Fagor SP-1250 Manualul proprietarului

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manualul proprietarului

MOD.: SP-1250
ES 
PT  
EN 
FR
HU 
CS - 
SK - 
BG - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
RU -
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
AR -
RO - MANUAL DE UTILIZARE
EL - ENTY¶√ √¢∏°πøN
DE 






A gyártó fenntartja magának a jogot a használati útmutatóban közölt műszaki adatok megváltoztatására.
Výrobce si vyhrazuje právo modifikovat modely popsané v tomto uživatelském návodu.
Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať modely opísané v tomto užívateľskom návode.
Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя.
Producătorul isi rezerva dreptul de a modifica modelele descrise in prezentul manual de utilizare.
O k·t·ÛkÂv·Ût‹ç ‰È·tËp› ·okÏÂÈÛtÈk¿ to ‰Èk·›ˆÌ· v· tpoooÈ‹Û› t· Ìovt¤Ï· ou ÂpÈyp¿ºovt·È Ûto ·pfiv Evtuo O‰ËyÈÒv
.


SECADORES DE PELO / SECADORES DE CABELO / HAIR DRYERS /
SÈCHE-CHEVEUX / HAJSZÁRÍTÓ / SUŠI Č NA VLASY / ФЕНА /
MANUAL DE INSTRUCCIONES
 
SECADORES DE PELO
 
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en
este manual de instrucciones
         
Marzo 2005
2005 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
/ USCATOR DE PAR / ¶I™∆O§AKIA MA§§IøN / HAARTROCKNER
25
RO
Nu utilizaţi aparatul în baie, la duş, în
camere E N cu atmosferă umedă sau
lângă lichide (deasupra unei chiuvete
sau căzi cu apă, de exemplu).
NU SCUFUNDAŢI APARATUL SAU
CABLUL ÎN APĂ. EVITAŢI STROPII.
Nu este recomandat utilizaţi uscătorul
de păr în baie; deconectaţi aparatul după
utilizare, întrucât apropierea sa de apă
reprezintă un risc chiar şi atunci când
este oprit.
Deconectaţi uscătorul de păr:
- dacă nu funcţionează corect
- înainte de a-l curăţa
- după utilizare.
Nu trageţi cablul pentru a deconecta
uscătorul de păr.
Asiguraţi-vă întrerupătorul este în
poziţia “0” înainte de conectarea şi
deconectarea uscătorului de păr.
Nu porniţi uscătorul dacă:
- Cablul electric este deteriorat
- Aparatul nu funcţionează corespunzător
- Aparatul a fost scăpat
Nu acoperiţi admisia sau evacuarea
aerului când aparatul funcţionează.
Nu înfăşuraţi cablul în jurul aparatului.
Cablul electric nu ar trebui înlocuit
de către utilizator. Dacă cablul este
deteriorat, acesta ar trebui înlocuit doar
de către un Service de Asistenţă Tehnică
autorizat de către producător.
Nu lăsaţi copiii sau persoanele cu
dizabilităţi utilizeze uscătorul de păr
fără supraveghere.
Nu folositi spray-uri cu aerosol când
aparatul funcţionează.
Nu ţineţi uscătorul de păr prea aproape
de cap, pentru ar putea
deterioreze părul.
Acest aparat poate fi utilizat de către
copii mai mari de 8 ani şi de către
persoane ale căror capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale sunt reduse sau
care nu au suficientă experienţă sau
suficiente cunoştinţe pentru a-l utiliza
dacă sunt supravegheate sau dacă au
fost instruite asupra modului de utilizare
al acestuia în condiţii de siguranţă şi
asupra riscurilor prezentate de către
aparat. Trebuie supravegheaţi copiii,
pentru a asigura nu se joacă
Citiţi acest manual în întregime şi
păstraţi-l pentru referinţe ulterioare,
pentru a evita orice pagube sau pericole
ca urmare a utilizării necorespunzătoare.
Dacă daţi acest aparat unei alte
persoane, asiguraţi-vă îi înmânaţi şi
acest manual.
Înainte de a folosi aparatul, verificaţi
dacă voltajul reţelei din locuinţa dvs.
corespunde cu cel indicat pe aparat.
Când despachetaţi aparatul, verificaţi ca
acesta fie în perfectă stare.
Nu lăsaţi la îndemâna copiilor materialele
de ambalaj şi pungile de plastic.
Acest aparat este doar pentru uz casnic
şi nu trebuie utilizat pentru nici un alt
scop în afară de cel descris în aceste
instrucţiuni.
Acest aparat este conceput pentru a
usca părul uman. Producătorul nu îşi
asumă nicio răspundere ca urmare a
utilizării incorecte sau a unei utilizări
diferite faţă de cea descrisă în acest
manual, sau dacă
reparaţiile sunt efectuate
de persoane necalificate. În
astfel de cazuri, garanţia va
fi nulă.
În caz de defecţiune şi/sau funcţionare
necorespunzătoare, opriţi aparatul. Nu
încercaţi îl reparaţi singur.
Nu utilizaţi aparatul cu mâinile ude.
1. DESCRIEREA APARATULUI
1. Întrerupător şi selector I / 0
2. Grilaj admisie aer
3. Duza de concentrare
4. Inel de agăţare
5. Selector voltaj
Eliminarea interferenţelor: Acest aparat
a fost deparazitat conform Standardelor
privind Eliminarea interferenţelor.
Compatibilitatea electromagnetică: acest
aparat este în conformitate cu Standardele
privind Compatibilitatea Electromagnetică.
2. AVERSTIMENTE IMPORTANTE
PRIVIND SIGURANŢA
26
cu aparatul. Nu permiteţi copiilor
efectueze nesupravegheaţi operaţiile
de curăţenie şi întreţinere ale aparatului
aflate în sarcina utilizatorului.
Pentru o mai mare protecţie,
recomandăm instalaţi un dispzoitiv de
curent rezidual (RCD) cu curent rezidual
de funcţionare ce nu depăşeşte 30 mA.
Cereţi sfatul instalatorului dvs. în acest
sens.
3. SIGURANŢA
Uscătorul de păr este echipat cu un sistem
de protecţie împotriva suprasarcinii, care
opreşte aparatul dacă apare supraîncalzirea
(de ex. Dacă admisia sau evacuarea de
aer sunt blocate). Dacă uscătorul de păr se
opreşte în timpul utilizării, rotiţi întrerupătorul
în poziţia “0” şi aşteptaţi aproximativ 5 min.
Înlăturaţi cauza obstrucţiei şi porniţi-l din
nou.
4. UTILIZAREA USCĂTORULUI
După ce spălaţi parul, uscaţi-l cu
prosopul şi pieptănaţi-l.
Nu folosiţi produse cu aerosoli sau
inflamabile pe părul dvs.
Conectaţi aparatul şi rotiti selectorul la
temperatura şi fluxul de aer dorite.
Întrerupătorul I/0
Acest întrerupător este utilizat pentru a
porni şi opri ventilatorul şi pentru a selecta
fluxul de aer şi temperatura.
0 = Închis.
1 = Temperatură medie, flux de aer slab.
2 = Temperatură înaltă, flux de aer puternic.
Selectarea voltajului: Acest model poate fi
folosit la un voltaj de 120V~ sau de
230V~. Înainte de a utiliza aparatul,
verificaţi ca voltajul corespundă cu cel
din locuinţa dvs. Altfel, aparatul s-ar putea
defecta iremediabil.
5. CURĂŢAREA
Deconectaţi aparatul înainte de a-l
curăţa.
NU SCUFUNDAŢI NICIODA
APARATUL ÎN APĂ ŞI NU LĂSATI
UMEZEALA PĂTRUNDĂ ÎN
ACESTA.
Curăţaţi regulat grilajul de admisie a
aerului cu o perie pentru a îndepărta
orice urmă de praf sau puf prins în grilaj.
Curăţaţi exteriorul aparatului cu o cârpa
uşor umezită şi uscaţi-l cu o cârpă
uscată.
Îndepărtaţi accesoriile înainte de a le
curăţa.
La sfârşitul duratei sale de
funcţionare, produsul nu
trebuie aruncat împreună cu
deşeurile menajere. Ar trebui
dus la un centru special de
reciclare a deşeurilor sau
la distribuitorul care asigură
service-ul.
Aruncarea separată a unui aparat
electrocasnic previne consecinţele negative
pentru mediu şi sănătate ce derivă din
aruncarea necorespunzătoare şi permite
materialelor componente fie recuperate
pentru a obţine importante economii de
energie şi resurse.
Pentru a reaminti trebuie
colaboraţi cu o schemă de colectare
selective, simbolul de mai sus apare pe
produs, avertizandu-vă nu trebuie
aruncat în containerul cu deşeuri
traditionale.
Pentru mai multe informaţii, contactaţi
autoritatea locală sau magazinul de unde
aţi cumpărat produsul.
6. INFORMAŢII PRIVIND ARUNCAREA
CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE
ŞI ELECTRONICE
29
6. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ ∆∏ ™ø™∆∏
¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ∆ø¡ ∞¶√µ§∏∆ø¡
∏§∂∫∆ƒπ∫ø¡ ∫∞π ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫ø¡
™À™∫∂Àø¡
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˆÊ¤ÏÈÌ˘
˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì ٷ
·ÛÙÈο ·ÔÚڛ̷ٷ. ªÔÚ›
Ó· ‰È·ÙÂı› Û ÂȉÈο
ΤÓÙÚ· ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˘
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜
ÛÙȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó
·˘Ù‹Ó ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË
‰È¿ıÂÛË ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Èı·ÓÒÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ
Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ˘Á›·
·fi ÙËÓ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È¿ıÂÛË, ηıÒ˜ ηÈ
ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ ·fi Ù· ÔÔ›·
·ÔÙÂÏ›ٷÈ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È
ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È fiÚˆÓ.
™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÙÔ˘
ηٷӷψً Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È
ÚÔ˜ ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ÂÈÏÂÎÙÈ΋˜
ÂÚÈÛÛ˘ÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
ʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓË ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋
Û‹Ì·ÓÛË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È Û ÎÔÈÓÔ‡˜ ο‰Ô˘˜
·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‹ ÌÂ
ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ.
Να καθαριvζετε το εξωτερικοv της
συσκευηvς με εvνα ελαφραv βρεγμεvνο
πανιv και να τη στεγνωvνετε μεταv με
εvνα στεγνοv πανιv.
Να ξεμονταvρετε τα αξεσουαvρ
προκειμεvνου να τα καθαριvσετε.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34

Fagor SP-1250 Manualul proprietarului

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manualul proprietarului