Leonard LAI6030A Manual de utilizare

Marca
Leonard
Model
LAI6030A
Tip
Manual de utilizare
LAI6030A
Manual de utilizare
Plită
CUPRINS
Informaţii privind siguranţa 2
Instrucţiuni de siguranţă 4
Descrierea produsului 6
Utilizarea zilnică 8
Informaţii şi sfaturi 11
Îngrijirea şi curăţarea 13
Depanare 13
Instalarea 15
Date tehnice 17
Eficienţă energetică 18
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din
instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi permanent
instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil pentru o consultare
ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare
de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte.
Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii,
acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Copiii cu vârsta de maxim 3 ani nu trebuie lăsaţi niciodată
în apropierea acestui aparat atunci când acesta este în
funcţiune.
2 Leonard
Aspecte generale privind siguranţa
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire. Copiii cu vârsta mai mică de 8 ani
nu trebuie lăsaţi să se apropie de aparat dacă nu sunt
supravegheaţi permanent.
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru
extern sau cu un sistem telecomandat separat.
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind
grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca un
incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă. Opriţi
aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o pătură
anti-incendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat. Un
proces de gătire pe termen scurt trebuie supravegheat
permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi nimic
pe suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile şi
capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se
pot înfierbânta.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
După utilizare, stingeţi elementul plitei cu ajutorul butonului
şi nu lăsaţi această operaţiune în sarcina detectorului de
vase.
Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi
aparatul pentru a evita riscul de electrocutare.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un service
autorizat sau de persoane cu o calificare calificare similară
pentru a se evita pericolul.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca fiind
Leonard 3
adecvate sau opritoarele incluse în aparat. Utilizarea unor
opritoare neadecvate poate produce accidente.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu un
agent de etanşare pentru ca umezeala
să nu umfle materialul.
Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau
sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi
de pe aparat nu vor cădea atunci când
uşa sau fereastra va fi deschisă.
Dacă aparatul este aşezat deasupra
unor sertare, verificaţi dacă spaţiul
dintre partea de jos a aparatului şi
sertarul de sus este suficient pentru a
permite circulaţia aerului.
Baza aparatului poate deveni fierbinte.
Instalaţi sub aparat un panou de
separare ignifug pentru a preveni
accesarea bazei acestuia.
Verificaţi dacă spaţiul de ventilare de 2
mm, dintre blatul de lucru şi partea
frontală a unităţii inferioare, este liber.
Garanţia nu acoperă daunele cauzate
de lipsa spaţiului adecvat pentru
ventilare.
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Înainte de a efectua orice tip de
operaţie, asiguraţi-vă că aţi deconectat
aparatul de la sursa de curent.
Verificaţi dacă informaţiile de natură
electrică, specificate pe plăcuţa cu
datele tehnice, corespund cu cele ale
sursei de tensiune. În caz contrar,
contactaţi un electrician.
Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare electrică
şi ştecherele (dacă există) slăbite sau
incorecte pot să provoace încălzirea
excesivă a terminalului.
Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
Verificaţi dacă este instalată protecţia
la electrocutare.
Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
atunci când conectaţi aparatul la prizele
din vecinătate
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul (dacă există) sau
cablul de alimentare electrică.
Contactaţi Centrul nostru de service
autorizat sau un electrician pentru a
schimba un cablu de alimentare
deteriorat.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de instalare.
4 Leonard
Asiguraţi accesul la priză după
instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia de
împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin 3
mm.
Utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri şi
electrocutare.
Scoateţi toate ambalajele, etichetele şi
foliile de protecţie (dacă există) înainte
de prima utilizare.
Utilizaţi acest aparat într-un mediu
casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
După fiecare utilizare, opriţi zona de
gătit.
Nu vă bazaţi pe detectorul de vas.
Nu puneţi tacâmuri sau capace de oale
pe zonele de gătit. Acestea pot deveni
fierbinţi.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în contact
cu apa.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Dacă suprafaţa aparatului este crăpată,
deconectaţi imediat aparatul de la
reţeaua electrică. Procedaţi astfel
pentru a preveni electrocutarea.
Utilizatorii cu stimulator cardiac trebui
să păstreze o distanta de minim 30 de
cm faţă de zonele de gătit prin inducţie
atunci când aparatul este în funcţiune.
Când puneţi alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi explozie
Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci
când gătiţi.
Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.
Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.
Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
Nu puneţi un capac fierbinte pe
suprafaţa de sticlă a plitei.
Nu permiteţi evaporarea completă a
lichidului din vase.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
Nu activaţi zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele
sunt goale.
Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
Vasele realizate din fontă, aluminiu sau
cu bazele deteriorate pot zgâria
suprafaţa din sticlă / vitroceramică.
Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte
atunci când trebuie să le mutaţi pe plita
de gătit.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Leonard 5
Îngrijirea şi curăţarea
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi
lăsaţi-l să se răcească.
Scoateţi aparatul din priză înainte de a
efectua operaţiile de întreţinere.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi niciun produs abraziv,
burete abraziv, solvent sau obiect
metalic.
Gestionarea deşeurilor după
încheierea ciclului de viaţă al
aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată a
acestui aparat.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Service
Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
DESCRIEREA PRODUSULUI
Configuraţia plitei de gătit
145 mm
180 mm
180/280
mm
1
21
1
1
Zonă de gătit cu inducţie
2
Panou de comandă
6 Leonard
Configuraţia panoului de comandă
1 2 3 4 5 6
79 810
Folosiţi câmpurile cu senzori pentru controlul aparatului. Afişajele, indicatoarele şi
semnalele sonore indică funcţiile active.
Câm
p cu
sen‐
zor
Funcţie Comentariu
1
PORNIT / SFARSIT Pentru activarea şi dezactivarea plitei.
2
Blocarea / Dispozitiv de si‐
guranţă pentru copii
Pentru blocarea / deblocarea panoului de co‐
mandă.
3
STOP+GO Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
4
- Afişajul nivelului de
căldură
Pentru a afişa nivelul de căldură.
5
- Indicatoarele cronometre‐
lor zonelor de gătit
Indică zona pentru care setaţi timpul.
6
- Afişajul cronometrului Pentru a afişa durata în minute.
7
- Pentru selectarea zonei de gătit.
8
/
- Pentru a creşte sau a descreşte durata.
9
Funcţia Putere Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
10
- Bară de comandă Pentru a seta nivelul de căldură.
Afişajele nivelurilor de căldură
Afişaj Descriere
Zona de gătit este dezactivată.
Leonard 7
Afişaj Descriere
-
Zona de gătit funcţionează.
Funcţia STOP+GO este în desfăşurare.
Funcţia Putere funcţionează.
+ cifră
Există o defecţiune.
O zonă de gătit este încă fierbinte (căldură reziduală).
Blocarea /Dispozitiv de siguranţă pentru copii funcţionează.
Pe zona de gătit se află un vas incorect, prea mic sau niciun vas.
Funcţia Oprire automată este în desfăşurare.
Indicator de căldură reziduală
AVERTISMENT! Pericol de
arsuri din cauza căldurii
reziduale.
Zonele de gătit prin inducţie realizează
căldura necesară pentru gătire direct în
baza vasului. Suprafaţa vitroceramică se
încălzeşte de la căldura a vaselor.
UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Activarea şi dezactivarea
Atingeţi timp de 1 secundă pentru a
activa sau dezactiva plita.
Oprire automată
Funcţia dezactivează automat plita
dacă:
toate zonele de gătit sunt dezactivate,
nu setaţi nivelul de căldură după
activarea plitei,
aţi vărsat ceva sau aţi pus ceva pe
panoul de comandă pentru mai mult de
10 secunde (o tigaie, o lavetă etc.).
Este emis un semnal acustic şi plita se
dezactivează. Îndepărtaţi obiectul sau
curăţaţi panoul de comandă.
plita se înfierbântă prea tare (de ex.
când s-a evaporat tot lichidul dintr-o
tigaie). Lăsaţi zona de gătit să se
răcească înainte de a utiliza plita din
nou.
folosiţi vase neadecvate. Se aprinde
simbolul , iar zona de gătit se
dezactivează automat după 2 minute.
nu dezactivaţi o zonă de gătit sau nu
modificaţi nivelul de căldură. După un
timp se aprinde , iar plita se
dezactivează.
Relaţia între nivelul de căldură şi durata
după care plita se dezactivează:
Nivel de căldură Plita se dezacti‐
vează după
, 1 - 2
6 ore
3 - 4 5 ore
5 4 ore
6 - 9 1,5 ore
8 Leonard
Nivelul de căldură
Pentru a seta sau modifica nivelul de
căldură:
Atingeţi bara de comandă la nivelul corect
de căldură sau mişcaţi degetul pe
lungimea barei de comandă până când
ajungeţi la setarea corectă pentru căldură.
Funcţia Putere
Această funcţie oferă putere suplimentară
zonelor de gătit prin inducţie. Funcţia
poate fi activată exclusiv pentru zona de
gătit prin inducţie doar pentru o perioadă
limitată de timp. După această perioadă,
zona de gătit prin inducţie comută automat
înapoi la cel mai ridicat nivel de căldură.
Consultaţi capitolul „Informaţii
tehnice”.
Pentru activarea funcţiei pentru o zonă
de gătit: atingeţi . se aprinde.
Pentru a dezactiva funcţia: modificaţi
nivelul de căldură.
Funcţia Putere cu o zonă de
gătit cu două circuite
Funcţia este activată pentru circuitul
interior când plita detectează un vas cu
diametrul mai mic decât cel al circuitului
interior. Funcţia este activată pentru
circuitul exterior când plita detectează un
vas cu diametrul mai mare decât cel al
circuitului interior.
Temporizator
Cronometru cu numărătoare inversă
Puteţi utiliza această funcţie pentru a seta
durata funcţionării zonei de gătit pentru
doar o singură sesiune de gătit.
Mai întâi setaţi nivelul de căldură pentru
zona de gătit, după aceea setaţi funcţia.
Alegerea zonei de gătit: atingeţi în
mod repetat până când indicatorul unei
zone de gătit necesare se aprinde.
Pentru a activa funcţia sau modifica
timpul: atingeţi sau de la
cronometru pentru a seta durata (00 - 99
minute). Atunci când indicatorul zonei de
gătit se aprinde intermitent în secvenţă
lentă, timpul este numărat descrescător.
Pentru a verifica timpul rămas: setaţi
zona de gătit cu
. Indicatorul zonei de
gătit începe să se aprindă intermitent
rapid. Afişajul indică timpul rămas.
Pentru a dezactiva funcţia: setaţi zona
de gătit cu şi atingeţi . Durata
rămasă numără înapoi până la 00.
Indicatorul zonei de gătit se stinge.
Când timpul ajunge la final este
emis un semnal sonor, iar
simbolul 00 se aprinde
intermitent. Zona de gătit este
dezactivată.
Pentru oprirea sunetului: atingeţi .
Cronometru
Puteţi utiliza această funcţie ca un
Cronometru atunci când plita este
activată şi zonele de gătit nu funcţionează.
Afişajul nivelului de căldură indică
.
Pentru a activa funcţia: atingeţi
.
Pentru setarea timpului atingeţi sau
de la cronometru. Atunci când timpul
ajunge la final, este emis un semnal
sonor, iar 00 se aprinde intermitent.
Pentru oprirea sunetului: atingeţi .
Funcţia nu are nici o influenţă
asupra funcţionării zonelor de
gătit.
STOP+GO
Această funcţie setează toate zonele de
gătit care funcţionează la setarea minimă.
Atunci când funcţia este activă, nu puteţi
modifica nivelul de căldură.
Leonard 9
Funcţia nu opreşte funcţiile cu
cronometru.
Pentru a activa funcţia: atingeţi . se
aprinde.
Pentru a dezactiva funcţia: atingeţi .
Se activează nivelul anterior de căldură.
Blocarea
Puteţi bloca panoul de comandă când
zonele de gătit sunt utilizate. Previne
modificarea accidentală a nivelului de
căldură.
Reglaţi mai întâi nivelul de căldură.
Pentru a activa funcţia: atingeţi . se
aprinde pentru 4 secunde.Cronometrul
rămâne pornit.
Pentru a dezactiva funcţia: atingeţi .
Se activează nivelul anterior de căldură.
Când dezactivaţi plita se
dezactivează şi această
funcţie.
Dispozitiv de siguranţă pentru
copii
Această funcţie împiedică utilizarea
accidentală a plitei.
Pentru a activa funcţia: activaţi plita cu
. Nu setaţi nivelul de căldură. Atingeţi
timp de 4 secunde. se aprinde.
Dezactivaţi plita cu .
Pentru a dezactiva funcţia: activaţi plita
cu
. Nu setaţi nivelul de căldură.
Atingeţi timp de 4 secunde. se
aprinde. Dezactivaţi plita cu .
Pentru a anula funcţia pentru doar o
singură gătire: activaţi plita cu
. se
aprinde. Atingeţi timp de 4 secunde.
Reglaţi nivelul de căldură în decurs de
10 secunde. Puteţi utiliza plita. Când
dezactivaţi plita cu , funcţia este activă
din nou.
OffSound Control (Dezactivarea
şi activarea semnalelor sonore)
Dezactivaţi plita. Atingeţi timp de 3
secunde. Afişajul se aprinde şi se stinge.
Atingeţi timp de 3 secunde. Se
afişează
sau . Atingeţi de la
cronometru pentru a alege una dintre
următoarele opţiuni:
- sunetele sunt dezactivate
- sunetele sunt activate
Pentru a confirma selecţia, aşteptaţi până
când plita se dezactivează automat.
Atunci când această funcţie este setată la
puteţi auzi semnalele sonore doar
atunci când:
atingeţi
Cronometru scade
Cronometru cu numărătoare inversă
scade
puneţi ceva pe panoul de comandă.
Funcţia Sistem de control al
nivelului puterii
Zonele de gătit sunt grupate în funcţie
de amplasare şi numărul de faze de la
plită. Consultaţi imaginea.
Fiecare fază are o capacitate electrică
maximă de 3700 W.
Funcţia împarte puterea între zonele de
gătit conectate la aceeaşi fază.
Funcţia se activează când capacitatea
electrică totală a zonelor de gătit
conectate la o singură fază depăşeşte
3700 W.
Funcţia scade puterea de la alte zone
de gătit conectate la aceeaşi fază.
Afişajul nivelului de căldură pentru
zona cu putere redusă se schimbă între
două niveluri.
10 Leonard
INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Vasul de gătit
Pentru zonele de gătit prin
inducţie, un câmp
electromagnetic puternic
creează foarte rapid căldură în
vasul pentru gătit.
Folosiţi zonele de gătit prin
inducţie cu vase adecvate.
Materialul vaselor de gătit
adecvat: fontă, oţel, oţel emailat, oţel
inoxidabil, bază cu mai multe straturi
(marcate ca fiind adecvate de către
producător).
neadecvat: aluminiu, aramă, alamă,
sticlă, ceramică, porţelan.
Vase sunt adecvate pentru o plită cu
inducţie dacă:
o cantitatea redusă de apă fierbe foarte
repede pe o zonă setată la nivelul de
căldură maxim.
un magnet este atras de baza vasului.
Baza vasului trebuie să fie cât
mai groasă şi cât mai plată.
Dimensiunile vaselor
Zonele de gătit prin inducţie se adaptează
la dimensiunile bazei vasului, în mod
automat, în anumite limite.
Eficienţa zonei de gătit este corelată cu
diametrul vasului de gătit. Vasele cu
diametre mai mici decât cea minimă
primesc numai parţial puterea generată de
zona de gătit.
Consultaţi capitolul „Informaţii
tehnice”.
Zgomotul pe durata funcţionării
Dacă auziţi:
zgomot de crăpături: vasul este făcut
din materiale diferite (construcţie
„sandviş”).
sunet ca un fluierat: folosiţi zona de
gătit cu nivel ridicat de putere, iar vasul
este făcut din materiale diferite
(construcţie „sandviş”).
zumzet: folosiţi un nivel ridicat de
putere.
pocnituri: apar procese de comutare
electrică.
şuierat, bâzâit: funcţionează
ventilatorul.
Zgomotele sunt normale şi nu indică
nicio defecţiune a plitei.
Leonard 11
Exemple de gătit
Relaţia dintre nivelul de căldură şi
consumul electric al zonei de gătit nu este
liniară. Creşterea nivelului de căldură nu
este direct proporţională cu consumul
electric al zonei de gătit. Aceasta
înseamnă că zona de gătit cu nivelul
mediu de căldură consumă sub jumătate
din puterea sa maximă.
Datele din tabel sunt doar
orientative.
Nivel de
căldură
Utilizare pentru: Du‐
rată
(min)
Recomandări
- 1
Menţinerea la cald a alimente‐
lor gătite.
con‐
form
nec‐
esităţi‐
lor
Puneţi un capac pe vas.
1 - 2 Sos olandez, topit: unt, cioco‐
lată, gelatină.
5 - 25 Amestecaţi din când în când.
1 - 2 Solidificare: omlete pufoase,
ouă ochiuri.
10 -
40
Gătiţi cu capacul pus.
2 - 3 Fierberea înăbuşită a orezului
şi a mâncărurilor care conţin
lapte, încălzirea alimentelor
preparate.
25 -
50
Adăugaţi minim de două ori
mai mult lichid decât orez,
amestecaţi în timpul gătitului
mâncărurile care conţin lapte.
3 - 4 Pentru a găti la aburi legume,
peşte, carne.
20 -
45
Adăugaţi câteva linguri de li‐
chid.
4 - 5 Cartofi gătiţi la abur. 20 -
60
Utilizaţi maxim ¼ l apă pentru
750 g de cartofi.
4 - 5 Gătirea unor cantităţi mai mari
de alimente, tocane şi supe.
60 -
150
Până la 3 l lichid plus ingre‐
diente.
6 - 7 Prăjire uşoară: escalop, cor‐
don bleu de viţel, şniţele, chif‐
tele, cârnaţi, ficat, roux, ouă,
clătite, gogoşi.
con‐
form
nec‐
esităţi‐
lor
Întoarceţi la jumătatea duratei
de gătit.
7 - 8 Crochete de cartofi, muşchiu‐
leţ, cotlete, bine făcute.
5 - 15 Întoarceţi la jumătatea duratei
de gătit.
9 Pentru a fierbe apă, paste, pentru a prăji carnea la suprafaţă (gulaş, friptură
înăbuşită), pentru a prăji intens cartofi-pai.
Pentru a fierbe cantităţi mari de apă. Funcţia Putere este activată.
12 Leonard
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Informaţii cu caracter general
Curăţaţi plita după fiecare întrebuinţare.
Întotdeauna utilizaţi vase de gătit cu
fundul curat.
Zgârieturile sau petele închise la
culoare de pe suprafaţa plitei nu au
niciun efect asupra modului de
funcţionare al plitei.
Folosiţi un agent de curăţare special,
adecvat pentru suprafaţa plitei.
Folosiţi o racletă specială pentru sticlă.
Curăţarea plitei
Înlăturaţi imediat: plasticul topit, foliile
din plastic, zahărul şi alimentele cu
zahăr. În caz contrar, murdăria poate
deteriora plita. Aveţi grijă să nu vă
ardeţi. Deplasaţi oblic racleta specială
pe suprafaţa vitrată, la un unghi mare şi
îndepărtaţi resturile de pe suprafaţă.
Eliminaţi după ce plita s-a răcit
suficient: depuneri de calcar, pete de
apă şi de grăsime, decolorări metalice
strălucitoare. Curăţaţi plita cu o lavetă
umedă şi un detergent ne-abraziv.
După curăţare, ştergeţi plita cu o lavetă
moale.
Îndepărtaţi decolorarea metalică
lucioasă: folosiţi o soluţie cu apă şi
oţet şi curăţaţi suprafaţa de sticlă cu o
lavetă umedă.
DEPANARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă Cauză posibilă Soluţie
Plita nu poate fi pornită sau
utilizată.
Plita nu este conectată la o
sursă electrică sau este con‐
ectată incorect.
Verificaţi dacă plita este
conectată corect la priza
electrică. Consultaţi diagra‐
ma de conectare.
Siguranţa este arsă. Verificaţi dacă siguranţa
este cauza defecţiunii. Dacă
siguranţele se ard în mod
repetat, adresaţi-vă unui
electrician calificat.
Activaţi plita din nou şi setaţi
nivelul de căldură în mai pu‐
ţin de 10 secunde.
Aţi atins 2 sau mai multe
câmpuri cu senzor simultan.
Atingeţi doar un câmp cu
senzor.
Funcţia STOP+GO este în
desfăşurare.
Consultaţi capitolul „Utilizar‐
ea zilnică”.
Leonard 13
Problemă Cauză posibilă Soluţie
Pe panoul de comandă este
apă sau acesta este acoper‐
it cu stropi de grăsime.
Ştergeţi panoul de co‐
mandă.
Este emis un semnal acustic
şi plita se dezactivează.
Atunci când plita se dezacti‐
vează este emis un semnal
acustic.
Aţi pus un obiect pe unul
sau mai multe câmpuri cu
senzor.
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpurile cu senzor.
Plita se dezactivează. Aţi pus un obiect pe câmpul
cu senzor .
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpul cu senzor.
Indicatorul căldurii reziduale
nu se aprinde.
Zona nu este fierbinte pen‐
tru că a fost utilizată numai o
scurtă perioadă de timp.
Dacă zona a funcţionat sufi‐
cient de mult pentru a fi fier‐
binte, contactaţi un Centru
de service autorizat.
Căldura comută între două
niveluri.
Sistemul de control al nive‐
lului puterii este activ.
Consultaţi capitolul „Utilizar‐
ea zilnică”.
Câmpurile cu senzor se în‐
fierbântă.
Vasul este prea mare sau l-
aţi pus prea aproape de bu‐
toane.
Puneţi vasele mari pe zo‐
nele din spate, dacă este
posibil.
Nu există semnal atunci
când atingeţi câmpurile cu
senzor ale panoului.
Semnalele sunt dezactivate. Activaţi semnalele.
Consultaţi capitolul „Utilizar‐
ea zilnică”.
se aprinde.
Oprirea automată este ac‐
tivă.
Dezactivaţi plita şi activaţi-o
din nou.
se aprinde.
Este activat Dispozitivul de
siguranţă pentru copii sau
funcţia de Blocare a butoa‐
nelor.
Consultaţi capitolul „Utilizar‐
ea zilnică”.
se aprinde.
Pe zonă nu este niciun vas. Puneţi un vas pe zonă.
Vasul este inadecvat. Folosiţi un vas adecvat.
Consultaţi capitolul „Informa‐
ţii şi sfaturi”.
Diametrul bazei vasului este
prea mic pentru zonă.
Utilizaţi vase de gătit cu di‐
mensiuni corecte.
Consultaţi capitolul „Informa‐
ţii tehnice”.
14 Leonard
Problemă Cauză posibilă Soluţie
Este afişat şi un număr.
Plita prezintă o eroare. Deconectaţi un timp plita de
la sursa de alimentare elec‐
trică. Deconectaţi siguranţa
de la sistemul electric al lo‐
cuinţei. Reconectaţi. Dacă
simbolul reapare, con‐
tactaţi un Centru de service
autorizat.
se aprinde.
Plita prezintă o eroare
deoarece a fiert tot conţinu‐
tul dintr-un vas. Oprirea au‐
tomată şi protecţia la supra‐
încălzire a zonelor intră în
funcţiune.
Dezactivaţi plita. Înlăturaţi
vasul fierbinte. După aproxi‐
mativ 30 de secunde activaţi
din nou zona. Dacă vasul a
fost problema, mesajul de
eroare se stinge. Indicatorul
de căldură reziduală poate
rămâne aprins. Lăsaţi vasul
să se răcească suficient.
Verificaţi dacă vasul dvs.
este compatibil cu plita.
Consultaţi capitolul „Informa‐
ţii şi sfaturi”.
Dacă nu găsiţi o soluţie...
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui Centru de service autorizat. Furnizaţi
informaţiile de pe plăcuţa cu date tehnice.
Menţionaţi şi codul format din trei
caractere pentru vitroceramică (se află în
colţul suprafeţei de sticlă) şi mesajul de
eroare care apare. Verificaţi dacă aţi
utilizat plita corect. În caz contrar, trebuie
să plătiţi intervenţia tehnicianului de la
centrul de service sau a comerciantului,
chiar şi în perioada de garanţie.
Instrucţiunile cu privire la centrele de
service şi condiţiile de garanţie se găsesc
în broşura de garanţie.
INSTALAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Înaintea instalării
Înaintea instalării plitei, notaţi informaţiile
de mai jos aflate pe plăcuţa cu date
tehnice. Plăcuţa cu datele tehnice se află
pe partea inferioară a plitei.
Numărul de serie ...........................
Plitele încorporate
Utilizaţi plite încorporate numai după ce
asamblaţi plita în unităţi de mobilier şi
suprafeţe de lucru ce corespund
standardelor.
Cablul de conectare
Pentru conexiunea cu o singură fază
sau cu două faze folosiţi următorul tip
de cablu de alimentare (sau varianta
superioară): H05V2V2-F T min 90°C.
Leonard 15
Asamblarea
min.
50mm
min.
500mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
< 20 mm
> 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 500 mm
R 5mm
min.
55mm
560
+1
mm
490
+1
mm
min.
38 mm
min.
2 mm
16 Leonard
min.
12 mm
min.
2 mm
Cutia de protecţie
Dacă folosiţi o cutie de protecţie
(accesoriu suplimentar), nu sunt necesare
spaţiul frontal de 2 mm pentru fluxul de
aer şi podeaua de protecţie direct sub
plită. Cutia de protecţie nu este disponibilă
în toate ţările. Contactaţi furnizorul.
Nu puteţi folosi cutia de
protecţie dacă instalaţi plita
deasupra unui cuptor.
DATE TEHNICE
Plăcuţă cu date tehnice
Model LAI6030A PNC 949 594 423 00
Tip 60 GAD DE AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz
Inducţie 7.4 kW Fabricat în Germania
Nr. ser. ................. 7.4 kW
LEONARD
Leonard 17
Specificaţiile zonelor de gătit
Zonă de gătit Putere nomi‐
nală (nivel
maxim de
căldură) [W]
Funcţia Pu‐
tere [W]
Funcţia Pu‐
tere durata
maximă [min]
Diametru vas
[mm]
Stânga faţă 1400 - - 125 - 145
Stânga spate 1800 2500 10 145 - 180
Dreapta faţă 1800
3500
2800
3700
5
5
145 - 245
245 - 280
Puterea zonelor de gătit poate diferi cu
valori foarte mici faţă de datele din tabel.
Aceasta se modifică în funcţie de
materialul şi dimensiunile vasului.
Pentru rezultate optime la gătire, folosiţi
vase care nu sunt mai mari decât
diametrul specificat în tabel.
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
Informaţii despre produs în conformitate cu EU 66/2014
Identificarea modelului LAI6030A
Tipul plitei Plită încorporată
Numărul de zone de gătit 3
Tehnologia de încălzire Inducţie
Diametrul zonelor de gătit
circulare (Ø)
Stânga faţă
Stânga spate
Dreapta faţă
14,5 cm
18,0 cm
28,0 cm
Consumul de energie per
zonă de gătit (EC electric
cooking)
Stânga faţă
Stânga spate
Dreapta faţă
188,6 Wh / kg
180,5 Wh / kg
177,1 Wh / kg
Consumul de energie al
plitei (EC electric hob)
182,0 Wh / kg
EN 60350-2 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 2: Plite - Metode
pentru măsurarea performanţei
Economisirea energiei
Puteţi economisi energia în timpul gătitului
zilnic dacă respectaţi recomandările de
mai jos.
Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar
cantitatea necesară.
Dacă este posibil, puneţi întotdeauna
capace pe vase.
Înainte de a activa zona de gătit, puneţi
un vas pe aceasta.
Puneţi vase mici pe zone de gătit mici.
Puneţi vasul direct pe centrul zonei de
gătit.
Pentru a păstra alimentele calde sau a
le topi folosiţi căldura reziduală.
18 Leonard
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
Leonard 19
*
867328493-A-252016
/