Black & Decker ASI200 Manual de utilizare

Categorie
Compresoare de aer
Tip
Manual de utilizare
www.blackanddecker.eu
ASI200
402011-20 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Compresorul Black & Decker este conceput să e utilizat
cu priza standard de 12 V, prevăzută pe majoritatea
vehiculelor, cu scopul de a um a anvelope de maşină
şi bicicletă, mingi, bărci, saltele gon abile etc. Acest
produs este destinat exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de
baterii, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare, pentru
a reduce riscul de incendiu, de baterii care prezintă
scurgeri de lichide, de vătămări corporale şi deteriorare
a materialelor.
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest ma-
nual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Utilizarea aparatului dvs.
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest aparat.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane tinere sau in rme fără supraveghere.
Aparatul nu trebuie să e folosit drept jucărie.
Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi
udarea aparatului.
Nu scufundaţi aparatul în apă.
Nu desfaceţi carcasa aparatului. Nu există com-
ponente ce pot reparate în interiorul acestuia.
Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum
ar în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive.
Utilizaţi aparatul numai într-o zonă bine ventilată.
Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor
şi a cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru
a scoate ştecherul din priză.
Siguranţa terţilor
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi zice, sen-
zoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
După utilizare
Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să e
depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la
îndemâna copiilor.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depo-
zitate.
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat
într-un vehicul, acesta trebuie să e poziţionat în
portbagaj sau trebuie să e legat pentru a preveni
deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de
viteză şi direcţie.
Aparatul trebuie să e protejat de razele directe ale
soarelui, de căldură şi umezeală.
Inspecţia şi reparaţiile
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate sau
defecte. Veri caţi dacă există componente rupte,
întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie
ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele speci cate în
acest manual.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
compresoare
Numai pentru uz casnic şi pentru automobile. Um-
aţi anvelope de maşină şi bicicletă, mingi, saltele
gon abile şi multe alte obiecte din gospodărie.
Aerul comprimat din compresor nu trebuie să e
respirat. Nu inhalaţi niciodată aer din compresor
sau dintr-un dispozitiv de respirat conectat la
compresor.
Um aţi diverse articole numai la recomandarea
producătorilor acestora. Depăşirea presiunii
nominale poate cauza explodarea obiectelor,
conducând la vătămări personale.
Nu lăsaţi compresorul în funcţiune nesuprave-
gheat. Poate sparge anvelopele sau alte obiecte.
Deoarece vibraţiile produse de compresor pot
determina deplasarea sa, nu îl utilizaţi amplasat pe
rafturi sau suprafeţe la înălţime. Utilizaţi-l numai la
nivelul solului sau al bancului de lucru.
Nu modi caţi şi nu încercaţi să-l reparaţi. Nu per-
foraţi, nu sudaţi şi nu faceţi vreo modi care asupra
compresorului sau asupra ataşamentelor acestuia.
Nu utilizaţi compresorul în timp ce motorul este
pornit.
Utilizaţi numai împreună cu accesoriile incluse
sau cu cele de calibru mai mare sau egal cu
8,28 bari/120 psi. Utilizarea unui accesoriu ne-
recomandat pentru această unealtă ar putea
periculoasă.
Nu vă jucaţi cu unealta. Aerul la presiune ridicată
este periculos. Nu orientaţi uxul de aer către dvs.
sau către alte persoane.
Compresorul se poate încălzi în timpul utilizării.
Lăsaţi compresorul să se răcească timp de 30 de
minute înainte de a-l depozita.
Nu transportaţi niciodată compresorul trăgând de
furtun.
Nu orientaţi duza sau furtunul spre animale sau
persoanele din jur.
Depozitaţi compresorul în spaţii ce nu se a ă la
îndemâna copiilor.
4
Manometrul are doar rol indicativ. Presiunea an-
velopelor trebuie veri cată în mod regulat cu un
manometru certi cat.
Înainte de utilizare, veri caţi pentru a depista sem-
ne de deteriorare, îmbătrânire şi uzură pe cablul
de alimentare.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablul de ali-
mentare sau ştecherul este deteriorat sau defect
(unde este cazul).
Etichetele prezente pe unelte
Pictogramele următoare sunt a şate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul
vătămării, utilizatorul trebuie să citească
manualul de instrucţiuni.
Nu expuneţi aparatul la ploaie sau umi-
ditate ridicată
Înainte de a efectua operaţii de întreţinere
sau curăţare a aparatului, deconectaţi
cablul de alimentare.
Nu lăsaţi compresorul nesupravegheat.
Descriere
1. Indicator zonă
2. Manometru
3. Spaţiu depozitare furtun aer şi adaptor 12 V
4. Furtun aer cu adaptor supapă universală
5. Întrerupător de pornire/oprire
6. Adaptor 12 V
7. Comutator pornit/oprit indicator zonă
Utilizare
Spaţiu de depozitare pentru furtunul de aer şi cablul
de alimentare ( g. A)
Înfăşuraţi cablul de alimentare c.c. în jurul bazei unităţii
şi apoi poziţionaţi furtunul de aer (4) şi adaptorul de
12 volţi (6) în compartimentul de depozitare (3).
Montarea accesoriilor (Fig. B şi C)
Compresorul este furnizat împreună cu duzele conice
standard şi cu duza de um are în formă de ac, ampla-
sate pe baza unităţii ( g. C).
Pentru a utiliza adaptorul universal de supape,
asiguraţi-vă că maneta este în poziţia sus.
Poziţionaţi adaptorul de supape peste tija acului
de um are sau a duzei conice ( g. B).
Apăsaţi maneta de pe adaptorul de supape în jos
pentru a o bloca.
Poziţionaţi acul de um are sau duza conică în
articolul de um at.
Notă: Asiguraţi-vă întotdeauna că maneta este în poziţia
sus atunci când aparatul nu este folosit.
Utilizaţ
i compresorul numai împreună cu adaptorul
universal de supape sau cu duzele incluse în pachet.
Notă: Înainte de a porni compresorul, asiguraţi-vă
că adaptorul universal de supape este ferm blocat
pe poziţie.
Multe articole gon abile dispun de o clapă internă care
împiedică ieşirea aerului în timpul um ării. Dacă aceas-
tă clapă nu este deplasată de duză, nu se va efectua
um area. Împingeţi ferm duza în supapă pentru a vă
asigura că deplasaţi această clapă.
Aşezaţi acul de um are în interiorul uneia dintre duzele
conice şi poziţionaţi duzele conice în fantele de depozi-
tare amplasate la baza compresorului ( g. C).
Avertisment! Presiunea excesivă a aerului poate cauza
riscul pericolului de explozie sau vătămare corporală.
Veri caţi speci caţia de presiune maximă
a producă-
torului obiectului ce trebuie um at.
Notă: Dacă speci caţia de presiune pentru articolul ce
trebuie um at este mai mare de 100 psi, reţineţi că tim-
pul maxim de um are este de 10 minute. Lăsaţi aparatul
inactiv timp de 20 de minute înainte de a-l utiliza din nou.
Funcţionarea compresorului
Avertisment! Nu utilizaţi compresorul în timp ce mo-
torul maşinii este pornit.
Notă: Asiguraţi-vă că priza de 12 volţi pentru accesorii
funcţionează. La unele vehicule, priza pentru accesorii
este pusă sub tensiune numai atunci când cheia de
pornire este în poziţie auxiliară.
Pentru a alimenta a şajul
Întindeţi întotdeauna complet cablul de alimentare
c.c. la 12 V înainte de ecare utilizare.
Conectaţi adaptorul de 12 volţi (6) în priza de
12 volţi pentru accesorii a maşinii.
Pentru a permite funcţionarea compresorului,
trebuie să setaţi unităţ
ile necesare (psi, bar sau
kPa) şi o supapă de presiune.
Setarea presiunii necesare ( g. D)
Avertisment! Nu lăsaţi compresorul în funcţiune nesu-
pravegheat. Poate sparge anvelopele sau alte obiecte.
Notă: Trebuie să setaţi funcţia de oprire automată
înainte ca unitatea să funcţioneze.
Pentru a comuta între unităţi diferite (kPa, psi sau
bar), apăsaţi simultan butoanele 8 şi 9 până când
se a şează unităţile necesare.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul 8 sau 9 timp de
3 secunde, până când a şajul începe să lumineze
intermitent.
În timp ce a şajul luminează intermitent, apăsaţi
butoanele - sau + (8 şi 9) pânănd se a şează
presiunea necesară.
După 2 secunde, a şajul va lumina intermitent şi
va reveni la citirea „0.0. Acest lucru este normal.
Conectaţi adaptorul universal de supape şi acce-
soriile, dacă este necesar, la obiectul ce trebuie
um at, asigurându-vă că maneta adaptorului de
supape este în poziţia jos pentru a o bloca pe
poziţie.
Pentru a porni compresorul, apăsaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (5) în poziţia I .
Atunci când obiectul ce trebuie umflat a atins
valoarea de presiune prestabilită, unitatea se va
opri în mod automat.
5
Pentru a opri compresorul, apăsaţi întrerupătorul
(5) în poziţia 0.
Scoateţi adaptorul de supape sau accesoriul din
articolul ce trebuie um at şi scoateţi adaptorul
de 12 volţi (6) din priza maşinii de 12 volţi pentru
accesorii.
Notă: Dacă adaptorul de 12 volţi este scos din priza de
12 volţi a maşinii, toate setările se vor pierde şi vor trebui
să e reintroduse urmând instrucţiunile de la secţiunea
„Setarea presiunii necesare”.
Funcţionarea luminii de lucru
Pentru a utiliza lumina de lucru (1), asiguraţi-vă că
adaptorul de 12 volţi (6) este conectat la priza de
12 volţi pentru accesorii.
Notă: Asiguraţi-vă că priza de 12 volţi pentru accesorii
funcţionează. La unele vehicule, priza auxiliară este
pusă sub tensiune numai atunci când cheia de pornire
este în poziţie auxiliar
ă.
Pentru a porni lumina de lucru, apăsaţi întrerupă-
torul de pornire/oprire al acesteia (7), amplasat pe
partea laterală a unităţii, în poziţia I.
Pentru a opri lumina de lucru, apăsaţi întrerupăto-
rul de pornire/oprire al acesteia (7), amplasat pe
partea laterală a unităţii, în poziţia 0.
Pentru a înlocui becul ( g. E)
Avertisment! Înainte de a începe această procedură,
asiguraţi-vă că adaptorul de 12 volţi nu este conectat.
Scoateţi şurubul (10) de pe partea superioară
a lentilei (12).
Trageţi capacul lentilei (12) în jos folosind clapa
(11) pentru a avea acces le bec (13).
Pentru a scoate becul, împingeţi-l şi rotiţi-l în sens
orar ( g. E).
Înlocuiţi becul (13) cu unul de acelaşi tip şi cu
aceeaşi putere (12 V / 5 W).
Montaţi capacul lentilei (12) şi xaţi-l cu şurubul
(10).
Folosirea compresorului ca manometru
Asiguraţi-vă că unitatea este alimentată conform
descrierii din secţiunea „Utilizarea compresorului.
Conectaţi adaptorul universal de supape şi acce-
soriile, dacă este necesar, la obiectul ce trebuie
um at, asigurându-vă că maneta adaptorului de
supape este în poziţia jos pentru a o bloca pe
poziţie.
A şajul va indica acum valoarea efectivă a presiunii
din obiect.
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de
alimentare, fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de
întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator
separat.
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie
de întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtăncărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă.
Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau pe
bază de solvenţi.
Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă este montată)
şi îndepărtaţi praful din interior.
Depanare
Problemă Cauza
eventuală
Soluţia
eventuală
Compresorul nu
funcţionează
Adaptorul de
12 volţi nu este
conectat
Conectaţi
adaptorul de
12 volţi
Priza pentru
accesorii nu este
sub tensiune
Rotiţi cheia în
poziţia auxiliară
Nicio valoare
prestabilită nu
este setată
Setaţi valoarea
prestabilită
Siguranţa din
adaptorul de
12 volţi este
arsă
Înlocuiţi siguranţa
cu una de acelaşi
tip şi dimensiune
(8 A / 250 V)
Cablul sau
comutatorul este
deteriorat.
Prevedeţi
înlocuirea
cablului sau
a comutatorului
la un centru
de service
Black & Decker
sau la un centru
de service
autorizat.
Înlocuirea siguranţei pentru şa auxiliară c.c. al
vehiculului
Scoateţi capacul rotindu-l în sens invers acelor de
ceasornic.
Slăbiţi capacul şi ştiftul central.
Scoateţi siguranţ
a.
Montaţi o siguranţă nouă de tip şi dimensiuni
similare (8 A / 250 V).
Montaţi la loc capacul şi ştiftul central.
Strângeţi capacul rotindu-l în sensul acelor de
ceasornic pe şă.
6
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să e aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolo-
sirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colec-
tarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru co-
lectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a bene cia de acest serviciu, vă rugăm să retur-
naţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi veri ca localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi de-
talii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Acumulatorii
La sfârşitul duratei lor de viaţă utilă, eliminaţi
acumulatorii acordând o atenţie cuvenită
mediului înconjurător:
Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
Nu aruncaţi acumulatorul (acumulatorii) în foc
deoarece acest lucru ar putea determina vătămări
personale sau explozii.
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l
din unealtă.
Acumulatorii sunt reciclabili. Puneţi acumulatorul
(acumulatorii) într-un ambalaj adecvat pentru
a vă asigura că bornele nu pot scurtcircuitate.
Duceţi-i la orice agent de reparaţii autorizat sau la
un centru local de colectare.
Speci caţie tehnică
ASI200
Tensiune de intrare V c.c. 12
Curent de intrare A 8
Presiune (max.) kPa / psi / bar 827 / 120 / 8,27
Greutate kg 1,12
Declaraţia de conformitate CE
ASI200 H1
Black & Decker declară că aceste produse sunt confor-
me cu: Standardele şi legislaţia. EN60335, 2006/95/CE
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker
Kevin Hewitt
Director de Inginerie
pentru Consumatori
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
09-07-2009
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această decla-
raţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesi-
onal sau spre închiriere.
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau negli-
jenţei.
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
S-a încercat efectuarea de operaţii de către per-
soane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi veri ca localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţ
ii autorizat contacnd
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
7
zst00187398 - 11-09-2012
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Black & Decker ASI200 Manual de utilizare

Categorie
Compresoare de aer
Tip
Manual de utilizare