ZANKER KHB60460XA Manual de utilizare

Categorie
Hote pentru aragaz
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

KHB60460XAKHB90460XA
BG Аспиратор Ръководство за употреба 2
CS Odsavač par Návod k použití 6
DA Emhætte Brugsanvisning 10
DE Herd-Abzugshaube Benutzerinformation 14
EL Απορροφητήρας Οδηγίες Χρήσης 19
EN Cooker Hood User Manual 23
ES Campana extractora Manual de instrucciones 27
ET Õhupuhasti Kasutusjuhend 31
FI Liesituuletin Käyttöohje 35
FR Hotte Notice d'utilisation 39
HR Kuhinjska napa Upute za uporabu 43
HU Konyhai szagelszívó Használati útmutató 47
IT Cappa da cucina Istruzioni per l’uso 51
KK Пештің сорғыш қондырғысы Қолдану туралы нұсқаулары 55
LT Garų rinktuvas Naudojimo instrukcija 59
LV Tvaika nosūcējs Lietošanas instrukcija 63
MK Аспиратор Упатство за ракување 67
NL Afzuigkap Gebruiksaanwijzing 71
NO Ventilator Bruksanvisning 75
PL Okap kuchenny Instrukcja obsługi 79
PT Exaustor Manual de instruções 83
RO Hotă pentru aragaz Manual de utilizare 88
RU Кухонная вытяжка Инструкция по эксплуатации 92
SK Odsávač pár Návod na používanie 96
SL Kuhinjska napa Navodila za uporabo 100
SQ Aspirator Udhëzimet për përdorim 104
SR Аспиратор штедњака Упутство за употребу 108
SV Spisfläkt Bruksanvisning 112
TR Davlumbaz Kullanma Kılavuzu 116
UK Витяжка Інструкція 120
AR 󰁵󰃉󰂈󰂋󰃄 󰂋󰂸󰃏󰃅󰃀   127
ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ УЕБСАЙТ ЗА:
Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на
неизправности, информация за сервиз и ремонт:
www.zanker.de/support
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ......................................... 2
2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА................................................................................... 2
3. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА........................................................................... 3
4. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ................................................................................ 3
5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА...............................................................5
Запазваме си правото на изменения.
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ
ВНИМАНИЕ!
Вижте отделната брошура с
инструкции за инсталиране за
Информация за безопасност и монтаж.
Прочетете внимателно главите за
безопасност преди всяка употреба или
поддръжка на уреда.
2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
2.1 Преглед на контролния панел
1 4
5
2
3
Функция Описание
1Първа скорост Моторът превключва на първа скорост.
2ИЗКЛ. Изключва аспиратора.
2
Функция Описание
3Втора скорост Моторът превключва на втора скорост.
4Лампичката е изключена Изключва осветлението.
5Лампичката е включена Включва осветлението.
3. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
3.1 Използване на абсорбатора
Проверете препоръчителната скорост в
съответствие с таблицата по-долу.
При затопляне на храна; готвене с поставен капак.
При готвене с капак върху няколко зони за готвене или горелки, пържене на слаб огън.
Препоръчително е да оставите
абсорбатора да работи приблизително
15 минути след готвене.
За да работите с абсорбаторът,:
1. Натиснете бутон , за да включите
аспиратора.
2. За да промените скоростта,
превключете на .
Осветлението на аспираторите
работи независимо от другите
функции на аспиратора. За да
осветите повърхността за
готвене,докоснете превключвателя за
осветлението, .
За да изключите уреда, преместете
превключвателя за скоростта на
вентилатора на позиция .
4. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
4.1 Бележки относно почистването
Препарати за
почистване
Не използвайте абразивни почистващи препарати и четки.
Почистете лицевата част на фурната с мека кърпа с топла вода и лек препарат
за почистване.
След готвене някои части на уреда могат да се нагреят. За да избегнете петна,
уредът трябва да се охлади и изсуши с чиста кърпа или салфетки.
Почистете петната с лек почистващ препарат.
3
Поддържайте
абсорбатора
чист.
Почиствайте уреда и филтрите за мазнини всеки месец. Внимателно почиствайте
мазнини по вътрешността на уреда и филтрите за мазнини. Натрупвания на маз‐
нини или други остатъци могат да доведат до пожар.
Филтрите за мазнини могат да се почистват в съдомиялна.
Съдомиялната трябва да е настроена на ниска температура и кратък цикъл. Фил‐
търът за мазнини може да загуби цвета си, но това не влияе върху работата на
уреда.
Филтър с ак‐
тивен въглен
Времето за насищане на филтъра с активен въглен зависи от типа готвене и ре‐
довността на почистване на филтъра за мазнини. Филтърът с активен въглен не
може да се мие, не може да се регенерира и трябва да се подменя приблизител‐
но на всеки 4/6 месеца работа или по-често при особено тежка употреба.
4.2 Почистване на филтъра за
мазнини
Филтрите се монтират с помощта на скоби
и щифтове, разположени от обратната
страна.
За да почистите филтъра:
1. Натиснете дръжката на скобата за
монтаж върху панела на филтъра под
абсорбатора.
1
2
2. Леко наклонете предната част на
филтъра надолу , след което дръпнете.
Повторете първите две стъпки за всички
филтри.
3. Почистете филтрите с помощта на
гъба и неабразивни препарати или в
съдомиялна.
Съдомиялната трябва да е
настроена на ниска температура и
кратък цикъл. Филтърът за мазнини
може да загуби цвета си, но това не
влияе върху работата на уреда.
4. За монтиране на филтрите обратно,
изпълнете първите две стъпки в
обратен ред.
Повторете стъпките за всички филтри, ако
е приложимо.
4.3 Смяна на филтъра с активен
въглен - (по избор)
ВНИМАНИЕ!
Филтърът с активен въглен НЕ трябва
да се мие!
Вижте листовката, предоставена с
филтъра.
За да смените филтъра:
1. Извадете филтрите за мазнини от
уреда.
Вижте „Почистване на филтъра за
мазнини“ в тази глава.
2. Натиснете предния ръб в слота към
долната част на филтъра. Леко
наклонете предната част на филтъра
надолу.
4
3. За монтиране на нов филтър
изпълнете стъпките в обратен ред.
При всички случаи е необходимо да
сменяте филтрите поне на всеки четири
месеца.
4.4 Смяна на лампата
ВНИМАНИЕ!
Риск от изгаряния и токов удар!
Изключете уреда от
електрозахранването преди работа!
Уверете се, че крушката е изстинала,
преди да я докоснете.
ВНИМАНИЕ!
Риск от наранявания! Използвайте
защитни ръкавици, за да смените
лампичката.
Риск от повреда на уреда! Не
използвайте инструменти с остри
краища!
Сменете изгорялата крушка в
съответствие със спецификациите:
Мощност (W) 4
Гнездо E14
Напрежение (V) 220 - 240
Размери (мм) 37 x 100 (диаметър х
дължина)
ILCOS D код (в съот‐
ветствие с IEC 61231)
DRBB/F-4-220-240-
E14-37/100
За да смените лампичката:
1. Капакът на лампичката разполага с по
два отвора от всяка страна.
Използвайте плосък, пластмасов
инструмент, без остри краища.
Внимателно отстранете капака на
лампичката от уреда.
2. Сменете лампата.
3. Монтирайте капака на лампичката.
5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към вашата
общинска служба.
5
NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a
opravách získáte na:
www.zanker.de/support
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A INSTALACE................................................6
2. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................6
3. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ........................................................................................... 7
4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA......................................................................................... 7
5. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ......................................9
Zmĕny vyhrazeny.
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Bezpečnostní informace a instalaci
naleznete v samostatná příručce s
pokyny k instalaci. Před jakýmkoliv
použitím či údržbou spotřebiče si pečlivě
přečtěte kapitoly o bezpečnosti.
2. POPIS SPOTŘEBIČE
2.1 Přehled ovládacího panelu
1 4
5
2
3
Funkce Popis
1První nastavení otáček Motor přepne na první nastavení otáček.
2Vyp Vypne odsavač par.
3Druhé nastavení otáček Motor přepne na druhé nastavení otáček.
6
Funkce Popis
4Osvětlení vypnuto Zhasne osvětlení.
5Osvětlení zapnuto Zapne osvětlení.
3. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
3.1 Používání odsavače par
Doporučené otáčky naleznete v níže uvedené
tabulce.
Při ohřevu jídla, při vaření se zakrytými nádobami.
Při vaření se zakrytými nádobami na více varných zónách nebo hořácích, při mírném smažení.
Doporučuje se nechat odsavač par
zapnutý ještě přibližně 15 minut po
dokončení přípravy jídla.
Jak uvést do provozu odsavač par, :
1. Stisknutím tlačítka zapněte odsavač
par.
2. Chcete-li změnit rychlost, přepněte na .
Světlo odsavače par funguje
nezávisle na ostatních funkcích. Chcete-li
osvítit varnou plochu,použijte spínač
osvětlení .
Spotřebič vypnete posunutím ovladače
otáček ventilátoru do polohy .
4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
4.1 Poznámky k čištění
Čisticí pro‐
středky
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a kartáče.
Povrch spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a šetrné‐
ho mycího prostředku.
Po vaření se mohou některé části spotřebiče zahřát. Abyste zabránili skvrnám, musí
spotřebič vychladnou a je nutné jej vysušit čistou látkovou nebo papírovou utěrkou.
Skvrny vyčistěte pomocí šetrného čisticího prostředku.
7
Odsavač par
udržujte vždy
čistý
Spotřebič a tukové filtry čistěte každý měsíc. Vnitřek a tukové filtry šetrně očistěte od
tuku. Hromadění mastnoty či zbytků jídel může způsobit požár.
Tukové filtry lze mýt v myčce nádobí.
Myčka nádobí musí být nastavena na nízkou teplotu a krátký program. U tukového fil‐
tru může dojít ke změně barvy, což ale nemá žádný vliv na výkon spotřebiče.
Uhlíkový filtr
Doba nasycení uhlíkového filtru se liší v závislosti na typu přípravy jídla a četnosti či‐
štění tukového filtru. Aktivní uhlíkový filtr není omyvatelný, nelze jej regenerovat a je
nutné jej vyměnit každých 4/6 měsíců používání nebo častěji v případě obzvláště vel‐
kého vytížení.
4.2 Čištění tukového filtru
Filtry jsou uchyceny na protější straně
pomocí úchytek a svorek.
Čištění filtru:
1. Stiskněte držadlo úchytky na panelu filtru
pod odsavačem par .
1
2
2. Přední část filtru naklopte mírně dolů a
poté zatáhněte.
Opakujte první dva kroky postupu u všech
filtrů.
3. Filtry očistěte pomocí houbičky s
neabrazivními čisticími prostředky nebo
použijte myčku nádobí.
Myčka nádobí musí být nastavena na
nízkou teplotu a krátký program. U
tukového filtru může dojít ke změně
barvy, což ale nemá žádný vliv na výkon
spotřebiče.
4. Pro instalaci filtrů zpět proveďte první dva
kroky postupu v opačném pořadí.
V případě potřeby opakujte postup u všech
filtrů.
4.3 Výměna uhlíkového filtru - volitelně
VAROVÁNÍ!
Uhlíkový filtr je neomyvatelný!
Viz příbalový leták dodaný s filtrem.
Výměna filtru:
1. Vyjměte tukové filtry ze spotřebiče.
Viz „Čištění tukového filtru“ v této kapitole.
2. Zatlačte přední hranu ve výřezu směrem
k dolní části filtru. Přední část filtru
naklopte mírně dolů.
3. Při instalaci nového filtru proveďte stejný
postup v opačném pořadí.
V každém případě je nutné měnit filtry
nejméně každé čtyři měsíce.
8
4.4 Výměna žárovky
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí popálení nebo úrazu
elektrickým proudem! Před tímto krokem
odpojte spotřebič od elektrické sítě! Než
se žárovky dotknete, ujistěte se, že je
chladná.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu! K výměně
žárovky použijte ochranné rukavice.
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče! Nepoužívejte nástroje s
ostrými hranami!
Vyměňte spálenou žárovku podle
odpovídající specifikace:
Výkon (W) 4
Zásuvka E14
Napětí (V) 220 - 240
Rozměry (mm) 37 x 100 (průměr x
délka)
ILCOS D kód (podle
normy IEC 61231)
DRBB/F-4-220-240-
E14-37/100
Výměna žárovky:
1. Kryt žárovky má po každé straně dvě
drážky. Použijte plochý neostrý plastový
nástroj. Opatrně sejměte kryt žárovky ze
spotřebiče.
2. Vyměňte žárovku.
3. Namontujte kryt žárovky.
5. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem .
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit
životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče určené k
likvidaci. Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s domovním
odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
9
BESØG VORES HJEMMESIDE FOR AT:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.zanker.de/support
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. SIKKERHEDSINFORMATION OG INSTALLATION....................................... 10
2. PRODUKTBESKRIVELSE.............................................................................. 10
3. DAGLIG BRUG................................................................................................11
4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING........................................................ 11
5. MILJØHENSYN............................................................................................... 13
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1. SIKKERHEDSINFORMATION OG INSTALLATION
ADVARSEL!
Se det separate hæfte med
installationsinstruktioner for
sikkerhedsinformation og installation.
Læs kapitlerne om sikkerhed
omhyggeligt inden enhver brug eller
vedligeholdelse af apparatet.
2. PRODUKTBESKRIVELSE
2.1 Oversigt over betjeningspanel
1 4
5
2
3
Funktion Beskrivelse
1Første hastighed Motoren skifter til første hastighedsniveau.
2Sluk Slukker emhætten.
3Anden hastighed Motoren skifter til andet hastighedsniveau.
10
Funktion Beskrivelse
4Lampe slukket Slukker lyset.
5Lampe tændt Tænder for lyset.
3. DAGLIG BRUG
3.1 Brug af emhætten
Kontroller den anbefalede hastighed i
henhold til nedenstående tabel.
Opvarmning af mad og tilberedning med gryder med låg på.
Tilberedning af mad i gryder med låg på på flere kogezoner eller blus, let stegning.
Vi anbefaler, at man lader emhætten
køre videre i ca. 15 minutter efter
madlavningen.
For at betjene emhætten,:
1. Tryk på knappen for at tænde
emhætten.
2. Skift til for at ændre hastighed.
Emhættens lys fungerer uafhængigt
af andre emhættefunktioner. For at
belyse kogefladen skal du på
lyskontakten .
For at slukke for emhætten skal du flytte
hastighedskontakten til position .
4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
4.1 Bemærkninger om rengøring
Rengørings‐
midler
Brug ikke slibende rengøringsmidler og børster.
Rengør apparatets overflade med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengø‐
ringsmiddel.
Efter madlavning kan nogle dele af apparatet blive varmt. For at undgå pletter skal ap‐
paratet køles ned og tørres med ren klud eller papirhåndklæde.
Rengør pletter med et mildt rengøringsmiddel.
Hold emhæt‐
ten ren
Rengør apparatet og fedtfiltre hver måned. Rengør indersiden og fedtfiltrene omhygge‐
ligt for fedt. Ophobning af fedt eller andre rester kan forårsage brand.
Fedtfiltre kan vaskes i en opvaskemaskine.
Opvaskemaskinen skal være indstillet til lave temperaturer og en kort cyklus. Fedtfilte‐
ret kan blive misfarvet, men det har ingen indvirkning på filterets ydeevne.
11
Filter med ak‐
tivt kul
Kulfilterets holdbarhed afhænger af typen af madlavning, og hvor ofte fedtfiltrene ren‐
gøres. Filteret med aktivt kul er ikke vaskbart, kan ikke regenereres og skal udskiftes
cirka hver 4./6. måned, eller hyppigere til særlig kraftig anvendelse.
4.2 Rengøring af fedtfilteret
Filtrene er monteret med clips og stifter i den
modsatte side.
Sådan rengøres filteret:
1. Tryk på grebet til monteringsclipsen på
filterpanelet under emhætten.
1
2
2. Vip forsiden af filteret let nedad, og træk.
Gentag de første to trin på alle filtrene.
3. Rengør filtrene med en svamp med ikke-
skurrende rengøringsmidler eller i
opvaskemaskinen.
Opvaskemaskinen skal være indstillet
til lave temperaturer og en kort cyklus.
Fedtfilteret kan blive misfarvet, men det
har ingen indvirkning på filterets
ydeevne.
4. Filtrene monteres igen, ved at man følger
de første to trin i omvendt rækkefølge.
Gentag dette på alle de filtre, hvor det er
relevant.
4.3 Udskiftning af kulfilter - valgfrit
ADVARSEL!
Kulfilteret kan ikke vaskes!
Se den folder, der fulgte med filteret.
Sådan udskiftes filteret:
1. Fjern fedtfiltrene fra apparatet.
Se afsnittet "Rengøring af fedtfilteret".
2. Tryk forkanten i åbningen mod den
nederste del af filteret. Vip forsiden af
filteret let nedad.
3. Når du skal installere det nye filter,
gentages proceduren i omvendt
rækkefølge.
Det er under alle omstændigheder
nødvendigt at udskifte filtrene mindst hver
fjerde måned.
4.4 Udskiftning af pæren
ADVARSEL!
Risiko for forbrænding og elektrisk stød!
Afbryd apparatet fra strømmen før
betjening! Sørg for pæren er kølet af, før
du rør ved den.
ADVARSEL!
Fare for personskade! Brug
beskyttelseshandsker og udskift lampen.
Risiko for beskadigelse af apparatet!
Brug ikke værktøj med skarpe kanter!
12
Udskift den brændte pære ifølge
specifikationerne:
Effekt (W) 4
Stikkontakt E14
Spænding (V) 220 - 240
Mål (mm) 37 x 100 (diameter x
længde)
ILCOS D Code (ifølge
IEC 61231)
DRBB/F-4-220-240-
E14-37/100
Sådan udskiftes lampen:
1. Lampens skærm har to huller på hver
side. Brug et fladt plastikværktøj, der ikke
er skarpt. Tag forsigtigt lampens skærm
af apparatet.
2. Udskift pæren.
3. Monter lampedækslet.
5. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte
miljøet og menneskelig sundhed samt at
genbruge affald af elektriske og elektroniske
apparater. Kasser ikke apparater, der er
mærket med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage
til din lokale genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
13
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE, UM:
Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service
und Reparatur zu erhalten:
www.zanker.de/support
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSHINWEISE........................................14
2. GERÄTEBESCHREIBUNG............................................................................. 14
3. TÄGLICHER GEBRAUCH...............................................................................15
4. REINIGUNG UND PFLEGE............................................................................ 15
5. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG....................................................... 17
Änderungen vorbehalten.
1. SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSHINWEISE
WARNUNG!
Bezüglich der Sicherheits- und
Installationshinweise siehe die separate
Montageanleitung. Lesen Sie vor der
Verwendung und Wartung des Geräts
das Kapitel mit den
Sicherheitsinformationen sorgfältig durch.
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
2.1 Überblick – Bedienfeld
1 4
5
2
3
Funktion Beschreibung
1Erste Geschwindigkeit Der Motor schaltet auf die erste Geschwindigkeitsstufe.
2Aus Schaltet die Abzugshaube aus.
14
Funktion Beschreibung
3Zweite Geschwindigkeit Der Motor schaltet auf die zweite Geschwindigkeitsstufe.
4Lampe aus Schaltet die Beleuchtung aus.
5Lampe ein Schaltet die Beleuchtung ein.
3. TÄGLICHER GEBRAUCH
3.1 Verwenden der Abzugshaube
Entnehmen Sie die empfohlene
Geschwindigkeit der Tabelle unten.
Aufwärmen von Speisen, Kochen in Töpfen mit Deckeln.
Kochen in Töpfen mit Deckeln auf mehreren Kochzonen oder Brennern, sanftes Braten.
Es wird empfohlen, die
Dunstabzugshaube nach dem Kochen
etwa 15 Minuten lang laufen zu lassen.
Bedienen der Abzugshaube:
1. Drücken Sie zum Einschalten der
Abzugshaube die Taste .
2. Um die Geschwindigkeit zu ändern,
wechseln Sie zu .
Das Abzugshaubenlicht arbeitet
unabhängig von anderen
Abzugshaubenfunktionen. Um die
Kochfläche zu beleuchten,den
Lichtschalter verwenden, .
Zum Ausschalten des Geräts stellen Sie den
Lüftergeschwindigkeitsschalter auf die
Position .
4. REINIGUNG UND PFLEGE
4.1 Hinweise zur Reinigung
Reinigungs‐
mittel
Keine Scheuermittel und Bürsten verwenden.
Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas mildem Reinigungsmit‐
tel an, und reinigen Sie damit die Geräteoberfläche.
Nach dem Kochvorgang können einige Teile des Geräts heiß sein. Um Flecken zu ver‐
meiden, muss das Gerät, nachdem es abgekühlt ist, mit einem sauberen Tuch oder
Papiertüchern abgetrocknet werden.
Reinigen Sie Flecken mit einem milden Reinigungsmittel.
15
Halten Sie die
Dunstabzugs‐
haube sauber.
Reinigen Sie das Gerät und die Fettfilter einmal im Monat. Reinigen Sie den Innen‐
raum und die Fettfilter sorgfältig von Fett. Fettansammlungen oder andere Speisereste
könnten einen Brand verursachen.
Fettfilter können im Geschirrspüler gespült werden.
Dazu muss die Spülmaschine auf einen kurzen Spülgang mit niedriger Temperatur ein‐
gestellt werden. Am Fettfilter können Verfärbungen auftreten; diese beeinträchtigen die
Leistung des Geräts jedoch nicht.
Kohlefilter
Der Zeitpunkt der Sättigung des Kohlefilters variiert je nach Art des Kochens und der
regelmäßigen Reinigung des Fettfilters. Der aktivierte Kohlefilter ist nicht waschbar und
kann nicht regeneriert werden. Er muss nach einer Betriebsdauer von etwa 4/6 Mona‐
ten oder öfter bei einer intensiven Verwendung ausgetauscht werden.
4.2 Reinigen des Fettfilters
Die Filter sind mit Klammern und Stiften auf
der gegenüberliegenden Seite befestigt.
Reinigen des Filters:
1. Drücken Sie den Griff der
Befestigungsklammer an der Filterblende
unterhalb der Dunstabzugshaube.
1
2
2. Neigen Sie die Vorderseite des Filters
leicht nach unten und ziehen Sie ihn
heraus.
Wiederholen Sie die beiden ersten Schritte
für alle Filter.
3. Reinigen Sie die Filter mit einem
Schwamm und nicht-scheuerndem
Reiniger oder in der Spülmaschine.
Dazu muss die Spülmaschine auf
einen kurzen Spülgang mit niedriger
Temperatur eingestellt werden. Am
Fettfilter können Verfärbungen auftreten;
diese beeinträchtigen die Leistung des
Geräts jedoch nicht.
4. Zum erneuten Einbau des Filters
befolgen Sie die ersten beiden Schritte in
umgekehrter Reihenfolge.
Wiederholen Sie ggf. die Schritte für alle
Filter.
4.3 Austauschen des Kohlefilters -
optional
WARNUNG!
Der Kohlefilter kann nicht gewaschen
werden!
Siehe Packungsbeilage, die mit dem
Filter geliefert wird.
Austauschen des Filters:
1. Bauen Sie die Fettfilter aus dem Gerät
aus.
Siehe „Reinigen des Fettfilters“ in diesem
Kapitel.
2. Drücken Sie die Vorderkante im Schlitz in
Richtung des unteren Teils des Filters.
Neigen Sie die Vorderseite des Filters
leicht nach unten.
16
3. Führen Sie zum Einbau des neuen Filters
die gleichen Schritte in umgekehrter
Reihenfolge durch.
Auf jeden Fall müssen die Filter mindestens
alle vier Monate ausgetauscht werden.
4.4 Austauschen der Lampe
WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr! Trennen
Sie das Gerät vor der Arbeit von der
Spannungsversorgung! Vergewissern Sie
sich, dass die Lampe abgekühlt ist, bevor
Sie sie berühren.
WARNUNG!
Verletzungsgefahr! Tragen Sie
Schutzhandschuhe zum Austauschen
der Lampe.
Risiko von Schäden am Gerät!
Verwenden Sie keine scharfen
Gegenstände!
Tauschen Sie die defekte Lampe
entsprechend folgender Vorgaben aus:
Leistung (W) 4
Buchse E14
Spannung (V) 220 - 240
Abmessungen (mm) 37 x 100 (Durchmes‐
ser x Länge)
ILCOS D-Code (ge‐
mäß IEC 61231)
DRBB/F-4-220-240-
E14-37/100
Lampe austauschen:
1. Die Lampenabdeckung verfügt über zwei
Schlitze auf jeder Seite. Verwenden Sie
ein flaches, stumpfes
Kunststoffwerkzeug. Entfernen Sie die
Lampenabdeckung vorsichtig vom Gerät.
2. Ersetzen Sie die Lampe.
3. Bringen Sie die Lampenabdeckung
wieder an.
5. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG
Ihre Pflichten als Endnutzer
Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit
einer durchgestrichenen Abfalltonne auf
Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf
deshalb nur getrennt vom unsortierten
Siedlungsabfall gesammelt und
zurückgenommen werden, es darf also nicht
in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät
kann z. B. bei einer kommunalen
Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber
(siehe zu deren Rücknahmepflichten unten)
abgegeben werden. Das gilt auch für alle
Bauteile, Unterbaugruppen und
Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden
Altgeräts.
Bevor das Altgerät entsorgt werden darf,
müssen alle Altbatterien und
Altakkumulatoren vom Altgerät getrennt
werden, die nicht vom Altgerät umschlossen
sind. Das gleiche gilt für Lampen, die
zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen
werden können. Der Endnutzer ist zudem
selbst dafür verantwortlich,
personenbezogene Daten auf dem Altgerät
zu löschen.
Hinweise zum Recycling
17
Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln,
die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.
Entsorgen Sie solche Materialien,
insbesondere Verpackungen, nicht im
Hausmüll sondern über die bereitgestellten
Recyclingbehälter oder die entsprechenden
örtlichen Sammelsysteme.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz auch elektrische und
elektronische Geräte.
Rücknahmepflichten der Vertreiber in
Deutschland
Wer auf mindestens 400 m² Verkaufsfläche
Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder
sonst geschäftlich an Endnutzer abgibt, ist
verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Geräts
ein Altgerät des Endnutzers der gleichen
Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort
der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu
unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch
für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer
Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800
m², die mehrmals im Kalenderjahr oder
dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte
anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
Solche Vertreiber müssen zudem auf
Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in
keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm
sind (kleine Elektrogeräte), im
Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer
Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen;
die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an
den Kauf eines Elektro- oder
Elektronikgerätes geknüpft, kann aber auf
drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt
werden.
Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt,
wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät
dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die
Abholung des Altgerätes für den Endnutzer
kostenlos.
Die vorstehenden Pflichten gelten auch für
den Vertrieb unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln, wenn die
Vertreiber Lager- und Versandflächen für
Elektro- und Elektronikgeräte bzw.
Gesamtlager- und -versandflächen für
Lebensmittel vorhalten, die den oben
genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die
unentgeltliche Abholung von Elektro- und
Elektronikgeräten ist dann aber auf
Wärmeüberträger (z. B. Kühlschrank),
Bildschirme, Monitore und Geräte, die
Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr
als 100 cm² enthalten, und Geräte
beschränkt, bei denen mindestens eine der
äußeren Abmessungen mehr als 50 cm
beträgt. Für alle übrigen Elektro- und
Elektronikgeräte muss der Vertreiber
geeignete Rückgabemöglichkeiten in
zumutbarer Entfernung zum jeweiligen
Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für
kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer
zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu
kaufen.
Rücknahmepflichten von Vertreibern und
andere Möglichkeiten der Entsorgung von
Elektro- und Elektronikgeräten in der
Region Wallonien
Vertreiber, die Elektro- und Elektronikgeräte
verkaufen, sind verpflichtet, bei der Lieferung
von Neugeräten Altgeräte desselben Typs,
die im Wesentlichen die gleichen Funktionen
wie die Neugeräte erfüllen, kostenlos vom
Endverbraucher zurückzunehmen. Dies gilt
auch bei der Lieferung von neuen Elektro-
und Elektronikgeräten oder beim Fernabsatz.
Darüber hinaus ist jeder, der Elektro- und
Elektronikgeräte auf einer Verkaufsfläche von
mindestens 400 m² verkauft, verpflichtet,
Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung
größer als 25 cm sind (Elektrokleingeräte), im
Ladengeschäft oder in unmittelbarer Nähe
kostenlos zurückzunehmen; die Rücknahme
darf in diesem Fall nicht vom Kauf eines
Elektro- oder Elektronikgerätes abhängig
gemacht werden.
Die Rücknahme von Elektro- und
Elektronikgeräten kann auch auf
Containerplätzen oder zugelassenen
Recyclinghöfen erfolgen. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre
Gemeindeverwaltung.
18
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων,
πληροφορίες σέρβις και επισκευής:
www.zanker.de/support
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ..................................... 19
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ..............................................................................19
3. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ................................................................................... 20
4. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ.........................................................................20
5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ......................................................................... 22
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο
Οδηγιών Εγκατάστασης για τις
Πληροφορίες ασφαλείας και
Εγκατάστασης. Διαβάστε προσεκτικά τα
κεφάλαια για την Ασφάλεια πριν από
οποιαδήποτε χρήση ή συντήρηση της
συσκευής.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
2.1 Επισκόπηση πίνακα χειριστηρίων
1 4
5
2
3
Λειτουργία Περιγραφή
1Πρώτη ταχύτητα Ο κινητήρας μεταβαίνει στο πρώτο επίπεδο ταχύτητας.
2Απενεργοποίηση Απενεργοποιεί τον απορροφητήρα.
19
Λειτουργία Περιγραφή
3Δεύτερη ταχύτητα Ο κινητήρας μεταβαίνει στο δεύτερο επίπεδο ταχύτητας.
4Απενεργοποίηση λαμπτήρα Απενεργοποιεί τον φωτισμό φούρνου.
5Ενεργοποίηση λαμπτήρα Ενεργοποιεί τον φωτισμό φούρνου.
3. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
3.1 Χρήση του απορροφητήρα
Ελέγξτε τη συνιστώμενη ταχύτητα σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα.
Κατά το ζέσταμα φαγητού, με σκεπασμένα σκεύη.
Κατά το μαγείρεμα με σκεπασμένα σκεύη σε πολλαπλές ζώνες μαγειρέματος ή σε εστίες, κατά
το ελαφρύ τηγάνισμα.
Συνιστάται να αφήνετε τον
απορροφητήρα να λειτουργεί για περίπου
15 λεπτά μετά το μαγείρεμα.
Για να χειριστείτε τον απορροφητήρα:
1. Πιέστε το κουμπί για να
ενεργοποιήσετε τον απορροφητήρα.
2. Για να αλλάξετε την ταχύτητα, μεταβείτε σε
.
Ο φωτισμός του απορροφητήρα
λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες
λειτουργίες του απορροφητήρα. Για να
ανάψετε την επιφάνεια μαγειρέματος,το
διακόπτη φωτισμού, .
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή,
μετακινήστε τον διακόπτη ταχύτητας
ανεμιστήρα στη θέση .
4. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
4.1 Σημειώσεις για τον καθαρισμό
Προϊόντα Κα‐
θαρισμού
Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά και βούρτσες.
Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό πανί, ζεστό νερό και ένα ήπιο
απορρυπαντικό.
Μετά το μαγείρεμα, μερικά μέρη της συσκευής μπορεί να είναι ζεστά. Για την αποφυγή
σχηματισμού λεκέδων, η συσκευή πρέπει να έχει κρυώσει και να σκουπίζεται με ένα κα‐
θαρό πανί ή χαρτί κουζίνας.
Καθαρίστε τους λεκέδες με ένα ήπιο απορρυπαντικό.
20
1 / 1

ZANKER KHB60460XA Manual de utilizare

Categorie
Hote pentru aragaz
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru