AGFA AF 5078PS Manualul proprietarului

Categorie
Rame foto digitale
Tip
Manualul proprietarului
1
RO
Instrucţiuni şi recomandări de
securitate
Introducere 2
Nu faceţi setări şi nu adu ceţi modificări care nu
sunt p revăzute î n m anualul d e i nstrucţiuni. Di n
cauza manipulării necorespunzătoare pot ap ărea
accidentări sau deteriorări, avarieri ale apa ratului
sau p ierderi de d ate. R espectaţi t oate
instrucţiunile d e s iguranţă şi avertismentele
menţionate.
Amplasare aparat
Unitatea este destinat ă exclusiv utili zării de interi or.
Unitatea e ste d estinae xclusiv u tilizării de
interior. Aparatul trebuie amplasat pe o suprafaţă
plana, iar poziţia lui trebuie să fie sigură şi stabilă.
Închideţi ş i f ixaţi b ine capacul când d eschideţi
aparatul.
Ecran LCD.
Unitatea se va manevra întotdeauna cu gri jă. Se
va evita atingerea ecranului de cristale lichide. Nu
se va aşe za n iciodată, ni ciun ob iect greu p e
ecranul de cristale li chide, pe rama foto sau pe
cablul acesteia de alimentare.
Protejaţi aparatul de contactul direct cu lumina soarelui
Protejaţi aparatu l de conta ctul di rect cu lu mina
soarelui, căldură, oscilaţii mari de temperatură şi
umiditate. N u amp lasaţi aparatu l în aprop ierea
instalaţiilor de încălzire şi climatizare. Fiţi atent la
indicaţiile din datele tehnice privind temperatura şi
umiditatea aerului.
Nu porniţi aparatul imediat după transport
Aparatul nu trebu ie pornit după transp ortarea
dintr-un mediu rece într-un mediu cald sau invers,
respectiv într- un med iu rece c are a fost înc ălzit
rapid. În aceste cazuri aşteptaţi cel puţin trei ore
până când ap aratul se ad aptează cond iţiilor d e
mediu schimbate (temperatură, umiditate, …) .
Dacă aparat ul se încălzeşte prea tare sau dacă iese fum di n el
Dacă aparatul se în călzeşte p rea tare sau d acă
iese fum din el, sc oateţi imed iat stec herul di n
priză. Duceţi a paratul la un centru d e service.
Pentru a evita un i ncendiu, aparatul trebuie ţinut
departe de flăcără deschisă.
Nu conectaţi aparatul în spaţii umede.
Nu conectaţi aparatul în spaţii umede. Nu atingeţi
stecherul sau priza cu mâinile ude.
Nici un lichi d nu trebuie să pătru ndă în aparat.
Nici un lichid nu trebui e pătrundă în ap arat.
Deconectaţi aparatul de la reţeaua de curent dacă
au pătruns lichide sau corpuri străine în aparat şi
duceţi aparatul la un centru de service pentru a fi
verificat.
Nu lăsaţi cop iii să manipuleze a paratul nesupravegheaţ i.
Nu lăsaţi copiii s ă m anipuleze aparatu l
nesupravegheaţi. Foliile ambalajului nu trebuie să
ajungă în mâinile copiilor.
Alimentare cu curent electric
Pentru alimentarea electrică se va folosi numai adaptorul inclus în pachetul produsului
Pentru al imentarea electrică se va f olosi nu mai
adaptorul i nclus în p achetul p rodusului ( vezi
capitolul Addendă / Date tehni ce). Verificaţi dacă
tensiunea de re ţea a aparatului dvs. (p lăcuţa cu
datele tehnice) corespunde cu tensiunea de reţea
existentă la locul de amplasare. Acest echipament
funcţionează exclusiv d e la tensi unea nominală
înscrisă pe unitate.
Nu atingeţi niciodată cablul de alimentare dacă izolarea e deteriorată.
Nu ati ngeţi niciodată cablul de ali mentare da
izolarea e deteriorată. În locuiţi i mediat c ablurile
deteriorate. Folosiţi numai cabluri adecvate; dacă
este caz ul, ad resaţi-vă se rviciului nostru de
probleme tehnice pentru clienţi sau dealerului dvs.
autorizat.
Deconectaţi aparatul dvs. de la reţeaua de curent înainte de a curăţa s uprafaţa superioar ă.
Deconectaţi aparatul dvs. de la reţeaua de curent
înainte de a curăţa suprafaţa superioară. Utilizaţi
o cârpă moa le, fără scame. Nu uti lizaţi în nici un
caz ag enţi d e cu răţare li chizi, g azoşi sau uşor
inflamabili (s pray-uri, agenţ i ab razivi, ag enţi
pentru lustru, alcool, etc.) Umezeala nu trebuie să
pătrundă în interiorul aparatului.
Curăţaţi afişajul cu o cârpă moale, uscată.
Curăţaţi af işajul cu o cârpă m oale, u scată. Dacă
afişajul se sparge, poate apărea un lichi d uşor
acid. Evitaţi contactul acestuia cu pielea şi ochii.
Reparaţii
Reparaţii
Nu în treprindeţi nici o acţiun e de reparaţie la
aparat. Întreţinerea neco respunzătoare poa te
duce la vătăm are corp orală ş i la d eteriorarea
aparatului. A paratul d vs. trebui e verificat la un
centru de service autorizat.
Nu s coateţi placuţa cu datele tehni ce de pe
aparatul dvs., deoarece în acest caz veţi pierd e
garanţia.
Memoria foto media
Memoria foto media
Utilizaţi n umai sup orturi de m emorie, c are sunt
compatibile cu ap aratul. . Pen tru a preveni
deteriorarea cardului sau a un ităţii, rugă m ca
înainte de a scoat e sau a introduce ca rdul,
opriţi echipamentul.
Nu scoateţi cardul de memorie in timp ce aparatul
îl accesează . Aceasta operaţi une cau zează
daune datelor sau pierderea lor.
af-5078ps_manual_12_ro_253338239-a.book Seite 1 Dienstag, 6. Juli 2010 11:02 11
2
RO
Sumar
Conţinut ambalaj
Ramă foto digitală cu clemă
Sursă de alimentare cu fişe interschimbabile
Scurtă introducere
Certificat de garanþie
Funcţii de bază (Ilustraţia 1)
1 Dacă pe display se găseşte o folie de protecţie,
aceasta treb uie î ndepărtată înainte d e
utilizare.
2 Introduceţi un card de m emorie sau o unitate
de stocare cu con ectare USB în slotul
corespunzător de la p artea p osterioară
aparatului. A paratul dvs. este co mpatibil cu
următoarele carduri de memorie:
SD/SDHC/MMC/MS/XD.
3 Introduceţi mica priză a sursei de alimentare în
mufa de a limentare di n s patele Í
aparatului du mneavoastră. Introd uceţi sursa
de alimentare în priză.
4 Porniţi aparatul cu întrerupătorul de porn ire /
oprire B din spate. După afişarea imaginii de
start începe derularea automată.
Tastele de pe partea posterioară a
aparatului (Ilustraţia 2)
À/Á Navigare în meniu / trecere la imaginea
anterioară sau următoare.
¡/¢ – Navigare în meniu
à Confirmarea se lecţiei / începerea,
întreruperea succesiunii de imagini
Vedere de ansamblu meniu
(Redare) (Ilustraţia 3a)
Cu ta sta MENU s chimbaţi î ntre mod ul d e
previzualizare şi prezentarea diapozitivelor.
Vedere de ansamblu meniu
(Setărire) (Ilustraţia 3b)
Cu t asta ù puteţi acc esa men iul de setare.
Selectaţi cu ¡/¢:
1 Copierea sau ştergerea fişierelor
2 Setări fotografii
3 Setări display
4 Setarea din fabrică
Redare fotografii (Ilustraţia 4a)
1Apăsaţi MENU.
2Cu ¡/¢ selectaţi un director sau o sursă şi
confirmaţi cu Á.
3Cu ¡/¢ sau À/Á selecta ţi im aginea cu
care do riţi să în cepeţi pr ezentarea de
diapozitive şi confirmaţi cu à.
4Apăsaţi À/Á pentru a s ări la imaginea
precedentă sau la următoarea.
5Apăsaţi à, pentru a întrerupe prezentarea de
diapozitive.
Copierea sau ştergerea fişierelor
(Ilustraţia 4b/4c)
1Apăsaţi à, pentru a întrerupe prezentarea de
diapozitive.
2 Selectaţi cu À/Á fişierul pe care doriţi să îl
copiaţi sau să îl ştergeţi.
3 Apăsaţi la aparat ù.
4 Selectaţi cu ¡/¢ (Copiere / Ştergere
fişiere) şi confirmaţi cu à.
5 Selectaţi cu À/Á:
– Copierea fişierelor din memoria internă
– Ştergerea fişierelor din memoria internă
6Confirmaţi cu à.
Setări
1Apăsaţi ù.
2 Selectaţi cu ¡/¢ din următoarele setări:
Copierea sau ştergerea fişierelor
Setări fo tografii (roti rea imag inii, ti mp d e
declanşare a prezentării de diapozitive, efecte de
tranziţie, raport de aspect)
Setări display (luminozitate, contrast, saturaţie
culori, iluminare fundal)
Setarea din f abrică (rese tare la setările din
fabrică).
Indicaţie
Respectaţi direcţia de introducere!
Cardul de memorie poate fi introd us
într-o sing ură direc ţie. Nu folo siţi
forţa la introd ucerea c ardului de
memorie în slot.
af-5078ps_manual_12_ro_253338239-a.book Seite 2 Dienstag, 6. Juli 2010 11:02 11
3
RO
Date tehnice
Dimensiuni
Dimensiuni (L¦×¦Î¦×¦L) ........................... 190¦×¦153¦×¦80¦mm
Greutate
Greutate......................................................................... 0,37¦kg
Mediul pentru aparat re comandat
Mediul pentru aparat recomandat................ 5¦–¦45¦ºC
Umiditate relativă
Umiditate relativă .................................................20¦–¦80¦%
Consum putere
Consum putere
Aparatul este pornit
Aparatul este pornit
(prezentare de diapozitive)............................... 4,3¦W
Diagonală imagine...............................................................7¦“
Format im agine
Format imagine..............................................................16:10
Rezoluţie........................................................ 768¦×¦480¦Pixel
Memorie internă
Memorie internă.......................până la 1000 fotografii
Port USB
Port USB.................................................................. USB-Host
......................................... max. a curentului < 250¦mA
Carduri de memorie compatibile
Carduri de memorie compatibile.......................................
...................................................SD/SDHC/MMC/MS/XD
Format foto
Format foto ........................................................................JPEG
Formatul fişierelor
Formatul fişierelor ..........................................................*.jpg
Sursă de alimentare
Producător sursă de alimentare
Producător ........................................... 1)Click Technology
.......................................................... (Shenzhen) Co., Ltd
................................................2Shenzhen Moso Power
...........................................Supply TechnologyCo., Ltd
Tip sursă de alimentare
Model numărul...................................1)CPS008050100*
......................................... 2)MSP-C100
0IC5.0-5W-zz
Intrare
Intrare...................................... 100¦–¦240¦V¦~ / 50¦/¦60¦Hz
Ieşire
Ieşire ....................................................................... 5¦V¦† / 1¦A
Toate datele s unt of erite cu tit lu inform ativ.
AgfaPhoto îşi rezervă dr eptul de a modifica
valorile acestor parametrii fără o bligaţia de a
anunţa în prealabil.
AGFAPHOTO este utilizat sub licenţă Agfa-
Gevaert NV & Co. KG sau Agfa-Gevaert NV.
Firmele Agfa-Gevaert NV & Co. KG şi Agfa-
Gevaert NV nu produc aceste articole şi nu oferă
garanţie sau suport.
Pentru informaţii referitoare la service, suport
sau garanţie vă rugăm să vă adresaţi dealerului
dvs. sau producătorului.
Contact: AgfaPhoto Holding GmbH,
www.agfaphoto.com
Producătorul: Sagemcom,
www.sagemcom.com
Însemnul CE certifică faptul că produsul respec
cerinţele im puse d e directiva 199 9/5/CE a
Parlamentului şi Consiliului Eu ropean, re feritoare
la echipamentele de t elecomunicaţii, la protecţia
muncii şi a mediului înconjurător şi la
interferenţele electromagnetice.
Declaraţia de conformitate se p oate consulta pe
pagina de internet www.agfaphoto.com .
Recycling
Ambalajul: Pentru a facilita reciclarea ambalajelor,
rugăm respectaţi regl ementările locale
referitoare la reciclare.
Bateriile: B ateriile vechi tre buie depozi tate în
locuri special amenaj ate pen tru colect area
deşeurilor.
WEEE
Produsul: Sigl a de pe pr odusul du mneavoastră
reprezentând un coş de gunoi barat înseamnă că
produsul este clasificat ca echipament electric şi
electronic cu reguli speciale de evacuare.
Pentru a sprijini reciclarea, recuperarea deşeurilor
de ec hipament electric şi electroni c şi pentru a
proteja medi ul în conjurător şi sănătat ea
oamenilor, regula mentele e uropene prevăd ca
dumneavoastră colectaţi în m od selectiv
deşeurile de ec hipament fo losind una dintre
următoarele opţiuni:
Di stribuitorul d umneavoastră va primi
echipamentul în apoi la cu mpărarea un ui alt
produs.
• Deşeurile de echi pament pot fi depozitate în
locuri special amenajate în acest sens.
Ambalajelor f olosite d e rtie ş i carton p ot fi
eliminate ca deşeuri de hârtie. Foliile de plastic şi
ambalajele din stiropor pot f i reci clate sau
eliminate în gu noiul me najer, î n c onformitate cu
cerinţele ţării dvs.
Deţinerea tuturor dr epturilor. N ici o pa rte a
acestei publicaţii nu poate fi salvată în arhivă sau
transmisă prin orice cale - elec tronică, mecanică,
prin fo tocopiere, a cceptare, sau prin o rice a ltă
modalitate fără acordul scris dat î n a vans de
AgfaPhoto. In formaţiile conţi nute în prezentul
document sunt destinate exclusiv utilizării acestui
produs. Agf aPhoto nu îşi asum ă spunderea
dacă aceste informaţii sunt aplicate altor aparate.
Acest manual de instrucţiuni este un document ce
nu are caracter de contract.
Poate conţine erori, erori de tipărire sau modificări.
Copyright © 2010 Sagemcom
af-5078ps_manual_12_ro_253338239-a.book Seite 3 Dienstag, 6. Juli 2010 11:02 11
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

AGFA AF 5078PS Manualul proprietarului

Categorie
Rame foto digitale
Tip
Manualul proprietarului