Yarvik EBR-060 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
1
EBR060 Flow 6” eBook Reader
U S E R M A N U A L
ENGLISH
PAGE
1. Prior to first use 2
2. Flow start screen 4
3. History browser 5
4. eBook 5
5. Reading an eBook 6
6. Zoom in/out 6
7. Rotate screen 7
8. Bookmarking a page 7
9. Photo 7
10. Settings 8
11. Explorer 8
12. Calendar 9
13. User manual 9
14. Transferring files to your Flow 10
15. Warranty statement 11
2
1. PRIOR TO FIRST USE
Dear user,
Thank you for purchasing our product.
To ensure quick and convenient use of your new Yarvik Flow 6”
eBook Reader, please read these instructions carefully prior to use.
We hope you will thoroughly enjoy your Yarvik Flow 6” eBook
Reader for as long as possible!
Please note:
Your Yarvik Flow 6” eBook Reader is a high precision
electronic product. Do not try to disassemble the Flow,
as this will void your warranty and may cause the
device to malfunction.
Avoid subjecting the product to heavy impact.
Avoid using the Flow 6” eBook Reader in a high or low
temperature environment, or anywhere the device may
be exposed to moisture, dust or magnetic fields.
Do not expose the Flow 6” eBook Reader to strong
sunlight for extended periods.
Only use approved batteries, chargers and
accessories with your Yarvik Flow 6” eBook Reader.
The use of any other power source with the Flow 6”
eBook Reader can be dangerous and may void the
warranty.
Only use a damp cotton cloth to clean the Flow 6”
eBook Reader, and only use water to moisten the
cotton cloth. The Flow 6” eBook Reader should not be
cleaned with any cleaning product (e.g. glass cleaner).
You can use your Yarvik Flow eBook Reader right out
of the box, without charging the battery first.
3
For the first use, it is best to use the battery until it is fully
discharged and then give it a full charge. If the Flow 6” eBook
Reader does not switch on right out of the box, the battery is already
completely drained and you must, of course, recharge it first.
4
2. FLOW START SCREEN
When you switch on your Yarvik Flow 6” eBook Reader, you will see
the eBook Readerʼ s main start screen.
The start screen contains all seven of the eBook Readerʼs functions.
Home
History Browser
Ebook
Photo
Setting
Explorer
Calander
User Manual
Friday
2013-04-19
19:55
?
Use the directional pad to select a function on the start
screen, and then press the centre button to confirm.
This is essentially how you operate the entire eBook Reader.
You can always return to the start screen by pressing the back
button .
5
3. HISTORY BROWSER
The history browser shows you a chronological list of all files you
have recently opened on your Flow 6” eBook Reader.
4. EBOOK
The eBook option on the start screen opens the file browser,
filtering and showing compatible eBooks only.
Here, again, you can use the directional pad to navigate through the
list or open a book file.
NOTE: After you insert a microSD card, you must first choose the
storage location that contains the book you want to open:
6
5. READING AN EBOOK
While reading an eBook, you can use the directional pad to
navigate to the next/previous page.
To quickly jump to any page number while reading, press the centre
button to open the menu and select Go to page. The Go to page
window will appear:
Use the directional pad to enter the desired page number, and
confirm by pressing the centre button again.
6. ZOOM IN/OUT
To increase/decrease the font size of your book/document, use the
zoom button to switch between the different zoom levels.
7
7. ROTATE SCREEN
You can rotate the screen from portrait (vertical) to landscape
(horizontal) mode by pressing the rotate button .
8. BOOKMARKING A PAGE
While reading a book, press the M button to open the menu and
select Save bookmark.
The bookmark menu will open, with five bookmark slots per book.
Choose an empty slot and press the centre button to save the
bookmark. The next time you want to continue reading, you can load
the bookmark(s) again by pressing the M key to open the menu and
selecting Load bookmark.
9. PHOTO
Filters and shows compatible picture files.
Use the directional pad to navigate in the picture viewer.
8
10. SETTINGS
The Settings option on the start screen of your
Yarvik Flow 6” eBook Reader opens the
settings menu.
Here you can set up your Flow 6” eBook
Reader to your liking, by changing the auto off
time, clearing the history, setting the date and
time of changing the system language. Use the
directional pad to operate the settings
menu.
11. EXPLORER
The Yarvik Flow 6” eBook Reader file explorer is much like every
other part of your eBook Reader, except it shows all files in a
particular storage location, rather than applying a filter (like the
eBooks filter, which is applied when you select eBooks from the
start screen).
All compatible file types can be opened right within the Explorer.
NOTE: When a microSD card is inserted, you must first choose
which storage location you want to browse with the Explorer.
9
12. CALENDAR
The sixth option in the settings menu displays a basic Calendar.
Use the directional pad to operate the Calendar.
13. User Manual
The last option in the settings menu displays the manual.
Use the directional pad to navigate through the manual.
10
14. TRANSFERRING FILES TO YOUR
FLOW
Connect the provided USB cable to your computer and the Yarvik
Flow 6” eBook Reader.
The display on your Flow will show the USB connection screen:
The Flow 6” eBook Reader is now in USB connection mode and can
be accessed as a standard USB mass storage device (like a USB
stick) in your computerʼs file system, allowing you to copy files
between your Flow 6” eBook Reader and your computer.
When a microSD card is inserted in your Flow 6” eBook Reader, the
microSD memory will be available as a separate drive in your
computerʼs file system.
11
WWW.YARVIK.COM
1
EBR060 Flow 6” eBook Reader
G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
NEDERLANDS
PAGINA
1 Voor het eerste gebruik. 2
2 Flow startscherm 4
3 Geschiedenisbrowser 5
4. eBook 5
5. Een eBook lezen 6
6 In-/uitzoomen 6
7. Scherm draaien 7
8 Bladwijzer maken 7
9. Foto 7
10 Instellingen 8
11. De verkenner 8
12. Kalender 9
13. Gebruikershandleiding 9
14 Bestanden overzetten naar uw Flow 10
15. Garantieverklaring 11
2
1. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Geachte gebruiker,
Bedankt dat u ons product hebt aangeschaft.
Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door om uw nieuwe
Yarvik Flow 6” eBook Reader snel en optimaal te kunnen gebruiken.
Wij hopen dat u zo lang mogelijk optimaal van uw Yarvik Flow 6”
eBook Reader zult genieten!
Let op :
Uw Yarvik Flow 6” eBook Reader is een hoge-precisie
elektronisch product. Probeer de Flow niet uit elkaar te
halen, want hierdoor vervalt uw garantie en kan het
apparaat defect raken.
Voorkom blootstelling van het product aan zware
belasting.
Voorkom het gebruik van de Flow 6” eBook Reader in
een omgeving met hoge of lage temperaturen, of in
omgevingen waar het toestel wordt blootgesteld aan
vocht, stof of magnetische velden.
Stel de Flow 6” eBook Reader niet bloot aan sterk
zonlicht gedurende langere perioden.
Gebruik alleen goedgekeurde batterijen, opladers en
accessoires bij uw Yarvik Flow 6” eBook Reader.
Het gebruik van een andere voedingsbron in
combinatie met de Flow 6” eBook Reader kan
gevaarlijk zijn en de garantie doen vervallen.
Gebruik alleen een vochtige katoenen doek voor het
reinigen van de Flow 6” eBook Reader en gebruik
alleen water om de doek vochtig te maken. De Flow 6”
eBook Reader mag niet worden gereinigd met een
schoonmaakmiddel (bijv. glasreiniger).
U kunt de Yarvik Flow eBook Reader direct gebruiken
zonder de accu eerst op te laden.
3
Bij het eerste gebruik is het het beste om de accu te gebruiken
totdat deze volledig is ontladen en de accu vervolgens volledig op te
laden. Als de Flow 6” eBook Reader niet direct aan gaat als u deze
uit de doos haalt, dan is de accu al volledig leeg en dient u deze
eerst op te laden.
4
2. FLOW STARTSCHERM
Wanneer u de Yarvik Flow 6” eBook Reader aan zet, verschijnt het
startscherm van de eBook Reader.
Het startscherm bevat alle zeven functies van de eBook Reader.
Home
History Browser
Ebook
Photo
Setting
Explorer
Calander
User Manual
Friday
2013-04-19
19:55
?
Gebruik de navigatieknop om een functie te kiezen op het
startscherm en druk op de middelste knop om uw keuze
te bevestigen.
Met deze functies kan de gehele eBook Reader worden bediend.
U kunt altijd terug gaan naar het startscherm door te drukken op de
knop .
5
3. GESCHIEDENISBROWSER
De geschiedenisbrowser toont u een chronologische lijst van alle
bestanden die u onlangs hebt geopend op uw Flow 6” eBook
Reader.
4. EBOOK
De optie eBook in het startscherm opent een bestandsbrowser,
waarbij alleen compatibele eBooks worden gefilterd en
weergegeven.
Hier kunt u de navigatieknop weer gebruiken om door de lijst te
navigeren of om een boekbestand te openen.
NB: Wanneer een MicroSD-kaart is geplaatst, dient u eerst de
geheugenlocatie te selecteren van het boek dat u wilt openen:
6
5. EEN EBOOK LEZEN
Tijdens het lezen van een boek kunt u de navigatieknop
gebruiken om naar de volgende/vorige pagina te gaan.
Om tijdens het lezen snel naar een andere pagina te springen, drukt
u op de middelste knop om het menu te openen en selecteer Go to
page (Ga naar pagina). Het venster Go to page (Ga naar pagina)
verschijnt:
Kies met de navigatieknop het gewenste paginanummer en
bevestig dit door nogmaals op de middelste knop te drukken.
6. IN-/UITZOOMEN
Om de lettergrootte van uw boek/document te verhogen/verlagen,
gebruikt u de zoomknop om te wisselen tussen de
verschillende zoomniveaus.
7
7. SCHERM DRAAIEN
U kunt het scherm een slag draaien van de modus staand
(vertikaal) naar liggend (horizontaal) door te drukken op de
draaiknop .
8. BLADWIJZER MAKEN
Druk tijdens het lezen van een boek op de knop M om het menu te
openen en selecteer Save bookmark (Bookmark opslaan).
Het bladwijzermenu Bookmark wordt geopend met vijf
bladwijzerplaatsen per boek. Kies een lege plaats en druk op de
middelste knop om de bladwijzer op te slaan. Wanneer u op een
ander moment verder wilt lezen, kunt u de bladwijzer(s) weer laden
door te drukken op M om het menu te openen. Selecteer vervolgens
Load bookmark (Bookmark laden).
9. FOTO
Filtert en toont compatibele fotobestanden.
Gebruik de navigatieknop om in het fotovenster te navigeren.
8
10. INSTELLINGEN
De optie Settings (Instellingen ) in het
startscherm van uw Yarvik Flow 6” eBook
Reader opent het instellingenmenu.
Hier kunt u uw Flow 6” eBook Reader geheel
naar wens instellen, door het veranderen van
de auto uit-tijd, het wissen van de
geschiedenis, het instellen van de datum, tijd
en systeemtaal. Gebruik de navigatieknop
om het instellingenmenu te bedienen.
11. DE VERKENNER
De Verkenner van de Yarvik Flow 6” eBook Reader werkt net als elk
ander deel van je eBook Reader. De bestanden worden echter op
een bepaalde locatie weergegeven zonder dat een filter wordt
toegepast (anders dan bij het eBook filter dat wordt toegepast
wanneer u boeken in het startscherm selecteert).
Alle compatibele bestandstypen kunnen rechtstreeks vanuit de
Verkenner worden geopend.
NB: Wanneer een MicroSD-kaart is geplaatst, dient u eerst de
geheugenlocatie te selecteren die u met de Verkenner wilt
doorbladeren.
9
12. KALENDER
De zesde optie in het instellingenmenu geeft een basis Calendar
(Kalender) weer.
Gebruik de navigatieknop om de kalender te gebruiken.
13. GEBRUIKERSHANDLEIDING
De laatste optie in het instellingenmenu is de handleiding.
Gebruik de navigatieknop om door de handleiding te navigeren.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252

Yarvik EBR-060 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare