VALERA 533.06 Instrucțiuni de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Instrucțiuni de utilizare
48
INSTRUCŢIUNI DE MONTARE ŞI DE UTILIZARE
Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. Disponibile şi pe site-ul http://www.valera.com/
PRECAUŢII DE SIGURANTĂ
Important: pentru a garanta o protecţie suplimentară, este recomandat
ca un întrerupător diferenţial cu un curent de intervenţie nu mai mare
de 30 mA să fie instalat în sistemul electric cu care e alimentat aparatul.
Pentru mai multe informaţii consultaţi un electrician.
Verificaţi ca în instalaţia electrică să fie introdus un dispozitiv care să
asigure deconectarea omnipolară de la reţeaua electrică în condiţiile
prevăzute de categoria de supratensiune III.
Asiguraţi-vă că aparatul este perfect uscat înainte de a-l folosi.
ATENŢIE: nu utilizaţi acest aparat în apropierea căzilor, a
chiuvetelor sau a altor recipiente care conţin apă.
Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani şi de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de
persoane lipsite de experienţă şi de cunoştinţe, dacă acestea sunt
supravegheate în mod corespunzător sau dacă au fost instruite în
legătură cu utilizarea aparatului în mod sigur şi dacă înţeleg care sunt
pericolele legate de acesta.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Operaţiile de curăţare şi de întreţinere nu trebuie să fie efectuate de
copii nesupravegheaţi.
Nu folosiţi aparatul dacă nu funcţionează corect. Nu încercaţi să reparaţi
defecţiunile, duceţi aparatul la un service. Dacă este deteriorat cablul de
alimentare, trebuie să fie înlocuit de către producător sau de serviciul
său de asistenţă tehnică, sau oricum de către o persoană cu o calificare
similară, astfel încât să se evite orice risc.
Conectaţi aparatul numai la o sursă de curent alternativ si verificaţi ca
sursa de curent să corespundă cu numărul de V indicat pe aparat.
Nu introduceţi aparatul în apă sau alte lichide.
Nu aşezaţi aparatul într-un loc de unde poate cădea în apă sau alte
Iichide.
Nu încercaţi să scoateţi niciun aparat electric căzut în apă.
După folosire opriţi aparatul si scoateţi-I din priză. Nu trageţi de cablu
la scoaterea din priză.
Permiteţi aparatului să se răcească după folosire şi nu înfaşuraţi
cablul in jurul lui.
Română
00060633 int_giu2014:Layout 1 26/06/2014 13.12 Pagina 48
49
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE
Suport de perete uscător de păr
Type 036 - 038A - 038B
Type 036
Model cu introducere frontală.
Type 038A
Model cu introducere verticală.
Type 038B
Ca 038A, dar fără întrerupător.
Montarea suportului
Acest suport de perete trebuie instalat numai de un electrician
autorizat în conformitate cu standardele de siguranţă în vigoare.
Suportul de perete poate fi instalat în două moduri:
A = conectarea la firele principale din perete
B = conectarea la suprafaţă
Atenţie: înainte de a instala suportul de perete
deconectaţi întotdeauna întrerupătorul general al reţelei
dvs. de alimentare cu curent.
Pentru fiecare pol ar trebui montat un selector cu distanţa
între contacte de 3mm. De fiecare dată când când aparatul
este pornit, selectorul trebuie folosit să deconectaţi aparatul.
Firele trebuie să fie de cel putin tipul h05vv-f 2x1.0mm
2
.
Metoda A
ATENŢIE: a se vedea figurile corespunzătoare modelului
cumpărat.
1. Scoateţi capacul suportului de perete deşurubând şurubul
(1) (fig. 1).
2. Rupeţi membrana de plastic (3) care se găseşte în partea
posterioară a suportului pentru perete. (fig. 3A).
3. Introduceţi cablul principal de alimentare care iese din
perete (4) în orificiul rămas după îndepărtarea membranei
(3). (fig. 3A).
4. Fixaţi de perete partea posterioară a suportului pentru
perete, utilizând diblurile şi şuruburile furnizate. (fig. 2).
5. Scoateţi regleta de conexiuni (5). Conectaţi cablul de
alimentare (4) şi, dacă nu este deja conectat, cablul de
alimentare (9) al uscătorului de păr cu un curent de intrare
maxim de 10A. Dacă nu este deja conectat, pentru modelul
036 conectaţi cablul Neutru(9) la regleta de conexiuni (5) şi
cablul de linie (9) la regleta de conexiuni (11).
6. Puneţi la loc regleta de conexiuni. Strângeţi clema de cablu
(6 şi 10) cu propriile sale şuruburi. (fig. 3A). IMPORTANT:
Acest aparat este dotat cu izolare dublă şi nu este prevăzut
cu împământare.
7. Aplicaţi capacul suportului pentru perete şi fixaţi-l cu
şurubul (1). (fig. 1).
8. Aprindeţi întrerupătorul de reţea. Uscătorul de păr este gata
de folosire.
Metoda B
ATENŢIE: a se vedea figurile corespunzătoare modelului
cumpărat.
1. Scoateţi capacul suportului de perete deşurubând şurubul
(1) (fig. 1).
2. Rupeţi membrana de plastic (7). (fig. 3B).
3. Fixaţi de perete partea posterioară a suportului pentru
perete, utilizând diblurile şi şuruburile furnizate. (fig. 2).
4. Introduceţi cablul principal de alimentare (8) şi, dacă nu este deja
conectat, cablul principal de alimentare (9) al uscătorului de
păr cu un curent de intrare maxim de 10A, în orificiu (fig. 3B).
5. Scoateţi regleta de conexiuni (5). Conectaţi cablul de
alimentare (8) şi, dacă nu este deja conectat, cablul de
alimentare (9) şi puneţi la loc regleta de conexiuni.
Strângeţi clema de cablu (6 şi 10) cu propriile sale şuruburi.
(fig. 3B). IMPORTANT: Acest aparat este dotat cu izolare
dublă şi nu este prevăzut cu împământare.
6. Aplicaţi capacul suportului pentru perete şi fixaţi-l cu
şurubul (1). (fig. 1).
7. Aprindeţi întrerupătorul de reţea. Uscătorul de păr este gata
de folosire.
INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
Uscător de păr model
Butoane de control
Buton de control pe sport
(numai pentru modelele dotate cu întrerupător): det. 2 fig. 1
0-1=Off/On
Uscător de păr
Type 533.03 - 533.05 - 533.03/I - 533.05/I
542.05 - 542.06 - 542.14 - 561.22
Buton
On=On/Off
(Trebuie ţinut apăsat pentru ca aparatul să funcţioneze)
Poziţia
Cool=(putere mică)
1=(putere medie)
2=(putere mare)
Uscător de păr
Type 554.02 - 554.05 - 554.08 - 554.11 -
554.13
Buton
On=On/Off
(Trebuie ţinut apăsat pentru ca aparatul să funcţioneze)
Poziţia
1=(putere mică)
2=(putere mare)
Uscător de păr
Type 533.04 - 533.06 - 533.14 - 533.15
554.01 - 554.04 - 554.07 - 554.10
Buton=On/Off
(Trebuie ţinut apăsat pentru ca aparatul să funcţioneze)
Uscător de păr
Type 554.03 - 554.06 - 554.09 - 554.12
Poziţia
0=(Off)
1=(putere mică)
2=(putere mare)
00060633 int_giu2014:Layout 1 26/06/2014 13.12 Pagina 49
50
GARANŢIE
VALERA garantează produsul pe care l-aţi cumpărat în
următoarele condiţii:
1. Sunt valabile condiţiile de garanţie stabilite de dealer-ul
nostru oficial în ţara de cumpărare. în Elveţia şi în ţările în
care e în vigoare directiva europeană 44/99/CE, perioada
de garanţie este de 24 de luni, pentru uz casnic, şi de 12
luni, pentru uz profesional sau similar. Perioada de garanţie
începe de la data de cumpărare a aparatului. Ca dată de
cumpărare este considerată data care rezultă sau din
prezentul certificat de garanţie, completat în mod corect şi
ştampilat de vânzător, sau din documentul de cumpărare.
2. Garanţia este aplicabilă doar în prezenţa certificatului de
garanţie sau a facturii de vânzare.
3. Garanţia acoperă eliminarea defectelor apărute în perioada
de garanţie provenite de la problemele materialului sau vina
producătorului. Eliminarea defecţiunilor va fi făcută fie prin
repararea aparatului, fie prin înlocuirea lui. Garanţia nu este
valabilă în cazul conectării aparatului la o sursă improprie
de current, folosire incorectă, trântire sau nerespectarea
instrucţiunilor de folosire.
4. Orice alte plângeri, fie ele de natură exterioară aparatului
sunt excluse, doar dacă este din ving noastră.
5. Serviceul nu afectează termenul de expirare al garanţiei.
6. Garanţia devine invalidă dacă reparaţiile sunt făcute de un
service neautorizat.
Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul
că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor electrice si electronice. Asigurându-
vă că aţi eliminat corect produsul, ajutaţi la evitarea
potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător si
pentru sănătatea persoanelor, consecinţe care ar putea deriva
din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru
mai multe informaţii detaliate despre reciclarea acestui
produs, vă rugăm sa contactaţi biroul local, serviciul pentru
eliminarea deşeurilor sau magazinul de la care l-aţi
achiziţionat.
VALERA este marcă înregistrată de
Ligo Electric S.A. - Elveţia
Uscător de păr mod. 561.02 - 561.17 -
561.20 - 561.22
Buton On = On/Off (Trebuie ţinut apăsat
pentru ca aparatul
să funcţioneze).
Poziţia din stânga 0 = Off
1 = putere mică a aerului
2 = putere mare a aerului
Poziţia din dreapta Cool = temperatura mică
1 = putere medie
2 = petere mare
ÎNGRIJIRE
Ând nu folosiţi aparatul poziţia de pe suport trebuie să fie pe
Off. Aparatul nu necesită o îngrijire specială doar să fie curăţat
cu o lavetă şi când este necesar curăţaţi grătarele de intrare şi
ieşire a aerului.
Curăţaţi aparatul cu o cârpă umezită cu apă.
ATENŢIE: Este absolut interzis să se cureţe uscătorul de păr
cu detergenţi, solvenţi, alcool şi diferite alte produse chimice.
Important
Acest uscător de păr este în conformitate cu regulile de
siguranţă privind aparatele electrice. Acest uscător de păr are
sistem de decuplare în caz de supraîncălzire. EI se va reseta
după ce a fost lăsat câteva minute să se răcească, dar verificaţi
grătarele de intrare şi ieşire pentru aer înainte de a-I folosi.
Acest aparat este conform cu Directivele europene
2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE şi cu regulamentul
(CE) Nr. 1275/2008.
00060633 int_giu2014:Layout 1 26/06/2014 13.12 Pagina 50
76
Hårtørkerne som er listet i denne bruksanvisningen er IKKE egnet for installasjon eller bruk
i offentlige anlegg, treningssentre, wellness/fitness-sentre, klubber, spa, osv. hverken med
høy eller lav bruksfrekvens.
De egner seg kun for installasjon og bruk i private rom/baderom i hoteller, gjestgiverier,
hjem og skipskabiner.
Hårtorkarna som listas i dessa instruktioner är INTE lämpade för installation eller
användning i allmänna utrymmen, gym, friskvårdscenter, klubbar, spas, osv, med intensiv
eller begränsad användning.
De passar endast för installation i privata rum/badrum på hotell, i gästhus, i hemmet och i
kabiner ombord på skepp.
Tässä ohjeessa mainitut hiustenkuivaajat EIVÄT sovellu sellaisten julkisten laitosten,
liikuntasalien, hyvinvointi- ja kuntokeskusten, uimahallien jne. käyttöön, joissa kävijämäärä
on suuri tai hyvin pieni.
Nämä mallit on tarkoitettu ainoastaan hotelleiden ja täysihoitoloiden
yksityishuoneisiin/kylpyhuoneisiin, kotikäyttöön sekä laivojen hytteihin.
Hårtørrerne omtalt i denne vejledning er IKKE egnede til installation eller brug på offentlige
steder, i træningscentre, wellness/fitnesscentre, klubber, spabade osv. med intensiv eller
begrænset brug.
De er kun egnede til installation og brug på værelser/badeværelser på hoteller,
hotelpensioner, i private hjem eller i kahytter.
A jelen kiadványban felsorolt egyik hajszárító SEM alkalmas gyakran látogatott vagy
alacsony látogatottságú közintézményekben, sporttelepeken, wellness/fitness
központokban, klubokban, gyógyfürdőkben stb. történő felszerelésre és használatra.
Kizárólag szállodák, panziók, lakások szobáiban és fürdőszobáiban, valamint
hajókabinokban történő felszerelésre és használatra alkalmasak.
Všechny vysoušeče vlasů uvedené v tomto návodu k obsluze NEJSOU vhodné k instalaci a
používání ve veřejných zařízeních, tělocvičnách, wellness/fitness, klubech, lázních atd. s
vysokou nebo nízkou četností používání.
Jsou vhodné pouze k instalaci a používání v pokojích/koupelnách hotelů, penzionů, bytů a
kajut lodí.
Sušiče na vlasy, na ktoré sa vzťahuje tento návod, NIE SÚ vhodné na inštaláciu alebo
použitie vo verejných priestoroch, v telocvičniach, športových a rekreačných centrách ani v
kluboch, kúpeľoch a pod., kde by sa vyžadovalo intenzívne alebo obmedzené použitie.
Sú vhodné iba na inštaláciu a použitie v súkromných priestoroch a kúpeľniach v hoteloch, v
ubytovniach, v domácnostiach a v kabínach lodí.
Toate uscătoarele de păr enumerate în aceste reguli de utilizare NU sunt adecvate pentru
instalarea şi utilizarea în instituţii publice, săli de sport, wellness/fitness, cluburi, centre de
înfrumuseţare etc. frecventate de un număr mare sau mic de persoane.
Sunt adecvate numai pentru instalarea şi utilizarea în camere/băi private din hoteluri,
pensiuni, locuinţe şi în cabinele navelor.
NO
SV
FI
DA
SK
HU
CS
RO
00060633 int_giu2014:Layout 1 26/06/2014 13.12 Pagina 76
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74

VALERA 533.06 Instrucțiuni de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Instrucțiuni de utilizare