Hendi 860083 Manual de utilizare

Categorie
Aparate de bucătărie mici
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

User manual | Gebrauchsanweisung | Gebruiksaanwijzing | Instrukcja obsługi | Mode d’emploi
Istruzioni per l’utente | Instrucţiunile utilizatorului | Руководство по эксплуатации | Οδηγίες χρήσης
Soup kettle
You should read this user manual carefully before
using the appliance.
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten
Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen.
Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient
u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil .
Prima di utilizzare l’apparecchio in funzione leggere
attentamente le istruzioni per l’uso.
Citiţi cu atenţie prezentul manual de utilizare înainte de
folosirea aparatului.
Внимательно прочитайте руководство пользователя
перед использованием прибора.
Πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
860083, 860304
2
This product is designed for keeping soup hot. If used to heat cold soup the
“current temperature” display will initially be incorrect, but become more
accurate as the set temperature is approached.
Dieser Artikel ist zum Warmhalten von Suppen entwickelt. Beim Erwärmen
vom Suppen, kann die angezeigte Temperatur von der tatsächlichen abwei-
chen. Die Anzeige wird genauer, ja näher die Temperatur der Speisen die
eingestellte Temperatur erreicht.
Dit product is ontworpen om soep warm te houden. Indien het gebruikt
wordt om koude soep te verhitten zal de “huidige temperatuur” weergave in
het begin onjuist zijn, maar nauwkeuriger worden naarmate de ingestelde
temperatuur wordt benaderd.
Niniejszy produkt przeznaczony jest do utrzymywania zadanej temperatury
zupy. W przypadku podgrzewania zimnej zupy, wskazanie “temperatura
bieżąca” na wyświetlaczu będzie początkowo nieprawidłowe, będzie się ono
zmieniać w miarę podgrzewania potrawy do temperatury zadanej.
Ce produit est conçu pour garder la soupe chaude. Si elle est utilisée
pour chauffer de la soupe froide, la ‘température actuelle’ affichage sera
initialement erronée, mais devient plus précis quand la température reglée
est approchée.
Questo articolo è stato concepito per tenere caldo le zuppe. La temperatura
indicata puo deviare da quella inpostata.
Il display è più preciso quando la zuppa raggiunge la temperatura
inpostata.
Acest produs este proiectat pentru pastrarea supei fierbinte. Daca este
utilizata pentru incalzirea supei rece, “actuala temperatura” de afisare va fi
initial incorecta, dar devine mult mai precisa daca temperatura este setata.
Этот продукт предназначен для поддержания требуемой температуры
супа. В случае подогрева холодного супа, отображение «текущей
температуры» на дисплее первоначально будет неправильное, оно будет
изменяться по мере нагревания пищи до желаемой температуры.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για τη διατήρηση της σούπας ζεστής. Εάν
χρησιμοποιηθεί για το ζέσταμα κρύας σούπας, η ένδειξη «current tempera-
ture» (τρέχουσα θερμοκρασία) θα είναι αρχικά εσφαλμένη, αλλά θα γίνεται
ακριβέστερη όσο προσεγγίζεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
!
Keep these instructions with the appliance.
Diese Gebrauchsanweisung bitte beim Gerät aufbewahren.
Bewaar deze handleiding bij het apparaat.
Zachowaj instrukcję urządzenia.
Conservate le istruzioni insieme all’apparecchio.
Păstraţi maualul de utilizare alături de aparat.
Tento návod si odložte so spotrebičom.
Хранить руководство вместе с устройством.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή.
For indoor use only.
Nur zur Verwendung im Innenbereich.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Pour l’usage à l’intérieur seulement.
Destinato solo all’uso domestico.
Doar pentru uz la interior.
Использовать только в помещениях.
Για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.
23
RO
Stimate client,
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui aparat Hendi. Vă rugăm să citiți cu atenția acest manual înainte
de a conecta aparatul pentru evitarea defectării ca urmare a utilizării incorecte. Acordați o atenție deosebită
regulilor de siguranță.
Reguli de siguranță
Operarea incorectă şi utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate avaria grav apara-
tul şi poate cauza răni oamenilor.
• Acest aparat este destinat numai pentru uz comercia.
Aparatul poate fi folosit doar în scopul pentru care a fost proiectat. Producătorul nu este
răspunzător pentru orice avariere cauzată operării incorecte şi a utilizării necorespun
-
zătoare.
Asiguraţi-vă că aparatul şi ştecherul nu intră în contact cu apă sau alte lichide. În cazul
în care aparatul este scăpat în apă, scoateţi imediat ştecherul din priză şi un tehnician
autorizat trebuie să-l verifice. Dacă nu respectaţi aceste instrucţiuni, acest lucru poate
cauza situaţii care vă pot pune viaţa în pericol.
Nu incercati sa deschideti singuri carcasa aparatului.
Nu introduceţi nici un fel de obiecte în carcasa aparatului.
Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude sau umede.
Pericol de electrocutare! Nu încercați să reparați singur/ă aparatul. În cazul unei defec
-
țiuni, reparațiile vor fi efectuate întotdeauna numai de personal calificat.
Nu utilizați niciodată un aparat defect! Deconectați aparatul de la priza electrică și con
-
tactați distribuitorul în cazul unei defecțiuni.
Avertisment! Nu scufundați părțile electrice ale aparatului în apă sau în alte lichide. Nu
țineți niciodată aparatul sub jet de apă.
Verificați în mod regulat ștecărul și cablul pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate. În
cazul în care ștecărul sau cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de
agentul de service sau de alt personal calificat similar pentru a evita orice pericol
Cablul nu trebuie să intre în contact cu obiecte ascuțite sau fierbinți și trebuie păstrat
departe de foc. Pentru a scoate ștecărul din priză, trageți întotdeauna de ștecăr, nu de
cablu.
Asigurați-vă că nimeni nu poate trage din greșeală cablul (sau prelungitorul) și că nimeni
nu se poate împiedica de el.
Supravegheați întotdeauna aparatul atunci când este în funcțiune.
Avertisment! Atât timp cât ștecărul este în priză, aparatul este conectat la sursa de
electricitate.
Opriți aparatul înainte de a scoate ștecărul din priză.
• Nu cărați niciodată aparatul ținându-l de cablu.
Nu utilizați dispozitive suplimentare care nu sunt livrate împreună cu aparatul.
Conectați aparatul doar la prize electrice cu intensitatea și frecvența electrice menționa
-
te pe eticheta aparatului.
24
RO
Conectați cablul de alimentare la o priză electrică ușor accesibilă, astfel încât aparatul
să poată fi deconectat imediat în caz de urgență. Scoateți cablul de alimentare din priza
electrică pentru a opri complet aparatul. Utilizați cablul de alimentare ca dispozitiv de
deconectare.
Opriți întotdeauna aparatul înainte de a deconecta cablul de alimentare.
Nu utilizați niciodată accesorii care nu sunt recomandate de către producător. Acestea
pot reprezenta un risc de siguranță pentru utilizator și pot deteriora aparatul. Utilizați
numai piese și accesorii originale.
Acest aparat nu trebuie folosit de copii sau persoane care au capacităţi mentale, senzo
-
riale sau fizice reduse, sau lipsă de experienţă şi cunoştinţe.
Acest aparat nu trebuie utilizat sub nicio formă de către copii.
Nu țineți produsul și cablurile sale la îndemâna copiilor.
Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs.
Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare în cazul în care este lăsat
nesupravegheat, precum și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat pe parcursul utilizării.
Reglementări Speciale de Siguranță
Do not use any extra devices that are not supplied along with the appliance.
Caution! Make sure the cord does not come in contact with hot components while using
the appliance.
Destinația produsului
• Acesta este un aparat de uz profesional.
Aparatul este proiectat exclusiv pentru a menți-
ne supa caldă. Orice altă utilizare poate provoca
avarierea aparatului sau accidentarea persoane-
lo r.
Utilizarea aparatului în orice alt scop reprezintă o
utilizare incorectă. Utilizatorul este singurul răs-
punzător de orice utilizare incorectă a aparatului.
To use :
Fill the tank with sufficient water. Empty trays
should just float.
Use the thermostat knob to set the desired pow-
er level.
Important:
Asiguraţi-vă întotdeauna că este apă suficientă în rezervor! Verificaţi acest lucru cu regularitate
şi în timpul folosirii.
Curăţarea şi întreţinerea
Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză înainte
de curăţare.
Atenţie! Nu introduceţi niciodată aparatul în apă
sau în orice alt lichid!
Curăţaţi aparatul cu o cârpă umedă (apă cu de-
tergent uşor).
Nu utilizaţi niciodată agenţi de curăţare put-
ernici sau corozivi. Nu folosiţi obiecte ascuţite
sau contondente. Nu folosiţi petrol sau solvenţi!
Curăţaţi cu o cârpă umedă şi detergent dacă
este necesar. Nu folosiţi materiale abrazive.
Curăţaţi gurile de ventilaţie (dacă există) cu as-
piratorul.
În cazul folosirii intense, îndepărtaţi în mod reg-
ulat depunerile de calcar de pe fundul recipien-
tului de apă
Evitaţi pe cât posibil contactul componentelor
electrice cu apa
25
RO
Erori:
Eroare Cauza posibilă Soluţii posibile
Aparatul nu funcţionează Sursa nu este alimentată cu curent Verificaţi siguranţa
Ştecherul nu este băgat în priză (corect) Verificaţi priza
Aparatul nu atinge temperatura reglată Elementul de încălzire este defect Contactaţi furnizorul
Unitatea de control este defectă Contactaţi furnizorul
Siguranţa elementului de încălzire este defectă Contactaţi furnizorul
Specificația tehnică
Articol nr. 860083 860304
Tensiune și frecvență de funcți-
onare
230-240V ~/50Hz
Puterea nominală de intrare 435W
Clasa de protecție contra apei IPX0
Capacitate 8 Litri
Dimensiune ø340x(H)360mm
Observație: Specificația tehnică poate fi modificată fără preaviz.
Garanție
Orice defecțiune care afectează funcționarea apa-
ratului apărută la mai puțin de un an de la cum-
părarea acestuia va fi remediată prin reparație sau
înlocuire gratuită, cu condiția ca aparatul să fi fost
folosit și întreținut conform instrucțiunilor nu să nu
fi fost bruscat sau folosit necorespunzător în vreun
fel. Drepturile dumneavoastră legale nu sunt afec-
tate. Dacă aparatul este în garanție, menționați
când și de unde a fost cumpărat și includeți dovada
cumpărării (de ex. chitanța).
Conform politicii noastre de dezvoltare continuă a
produsului, ne rezervăm dreptul de a modifica pro-
dusul, ambalajul și documentația fără notificare.
Eliminarea și mediul înconjurător
La dezafectarea aparatului, produsul nu trebu-
ie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. În
schimb, este responsabilitatea dumneavoastră să
eliminați echipamentul uzat prin predarea acestuia
la un punct de colectare desemnat. Nerespectarea
acestei reguli poate fi penalizată în conformita-
te cu reglementările aplicabile privind eliminarea
deșeurilor. Colectarea separată și reciclarea echi-
pamentului dumneavoastră uzat la momentul de-
barasării contribuie la conservarea resurselor na-
turale și asigură realizarea reciclării într-un mod
care protejează sănătatea ființelor umane și a me-
diului. Pentru informații suplimentare privind mo-
dul în care puteți preda deșeurile dumneavoastră
în scopul reciclării, vă rugăm să contactați compa-
nia locală de colectare a deșeurilor. Producătorii
și importatorii nu își asumă responsabilitatea cu
privire la reciclarea, tratarea și eliminarea ecologi-
că a deșeurilor, fie direct, fie prin intermediul unui
sistem public.
Hendi B.V.
Steenoven 21
3911 TX Rhenen, The Netherlands
Tel: +31 (0)317 681 040
Hendi Polska Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5
62-023 Gądki, Poland
Tel: +48 61 6587000
Hendi Food Service Equipment GmbH
Gewerbegebiet Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
Tel: +43 (0) 6274 200 10 0
Email: offi[email protected]
Hendi UK Ltd.
Central Barn, Hornby Road
Lancaster, LA2 9JX, United Kingdom
Tel: +44 (0)333 0143200
Email: [email protected]o.uk
Hendi Food Service Equipment Romania Srl
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
Tel: +40 268 320330
Email: offi[email protected]o
PKS Hendi South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
Tel: +30 210 4839700
Email: office.gr[email protected]
Hendi HK Ltd.
1208, 12/F Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong
Tel: +852 2154 2618
Find Hendi on internet:
www.hendi.eu
www.facebook.com/HendiFoodServiceEquipment
www.linkedin.com/company/hendi-food-service-equipment-b.v.
www.youtube.com/HendiEquipment
- Changes, printing and typesetting errors reserved.
- Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
- Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmian oraz
błędów drukarskich w instrukcji.
- Variations et fautes d’impression réservés.
- Errori di cambiamenti, di stampa e di impaginazione riservati.
- Drepturi rezervate cu privire la modificări şi greşeli de imprimare.
- Изменения, печати и верстки ошибки защищены.
- Με επιφύλαξη αλλαγών, λαθών εκτύπωσης και στοιχειοθεσίας.
© 2019 Hendi BV Rhenen - The Netherlands Ver: 09-09-2019
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36

Hendi 860083 Manual de utilizare

Categorie
Aparate de bucătărie mici
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru