Hansa AMMB25E1SH Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
RO INSTRUCŢIUNEDEUTILIZARE
BG ИНСТРУКЦИЯЗАУПОТРЕБА
RU ИНСТРУКЦИЯПОЭКСПЛУАТАЦИИ
KK ҚЫЗМЕТКӨРСЕТУНҰСҚАУЛЫҒЫ
SR UPUTSTVOZAUPOTREBU
UK ІНСТРУКЦІЯЗЕКСПЛУАТАЦІЇ
HU HASZNÁLATIUTASÍTÁS
LT NAUDOJIMOINSTRUKCIJA
LV LIETOŠANASINSTRUKCIJA
ET KASUTUSJUHEND
AMMB25E1SH
AMMB25E1WH
AMMB25E1SH
AMMB20E1SH
2
DispozitivulbranduluiHANSAcombinăuşurinţaexcepţionalădedeservireşiperformanţa
excelentă.Fiecaredispozitiv,înaintedeapărăsifabricaafosttestatcuexactitatedinpunctde
vederealsiguranțeișifuncționalității.
Vărugămsăcitiţicuatenţieaceastăinstrucţiuneînaintedeapornidispozitivul.
STIMAŢIDOMNIŞIDOAMNE!
VĂFELICITĂMPENTRUALEGEREAECHIPAMENTELORBRANDULUIHANSA
În continuare veți găsi explicații ale simbolurilor care apar în această instrucțiune:
Interdicția cu privire la realizarea anumitor
activități de către utilizator.
Pericolele care iau naștere de pe urma
manipulării incorecte a echipamentelor cât
și a activităților care pot  realizate numai
de către o persoană calicată, cum ar  de
ex. angajat al service-ului producătorului.
Aparatul este destinat numai pentru uz
casnic.
Producătorul își rezervă dreptul de a
efectua modicări care nu vor afecta
funcționarea.
Informații importante cu privire la siguranța
utilizatorului cât și la utilizarea corectă a
dispozitivului.
Indicații cu privire la folosirea echipamen-
tului.
i
Informații cu privire la protecția mediului
înconjurător.
i
Ilustrațiile din această instrucțiune de de-
servire au numai caracter ilustrativ. Întregul
echipament al dispozitivului este prezentat
în capitolul corespunzător.
Model AMMB20E1* AMMB25E1*
Alimentare AC 230V / 50Hz AC 230V / 50Hz
Frecvenţa de lucru [MHz] 2450 2450
Nivelul zgomotului [dB(A) re 1pW] 63 63
Consum de energie [W] 1270 1470
Puterea nominală de ieşire a microundelor [W] 800 900
Puterea nominală de ieşire a grătarului 1000 1000
Capacitatea cuptorului [l] 20 25
Diametrul farfuriei rotitoare [mm] 255 315
Dimensiuni externe (Înălţ x lăţ x adânc) [mm] 382 x 594 x 333 382 x 594 x 403
Dispozitivul este destinat pentru incorporare
Masa netă [kg] 17 17,6
INFORMAŢIITEHNICE
CUPRINS
INFORMAŢII TEHNICE 2
MIJLOACE DE PRECAUŢIE 3
INDICAŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢA DE UTILIZARE 4
ÎNDEPĂRTAREA / ARUNCAREA LA FIER VECHI A ECHIPAMENTELOR UZATE 8
INSTALAREA CIRCUITULUI DE PROTECŢIE 9
VASE 10
SETAREA CUPTORULUI 12
INSTALAREA PLATOULUI ROTATIV 12
INSTALAREA DISPOZITIVULUI 13
DESERVIRE 14
DEPANARE 18
CURĂŢARE 18
GARANŢIE, MANIPULAREA POST-VÂNZARE 19
RO
3
MIJLOACEDEPRECAUŢIE
PENTRU EVITAREA EXPUNERII EXCESIVE LA ACŢI-
UNEA ENERGIEI MICROUNDELOR
Nu încercaţi deserviţi acest cuptor cu uşa deschisă,
deoarece funcţionarea cu uşa deschisă poate duce la
expunerea nocivă a acţiunii energiei microundelor. Este
important nu dezactivaţi blocadele de siguranţă şi
nu manipulaţi la acestea.
Nu se recomandă amplasarea nici unui obiect între su-
prafaţa frontală şi uşa cuptorului cu microunde şi nici
nu trebuie permiteţi ca murdăria sau resturile de
detergent să se acumuleze pe suprafeţele de etanşare.
Nu puneţi în funcţiune cuptorul cu microunde dacă
acesta este deteriorat. Este deosebit de important ca
uşa cuptorului se închidă bine şi nu existe nici o
deteriorare a:
1 uşilor (lovituri, crăpături)
2 balamale şi broaşte (rupte, crăpate sau care nu sunt
prinse bine)
3 garniturile uşilor şi suprafeţele de etanşare
Reglarea, întreţinerea şi reparaţiile cuptorului cu mi-
crounde trebuie realizate numai de către personalul ca-
licat din service-ul producătorului. În special, este vor-
ba de lucrările legate de îndepărtarea capacului care
protejează utilizatorul de radiaţiile microundelor.
Dispozitivul şi cablul de alimentare cu curent electric al
acestuia păstraţi-le într-un loc care nu se aă la înde-
mâna copiilor.
Cuptorul cu microunde nu trebuie montat în dulap*
AVERTIZARE: Acest dispozitiv cât şi piesele compo-
nente ale acestuia sunt erbinţi în timpul folosirii Tre-
buie evitaţi contactul cu aceste piese erbinţi. Copii
care nu au atins vârsta de 8 ani nu trebuie se ae
în apropierea dispozitivului cu excepţia cazului în care
aceştia se aă sub supravegherea unei persoane adul-
te;
Dispozitivul nu trebuie curăţat cu ajutorul aburilor
Suprafaţa dulapului poate să se încălzească atunci
când este folosit cuptorul cu microunde;
RO
* se referă la dispozitivele care nu sunt destinate pentru incorporare
4
INDICAŢIICUPRIVIRELASIGURANŢADEUTILIZARE
CITIŢI CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI PENTRU VIITOR.
Pentru a reduce riscul de incendiu, rănire a oamenilor
sau a expunerii excesive la energia microundelor în tim-
pul utilizării dispozitivului, vă rugăm să respectaţi urmă-
toarele reguli de siguranţă de bază :
i
Citiţi instrucţiunea de deservire înainte de a pune în
funcţiune dispozitivul.
Indispensabilă este supravegherea cu scopul de a mic-
şora pericolul de incendiu în interiorul camerei cuptoru-
lui.
Folosiţi acest dispozitiv numai pentru scopul descris în
instrucţiunea de deservire. Nu utilizaţi substanţe chi-
mice corodante în interiorul dispozitivului. Cuptor este
conceput special pentru încălzirea sau erberea hranei.
Acesta nu este destinat pentru a  folosit în industrie şi
laborator.
AVERTIZARE: Atunci când dispozitivul este folosit în
tribul combinat, copii pot folosi acest cuptor numai sub
supravegherea persoanelor adulte datorită temperaturii
înalte pe care o generează acesta.
AVERTIZARE: Lichidele şi alte produse alimentare nu
trebuie încălzite în recipiente închise ermetic, deoarece
acestea pot exploda;
AVERTIZARE: Acest dispozitiv poate utilizat de copii
care au vârsta de peste 8 ani şi mai mari, de către per-
soane cu capacităţi zice, senzoriale şi mentale limitate
şi de către persoane fără experienţă şi care nu cunosc
dispozitivul, atunci când acestea sunt supravegheate
sau au fost instruite cu privire la utilizarea dispozitivului
în siguranţă care le sunt transmise de către persoanele
care sunt răspunzătoare de siguranţa lor. Nu lăsaţi co-
pii se joace cu dispozitivul. Curăţarea şi conserva-
rea dispozitivului nu trebuie realizată de către copii cu
excepţia cazului în care aceştia au peste 8 ani şi sunt
supravegheate de către o persoană competentă.
Folosiţi numai vase care pot folosite în cuptoarele cu
microunde;
În cazul încălzirii alimentelor în recipiente de plastic sau
de hârtie, trebuie supravegheat modul de funcţionare a
cuptorului cu microunde datorită posibilității de aprinde-
re a recipientelor;
* Se referă la dispozitivele echipate cu grătar
RO
5
INDICAŢIICUPRIVIRELASIGURANŢADEUTILIZARE
Dacă observați fum și / sau foc, opriți aparatul sau de-
conectați-l de la rețeaua electrică și lăsați ușa închisă
până când ăcările se vor stinge;
Încălzirea diferitelor băuturi în cuptorul cu microunde
poate cauza erberea întârziată, de aceea, trebuie
ţi foarte atenţi atunci când veţi deplasa recipientul;
i
Detaliile cu privire la curăţarea elementelor de etanşare
a uşii şi a pieselor adiacente se găsesc în secţiunea
corespunzătoare a acestei instrucţiuni.
Cuptorul trebuie curăţat sistematic şi trebuie înlăturate
toate resturile de mâncare depuse
În cazul în care cuptorul nu va păstrat în curăţenie
acest lucru poate cauza deteriorarea suprafeţei fapt
care poate inuenţa negativ durabilitatea dispozitivului
şi poate conduce la situaţii periculoase
Atenţie! În cazul în care cablul de alimentare ne-deta-
şabil va deteriorat, acesta trebuie imediat înlocuit cu
unul care provine de la producător sau într-un atelier de
specialitate sau de către o persoană calicată pentru a
evita pericolul.
i
Înainte de a începe utilizarea cuptorului trebuie ars în-
călzitorul grătarului (în momentul arderii încălzitorului,
din grilajul de aerisire a cuptorului poate ieşi fum)*:
- porniţi în încăpere ventilaţia sau deschideţi fereastra,
- setaţi funcţiile cuptorului pe funcţionarea grătarului
pentru circa 3 min şi încălziţi încălzitorul grătarului fără
a încălzi nici un fel de mâncare.
Cuptorul trebuie e amplasat pe o suprafaţă nivelată.
Farfuria rotativă şi ansamblul căruciorului rotativ trebuie
e montate în cuptorul cu microunde în timpul func-
ţionării acestuia. Felul de mâncare care va pregătit
trebuie pus cu atenţie pe platoul rotativ şi apoi trebuie
manipulat cu grijă pentru ca acesta să nu se spargă.
Utilizarea incorectă a platoului pentru rumenire poate
cauza datorită temperaturii ridicate, crăparea măsuţei
rotative.
i
Folosiţi numai pungi cu dimensiuni adecvate pentru gă-
tit în cuptoare cu microunde.
* Se referă la dispozitivele echipate cu grătar
RO
6
INDICAŢIICUPRIVIRELASIGURANŢADEUTILIZARE
Cuptorul are mai multe întrerupătoare care protejează
împotriva emisiei radiaţiilor, atunci când uşa este des-
chisă. Nu se permite manipularea la aceste întrerupă-
toare.
Nu porniţi cuptorul cu microunde care este gol. Porni-
rea cuptorului gol sau în cazul în care este introdus un
fel de mâncare care are o cantitate mică de apă, poate
conduce la incendiu, ocazional, scoaterea de scântei
sau defectarea învelişului camerei interioare.
Nu pregătiţi feluri de mâncare direct pe platoul rotativ.
Supraîncălzirea locală a platoului rotativ poate cauza
crăparea acestuia.
Nu încălziţi biberoanele sau alimentele pentru bebeluşi
în cuptoarele cu microunde. Poate avea loc o încălzire
neuniformă care poate conduce la leziuni zice.
Nu folosiţi recipiente cu gât înalt, aşa cum ar sticluţele
pentru siropuri.
Nu prăjiţi în ulei şi în vas înalt în cuptorul cu microunde.
i
Nu conservaţi nici un fel de produse în borcane sau alte
recipiente în cuptorul cu microunde, deoarece nu întot-
deauna întregul conţinut al borcanului atinge tempera-
tura de erbere.
Nu folosiţi cuptorul cu microunde în scopuri comerciale.
Acest dispozitiv este destinat pentru a  utilizat în casă
sau în locuri, cum ar *: bucătărie pentru angajați; în
magazine, birouri sau alte medii de lucru, utilizarea de
către clienții hotelurilor, motelurilor și alte facilități rezi-
dențiale, în clădiri din mediul rural, în unități de cazare *;
Pentru a evita erberea întârziată a lichidelor erbinţi şi
a băuturilor şi arderea degetelor în timpul manipulării
acestora, lichidul trebuie amestecat înainte de a  intro-
dus în cuptor şi apoi încă o dată cam pe la jumătatea
timpul setat. După scurgerea timpului setat recipientul
trebuie lăsat încă un scurt timp în cuptor, apoi mai tre-
buie amestecat o dată lichidul înainte de scoaterea re-
cipientului din cuptor.
i
Nu trebuie uitaţi că, felul de mâncare se găseşte în
cuptorul cu microunde pentru a evita arderea din cauza
erberii excesive.
RO
Luaţi la cunoştinţă noticarea cuprinsă pe foaia de garanţie
7
INDICAŢIICUPRIVIRELASIGURANŢADEUTILIZARE
Atunci când dispozitivul este folosit în tribul combinat,
copii pot folosi acest cuptor numai sub supravegherea
persoanelor adulte datorită temperaturii înalte pe care
o generează acesta *
Acest dispozitiv nu este destinat pentru a utilizat de
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi zice, sen-
zoriale sau mentale limitate sau de către persoane care
nu au experienţă sau nu cunosc dispozitivul sau, cu
excepţia cazului în care utilizarea acestuia are loc sub
supraveghere sau în conformitate cu instrucţiunea de
utilizare a dispozitivului, transmisă de către persoanele
răspunzătoare de siguranţa acestora. Aveţi grijă la co-
pii, nu-i lăsaţi să se joace cu echipamentul.
i
Nu erbeţi excesiv mâncărurile.
Nu folosiţi interiorul cuptorului cu microunde pentru de-
pozitarea diverselor obiecte. Nu păstraţi în interiorul
cuptorului obiecte inamabile, pâine, biscuiţi, produse
din hârtie etc. În cazul în care trăsnetul loveşte în
linia de alimentare cu curent electric, cuptorul cu mi-
crounde poate porni automat fără comandă.
Înainte de a introduce în cuptorul cu microunde reci-
piente/pungi de hârtie sau din plastic înlăturaţi de pe
acestea clemele, dispozitivele de prindere şi mânerele
metalice.
Cuptorul cu microunde trebuie aibă legătură la pă-
mânt. Acesta poate conectat numai la o priză care are
un conductor protector corespunzător. Vezi “Instalaţia
circuitului de protecţie”
i
Unele produse, cum ar ouăle întregi (erte și / sau
crude), apa cu ulei sau grăsime, recipiente sigilate și
borcane de sticlă închise pot exploda și, prin urmare, nu
ar trebui să e încălzite în cuptorul cu microunde.
Funcţionarea cuptorului cu microunde trebuie aibă
loc numai sub supravegherea permanentă a persoane-
lor adulte. Nu trebuie să permitem ca, copii să aibă ac-
ces la elementele de comandă şi nici ca aceştia se
joace cu dispozitivul.
* Se referă la dispozitivele echipate cu grătar
RO
8
INDICAŢIICUPRIVIRELASIGURANŢADEUTILIZARE
RO
Dispozitivul este protejat pe toată
perioada transportului rugăm ca
după ce despachetaţi aparatul
aruncaţi elementele ambalajului ast-
fel încât acest lucru nu dăuneze
mediului înconjurător.
Toate materialele folosite pentru
ambalaj nu dăunează mediului sunt
100% reciclabile şi au fost marcate cu simbolul
corespunzător.
Atenţie! Materialele din ambalaj (sacii din polietilen,
bucăţile de stiropian etc.) nu trebuie lăsate la înde-
mâna copiilor pe durata despachetării.
DESPACHETARE
RETRAGEREADINEXPLOATARE
După ce cuptorul cu microunde nu mai
poate  utilizat, acesta nu poate  arun-
cat împreună cu alte deşeuri comunale
ci trebuie predat la un punct de colectare
şi reciclare a echipamentelor electrice
şi electronice. Despre acest lucru ne
informează simbolul care se găseşte
amplasat pe produs, instrucţiunea de
deservire sau pe ambalajul acestuia.
Materialele folosite în construcţia dispozitivului sunt
adecvate pentru re-folosire, în conformitate cu mar-
cajul lor. Datorită re-utilizării, utilizării materialelor
sau datorită altor forme de utilizare a dispozitivelor
vechi, contribuiţi la protejarea mediului înconjurător.
Informaţii cu privire la punctul prevăzut pentru eli-
minarea dispozitivelor vechi le puteţi obţine de la
administraţia comunală.
Nu puneţi în funcţiune cuptorul atunci când aceasta are
deteriorată şina de racordare sau ştecherul, dacă aces-
ta nu funcţionează corect sau dacă acesta este defect
sau a fost scăpat din mâini.
Nu se permite acoperirea şi nici blocarea oriciilor de
aerisire ale cuptorului cu microunde.
Cuptorul cu microunde nu poate  folosit şi nici depozi-
tat în afara încăperilor.
Nu folosiţi cuptorul în apropierea apei, în apropierea
chiuvetei de bucătărie, în încăperi cu umezeală sau în
apropierea piscinei.
Nu scufundaţi în apă cablul de alimentare cu curent
electric şi nici ştecherul.
Cablul de alimentare cu curent electric trebuie ţinut de-
parte de suprafeţele calde.
Nu permiteţi ca, cablul de alimentare cu curent electric
să atârne pe marginea mesei sau a blatului.
Dispozitivul trebuie folosit cu rama decorativă montată*
Suprafaţa compartimentului din interior este erbinte
după ce cuptorul cu microunde a fost folosit.
i
Cuptorul şi cablul de alimentare al acestuia trebuie veri-
cat sistematic din punctul de vedere al defectelor care
pot apare. În cazul în care veţi observa orice fel de de-
fecte nu puteţi folosi cuptorul.
ÎNDEPĂRTAREA/ARUNCAREALAFIERVECHIAECHIPAMENTELORUZATE
* se referă la dispozitivele prevăzute pentru incorporare
9
INSTALAREACIRCUITULUIDEPROTECŢIE
RO
Acest dispozitiv trebuie să aibă legătură la pământ.
În cazul scurtcircuitului electric legătura la pământ
micşorează pericolul de electrocutare asigurând
scurgerea curentului electric. Dispozitivul este echi-
pat într-un cablu de împământare cu un ştecher co-
respunzător. Ştecherul trebuie introdus într-o priză
care este instalată corect şi are realizată legătura
la pământ.
PERICOL
Pericol de electrocutare în momentul atingerii -
unele componente interne pot provoca leziuni gra-
ve sau deces. Nu demontaţi acest dispozitiv.
AVERTIZARE
Pericol de electrocutare. Folosirea incorectă a
împământării poate conduce la electrocutare. Nu
introduceţi ştecherul în priză până ce dispozitivul
nu va instalat corect şi nu va vericată împâ-
mântarea.
În cazul în care nu înţelegi pe deplin instrucţiunea
de împământare sau în cazul în care aveţi dubii
dacă dispozitivul este corect împământat, trebuie
luaţi legătura cu un electrician calicat sau cu un
tehnician al service-ului.
Dacă va nevoie utilizaţi un prelungitor trebuie
folosit numai un cablu cu trei conductoare care are
o priză cu electrod.
Producătorul nu este răspunzător pentru dauna
sau prejudiciul rezultat din conectarea cuptorului
cu microunde la o sursă de alimentare cu curent
electric fără un circuit de protecţie sau cu un circuit
de protecţie inoperant.
Cablul de alimentare este scurt pentru a minima-
liza pericolele care rezultă din încurcarea cablului
sau datorită împiedicării din cauza unui cablu prea
lung.
În cazul în care veţi folosi un prelungitor:
- Datele electrice nominale ale prelungitorului tre-
buie să e cel puţin atât de mari ca datele nominale
electrice ale dispozitivului.
- Prelungitorul trebuie e un cablu cu trei con-
ductoare, cu legătură la pământ,
- Cablul lung ar trebui astfel condus încât nu
atârne peste blatul sau peste masă, de unde ar
putea tras de către copii sau ar putea agăţat
neintenţionat.
10
VASE
RO
AVERTIZARE
Pericol de rănire a oamenilor. Recipientele închise ermetic pot exploda. Recipientele închise
trebuiesc deschise, iar pungile de plastic trebuiesc găurite înainte de a începe procesul de
încălzire.
Materiale care pot  folosite în cuptor şi de care trebuie să ne ferim atunci când vrem să folosim cuptorul
cu microunde.
Unele vase ne-metalice nu pot  utilizate în cuptorul cu microunde. În cazul în care aveţi dubii puteţi
testa vasul respectiv procedând în conformitate cu procedura de mai jos:
Testarea vasului:
1 Umpleţi recipientul care poate  folosit în cuptorul cu microunde cu 1 ceaşcă de apă rece (250 ml), la
fel procedaţi şi în ceea ce priveşte vasul pe care doriţi să îl testaţi.
2 Fierbeţi la puterea maximală timp de 1 minut.
3 Atingeţi vasul cu atenţie. Dacă vasul este cald atunci acest tip de vas nu poate  folosit în cuptorul cu
microunde.
4 Nu depăşiţi timpul de gătire de 1 minut.
Materialecarenupotfolositeîncuptorulcumicrounde.
Tipuldevas Observaţii
Tavă din aluminiu
Poate cauza formarea arcului electric. Felul de mâncare de pe
acest tip de platou trebuie pus într-un vas care poate  folosit
în cuptoarele cu microunde.
Cutie de carton cu mâner metalic.
Poate cauza formarea arcului electric. Felul de mâncare de pe
acest tip de platou trebuie pus într-un vas care poate  folosit
în cuptoarele cu microunde.
Metal sau vase cu ramă metalică.
Metalul devine scut împotriva energiei microundelor care
încălzesc alimentele.
Rama metalică poate cauza formarea arcului electric.
Încuietori metalice - răsucite
Pot cauza formarea arcului electric şi pot conduce la incendii
în cuptor.
Pungi de hârtie Pot provoca incendii în cuptor.
Spuma din material plastic
Spuma de plastic se poate topi sau poate contamina lichidul
care se găseşte în interiorul acesteia atunci când este expusă
la temperaturi ridicate.
Lemnul
Lemnul devine foarte uscat atunci când este folosit în cuptorul
cu microunde şi poate crăpa sau poate să se rupă.
Materialecarepotfolositeîncuptorulcumicrounde.
Tipuldevas Observaţii
Folie de aluminiu Numai sub formă de acoperitoare. Bucăţile mici, netede de folie
pot  folosite pentru acoperirea bucăţilor subţiri de carne de vită
sau de porc sau de carne de pasăre, pentru a evita rumenirea
excesivă. Poate să aibă loc o descărcare de tip arc, atunci când
folia este amplasată mult prea aproape de pereţii cuptorului. Folia
trebuie să se găsească la o distanţă de cel puţin 2.5 cm faţă de
pereţii cuptorului.
Platoul folosit pentru rumenirea
mâncărurilor
Respectaţi instrucţiunile producătorului. Fundul platoului folosit
pentru rumenire trebuie să se găsească cel puţin 5 mm deasupra
platoului rotativ. Utilizarea incorectă poate conduce la crăparea
platoului rotativ.
Vasele pentru masa de prânz Numai cele care pot  folosite în cuptorul cu microunde. Respec-
taţi instrucţiunile producătorului.
Nu folosiţi vasele care sunt crăpate sau crestate.
Borcanele de sticlă Întotdeauna trebuie dat la o parte capacul acestora. Folosiţi-le nu-
mai pentru încălzirea mâncărurilor până la temperatura corespun-
zătoare. Cea mai mare majoritate a borcanelor nu este rezistentă
la temperaturi ridicate şi pot crăpa.
11
VASE
RO
Vasele de sticlă În cuptorul cu microunde folosiţi numai vasele de sticlă rezistente
la temperaturi ridicate, refractare. Asiguraţi-vă că acestea nu au
rame metalice. Nu folosiţi vasele care sunt crăpate sau crestate.
Pungile pentru pregătirea
mâncărurilor în cuptorul cu
microunde.
Respectaţi instrucţiunile producătorului. Nu strângeţi pungile cu
dispozitive de închidere metalice.
Farfurii şi căni din hârtie. Trebuie să faceţi crestături pentru a permite ieşirea aburilor.
Folosiţi-le numai pentru erbere scurtă/încălzire. În timpul proce-
sului de pregătire a mâncărurilor nu lăsaţi cuptorul cu microunde
ne-supravegheat.
Prosoapele de hârtie Pot  folosite pentru acoperirea mâncărurilor care vor  pregătite
în cuptorul cu microunde pentru a absoarbe grăsimea.
Folosiţi-le numai în cazul gătirii scurte sub permanentă suprave-
ghere.
Hârtia de pergament Poate  folosită pentru a evita stropirea cuptorului în interior sau
ca ambalaj împotriva evaporării.
Materiale sintetice Numai cele care pot  folosite în cuptorul cu microunde. Trebuie
să posede eticheta „pentru cuptoarele cu microunde”. Unele
recipiente din plastic devin foarte moi atunci când alimentele din
interiorul lor se încălzesc. „Pungile pentru pregătirea mâncărurilor
„ şi pungile de plastic închise ermetic trebuie să găurite pentru ca
acestea să aibă oricii de aerisire în conformitate cu indicaţiile de
pe ambalaj.
Ambalaje de plastic. Numai cele care pot  folosite în cuptorul cu microunde. Pot  fo-
losite pentru acoperirea mâncărurilor în timpul procesului de gătire
cu scopul de a menţine umiditatea. Nu se permite ca ambalajele
de plastic să atingă alimentele.
Termometrele Numai cele care pot  folosite în cuptorul cu microunde. (termome-
tre pentru carne şi zahăr).
Hârtie ceruită Poate  folosită sub forma unui capac pentru a preveni stropirea
interiorului cuptorului cu alimente şi pentru menţinerea umidităţii.
Materialuldincareestefabricatvasul Microunde Grătar ModulCombi
Sticlă termorezistentă DA DA DA
Sticlă care nu este rezistentă din punct de vedere
termic
NU NU NU
DA NU NU
Vase sintetice care pot  în siguranţă folosite în
cuptorul cu microunde
DA NU NU
Hârtie folosită în bucătărie DA NU NU
Recipient metalic NU DA NU
Trepiedmetalic(segăseşteînechipamentul
cuptorului)*
NU DA NU
Folie din aluminiu şi vase din aluminiu NU DA NU
* Disponibil în modele selectate
12
SETAREACUPTORULUI
RO
Denumireacomponentelordinechipamentulcuptorului
Scoateţi cuptorul şi toate celelalte materiale din cutia de carton şi din camera cuptorului. Cuptorul este
livrat cu următorul echipament:
Farfuria rotativă 1
Căruciorul rotativ 1
Instrucţiuni de deservire 1
Trepied pentru grătar 1*
A) Panoul de comandă
B) Sistemul blocadei de siguranţă - Opreşte ali-
mentarea cu curent electric a cuptorului atunci
când uşa este deschisă în timpul funcţionării.
C) Căruciorul rotativ
D) Farfuria rotativă
E) Elementul protector intern al uşi
F) Uşa
1 Farfuria rotativă nu trebuie niciodată apăsată şi nici plasată cu fundul
în sus.
2 În timpul preparării mâncărurilor întotdeauna trebuie să folosiţi farfuria
rotativă şi căruciorul rotativ.
3 Pentru erbere sau pentru încălzire alimentele trebuiesc amplasate pe
platoul rotativ.
4 În cazul în care farfuria rotativă crapă, trebuie să luaţi legătura cu cel
mai apropiat service autorizat.
Elementele echipamentului:
1. Trepied pentru grătar
2. Farfuria rotativă
3. Căruciorul rotativ
* 1
2
3**
* Disponibil în modele selectate. Observaţii Trepiedul care se aă în echipamentul dispozitivului trebuie
folosit numai în cazul setării funcţiei „GRĂTAR”. Trepiedul trebuie amplasat pe farfuria rotativă
** Căruciorul este disponibil în două versiuni, în funcţie de model. Nu pot  folosite unul în locul celuilalt.
INSTALAREAFARFURIEIROTATIVE
F
A
C
B
E
D
13
INSTALAREADISPOZITIVULUI
RO
- Îndepărtaţi toate materialele şi componentele ambalajului.
- Vericaţi cuptorul din punct de vedere al deteriorărilor care pot apare aşa cum a r  îndoiturile, mutarea
componentelor sau ruperea uşii.
- Îndepărtaţi toate foliile de protecţie de pe suprafaţa dulapului
- Nu puneţi în funcţiune cuptorul cu microunde dacă acesta este deteriorat.
Nu daţi la o parte capacul maro deschis care este prins cu şuruburi de cavitatea cuptorului cu
scopul de a proteja magnetronul.
Instalare
1. Aparatul este destinat numai pentru uz casnic.
2. Cuptorul poate  folosit numai după ce acesta a fost preliminar incorporat în mobilierul de bucătărie*.
3. Modul de montare a cuptorului în mobilierul de bucătărie este prezentat în “Foaia de instalare”*.
4. Cuptorul cu microunde trebuie să e instalat într-un dulap cu o lăţime de 60 cm şi înălţimea de 85 cm
măsurând de la pardoseala bucătăriei*.
Nu demontaţi picioarele cuptorului cu microunde*.
Blocarea oriciilor de admisie şi evacuare poate conduce la defectarea cuptorului cu microunde.
Amplasaţi cuptorul cu microunde cât mai departe de aparatele de radio şi televizoare. Cuptorul cu
microunde în stare de funcţionare poate cauza interferenţe în recepţia radio şi televiziune.
2. Introduceţi ştecherul în priza standard.
Asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa sunt identice cu cele de pe plăcuţa de fabricaţie.
AVERTIZARE: Nu instalaţi cuptorul cu microunde deasupra plitei aragazului sau a altui dispozitiv care
produce căldură. O astfel de instalare poate conduce la defectări şi pierderea garanţiei.
Suprafeţeleaccesibile
poterbinţiîntimpul
funcţionării.
* Se referă la dispozitivele prevăzute
pentru incorporare
14
DESERVIRE
RO
1. Setarea ceasului
După conectarea cuptorului la sursa de alimentare, pe asaj va apărea „00:00” și va 
emis un semnal sonor. Cuptorul va trece la modul de a  folosită.
1) Apăsați de două ori . Încep să clipească cifrele la ore;
2) Pentru a seta ora în intervalul 0-23 apăsați sau .
3) Pentru a conrma apăsați . Vor începe să clipească cifrele minutelor;
Pentru a seta minutele în intervalul 0-59, apăsți sau .
5) Pentru a termina setările ceasului apăsați . Va clipi „:”. Pe asaj va apărea ora
actuală.
Atenție: Dacă după pornire sursei de alimentare nu va  setat timpul actual, atuncia nu
va  el așat.
2. Fierberea cu ajutorul microundelor
1) Apăsaţi o dată tasta . Se va așa „P100”.
2) Pentru a selecta puterea microundelor apăsați de mai multe ori , eventual sau
. Va apărea pe rând „P100”, „P80”, „P50”, „P30”, „P10”.
3) Apăsați , pentru a conrma.
4) Pentru a seta timpul corestunzător de gătire apăsați sau . (Timpul maxim de
gătire este de 95 min).
5) Pentru a începe gătirea apăsaţi tasta .
ATENŢIE: durata de gătit poate  mărită apăsând mai târziu apăsând butonul în modul
următor:
0-1min : 5 secunde
1-5min : 10 secunde
5-10min : 30 secunde
10-30min : 1 minute
30-95min : 5 minute
Tabelul cu puterile microundelor
Puterea cuptorului cu
microunde
Înaltă Prea înaltă Medie Prea joasă Joasă
Asaj P100 P80 P50 P30 P10
3. Grătar sau gătirea mixtă Combi.
Gătire
Apăsați o dată , pe asaj va apărea „G”. Apăsați de mai multe ori , eventual
apăsați sau pentru a selecta puterea. Se va așa „G”, ”C-1” sau „C-2”.
Apăsați pentru a conrma puterea. Pentru a seta timpul de gătire, apăsați sau
. Durata maximă de gătit este de 95 de minute.
Pentru a începe gătirea apăsați butonul din nou .
Exemplu: Pentru a găti cu microunde cu puterea 55% și pentru a folosi 45% din puterea
grătarului (C-1) timp de 10 minute, trebuie să setați cuptorul conform pașilor de mai jos.
1) Apăsaţi o dată tasta . Pe asaj va apărea „G”.
2) Apăsați de mai multe ori , până pe asaj va apărea „C-1”.
3) Apăsați , pentru a conrma.
4) Pentru a seta timpul de gătire apăsați sau , până pe asaj va apărea „10:00”.
5) Pentru a începe gătirea apăsaţi tasta .
15
RO
DESERVIRE
Puterea în gătirea mixtă
Program Asaj Puterea cuptorului
cu microunde
Puterea grătarului
Grătarul G 0% 100%
Gătire mixtă 1 C-1 55% 45%
Gătire mixtă 2 C-2 36% 64%
Atenție: După decursul jumătatei de timp, cuptorul va emite de două ori semnalul sonor
și aceasta est normal. Pentru a obține un efect de grătar, trebuie să întoarceți mân-
carea , pentru a continua gătirea. Dacă utilizatorul nu va efectua nici o operațiune,
cuptorul va relua gătirea .
4. Decongelare după gramaj
1) Apăsaţi o dată tasta . Pe azaj va apărea „dEF1”.
2) Pentru a selecta gramajul apăsați sau . Intervalul gramajului 100-2000g.
3) Pentru a începe decongelarea apăsați butonul .
Atenție: După decursul jumătatei de timp al decongelări, cuptorul va emite de două ori
semnalul sonor și aceasta est normal. Pentru a obține un efect mai bun de decongela-
re, alimentele trebuie întoarse, ușa închisă, urmând ca să apăsați butonul , pentru a
continua.
5. Decongelare după timp
1) Apăsaţi o dată tasta . Pe asaj va apărea „dEF2”.
2) Pentru a seta timpul corespunzător apăsați sau . Timpul maxim este de 95
minute.
3) Pentru a începe decongelarea apăsați butonul .
Atenție: După decursul jumătatei de timp al decongelări, cuptorul va emite de două ori
semnalul sonor și aceasta est normal. Pentru a obține un efect mai bun de decongela-
re, alimentele trebuie întoarse, ușa închisă, urmând ca să apăsați butonul , pentru a
continua.
6. Gătire în etape multiple
Puteți seta maxim două etape. Dacă unul din etape este decongelarea, ar trebui să e
automat setat în primul rând. După terminarea etapului va  emis un semnal sonor și se
va începe următoarea etapă.
Atenție: Programul automat și de gătire rapidă nu poate  setat ca unul din etape.
De exemplu: decongelarea alimentelor timp de 5 minute, și urmând ca gătirea prin
microunde cu puterea 80% timp de 7 minute. Trebuie să urmați următori pași:
1) Apăsaţi o dată tasta . Pe asaj va apărea „dEF2”.
2) Pentru a seta timpul de decongelare pe 5 minute apăsați sau ;
3) Apăsaţi o dată tasta . Pe asaj va apărea „P100”.
4) Apăsați de mai multe ori butonul pentru a selecta puterea microundelor, până
când pe asaj va apărea „P80”;
5) Apăsați , pentru a conrma.
5) Pentru a seta timpul de gătire pe 7 minute apăsați sau ;
7) Pentru a începe gătirea apăsaţi tasta .
16
DESERVIRE
RO
7. Ceas de bucătărie
1) Apăsaţi o dată tasta . Pe asaj va apărea „00:00”.
2) Pentru a introduce timpul corespunzător apăsați sau . (Timpul maxim de gătire
este de 95 min).
3) Apăsați , pentru a conrma.
4) După decurgerea timpului setat de 5 ori se va aude semnalul sonor.
În cazul în care ceasul a fost setat (mod 24 de ore), pe display apare ora curentă.
Atenție: Timerul este diferit de sistemul ceasului de 24 de ore. Timerul socoteşte timpul
descrescător.
8. Meniu programe automate
1) În modul de așteptare apăsați de mai multe ori butonul pentru a selecta progra-
mul.
2) Apăsați , pentru a conrma programul selectat;
3) Pentru a selecta gramajul apăsați sau .
4) Pentru a începe gătirea apăsaţi tasta .
Tabelul programelor automate
Meniul Gramajul Puterea
Pizza
200 g
C-2
400 g
Carne,
250 g
Microundele - 100%350 g
450 g
Legume
200 g
Microundele - 100%300 g
400 g
Paste
50g (și 450g apă rece)
Microundele - 80%
100g (și 800g apă rece)
Carto
200 g
Microundele - 100%400 g
600 g
Peşte
250 g
Microundele - 80%350 g
450 g
Băutură
1cană (circa 120ml)
Microundele - 100%2 cane (circa 240ml)
3 cane (circa 360ml)
Popcorn
50 g
Microundele - 100%
100 g
17
RO
DESERVIRE
9. Gătire rapidă
1) În modul de așteptare, apăsați , pentru a găti cu puterea 100% timp de 30 secun-
de. Următoarea apăsare va prelungi timpul cu 30 secunde. Durata maximă de gătit este
de 95 de minute.
2) Pentru a prelungi timpul de gătire în programul de gătire cu microunde, grătar, găti-
rea mixtă și decongelarea confrom timpului, apăsați butonul .
3) În programele automate și decongelarea conform gramajului, nu este posibilă prelun-
girea timpului prin apăsarea butonului .
4) În modul de așteptare apăsați butonul pentru a selectarea timpului de gătire.
După selectarea timpului de gătire apăsați , pentru a începe gătirea cu microunde cu
puterea 100%.
10. BLOCADA ÎMPOTRIVA PORNIRII
Pornirea blocadei de punere în funcţiune: Pentru a porni blocarea, în modul de aștep-
tare apăsați butonul pe 3 secunde. Dacă va  setat timpul, pe asaj va apărea timpul
actual. Dacă nu, pe asaj va apărea . Pornirea blocadei de punere în funcţiune: În
modul de aștepatre apăsați butonul pe 3 secunde. Blocarea se va porni.
11. Vericarea setărilor actuale
1) În modul de funcționare a programului de gătire cu microunde, grătar sau gătire mix-
tă. Apăsați sau . Pe 3 secunde se va așa puterea curentă.
2) Dacă ceasul este setat, în modul de gătire, apăsați , pentru a verica timpul actual.
Pe 3 secunde va  așat timpul actual.
12. Date tehnice
1) Dacă în timpul gătiri va  deschisă ușa, pentru a reînoi gătirea trebuie să închideți
ușa și să apăsați butonul .
2) Dacă după setarea programului de gătire în timp de 1 minut nu va  apăsat butonul
. Pe asaj va apărea ora actuală. Setările vor  anulate.
3) Apăsarea corectă a butonului va  semnalizată de către semnal sonor.
13. Deschiderra uși la cuptor
Apăsaţi tasta . Ușa cuptorului se va deschide.
Atenție: Deschiderea de avarie a uși în cazul lipsei de cu-
rent*: Utilizați ventuzele adăugate în punga cu accesorii. Lipiți
ventuza pe ușă și trageți.
*Numai în aparatele cu senzor de deschiderea uși
18
Defectul Cauzaposibilă Eliminarea
Cuptorul nu funcţionează.
Cablul de alimentare cu curent
electric nu este racordat corect
la priză
Scoateţi ştecherul şi intro-
duceţi-l încă o dată după 10
secunde
Siguranţă arsă sau a fost pus
în funcţiune întrerupătorul de
siguranţă.
Înlocuirea siguranţei sau oprirea
întrerupătorului (reparaţie poate
avea loc numai în Service-ul
Hansa)
Probleme cu priza
Vericaţi priza racordând alte
dispozitive electrice.
Cuptorul nu încălzeşte Uşa nu este închisă. Închideţi corect uşa.
Masa rotativă din sticlă a
cuptorului face zgomot în
timpul funcţionării cuptorului cu
microunde.
Setul inelului rotativ şi partea
inferioară a camerei cuptorului
cu microunde sunt murdare.
Vezi „Întreţinerea cuptorului cu
microunde„
Cuptorul cu microunde interferează cu imaginea
de pe televizor.
Recepţia radioului şi a televizorului poate 
perturbată atunci când funcţionează cuptorul
cu microunde. Este la fel ca în cazul aparatelor
electrice mici, cum ar  blender-ul, aspiratorul şi
ventilatorul electric. Acest lucru este normal.
Cuptorul cu microunde luminează slab
În cazul în care folosim puterea scăzută a mi-
croundelor lumina cuptorului poate  mai slabă.
Acest lucru este normal.
Aburii se strâng pe uşă, aerul erbinte iese prin
oriciile de aerisire.
În timpul erberii din alimente pot ieşi aburi. Cea
mai mare parte a acestora iese prin oriciile de
aerisire.
Totuşi o parte a acestora poate să se strângă pe
locurile mai reci, aşa cum ar  uşa. Acest lucru
este normal.
DEPANARE
RO
CURĂŢARE
Înainte de a începe curăţarea asiguraţi-vă că, cuptorul este decuplat de la sursa de alimentare cu curent
electric.
a) După folosire, curăţaţi interiorul cuptorului cu microunde cu o cârpă uşor umedă.
b) Toate accesoriile acestuia curăţaţi-le cu ajutorul apei cu detergent delicat.
c) Cadrul uşii şi garnitura precum şi elementele învecinate trebuiesc curăţate cu ajutorul unei cârpe
umezite cu apă. În cazul curăţării suprafeţei uşii şi a cuptorului folosiţi numai săpunuri lichide şi detergenţi
delicaţi, ne-abrazive care vor  aplicate cu ajutorul unui burete sau a unei cârpe moi.
În timpul curăţării uşii din sticlă, nu folosiţi produse abrazive sau bureţi metalici, deoarece pot apare zgâ-
rieturi pe suprafaţa sticlei şi deteriorarea acesteia.
Pentru a curăţa compartimentul din interior trebuie: să amplasaţi o jumătate de lămâie în bol, să adăugaţi
300 ml de apă şi să porniţi cuptorul la o putere de 100% timp de 10 minute.
După curăţare trebuie deconectaţi cuptorul de la priză şi îl ştergeţi în interior cu o cârpă uscată,
moale.
19
RO
GARANŢIE,MANIPULAREAPOST-VÂNZARE
Garanţia
Activităţile cuprinse de garanţie în conformitate cu foaia de garanţie.
Producătorul nu răspunde pentru nici un defect produs de manipularea necorespunzătoare a produsului.
Declarația producătorului
Prin prezenta, producătorul declară că, acest produs îndeplinește cerințele de bază ale
directivelor europene menționate în continuare:
directiva cu privire la joasa tensiune 2014/35/CE
directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetică 2014/30/CE
directiva 2009/125/EC
directiva cu privire RoHS 2011/65/EC
și de aceea produsul a fost marcat cu simbolul și a fost emisă declarație de confor-
mitate care este pusă la dispoziția organelor de supraveghere a pieței.
20
УредътотмаркаHANSAсъчетаваизключителнолеснообслужванеиотличнаефективност.
Предиданапуснефабриката,всекиуредебилстарателнопроверенотгледнаточкана
безопасностифункционалност.
Моля,прочететевнимателнотазиинструкция,предидазапочнетеизползванетонауреда.
УВАЖАЕМИГОСПОДА!
ЧЕСТИТИМВИИЗБОРАНАОБОРУДВАНЕМАРКАHANSA
По-долу са посочени обясненията на символите, които са използвани в настоящата инструкция:
Забрана за изпълнение на някои дей-
ности от потребителя.
Опасности, възникващи поради непра-
вилно третиране на уреда и дейности,
които може да изпълни само квалифи-
цирано лице, например от сервиза на
производителя.
Уредът е предназначен за използване
само в домакинството.
Производителят запазва правото си
да въвежда промени нямащи влияние
върху действието на уреда.
Важна информация относно безо-
пасността на потребителя на уреда и
правилната му експлоатация.
Указания относно експлоатацията на
уреда.
i
Информации за защита на околната
среда.
i
Илюстрациите в настоящата инструкция
за обслужване имат ориентировъчен
характер. Пълното оборудване на уреда
се намира в съответния раздел.
ТЕХНИЧЕСКИДАННИ
СЪДЪРЖАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 20
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 21
ПРЕПОРЪКИ КАСАЕЩИ БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 22
ИЗХВЪРЛЯНЕ / ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗХАБЕНИЯ УРЕД 26
ИНСТАЛИРАНЕ НА ЗАЩИТНА ВЕРИГА 27
СЪДОВЕ 28
НАСТРОЙКИ НА ПЕЧКАТА 30
МОНТАЖ НА ВЪРТЯЩАТА СЕ ЧИНИЯ 30
ИНСТАЛИРАНЕ НА УРЕДА 31
ОБСЛУЖВАНЕ 32
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ 36
ПОЧИСТВАНЕ 36
ГАРАНЦИЯ, СЛЕД ПРОДАЖНО ОБСЛУЖВАНЕ 37
BG
Модел AMMB20E1* AMMB25E1*
Захранване AC 230V / 50Hz AC 230V / 50Hz
Работна честота [MHz] 2450 2450
Ниво на шум [dB(A) re 1pW] 63 63
Консумация на мощност [W] 1270 1470
Номинална изходна мощност на микровълните [W] 800 900
Номинална изходна мощност на грила 1000 1000
Вместимост на фурната [l] 20 25
Диаметър на въртящата се чиния [mm] 255 315
Външни размери (Вис. x шир. x дълб.) [mm] 382 x 594 x 333 382 x 594 x 403
Уред, пригоден за вграждане
Нето тегло [kg] 17 17,6
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188

Hansa AMMB25E1SH Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare

în alte limbi