Leonard LAI8000F Manual de utilizare

Marca
Leonard
Model
LAI8000F
Tip
Manual de utilizare
manual de utilizare
Plită
LAI8000F
CUPRINS
Informaţii privind siguranţa 2
Instrucţiuni privind siguranţa 3
Descrierea produsului 5
Utilizarea zilnică 6
Sfaturi utile 8
Îngrijirea şi curăţarea 10
Depanare 10
Instrucţiuni de instalare 12
Informaţii tehnice 14
Protejarea mediului înconjurător 15
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă
instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi
daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul
pentru consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
Avertizare Risc de sufocare, de rănire sau de provocare a
unei incapacităţi funcţionale permanente.
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau expe-
rienţă dacă sunt supravegheate de o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
•Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
•Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambalajul produsului.
•Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Compo-
nentele accesibile sunt fierbinţi.
•Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii, vă
recomandăm să-l activaţi.
•Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de co-
pii nesupravegheaţi.
Aspecte generale privind siguranţa
•Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia devin fierbinţi pe
durata utilizării. Nu atingeţi elementele de încălzire.
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru ex-
tern sau cu un sistem telecomandat separat.
2 leonard
•Gătirea neasistată la plită folosind grăsimi sau ulei poate fi
periculoasă şi poate provoca un incendiu.
•Nu încercaţi niciodată să stingeţi focul cu apă. Opriţi apara-
tul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o pătură anti-in-
cendiu.
•Nu depozitaţi nimic pe suprafeţele de gătit.
•Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa apa-
ratul.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile şi ca-
pacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se pot
înfierbânta.
•Dacă suprafaţa vitroceramică este crăpată, opriţi aparatul
pentru a evita riscul de electrocutare.
•După utilizare, stingeţi elementul plitei cu ajutorul butonului şi
nu lăsaţi această operaţiune în sarcina detectorului de vase.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
Instalarea
Avertizare Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest aparat.
•Îndepărtaţi toate ambalajele.
•Dacă aparatul este deteriorat, nu îl insta-
laţi sau utilizaţi.
Respectaţi instrucţiunile de instalare furni-
zate împreună cu aparatul.
Respectaţi distanţele minime faţă de alte
aparate şi corpuri de mobilier.
Procedaţi cu atenţie sporită atunci când
mutaţi aparatul deoarece acesta este
greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi de pro-
tecţie.
Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu un
agent de etanşare pentru ca umezeala să
nu umfle materialul.
•Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
•Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau sub
o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi de pe
aparat nu vor cădea atunci când uşa sau
fereastra va fi deschis
ă.
•Dacă aparatul este aşezat deasupra unor
sertare, verificaţi dacă spaţiul dintre par-
tea de jos a aparatului şi sertarul de sus
este suficient pentru a permite circulaţia
aerului.
Verificaţi dacă spaţiul de ventilare de 2
mm, dintre blatul de lucru şi partea fron-
tală a unităţii inferioare, este liber. Garan-
ţia nu acoperă daunele cauzate de lipsa
spaţiului adecvat pentru ventilare.
Baza aparatului poate deveni fierbinte. Vă
recomandăm să instalaţi sub aparat un
panou de separare ignifug pentru a pre-
veni accesarea bazei acestuia.
Conexiunea la reţeaua electrică
Avertizare Risc de incendiu şi de
electrocutare.
Toate conexiunile electrice trebuie reali-
zate de către un electrician calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare-CP.
Înainte de a efectua orice tip de operaţie,
asiguraţi-vă că aţi deconectat aparatul de
la sursa de curent.
•Folosiţi un cablu de alimentare electrică
adecvat.
•Nu permiteţi încâlcirea cablurilor electrice.
•Nu lăsaţi cablul de alimentare sau şte-
cherul (dacă există) să atingă aparatul
leonard 3
fierbinte sau vase fierbinţi atunci când co-
nectaţi aparatul la prizele din vecinătate
Verificaţi dacă aparatul a fost instalat co-
rect. Cablurile de alimentare electrică şi
ştecherele (dacă există) slăbite sau inco-
recte pot să provoace încălzirea excesivă
a terminalului.
Verificaţi dacă este instalată protecţia la
electrocutare.
Pentru cablu, folosiţi o clemă pentru re-
ducerea tensionării
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
ştecherul (dacă există) sau cablul de ali-
mentare electrică. Contactaţi centrul de
service sau un electrician pentru a schim-
ba un cablu de alimentare deteriorat.
•Instalaţia electrică trebuie să fie prevăzută
cu un dispozitiv de izolare, care să vă
permită să deconectaţi aparatul de la re-
ţea la toţi polii. Dispozitivul izolator trebuie
să aibă o deschidere între contacte de
cel puţ
in 3 mm.
•Folosiţi doar dispozitive de izolare adec-
vate: întrerupătoare pentru protecţia liniei,
siguranţe (siguranţe înfiletabile scoase din
suport), contactori şi declanşatori la pro-
tecţie împământare.
Utilizarea
Avertizare Risc de vătămare, arsuri
sau de electrocutare.
•Utilizaţi acest aparat într-un mediu cas-
nic.
•Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
A nu se folosi un cronometru extern sau
un sistem de telecomandă separat pen-
tru comanda aparatului.
•Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în tim-
pul funcţionării.
•Nu acţionaţi aparatul având mâinile ume-
de sau când acesta este în contact cu
apa.
Nu puneţi tacâmuri sau capace de oale
pe zonele de gătit. Acestea pot deveni
fierbinţi.
•După fiecare utilizare, opriţi zona de gătit.
Nu vă bazaţi pe detectorul de vas.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de lucru
sau ca loc de depozitare.
•Dacă există o fisură a suprafeţei, deco-
nectaţi sursa de alimentare, pentru a pre-
veni electrocutarea.
Utilizatorii cu stimulator cardiac trebui să
păstreze o distanţă de minim 30 de cm
faţă de zonele de gătit prin inducţie atun-
ci când aparatul este în funcţiune.
Avertizare Pericol de explozie sau
incendiu.
•Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili. Ţi-
neţi flăcările sau obiectele încălzite depar-
te de grăsimi şi uleiuri atunci când gătiţi.
Vaporii pe care îi eliberează uleiul foarte
fierbinte pot să se aprindă spontan.
Uleiul folosit, care conţine resturi de mân-
care, poate lua foc la temperaturi mai mi-
ci faţă de uleiul care este utilizat pentru
prima dată.
Produsele inflamabile sau obiectele ume-
zite cu produse inflamabile nu trebuie in-
troduse în aparat, nici puse adiacent sau
deasupra acestuia.
Nu încercaţi stingerea unui incendiu cu
apă. Deconectaţi aparatul şi acoperiţi
flacăra cu un capac sau o pătură igni-
fugă.
Avertizare Pericol de deteriorare a
aparatului.
•Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
•Nu permiteţi evaporarea completă a lichi-
dului din vase.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat. Su-
prafaţa poate fi deteriorată.
Nu activaţi zonele de gătit cu vase goale
pe ele sau fără vase.
•Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
Vasele realizate din fontă, aluminiu sau cu
bazele deteriorate pot zgâria suprafaţa vi-
troceramică. Ridicaţi întotdeauna aceste
obiecte atunci când trebuie să le mutaţi
pe suprafaţa de gătit.
Îngrijirea şi curăţarea
Avertizare Pericol de deteriorare a
aparatului.
•Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni
deteriorarea materialului de la suprafaţă.
•Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru
curăţarea aparatului.
•Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale şi
umedă. Utilizaţi numai detergenţi neutri.
4 leonard
Nu folosiţi produse abrazive, bureţi abra-
zivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Gestionarea deşeurilor după încheierea
ciclului de viaţă al aparatului
Avertizare Pericol de rănire sau de
sufocare.
Contactaţi autoritatea locală pentru infor-
maţii privind aruncarea adecvată a aces-
tui aparat.
Deconectaţi aparatul de la sursa de ali-
mentare.
•Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
DESCRIEREA PRODUSULUI
Prezentare generală
210 mm 210 mm
210 mm210 mm
1 2
345
1
Zonă de gătit prin inducţie
2
Zonă de gătit prin inducţie
3
Zonă de gătit prin inducţie
4
Panou de comandă
5
Zonă de gătit prin inducţie
Configuraţia panoului de comandă
1 2 4 5 3 6
8910 7
Pentru a utiliza aparatul folosiţi câmpurile cu senzori. Afişajele, indicatoarele şi
semnalele sonore indică funcţiile active.
Câmp senzor Funcţie
1
Pentru activarea şi dezactivarea aparatului
2
Pentru blocarea/deblocarea panoului de comandă
3
/
Pentru a creşte sau descreşte durata
4
Indicatoarele cronometrelor zonelor
de gătit
Indică zona pentru care setaţi timpul
5
Afişajul cronometrului Pentru a arăta timpul în minute
6
Afişajul nivelului de căldură Pentru a afişa nivelul de căldură
7
Pentru a activa funcţia Putere
8
Pentru selectarea zonei de gătit
leonard 5
Câmp senzor Funcţie
9
/
Pentru a creşte sau descreşte durata
10
Pentru activarea şi dezactivarea funcţiei STOP+GO
Afişajele nivelurilor de căldură
Afişaj Descriere
Zona de gătit este dezactivată.
-
Zona de gătit funcţionează.
Funcţia de Mentine cald/STOP+GO este activă.
Funcţia de Încălzire automată este activă.
Vasul este incorect sau prea mic sau pe zona de gătit nu se află niciun
vas.
Există o defecţiune.
O zonă de gătit este încă fierbinte (căldură reziduală).
Dispozitivul de blocare / Dispozitivul de siguranţă pentru copii este ac-
tiv.
Funcţia Putere este în desfăşurare.
Oprirea automată este activă.
Indicatorul de căldură reziduală
Avertizare Pericol de ardere
datorită căldurii reziduale!
Zonele de gătit prin inducţie realizează
căldura necesară pentru a găti, direct în ba-
za vasului. Suprafaţa vitroceramică este
fierbinte de la căldura a vaselor.
UTILIZAREA ZILNICĂ
Activarea şi dezactivarea
Atingeţi
timp de 1 secundă pentru a ac-
tiva sau dezactiva aparatul.
Oprirea automată
Funcţia dezactivează automat aparatul
dacă:
•Toate zonele de gătit sunt dezactivate (
).
•Nu setaţi nivelul de căldură după activa-
rea aparatului.
•Vărsaţi ceva sau puneţi ceva pe panoul
de comandă pentru mai mult de 10 se-
cunde (o tigaie, o cârpă etc.). Este emis
un semnal acustic şi aparatul se dezacti-
vează. Îndepărtaţi obiectul sau curăţaţi
panoul de comandă.
Aparatul se înfierbântă prea tare (de ex.
când s-a evaporat tot lichidul dintr-o ti-
gaie). Înainte a de putea utiliza aparatul
din nou, zona de gătit trebuie să se
răcească.
•Folosiţi vase inadecvate. Se aprinde sim-
bolul
, iar zona de gătit se dezacti-
vează automat după 2 minute.
Nu dezactivaţi o zonă de gătit şi nu modi-
ficaţi nivelul de căldură. După un timp se
aprinde
, iar aparatul se dezactivează.
Vezi mai jos.
•Relaţia dintre setarea nivelului de căldură
şi duratele funcţiei de dezactivare auto-
mată:
, - — 6 ore
- — 5 ore
— 4 ore
- — 1,5 ore
Nivelul de gătit
Atingeţi
pentru a creşte nivelul de gătit.
Atingeţi
pentru a reduce nivelul de gătit.
Nivelul de gătit apare pe afişaj. Atingeţi
şi
în acelaşi timp pentru a dezactiva zona
de gătit.
6 leonard
Încălzirea automată
Puteţi obţine nivelul de căldură dorit într-un
timp mai scurt, dacă activaţi funcţia Încălzi-
re automată. Această funcţie activează
încălzirea pe nivelul maxim de căldură pen-
tru un anumit timp (vezi diagrama) şi apoi
scade la nivelul de căldură necesar.
Pentru pornirea funcţiei de Încălzire auto-
mată pentru o zonă de gătit:
1.
Atingeţi
. Simbolul se aprinde pe
afişaj.
2.
Atingeţi imediat
. Simbolul se
aprinde pe afişaj.
3.
Atingeţi imediat
, în mod repetat,
până când este activată tipul de
căldură necesară. După 3 secunde, pe
afişaj se aprinde
.
Pentru a dezactiva funcţia, atingeţi
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
123456789
Funcţia Putere
Funcţia Putere oferă mai multă putere zone-
lor de gătit prin inducţie. Funcţia Putere
poate fi activată pentru o perioadă de timp
limitată (consultaţi capitolul Informaţii tehni-
ce). Ulterior, zona de gătit prin inducţie tre-
ce automat înapoi la nivelul maxim de
căldură. Pentru activare, atingeţi
, se
aprinde. Pentru dezactivare, atingeţi
sau
.
Sistemul de control al nivelului puterii
Sistemul de control al nivelului puterii distri-
buie puterea între două zone de gătit dintr-
o pereche (vezi imaginea). Funcţia Putere
măreşte puterea la nivelul maxim pentru o
zonă de gătit din pereche. Nivelul puterii ce-
lei de-a doua zone este redus automat. Afi-
şajul nivelului de căldură pentru zona cu pu-
tere redusă se schimbă între două niveluri.
Cronometru
Cronometrul cu numărătoare inversă
Utilizaţi Cronometrul pentru a seta durata
unei funcţionări a zonei de gătit.
Setaţi Cronometrul după selectarea zo-
nei de gătit.
Puteţi seta nivelul de gătit înainte sau după
setarea cronometrului.
Pentru a seta zona de gătit:atingeţi
în mod repetat, până când indicatorul
unei zone de gătit necesare se aprinde.
Pentru a activa sau modifica Crono-
metrul: atingeţi
sau de la crono-
metru pentru a seta timpul (
00
-
99
mi-
nute). Când indicatorul zonei de gătit se
aprinde intermitent în secvenţă lentă, tim-
pul este numărat descrescător.
Pentru dezactivarea Cronometrului:
setaţi zona de gătit cu
şi atingeţi
pentru a dezactiva Cronometrul. Intervalul
de timp rămas descreşte până la
00
. In-
dicatorul zonei de gătit se stinge.
Pentru a verifica timpul rămas: setaţi
zona de gătit cu
. Indicatorul zonei de
gătit începe să clipească repede. Afişajul
indică timpul rămas.
Când timpul ajunge la final, este emis un
semnal sonor, iar simbolul
00
se aprinde
intermitent. Zona de gătit este dezactivată.
Pentru oprirea sunetului: atingeţi
Ceas avertizor
Puteţi utiliza Cronometrul ca un ceas aver-
tizor pe durata nefuncţionării zonelor de
gătit. Atingeţi
. Atingeţi sau pentru
leonard 7
a seta ora. Când timpul ajunge la final, este
emis un semnal sonor, iar simbolul
00
se
aprinde intermitent
Pentru oprirea sunetului: atingeţi
STOP+GO
Funcţia STOP + GO setează toate zonele
de gătit care funcţionează la setarea minimă
(
).
Când STOP + GO funcţionează, nu puteţi
modifica nivelul de căldură.
Funcţia STOP + GO nu opreşte cronome-
trul.
Pentru a dezactiva această funcţie atin-
geţi
. Simbolul se aprinde.
Pentru a dezactiva această funcţie atin-
geţi
. Nivelul de căldură setat anterior
se aprinde.
Blocare
Puteţi bloca panoul de comandă, dar nu
. Previne modificarea accidentală a nivelului
de gătit.
Mai întâi setaţi nivelul de gătit.
Pentru a porni această funcţie atingeţi
.
Simbolul
se aprinde pentru 4 secunde.
Cronometrul rămâne pornit.
Pentru a opri această funcţie atingeţi
.
Nivelul setat anterior se aprinde.
Când opriţi aparatul, opriţi şi această func-
ţie.
Dispozitivul de siguranţă pentru copii
Această funcţie împiedică utilizarea acci-
dentală a aparatului.
Pentru a activa Dispozitivul de
siguranţă pentru copii
Activaţi aparatul cu
. Nu setaţi nive-
lurile de căldură.
Atingeţi
timp de 4 secunde. Simbolul
se aprinde.
Dezactivaţi aparatul cu
.
Pentru a dezactiva Dispozitivul de
siguranţă pentru copii
Activaţi aparatul cu
. Nu setaţi nive-
lurile de căldură. Atingeţi
timp de 4
secunde. Simbolul
se aprinde.
Dezactivaţi aparatul cu
.
Pentru a trece peste Dispozitivul de
siguranţă pentru copii doar pentru o
singură dată
Activaţi aparatul cu
. Simbolul se
aprinde.
Atingeţi
timp de 4 secunde. Reglaţi
nivelul de gătit în 10 secunde. Puteţi
utiliza aparatul.
Când dezactivaţi aparatul cu
, Dispo-
zitivul de siguranţă pentru copii funcţio-
nează din nou.
SFATURI UTILE
ZONELE DE GĂTIT PRIN INDUCŢIE
Pentru zonele de gătit prin inducţie, un
câmp electromagnetic puternic creează
foarte rapid căldură în vasul pentru gătit.
Vasele adecvate pentru zonele de gătit
prin inducţie
Important Folosiţi zonele de gătit prin
inducţie cu vase adecvate.
Materialul vaselor de gătit
adecvat: fontă, oţel, oţel emailat, oţel
inox, bază cu mai multe straturi (marcate
ca fiind adecvate de către producător).
inadecvat: aluminiu, aramă, alamă,
sticlă, ceramică, porţelan.
Vasele sunt adecvate pentru o plită cu
inducţie dacă...
... o cantitatea redusă de apă fierbe foar-
te repede pe o zonă setată la nivelul de
căldură maxim.
... un magnet este atras de baza vasului.
Baza vasului trebuie să fie cât mai
groasă şi cât mai plană posibil.
Dimensiunile vaselor: zonele de gătit prin
inducţie se adaptează la dimensiunile bazei
vasului, în mod automat, în anumite limite.
Zgomotul pe durata funcţionării
Dacă auziţi
•zgomot de crăpături: vasul este făcut din
materiale diferite (construcţie "sandviş").
sunet ca un fluierat: folosiţi una sau mai
multe zone de gătit cu niveluri ridicate de
8 leonard
putere, iar vasele sunt făcute materiale
diferite (construcţie "sandviş").
•zumzet: folosiţi niveluri ridicate de putere.
pocnituri: procese de comutare electrică.
şuierat, bâzâit: funcţionează ventilatorul.
Zgomotele sunt normale şi nu indică
nicio defecţiune a aparatului.
Economisirea energiei
Cum se economiseşte energia
•Dacă este posibil, puneţi întotdeauna ca-
pace pe vase.
•Aşezaţi vasele înainte de a porni zona de
gătit.
Pentru a păstra alimentele calde sau a le
topi folosiţi căldura reziduală.
Eficienţa zonei de gătit
Eficienţa zonei de gătit este corelată cu dia-
metrul vasului de gătit. Vasele cu diametre
mai mici decât cea minimă primesc numai
parţial puterea generată de zona de gătit.
Pentru diametrele minime consultaţi capito-
lul Informaţii tehnice.
Exemple de gătit
Relaţia dintre nivelul de căldură şi consumul
electric al zonei de gătit nu este liniară.
Creşterea nivelului de căldură nu este direct
proporţională cu consumul electric al zonei
de gătit.
Aceasta înseamnă că zona de gătit cu nive-
lul mediu de căldură consumă sub jumătate
din puterea sa maximă.
Datele din tabel sunt doar orientative.
Ni-
vel
de
căld
ură
Utilizare pentru: Durata Recomandări Consum no-
minal de
energie
1
Menţineţi caldă mâncarea
gătită
conform nece-
sităţilor
Puneţi un capac pe vas 3 %
1 - 2 Sos olandez, topit: unt, cio-
colată, gelatină
5 - 25 min Amestecaţi din când în
când
3 – 5 %
1 - 2 Solidificare: omlete pufoase,
ouă ochiuri
10 - 40 min Gătiţi cu capacul pus 3 – 5 %
2 - 3 Fierberea înăbuşită a orezu-
lui şi a mâncărurilor care
conţin lapte, încălzirea ali-
mentelor preparate
25 - 50 min Adăugaţi minimum de
două ori mai mult lichid
decât orez, amestecaţi în
timpul gătitului mâncărurile
care conţin lapte
5 – 10 %
3 - 4 Pentru a găti la aburi legu-
me, peşte, carne
20 - 45 min Adăugaţi câteva linguri de
lichid
10 – 15 %
4 - 5 Cartofi gătiţi la abur 20 - 60 min Utilizaţi maxim ¼ l apă
pentru 750 g de cartofi
15 – 21 %
4 - 5 Gătirea unor cantităţi mai
mari de alimente, tocane şi
supe
60 - 150 min Până la 3 l lichid plus in-
grediente
15 – 21 %
6 - 7 Prăjire uşoară: escalop, cor-
don bleu de viţel, şniţele,
chiftele, cârnaţi, ficat, rântaş,
ouă, clătite, gogoşi
conform nece-
sităţilor
Întoarceţi la jumătatea du-
ratei de gătit
31 – 45 %
7 - 8 Crochete de cartofi, muş-
chiuleţ, cotlete, bine făcute
5 - 15 min Întoarceţi la jumătatea du-
ratei de gătit
45 – 64 %
9 Pentru a fierbe apă, paste, pentru a prăji carnea la suprafaţă (gulaş, friptură
înăbuşită), pentru a prăji intens cartofi-pai
100 %
leonard 9
Ni-
vel
de
căld
ură
Utilizare pentru: Durata Recomandări Consum no-
minal de
energie
Pentru a fierbe cantităţi mari de apă. Este activ sistemul de control al nive-
lului puterii.
Informaţii despre acrilamide
Important Conform celor mai noi informaţii
ştiinţifice, dacă vă gătiţi mâncarea cu crustă
arsă (mai ales cea care conţine amidon),
acrilamidele pot fi un factor de risc al
sănătăţii. De aceea, vă recomandăm să
gătiţi la cele mai mici temperaturi şi să nu vă
rumeniţi prea mult mâncarea.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
Curăţaţi aparatul după fiecare întrebuinţare.
Întotdeauna utilizaţi vase de gătit cu fundul
curat.
Zgârieturile sau petele închise la culoa-
re pe suprafaţa de vitroceramică nu
cauzează niciun efect asupra modului
de funcţionare al aparatului.
Pentru a curăţa murdăria:
1. Înlăturaţi imediat: plasticul topit, fo-
liile din plastic şi alimentele cu zahăr.
În caz contrar, murdăria poate dete-
riora aparatul. Folosiţi o racletă spe-
cială pentru sticlă. Deplasaţi oblic ra-
cleta pe suprafaţa vitrată, la un unghi
mare şi îndepărtaţi resturile de pe su-
prafaţă.
Eliminaţi după ce aparatul s-a
răcit suficient: depuneri de calcar,
pete de apă şi de grăsime, decolorări
metalice strălucitoare. Utilizaţi un
agent de curăţare special pentru su-
prafeţe vitroceramice sau oţel inoxi-
dabil.
2. Curăţaţi aparatul cu o lavetă umedă ş
i
puţin detergent.
3. În final, uscaţi aparatul ştergându-l
cu o cârpă curată.
DEPANARE
Problemă Cauză posibilă Soluţie
Aparatul nu poate fi pornit sau
utilizat.
Activaţi aparatul din nou şi setaţi
nivelul de căldură în mai puţin
de 10 secunde.
Aţi atins 2 sau mai multe câm-
puri cu senzor simultan.
Atingeţi doar un câmp cu sen-
zor.
Funcţia STOP+GO este activă. Consultaţi capitolul "Utilizarea
zilnică".
Pe panoul de comandă este
apă sau acesta este acoperit
cu stropi de grăsime.
Ştergeţi panoul de comandă.
10 leonard
Problemă Cauză posibilă Soluţie
Este emis un semnal acustic şi
aparatul se dezactivează.
Când aparatul se dezactivează
este emis un semnal acustic.
Aţi pus un obiect pe unul sau
mai multe câmpuri cu senzor.
Îndepărtaţi obiectul de pe câm-
pul cu senzor.
Aparatul se dezactivează. Aţi pus un obiect pe câmpul
cu senzor
.
Îndepărtaţi obiectul de pe câm-
pul cu senzor.
Indicatorul de căldură reziduală
nu se aprinde.
Zona de gătit nu este fierbinte
pentru că a fost utilizată numai
o perioadă scurtă de timp.
Dacă zona de gătit a funcţionat
suficient de mult pentru a fi fier-
binte, contactaţi centrul de ser-
vice.
Funcţia de Încălzire automată
nu porneşte.
Zona de gătit este fierbinte. Lăsaţi zona de gătit să se
răcească suficient.
A fost setat nivelul maxim de
căldură.
Nivelul maxim de căldură are
aceeaşi putere ca şi funcţia de
Încălzire automată.
Căldura comută între două ni-
veluri.
Este activ Sistemul de control
al nivelului puterii.
Consultaţi capitolul "Sistemul de
control al nivelului puterii".
Zonele cu senzori se înfier-
bântă.
Vasul este prea mare sau l-aţi
pus prea aproape de butoane.
Puneţi vasele mari pe zonele de
gătit din spate, dacă este nece-
sar.
Se aprinde .
Oprirea automată este activă. Dezactivaţi aparatul şi activaţi-l
din nou.
Se aprinde .
Este activat Dispozitivul de si-
guranţă pentru copii sau func-
ţia de Blocare a butoanelor.
Consultaţi capitolul "Utilizarea
zilnică".
Se aprinde .
Pe zona de gătit nu se găseşte
niciun vas.
Puneţi un vas pe zona de gătit.
Vasul este inadecvat. Folosiţi un vas adecvat.
Diametrul bazei vasului este
prea mic pentru zona de gătit.
Puneţi vasul pe o zonă de gătit
mai mică.
Este afişat şi un număr.
Aparatul prezintă o eroare. Deconectaţi un timp aparatul de
la sursa de alimentare electrică.
Deconectaţi siguranţa de la sis-
temul electric al locuinţei. Re-
conectaţi. Dacă simbolul
se
aprinde din nou, contactaţi cen-
trul de service.
Se aprinde .
Aparatul prezintă o eroare
deoarece a fiert tot conţinutul
dintr-un vas. Au fost activate
sistemele de protecţie la su-
praîncălzire a zonelor de gătit
şi de Oprire automată.
Dezactivaţi aparatul. Înlăturaţi
vasul fierbinte. După aproximativ
30 de secunde activaţi din nou
zona de gătit. Dacă vasul a fost
problema, mesajul de eroare
dispare de pe ecran, dar indica-
torul căldurii reziduale poate
rămâne aprins. Lăsaţi vasul să
se răcească suficient şi consul-
taţi capitolul "Vase pentru zona
de gătit prin inducţie" pentru a
verifica dacă vasul este compa-
tibil cu aparatul.
leonard 11
Dacă aţi încercat soluţiile de mai sus şi nu
aţi putut rezolva problema, contactaţi distri-
buitorul dumneavoastră sau serviciul de re-
laţii cu clienţii. Oferiţi informaţiile de pe
plăcuţa cu date tehnice, codul format din
trei caractere pentru vitroceramică (se află
în colţul suprafeţei de sticlă) şi mesajul de
eroare care urmează.
Asiguraţi-vă că aţi utilizat corect aparatul. În
caz contrar, trebuie să plătiţi intervenţia teh-
nicianului de la centrul de service local sau
a distribuitorului, chiar şi în perioada de ga-
ranţie. Instrucţiunile cu privire la service cli-
enţi şi condiţii de garanţie găsiţi în broşura
de garanţie.
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE
Avertizare Consultaţi capitolul
"Informaţii privind siguranţa".
Înaintea instalării
Anterior instalării aparatului, notaţi informa-
ţiile de mai jos de pe plăcuţa cu datele teh-
nice. Aceasta este amplasată pe partea in-
ferioară a carcasei aparatului.
Model ...........................
•Numărul produsului
(PNC) ...................................
•Numărul de serie .................
Aparatele încastrate
•Utilizaţi aparatele încastrate numai după
ce asamblaţi aparatul în unităţi de mobi-
lier şi suprafeţe de lucru ce corespund
standardelor.
Cablul conector
Aparatul este furnizat cu un cablu conec-
tor.
•Înlocuiţi cablul de alimentare electrică de-
teriorat cu un cablu special (tip H05BB-F
Tmax 90 °C; sau de capacitate mai ma-
re). Adresaţi-vă centrului de service local.
Asamblarea
min.
50mm
min.
500mm
min.
2mm
12 leonard
< 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
> 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 500 mm
R 5mm
55mm
490
+1
mm
750
+1
mm
min.
12 mm
min.
2 mm
leonard 13
min.
38 mm
Dacă folosiţi o cutie de protecţie (accesoriu
suplimentar
1)
), spaţiul de ventilare din faţă,
de 2 mm, precum şi podeaua de protecţie
de sub aparat nu mai sunt necesare.
Nu puteţi folosi cutia de protecţie dacă in-
stalaţi aparatul deasupra unui cuptor.
1) Cutia de protecţie nu este disponibilă în toate ţările. Contactaţi furnizorul.
INFORMAŢII TEHNICE
Model LAI8000F Prod.Nr. 949 594 336 00
Typ 58 GBD C3 AU 220-240 V 50-60 Hz
Induction 7,4 kW Made in Germany
Ser.Nr. .......... 7,4 kW
LEONARD
Puterea zonelor de gătit
Zonă de gătit Putere nomi-
nală (nivel ma-
xim de căldură)
[W]
Funcţia Putere
activată [W]
Durata maximă
pentru funcţia
Putere [min]
Diametrul mi-
nim al vasului
[mm]
Dreapta-spate:
210 mm
2300 W 3200 W 10 180
Dreapta-faţă: 210
mm
2300 W 3200 W 10 180
Stânga-spate:
210 mm
2300 W 3200 W 10 180
Stânga-faţă: 210
mm
2300 W 3200 W 10 180
Puterea zonelor de gătit poate diferi cu va-
lori foarte mici faţă de datele din tabel.
Aceasta se modifică în funcţie de materialul
şi dimensiunile vasului.
14 leonard
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Simbolul e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie
predat la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect
produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor
consecinţe negative pentru mediul
înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea
deriva din aruncarea necorespunzătoare a
acestui produs. Pentru mai multe informaţii
detaliate despre reciclarea acestui produs,
vă rugăm să contactaţi biroul local, serviciul
pentru eliminarea deşeurilor sau magazinul
de la care l-aţi achiziţionat.
Materialele de ambalare
Materialele de ambalare sunt priete-
noase cu mediul şi pot fi reciclate.
Componentele din plastic sunt identifi-
cate prin marcaje: >PE<,>PS<, etc.
Aruncaţi materialele de ambalare în re-
cipientele adecvate din instalaţiile pen-
tru gunoi comunitare.
leonard 15
892955266-A-292012
/