Electrolux Z9122 Manual de utilizare

Marca
Electrolux
Model
Z9122
Tip
Manual de utilizare
44
Dziękujemy za wybór oczyszczacza powietrza
Oxygen  rmy Electrolux. Aby w pełni wykorzystać
jego funkcje, należy uważnie przeczytać instrukcję.
Funkcje/Akcesoria
1 Panel przedni
2 Wlot powietrza
3 Wylot powietrza
4 Zmywalny fi ltr HEPA (typ EF108W)
5 Aktywny węglowy fi ltr wstępny redukujący
zapachy (typ EF109)
6 Silnik wentylatora
7 Pilot zdalnego sterowania z dwiema bateriami AA*
8 Przycisk zerowania wskaźnika oczyszczania/
wymiany fi ltra
Wyświetlacz
10 Przycisk ON-OFF (wł./wył.)
11 Przełącznik SPEED/MODE (prędkość/tryb)
12 Wskaźnik fi ltra — sygnalizuje potrzebę
oczyszczenia fi ltra HEPA.
13 Wskaźnik prędkości wentylatora — pokazuje
bieżące ustawienie prędkości wentylatora.
14 Wskaźnik trybu (cichy/automatyczny*)
15 Czujnik zapachu*
16 Wskaźnik zapachu*
17 Czujnik zdalnego sterowania*
Pilot zdalnego sterowania*
18 Przycisk wł./wył.
19 Przycisk trybu cichego
20 Przycisk trybu automatycznego
21 Przełącznik prędkości
22 Przycisk turbo
Gdzie ustawić oczyszczacz powietrza
Urządzenie należy umieścić co najmniej 0,5 m od
ściany lub innych przedmiotów (np. zasłon).
Oczyszczacz powietrza nie powinien st
w przeciągu.
Urządzenie musi stać na stabilnym podłożu.
Informacje dla klienta
Firma Electrolux nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za jakiekolwiek uszkodzenia powste w wyniku
nieprawidłowegoytkowania urządzenia lub
manipulowania przy urządzeniu przez osoby
niepowołane.
W przypadku trudności z kupieniem akcesoriów
do oczyszczacza powietrza fi rmy Electrolux należy
odwiedzić naszą witrynę pod adresem www.
electrolux.com.
* Tylko niektóre modele.
Vă mulţumim pentru alegerea unui puri cator de
aer Electrolux Oxygen. Pentru a obţine cele mai
bune rezultate, citiţi cu atenţie manualul.
Funcţii/Accesorii
1 Panou frontal
2 Ori ciu de aer
3 Grilaj de evacuare
4 Filtru HEPA lavabil (număr de referinţă EF108W)
5 Pre- ltru cu carbon activ pentru reducerea
mirosurilor neplăcute (număr de referinţă EF109)
6 Motor cu ventilator
7 Telecomandă cu 2 baterii AA*
8 Buton de resetare pentru indicatorul de curăţare/
înlocuire a fi ltrului
A şaj
10 Buton PORNIRE - OPRIRE
11 Selector VITEZĂ/MOD
12 Indicator fi ltru – va semnaliza când este necesară
curăţarea Filtrului HEPA.
13 Indicator viteză ventilator – Indică setarea curentă
a vitezei ventilatorului.
14 Indicator Mod (Silenţios / Auto*)
15 Senzor miros *
16 Indicator miros *
17 Senzor telecomandă *
Telecomandă *
18 Buton PORNIRE/OPRIRE
19 Buton mod Silenţios
20 Buton mod Auto
21 Selector de viteze
22 Buton viteză Turbo
Amplasarea puri catorului de aer
Amplasaţi unitatea la cel puţin 0,5 metri distanţă
de perete sau de alte obiecte (de ex., perdele).
Nu aşezaţi purifi catorul de aer în zone expuse
curentului.
Aşezaţi unitatea pe o suprafaţă stabilă.
Informaţii pentru cliei
Electrolux nu îşi asumă răspunderea pentru
deteriorările cauzate de utilizarea necorespunzătoare
a aparatului sau în cazul în care se aduc modifi cări
aparatului.
În cazul în care nu găsiţi accesorii pentru purifi catorul
dumneavoastră de aer Electrolux, vizitaţi site-ul nostru
www.electrolux.com.
* Disponibil numai pentru unele modele.
2
1
5
4
7
8
9
3
6
12
13 17 16 15
20
22
14 1 1 10
19
21
18
Oxygen_manual_v05_2.indd 44Oxygen_manual_v05_2.indd 44 1/13/09 3:49:18 PM1/13/09 3:49:18 PM
45
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Ten oczyszczacz powietrza powinien być używany
wyłącznie w warunkach gospodarstwa domowego.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do
ytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fi zycznych, sensorycznych czy
umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu tego typu urdzeń,
chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat korzystania z tego urdzenia
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie naly używać urdzenia
w naspujących sytuacjach:
w pobliżu gazów łatwopalnych itp.;
bez zamontowanych fi ltrów lub pokrywy przedniej;
kiedy fi ltr jest uszkodzony lub niedrożny;
kiedy świeci się wskaźnik fi ltra;
w pobliżu prac budowlanych gdzie występuje
drobny pył, np. gips, cement, mąka, gorący lub
zimny popiół;
przed wyjęciem fi ltrów z opakowań.
Nie należy
umieszczać przedmiotów na urządzeniu lub
w jego wnętrzu;
blokować wlotu lub wylotu powietrza;
umieszczać urządzenia pod czujnikiem dymu;
oliwić silnika. Łożyska są trwale nasmarowane i
zamknięte;
umieszczać produktu w miejscu bezpośrednio
nasłonecznionym, blisko grzejnika lub innych
źródeł ciepła.
Powyższe działania mogą poważnie uszkodzić
urządzenie — uszkodzenia takie nie są objęte
gwarancją.
Wskazówki dotyczące bezpieczstwa
podczas korzystania z urządzeń
elektrycznych
Należy regularnie sprawdzać, czy przewód zasilający
nie jest uszkodzony. Nigdy nie używać oczyszczacza
powietrza, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa, uszkodzony
przewód zasilający powinien być wymieniony
przez autoryzowany punkt serwisowy lub osobę o
odpowiednich kwalifi kacjach.
Nigdy nie ciągnąć ani nie podnosić oczyszczacza
powietrza, trzymając go za przewód zasilający.
Przed czyszczeniem lub konserwacją oczyszczacza
powietrza wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Czynności serwisowe mogą być wykonywane
wyłącznie przez personel autoryzowanego
punktu serwisowego fi rmy Electrolux.
Oczyszczacz powietrza należy przechowywać
w suchym miejscu.
Măsuri de protecţie
Acest puri cator de aer trebuie să fi e utilizat numai
într-un mediu casnic.
Acest aparat nu este conceput pentru a fi folosit de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fi zice,
senzoriale şi mentale reduse, sau care nu au experienţă
sau cunoştinţe legate de acesta, dacă nu sunt
supravegheate sau dacă nu au fost instruite cu privire
la utilizarea acestuia de către o persoană responsabilă
de siguranţa lor.
Nu utilizaţi niciodată produsul
în apropierea unor gaze infl amabile etc.
fără a monta corespunzător fi ltrele sau capacul
frontal.
cu fi ltre deteriorate sau înfundate.
dacă indicatorul fi ltrului este aprins.
în apropierea unei lucrări de construcţie, cu praf
n, de exemplu ghips, ciment, făină, scrum.
fără a (desface) despacheta mai întâi fi ltrele
Eviti să
ezaţi obiecte pe unitate sau în interiorul
acesteia.
blocaţi ori ciul de aer sau grilajul de evacuare.
ezaţi produsul sub un detector de fum.
ungeţi motorul. Rulmenţii sunt permanent
lubrifi aţi şi izolaţi.
ezaţi produsul în lumina solară directă sau
în apropierea unui radiator sau a altei surse de
căldură.
Acţiunile descrise mai sus pot deteriora grav produsul
– garanţia nu acoperă acest tip de defecţiuni.
Instrucţiuni de siguraă privitoare la
partea electrică
Verifi caţi cu regularitate daca există semne de
deteriorare a cablului. Nu folosiţi niciodată un
puri cator de aer al cărui cablu de alimentare este
deteriorat.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, pentru a evita pericolul, acesta
trebuie înlocuit de producător, de un agent de
service al acestuia sau de o persoană califi cată
corespuntor.
Nu deplasaţi şi nu ridicaţi niciodată purifi catorul
de aer trăgând de cablu.
Deconectaţi întotdeauna aparatul din priză înainte
de orice operaţiune de curăţare sau de întreţinere.
Operaţiunile de întreţinere trebuie efectuate de
către un centru de service autorizat Electrolux.
Păstraţi purifi catorul de aer într-un loc uscat.
PL
RO
Oxygen_manual_v05_2.indd 45Oxygen_manual_v05_2.indd 45 1/13/09 3:49:18 PM1/13/09 3:49:18 PM
46
Rozpoczęcie użytkowania
OSTRZEŻENIE: ltry znajdują s
w plastikowych opakowaniach ochronnych i
przed pierwszym uruchomieniem oczyszczacza
powietrza należy je rozpakow.
1
Zdjąć przedni panel, chwytając za zewnętrzne
krawędzie i delikatnie pociągając do siebie.
1
Delikatnie wyjąć opakowane fi ltry.
1
Zdjąć plastikowe opakowania z fi ltrów. Z
powrotem włożyć fi ltr HEPA oraz fi ltr węglowy do
urządzenia.
1
Założyć panel przedni, zaczepiając go u góry
urządzenia i zatrzaskując.
1
Podłączyć przewód zasilający do gniazdka.
Nacisnąć przycisk ON-OFF na urządzeniu lub na
pilocie zdalnego sterowania*.
1. Obsługa ręczna
Nacisnąć przycisk SPEED/MODE na urdzeniu, aby
ustawić odpowiedni tryb działania. Tę samą
funkcję pełnią przyciski SPEED, TURBO i QUIET na
pilocie zdalnego sterowania*.
SPEED — wyr prędkości: I, II lub III.
TURBO — uruchamia najwyższą prędkość
wentylatora dla uzyskania maksymalnego efektu
oczyszczania powietrza.
QUIET MODE — najniższa prędkość wentylatora.
Urządzenie pracuje cicho, a panel wwietlacza jest
przyciemniony. Ten tryb najlepiej ustawić na noc,
aby nie zakłócać domownikom spokojnego snu.
2. Obsługa automatyczna*
Przez pierwsze 4 minuty po uruchomieniu urządzenia
wskaźnik zapachu będzie pulsował, informując o
wykonywanym pomiarze jakości powietrza.
Obsługa automatyczna jest domyślnym trybem
działania urządzenia. Czujnik zapachu automatycznie
wykrywa stężenie zanieczyszczeń w powietrzu i
odpowiednio dostosowuje prędkość wentylatora.
Czujnik zapachu*
Czujnik zapachu wyświetla 4 poziomy czystości
powietrza. Jeśli urządzenie działa w trybie
automatycznym, czujnik zapachu automatycznie
dostosowuje prędkość wentylatora do poziomu
zanieczyszczenia powietrza (rys. 6 i 7).
Czujnik zapachu reaguje na nagłe zmiany stężenia
dymu papierosowego, zapachy zwierząt oraz
inne zanieczyszczenia powietrza, takie jak środki
owadobójcze, perfumy, alkohol, rozpuszczalniki i
spraye.
Ghid de iniţiere
ATENŢIE: Filtrele sunt protejate de un înveliş
de plastic care trebuie înlăturat înainte de prima
utilizare a Purifi catorului de aer.
1
Îndepărtaţi panoul frontal, apucând de marginile
inferioare exterioare şi trăgând uşor spre
dumneavoastră.
2
Scoateţi cu grijă fi ltrele protejate de învelişul lor.
3
Îndepărtaţi de pe fi ltre învelişul din plastic. Puneţi
la loc fi ltrul HEPA şi apoi fi ltrul cu carbon în
unitatea principală.
4
Puneţi la loc panoul frontal, prinzându-l pe partea
superioară a unităţii şi fi xându-l în poziţie.
5
Conectaţi cablul de alimentare la o priză. Apăsaţi
butonul PORNIRE-OPRIRE de pe unitate – sau de
pe telecomandă*.
1. Acţionare manuală
Apăsaţi butonul VITEZĂ/MOD de pe unitate pentru a
seta operaţia dorită – sau butonul VITEZĂ/TURBO
SILENŢIOS de pe telecomandă *.
VITEZĂ – vă permite să selectaţi viteza dorită: I, II
sau III.
TURBO – asigură cea mai mare viteză a
ventilatorului pentru o curăţare optimă a aerului.
MOD SILENŢIOS – asigură cea mai redusă viteză
şi cea mai silenţioasă setare a ventilatorului şi un
afi şaj slab iluminat. Se sugerează utilizarea acestui
mod pe timpul nopţii, pentru un somn liniştit.
2. Acţionare automată*
În primele 4 minute de la pornirea unităţii, indicatorul
de miros clipte în timp ce unitatea măsoară calitatea
aerului.
La prima pornire unitatea este setată implicit pe
acţionare automată. Senzorul de miros va sesiza
imediat cantitatea de impurităţi din aer şi va regla
corespunzător viteza ventilatorului.
Senzor miros *
Senzorul de miros afi şează 4 niveluri de puritate
a aerului. Dacă unitatea este setată pe „Acţionare
automată”, Senzorul de miros va regla viteza
ventilatorului pentru a compensa nivelurile
ridicate de poluare a aerului (Fig. 4 şi 7).
Senzorul de miros reacţionează la creşteri bruşte
ale nivelurilor fumului de ţigară şi mirosurilor de
animale, ale anumitor poluanţi, precum şi ale
altor impurităţi din aer, de tipul insecticidelor,
parfumurilor, alcoolului, dizolvanţilor sau spray-
urilor.
1 2
3
5
4
6
7
Oxygen_manual_v05_2.indd 46Oxygen_manual_v05_2.indd 46 1/13/09 3:49:18 PM1/13/09 3:49:18 PM
47
Pilot zdalnego sterowania*
Otworzyć pokrywkę i włyć 2 baterie AA, tak jak
pokazano na rysunku (rys. 8).
Naly zawsze wymieniać dwie baterie
jednocześnie. Nieprawidłowe użytkowanie baterii
może doprowadzić do wycieku płynu z baterii
i/lub uszkodzenia pilota.
Kiedy pilot nie jest używany przez dłszy okres,
należy wyjąć z niego baterie.
Nie należy upuszczać pilota ani narażać go na
uszkodzenia. Pilot należy trzymać z dala od miejsc
bezpośrednio nasłonecznionych lub grzejników.
Pilot należy skierować w stronę urządzenia
w obrębie 6 metrów od niego. Należy usunąć
przedmioty lub meble znajdujące się między
pilotem a oczyszczaczem powietrza.
Wkładając baterie naly zwrócić uwagę na
bieguny.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Urządzenie należy czyścić suchą, mięk
ściereczką.
Nie należy używać płynów łatwopalnych, takich
jak benzen czy rozcieńczalnik do farb, ponieważ
mogą one uszkodzić urządzenie.
Od czasu do czasu należy czyścić ścianę
znajdującą się za urządzeniem.
Czyszczenie/wymiana  ltrów
W urządzeniu są zainstalowane dwa różne fi ltry:
ltr HEPA oraz węglowy fi ltr wstępny.
Filtr HEPA należy opłukać zazwyczaj co pół
roku ale nie więcej niż 6 razy co odpowiada
ytkowaniu przez 3 lata. Po tym okresie należy
go wymienić.
Konieczność wymiany/oczyszczenia fi ltra HEPA
sygnalizuje wskaźnik FILTER. Okres czyszczenia/
wymiany zależy od ilości godzin użytkowania,
jakości powietrza oraz umiejscowienia urządzenia.
Aby urządzenie działało z najwyższą wydajnością,
ltr węglowy należy wymieniać co trzy miesiące.
Filtra węglowego nie należy czyścić i używać
ponownie. Nie będzie on dostatecznie wydajny.
Wączyć urządzenie i zdjąć panel przedni,
chwytając jego zewnętrzne krawędzie od spodu i
delikatnie pociągając do siebie (rys. 1).
Wyciągnąć fi ltr węglowy oraz fi ltr HEPA, chwytając
za uchwyty umieszczone po bokach każdego
ltra (rys. 2).
Opłukać fi ltr HEPA czystą wodą zgodnie z rysunkiem
z obu stron i pozostawić do wyschnięcia na 24
godziny (rys. 9) lub wymienić fi ltr HEPA.
Umieścić w urządzeniu fi ltr HEPA i nowy fi ltr
węglowy. Należy używać tylko oryginalnych
ltrów zaprojektowanych specjalnie dla tego
urządzenia.
Telecomandă *
Deschideţi capacul şi introduceţi 2 baterii AA,
după cum este indicat (Fig. 8).
Înlocuiţi întotdeauna ambele baterii. Utilizarea
necorespunzătoare a bateriei poate cauza
scurgerea lichidului din baterie şi/sau deteriorarea
bateriei.
Dacă nu utilizaţi telecomanda pentru perioade
îndelungate, scoateţi bateriile.
Evitaţi să lăsaţi să cadă sau să deterioraţi
telecomanda. Nu lăsaţi telecomanda în lumina
solară directă sau în apropierea radiatoarelor.
Utilizaţi telecomanda la o distanţă de maxim 6
metri de purifi catorul de aer, îndreptată spre acesta.
Îndepărtaţi obiectele sau piesele de mobilier afl ate
între telecomandă şi purifi catorul de aer.
Introduceţi bateriile în poziţia corectă, respecnd
polarităţile.
ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE
Curăţaţi unitatea în caz de necesitate, ştergând-o
cu o cârpă uscată, moale.
Nu utilizaţi lichide volatile, de tipul benzenului
şi diluantului pentru vopsea, deoarece puteţi
deteriora unitatea.
Curăţaţi periodic peretele din spatele duzei de
evacuare a aerului.
Curăţarea/înlocuirea  ltrului
Există două fi ltre separate: Filtrul HEPA şi Pre-fi ltrul
cu carbon
Filtrul HEPA trebuie să fi e spălat în mod normal o
dată la şase luni, dar de maxim 6 ori, echivalentul
a 3 ani de utilizare. Apoi acesta trebuie înlocuit.
Indicatorul FILTRU va semnala când este necesa
înlocuirea/curăţarea Filtrului HEPA. Perioada de
curăţare/înlocuire va varia în funie de orele de
utilizare, calitatea aerului şi locaţia unităţii.
Pentru cele mai bune rezultate, schimbaţi Pre-
ltrul cu carbon o dată la trei luni.
Nu spălaţi şi apoi reutilizaţi Pre- ltrul cu carbon,
deoarece nu va funcţiona efi cient.
Opriţi unitatea şi îndepărtaţi panoul frontal,
apucând de marginile inferioare exterioare şi
trăgând uşor spre dumneavoastră (Fig. 1).
Scoateţi Pre- ltrul cu carbon şi Filtrul HEPA,
apucând de indentaţiile de pe fi ecare parte a
fi l t r u l u i ( F i g . 2 ) .
Spălaţi fi ltrul HEPA după cum este indicat în
imagine, numai cu apă, pe ambele părţi şi lăsaţi-l
să se usuce timp de 24 ore (Fig. 9), sau înlocuiţi
fi l t r u l H E P A .
Aşezaţi fi ltrul HEPA şi un nou Pre- ltru cu
carbon în unitate. Folosiţi numai fi ltre originale,
concepute pentru această unitate.
PL
RO
Oxygen_manual_v05_2.indd 47Oxygen_manual_v05_2.indd 47 1/13/09 3:49:19 PM1/13/09 3:49:19 PM
48
UWAGA: informacje na temat fi ltrów wymiennych
można uzyskać na stronie: www.electrolux.com.
Po założeniu fi ltra HEPA nacisnąć przycisk
zerowania (8) wewnątrz urządzenia i przytrzymać
go przez 5 sekund, aż będzie słyszalny dźwięk
potwierdzający. Następnie założyć z powrotem
panel przedni. Włączyć urządzenie.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed telefonem do serwisu... Poniżej
przedstawiamy rozwiązania najczęściej
spotykanych problemów. Dotyczą one sytuacji
niebędących wynikiem wad materiałowych lub
konstrukcyjnych.
Pilot nie działa*.
Sprawdzić, czy w pilocie znajdują się baterie
i czy zostały prawidłowo włożone. W razie
potrzeby wymienić wyczerpane baterie na nowe.
Nie wyrzucać zużytych baterii razem z innymi
odpadami tylko zanieść je do specjalnego punktu.
Upewnić się, że odległość między pilotem
zdalnego sterowania a urządzeniem nie
przekracza 6 metrów.
Usunąć przedmioty lub meble znajdujące się
między pilotem a oczyszczaczem powietrza.
Na działanie pilota zdalnego sterowania mo
mieć warunki oświetleniowe:
Pomieszczenia z elektroniczną regulacją
natężenia oświetlenia lub automatycznym
włącznikiem światła.
Bezpośrednie nasłonecznienie oczyszczacza
powietrza.
Miejsca z pulsującym światłem fluorescencyjnym
pochodzącym ze zużytych świetlówek.
Urdzenie zbyt słabo usuwa dym/pył
z powietrza.
Zdjąć przednią pokrywę i sprawdzić oba fi ltry,
nawet jeśli wskaźnik fi ltra się nie świeci.
• Zwiększprędkość wentylatora.
Sprawdzić, czy czujnik zapachu nie jest
zablokowany lub zatkany.
Lampka zapachu świeci się na niebiesko, ale
w powietrzu wcż wyczuwalny jest zapach.
Wyczyścić czujnik odkurzaczem, ponieważ może
być zablokowany.
Przesunąć urządzenie bliżej źróa zapachu.
Czujnik reaguje na zmianę zapachów. Jeżeli jak
zapach utrzymuje się w powietrzu przez dłuższy
czas, oczyszczacz powietrza nie będzie na niego
reagować.
Wymienić fi ltr węglowy.
NOTĂ: Pentru fi ltre de schimb, accesaţi www.
electrolux.com.
După ce aţi schimbat fi ltrul HEPA, apăsaţi butonul
de resetare (8) din interiorul unităţii timp de 5
secunde până când se aude un semnal sonor şi
aşezaţi la loc panoul frontal. Reporniţi unitatea.
DEPANARE
Înainte de a ne contacta telefonic – enumerăm
câteva soluţii la cele mai frecvente probleme.
Această listă nu acoperă problemele produse de
defectele de material şi manoperă.
Telecomanda nu funcţionează.*
Asiguraţi-vă că bateriile telecomenzii sunt
introduse corect, sau înlocuiţi bateriile uzate. Nu
uitaţi că bateriile uzate trebuie să fi e predate la un
punct pentru colectarea bateriilor.
Verifi caţi dacă distanţa de la telecomandă la
unitate este mai mică de 6 metri.
Îndepărtaţi obiectele sau piesele de mobilier
afl ate între telecomandă şi puri catorul de aer.
Condiţii de iluminare care pot împiedica
funcţionarea telecomenzii:
Orice locaţie unde se află echipamente de
iluminare cu invertor sau echipamente de
iluminare electronică spontană.
Atunci când purificatorul de aer este amplasat în
lumina solară directă.
În zone în care corpurile de iluminat fluorescente
pâlpâie datorită becurilor uzate.
Unitatea nu reduce su cient fumul/praful
din aer.
Îndepărtaţi capacul frontal şi verifi caţi ambele
ltre, chiar dacă indicatorul pentru fi ltru nu
semnalizează.
Utilizaţi purifi catorul de aer la o viteză mai mare.
Asiguraţi-vă că senzorul de miros nu este blocat
sau înfundat.
Ledul pentru miros este albastru, însă mirosul
persistă în aer.
Desfundaţi senzorul cu un aspirator, deoarece
acesta poate fi blocat.
Aşezaţi unitatea mai aproape de zona în care se
manifestă mirosurile neplăcute.
Senzorul reacţionează la mirosuri. Dacă mirosul a
fost prezent mai mult timp, purifi catorul de aer nu
va reacţiona.
Schimbaţi pre- ltrul cu carbon.
8
9
Oxygen_manual_v05_2.indd 48Oxygen_manual_v05_2.indd 48 1/13/09 3:49:19 PM1/13/09 3:49:19 PM
49
Wskaźnik zapachu sygnalizuje wysoki stopień
zanieczyszczenia, chociaż powietrze nie
wydaje się zanieczyszczone.
W powietrzu mogą być obecne gazy bezwonne.
Odczekać 12 godzin, aby sprawdzić, czy problem
nadal występuje.
Wyczyścić czujnik odkurzaczem, ponieważ może
być zablokowany lub zatkany.
Wskaźnik FILTER nie gaśnie po wymianie
ltra.
Wączyć urządzenie i zdjąć przedni panel.
Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk
zerowania u góry urządzenia po lewej stronie.
Rozlegnie się dźwięk, po którym wsknik FILTER
zgaśnie.
Symbol na urządzeniu lub opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie można
traktować jak innych odpadów komunalnych. Należy
oddać go do właściwego punktu zbiórki i recyklingu
sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych urządzeń na
środowisko oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe
dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym
urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Ledul pentru miros indică un nivel ridicat,
deşi aerul pare curat.
În aer pot exista gaze inodore. - Aşteptaţi 12 ore
pentru a vedea dacă problema persistă.
Desfundaţi senzorul cu un aspirator, deoarece
acesta poate fi blocat sau înfundat.
Indicatorul FILTRU răne aprins du
înlocuirea  ltrului.
Opriţi unitatea şi îndepărtaţi panoul frontal.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de resetare
din partea stângă a unităţii timp de 5 secunde.
Unitatea va emite un semnal sonor şi ledul FILTRU
se va aprinde.
Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul
acestuia indică faptul că acest produs nu
poate fi tratat ca deşeu menajer. În acest caz, aparatul
trebuie predat la un centru de colectare pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs este scos din uz în mod
corespunzător, ajutaţi la prevenirea unor potenţiale
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii
oamenilor, consecinţe care ar putea fi cauzate de
casarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru
informaţii detaliate referitoare la reciclarea acestui
produs, consultaţi autorităţile locale, serviciul
dumneavoastră de colectare a deşeurilor menajere sau
magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
PL
RO
Oxygen_manual_v05_2.indd 49Oxygen_manual_v05_2.indd 49 1/13/09 3:49:19 PM1/13/09 3:49:19 PM
/