Black & Decker ASL186 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

www.blackanddecker.eu
ASL146
ASL148
ASL186
ASL188
402111-76 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
2
A
C
B
D
E F
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Maşina dumneavoastră de găurit/înşurubat
Black & Decker a fost concepută pentru operaţiuni de
înşurubare şi de găurire în lemn, metal, materiale plastice
şi zidărie (numai ASL148 şi ASL188). Această unealtă
este destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de sigu-
ranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din
toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de
energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată
de la baterie.
1. Siguranţa în zona de lucru
a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc acci-
dentele.
b. Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explo-
zive, cum ar în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
2. Siguranţa electrică
a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modi caţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemo-
di cate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împă-
mântate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi fri-
gidere. Există un risc sporit de electrocutare în cazul
în care corpul dvs. este în contact cu suprafeţele
împământate sau legate la masă.
c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
d.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate
sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f. În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispo-
zitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3. Siguranţa personală
a. Fiţi precauţi, ţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă a aţi sub
in uenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări personale grave.
b. Utilizaţi echipamentul de protecţie personală
.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echi-
pamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
c. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se a ă în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transporta-
rea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia
pornit înlesnesc producerea accidentelor.
d. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare îna-
inte de a porni unealta electrică. O cheie sau un
cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a unel-
tei electrice poate conduce la vătămări personale.
e. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echi-
librul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
f. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcă-
minte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbră-
cămintea şi mănuşile departe de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot prinse în componentele în mişcare.
g. În cazul în care dispozitivele prezintă posibilita-
tea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi co-
lectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
4. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
a. Nu forţ
aţi unealta electrică. Utilizaţi unealta elec-
trică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de
lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care în-
trerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să e reparată.
c. Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimenta-
re şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modi cării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
4
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
d. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
e. Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Veri -
caţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componente-
lor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea ind mai uşor de controlat.
g. Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instruc
ţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce tre-
buie să e efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
5. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
a. Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul spe-
ci cat de către producător. Un încărcător adecvat
pentru un anumit tip de acumulator poate genera risc
de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de
acumulator.
b.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună cu
acumulatorii speci caţi. Utilizarea oricăror alţi acu-
mulatori poate genera riscuri de vătămare şi incendiu.
c. Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păs-
traţi-l ferit de alte obiecte metalice, precum agra-
fe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau
alte obiecte metalice mici ce ar putea crea prin
contact conexiunea între cele două borne. Scurt-
circuitarea bornelor acumulatorului poate determina
arsuri sau incendii.
d. În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să
e evacuat lichid din acumulator; evitaţi contac-
tul cu acesta. În cazul în care survine contactul
accidental, clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul
intră în contact cu ochii, consultaţi, de aseme-
nea, medicul. Lichidul evacuat din baterie poate
cauza iritaţii sau arsuri.
6. Repararea
a. Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană cali cată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea
caracterului sigur al uneltei de lucru.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de si-
guranţă pentru maşini de găurit şi maşini de
găurit cu percuţie
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi în cazul
utilizării maşinilor de găurit cu impact. Expunerea
la zgomot poate determina pierderea auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate împre-
ună cu unealta. Pierderea controlului poate deter-
mina vătămări personale.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie
în care accesoriul de debitat poate atinge cabluri
ascunse. Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie
în care dispozitivul de strângere poate atinge
cabluri ascunse. Contactul dispozitivelor de strâns
cu un cablu sub tensiune ar putea determina scurge-
rea curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul
Utilizaţi cle
şti sau o altă modalitate practică de
a xa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platfor-
mă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Înainte de perforarea pereţilor, podelelor sau plafoa-
nelor, veri caţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Evitaţi atingerea vârfului unui burghiu imediat după
efectuarea unei găuri deoarece acesta ar putea
erbinte.
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi zice, senzori-
ale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii trebuie să
e supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă
cu aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest ma-
nual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Siguranţa terţilor
Acest aparat nu este destinat utilizării de către per-
soane (inclusiv copii) cu capacităţi zice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să e supravegheaţi pentru a vă asi-
gura că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul uti-
lizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu e incluse în
5
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot de-
terminate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de sigu-
ranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot evitate.
Acestea includ:
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
Vătămări cauzate în momentul schimbării compo-
nentelor, lamelor sau accesoriilor.
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade pre-
lungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
Afectarea auzului.
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:-
prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF.)
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
speci caţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată
a emisiilor de vibraţii poate utilizată, de asemenea, în
cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul uti-
lizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea
declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei.
Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a de-
termina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie
avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care
survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Următoarele simboluri sunt prezente pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămă-
rii, utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare
Acumulatorii
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 30 °C.
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală
cuprinsă între 4 °C şi 40 °C.
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat îm-
preună cu unealta.
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instruc-
ţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Staţii de încărcare
Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru
a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care
a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea exploda,
determinând vătămări şi daune.
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori ne-
încărcabili.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare
defecte.
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
Nu desfaceţi încărcătorul.
Nu perforaţi încărcătorul.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utili-
zare în spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de uti-
lizare.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Ve-
ri caţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare
să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu speci-
caţii. Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea
de încărcare cu o priză normală de alimentare.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să e înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita orice pericol.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate carac-
teristicile următoare.
1. Comutator de reglare a vitezei
2. Cursor înainte/înapoi
3. Mandrină
4. Inel de reglare a cuplului de strângere
5. Acumulator
6. Indicator viteză
7. Portburghiu
8. Indicator luminos LED
Fig. A
9. Încărcător
10. Indicator de încărcare
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, scoateţi acumula-
torul din unealtă.
6
Montarea si demontarea acumulatorului
( g. B)
Pentru a monta acumulatorul (5), aliniaţi-l cu baza de
pe unealtă. Glisaţi acumulatorul în bază şi împingeţi
până când face clic pe poziţie.
Pentru a scoate acumulatorul, apăsaţi pe butonul de
detaşare (12) extrăgând în acelaşi timp acumulatorul
afară din bază.
Montarea şi demontarea unui burghiu sau
a unui cap de şurubelniţă ( g. D)
Această unealtă este prevăzută cu o mandrină fără cheie
pentru a permite schimbarea uşoară a burghielor.
Blocaţi unealta aducând cursorul înainte/înapoi (2)
în poziţia centrală.
Deschideţi mandrina rotind-o (3) cu o mână şi ţinând
unealta cu cealaltă mână.
Introduceţi tija burghiului (13) în mandrină.
Strângeţi bine mandrina rotind-o (3) cu o mână ţi-
nând unealta cu cealaltă mână.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitati.
Încărcarea acumulatorului ( g. A)
Acumulatorul trebuie să e încărcat înaintea primei utili-
zări şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă su cientă
putere pentru lucrările efectuate cu uşurinţă anterior.
Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării; acest
lucru este normal şi nu indică o problemă.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 4 °C sau peste 40 °C. Tem-
peratura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.
Notă: Încărcătorul nu va încărca o baterie dacă tem-
peratura celulei este sub aproximativ 0 °C sau peste
40 °C. Bateria trebuie să e lăsată în încărcător, iar
acesta va începe automat încărcarea atunci când
temperatura celulei creşte sau scade.
Pentru a încărca acumulatorul (5), introduceţi-l în în-
că
rcător (9). Acumulatorul se va potrivi în încărcător
doar într-o anumită poziţie. Nu forţaţi. Asiguraţi-vă
că acumulatorul este aşezat corect în încărcător.
Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare.
Indicatorul de încărcare (10) va lumina verde intermitent
continuu (lent).
Încărcarea este completă atunci când indicatorul de în-
cărcare (10) luminează verde continuu. Încărcătorul şi
acumulatorul pot lăsate conectate pe perioadă nedeter-
minată cu LED-ul aprins. LED-ul va începe să lumineze
verde intermitent (încărcare) deoarece încărcătorul reia
ocazional încărcarea bateriei. Indicatorul de încărcare
(10) se va aprinde atunci când bateria este conectată
la încărcător.
Încărcaţi acumulatorii descărcaţi în decurs de 1 săp-
tămână. Durata de viaţă a acumulatorului se va
diminua drastic dacă este depozitat descărcat.
Menţinerea acumulatorului în încărcător
Încărcătorul şi acumulatorul pot lăsate conectate cu
LED-ul aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul
va menţine acumulatorul pregătit şi încărcat complet.
Codurile de eroare ale încărcătorului
Dacă încărcătorul detectează un acumulator slab sau
defect, indicatorul de încărcare (10) va lumina roşu in-
termitent foarte repede. Procedaţi după cum urmează:
Reintroduceţi acumulatorul (5).
Dacă indicatorul de încărcare continuă să lumineze
roşu intermitent foarte repede, folosiţi un alt acumu-
lator pentru a stabili dacă procesul de încărcare se
desfăşoară corect.
Dacă acumulatorul de schimb se încarcă corect,
atunci înseamnă că acumulatorul original este defect
şi trebuie returnat la un centru de service pentru
reciclare.
Dacă noul acumulator dă aceleaşi indicaţii ca şi cel
original, duceţi încărcătorul pentru a testat la un
centru de service autorizat.
Notă: Poate dura până la 60 de minute pentru a deter-
mina dacă o baterie este defectă. Dacă bateria este
prea erbinte sau prea rece, LED-ul va clipi alternativ
roşu, rapid şi lent, câte o clipire la ecare viteză şi
apoi va repeta.
Selectarea direcţiei de rotire ( g. F)
Pentru operaţii de găurire şi pentru strângerea şurubu-
rilor, utilizaţi rotirea în direcţia înainte (în sensul acelor
de ceasornic). Pentru slăbirea şuruburilor sau pentru
eliberarea unui burghiu blocat, folosiţi direcţia înapoi (în
sens invers acelor de ceasornic).
Pentru a selecta direcţia de rotire înainte, împingeţi
cursorul înainte/înapoi (2) la stânga.
Pentru a selecta direcţia de rotire înapoi, împingeţi
cursorul înainte/înapoi la dreapta.
Pentru a bloca unealta, aduceţi cursorul înainte/
înapoi în poziţia centrală.
Selectarea cuplului de strângere ( g. E)
Această unealtă este prevăzută cu un inel special de
reglare a cuplului de strângere pentru diverse aplicaţii
de înşurubare şi găurire. Şuruburile mari şi materialele
dure de prelucrat necesită un cuplu de strângere mai
mare decât şuruburile mici şi materialele de prelucrat moi.
Inelul dispune de o gamă amplă de setări reprezentate
prin simboluri pentru a se potrivi aplicaţiei dvs. Pentru
de niţia simbolului, consultaţi tabelul de mai jos.
Pentru efectuarea găurilor în lemn, metal şi materi-
ale plastice, setaţi inelul de reglare a cuplului (4) la
simbolul corespunzător aplicaţiei potrivite de găurire.
Pentru înşurubare, reglaţi inelul la setarea dorită.
În cazul în care nu cunoaşteţi care ar setarea
adecvată, procedaţi în felul următor:
- Setaţi inelul de reglare a cuplului (4) la cel mai
mic cuplu de strângere.
- Strângeţi primul şurub.
- În cazul în care mandrina se blochează înainte
de obţinerea rezultatului dorit, măriţi setarea
inelului şi continuaţi strângerea şurubului. Re-
7
petaţi până când obţineţi setarea corectă. Folo-
siţi setarea respectivă pentru restul şuruburilor.
Cuplu/turaţie
Poziţia de repaus utilizată doar pentru a comuta
între turaţie redusă, turaţie mare şi cuplu mare.
Aplicaţii de înşurubare
Intervalul
de cuplu de
strângere:
cuplu redus
pentru şuru-
buri mici şi
cuplu ridicat
pentru şuru-
buri mari.
Aplicaţii de găurire la cuplu mare
Burghie mari pentru oţel
Burghie spadă mari pentru lemn
Aplicaţii de găurire la turaţie mare
1-8mm
Burghie cu diametru mic pentru lemn, plastic
şi metal.
Burghie cu diametru mare pentru lemn, plastic
şi metal.
Burghie spadă mici pentru lemn
Aplicaţii de găurire cu percuţie
Găurire cu percuţie în beton.
(numai ASL148 şi ASL188)
Găurire/înşurubare
Selectaţi rotirea înainte sau înapoi folosind cursorul
înainte/înapoi (2).
Pentru a porni unealta, apăsaţi butonul de pornire/
oprire (1). Viteza uneltei depinde de cât de mult
apăsaţi butonul.
Pentru a opri unealta, eliberaţi butonul.
Indicator luminos LED
Indicatorul luminos cu LED (8) este activat automat la
apăsarea declanşatorului. LED-ul va lumina atunci când
întrerupătorul este apăsat parţial, înainte ca unitatea să
pornească. LED-ul se va aprinde, de asemenea, atunci
când se apasă declanşatorul şi când cursorul înainte/
înapoi (2) se a ă în poziţie blocată (poziţia centrală).
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Găurirea
Apăsaţi întotdeauna uşor în linie dreaptă cu burghiul.
Exact înainte ca burghiul să iasă pe partea cealaltă
prin piesa de prelucrat, reduceţi presiunea exercitată
pe unealtă.
Utilizaţi o bucată de lemn pentru a susţine piesele
de lucrat ce se pot crăpa.
Utilizaţi burghie cu şurub de ghidare atunci când
efectuaţi găuri de diametru mare în lemn.
Utilizaţi burghie tip HSS atunci când efectuaţi găuri
în metal.
Utilizaţi burghie pentru zidărie atunci când efectuaţi
găuri în zidărie cu duritate redusă.
Utilizaţi un lubri ant atunci când efectuaţi găuri în
alte metale decât fonta şi alama.
Faceţi un semn cu ajutorul unui dorn în centrul găurii
de efectuat pentru a îmbunătăţi precizia de execuţie.
Înşurubarea
Utilizaţi întotdeauna un cap de şurubelniţă de tipul
şi dimensiunile corecte.
În cazul în care şuruburile sunt di cil de strâns,
încercaţi să aplicaţi o cantitate mică de soluţie de
spălat sau de săpun pe post de lubri ant.
Ţineţi întotdeauna unealta şi capul de şurubelniţă în
linie dreaptă cu şurubul.
Întreţinerea
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim
de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de
curăţarea în mod regulat.
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în
afara curăţării în mod regulat.
Avertisment! Scoateţi acumulatorul înainte de efec-
tuarea oricăror operaţii de întreţinere asupra uneltei.
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe baz
ă de solvenţi.
Deschideţi în mod regulat mandrina şi băteţi-o uşor
pentru a îndepărta praful din interior.
8
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să e aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de fo-
los, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului în-
conjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colec-
tarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru co-
lectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a bene cia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Puteţi veri ca localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Acumulatorii
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-
l din unealtă.
Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt reciclabili.
Duceţi-i la orice agent de reparaţii autorizat sau la
un centru local de colectare.
Speci caţii tehnice
ASL148 (H1) ASL188 (H1)
Tensiune Vc.c. 14,4 18
Turaţie in gol Min
-1
0-400/0-1350 0-400/0-1400
Cuplu maxim de strângere Nm 16/33 17/34
Capacitate mandrină mm 10 10
Capacitate maximă de găurire
Oţel/lemn/zidărie mm 10/30/10 10/35/10
ASL146 (H1) ASL186 (H1)
Tensiune Vc.c. 14,4 18
Turaţie in gol Min
-1
0-400/0-1350 0-400/0-1300
Cuplu maxim de strângere Nm 16/33 18/35
Capacitate mandrină mm 10 10
Capacitate maximă de găurire
Oţel/lemn mm 10/30 10/38
Încărcător 905902** typ. 1
Tensiune de intrare Vc.a. 100 - 240
Tensiune de ieşire Vc.c. 8 - 20
Curent mA 400
Timp aprox. de încărcare h 3 - 5
Acumulator BL1114 BL1314 BL1514
Tensiune Vc.c. 14,4 14,4 14,4
Capacitate Ah 1,1 1,3 1,5
Tip Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Acumulator BL1118 BL1318 BL1518
Tensiune Vc.c. 18 18 18
Capacitate Ah 1,1 1,3 1,5
Tip Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (L
pA
) 87,5 dB(A), Marjă (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (L
WA
) 98,5 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform cu EN 60745:
Găurirea cu percuţie în beton (a
h, ID
) 9,96 m/s
2
, marjă (K ) 1,5 m/s
2
,
Găurirea în metal (a
h, D
) < 2,5 m/s
2
, marjă (K) 1,5 m/s
2
, Înşurubarea
fără percuţie (a
h, S
) < 2,5 m/s
2
, marjă (K) 1,5 m/s
2
9
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
ASL146, ASL148, ASL186, ASL188
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„speci caţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Di-
rectivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi Black & Decker la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate
a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea do-
sarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
22/01/2013
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Euro-
peană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defec-
tează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau negli-
jenţei;
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoa-
ne diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada
achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autori-
zat. Puteţi veri ca localizarea celui mai apropiat agent
de repara
ţii autorizat contactând biroul Black & Decker
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service post-
vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00206719 - 14-05-2013
10
www.2helpU.com
12 - 12 - 12
E16051
ASL146 - ASL148 - ASL186 - ASL188
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
H1
1
2
3
5
6
7
8
9
TYPE
6
6
11
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12

Black & Decker ASL186 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru