălzirea
excesivă a terminalului.
Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
Verificaţi dacă este instalată protecţia
la electrocutare.
Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
20 Leonard
/