Emos : ZD1151 Manual de utilizare

Categorie
Iluminatul tavanului
Tip
Manual de utilizare
ZD1121
ZD1122
ZD1131
ZD1132
ZD2121
ZD2122
ZD2131
ZD2132
1540112410_31-ZD1151_00_01 148 × 210 mm zdroj: 1540110610_31-ZD1121
www.emos.eu
GB LED Panel, Recessed
CZ LED panel vestavný
SK LED panel, vstavaný
PL Plafon LED wbudowany
HU LED panel, süllyesztett
SI Vgradni LED panel podžbukni
RS|HR|BA|ME LED panel podžbukni
DE LED-Panel-Deckeneinbau
UA Панель світлодіодна вбудована
RO|MD Panou LED încastrat
LT LED šviestuvas, įleidžiamas
LV LED panelis, iegremdēts
EE LED-paneel, integreeritav
BG Светодиоден панел за скрит монтаж
ZD2141
ZD2142
ZD2151
ZD2152
ZD1141
ZD1142
ZD1151
ZD1152
2
Order
Code Input Voltage Power
Consumption Light Color Life Span Luminous Flux Dimensions Ceiling cut-out
ZD1121 220–240 V AC,
50/60 Hz 6 W Warm white 30 000 h 450 lm Ø 120 mm Ø 105 mm
ZD1122 Neutral white
ZD1131 220–240 V AC,
50/60 Hz 12.5 W Warm white 30 000 h 1 000 lm Ø 175 mm Ø 155 mm
ZD1132 Neutral white
ZD1141 220–240 V AC,
50/60 Hz 18 W Warm white 30 000 h 1 500 lm Ø 225 mm Ø 205 mm
ZD1142 Neutral white
ZD1151 220–240 V AC,
50/60 Hz 24 W Warm white 30 000 h 2 000 lm Ø 297 mm Ø 280 mm
ZD1152 Neutral white
Order
Code Input Voltage Power
Consumption Light Color Life Span Luminous Flux Dimensions Ceiling cut-out
ZD2121 220–240 V AC,
50/60 Hz 6 W Warm white 30 000 h 450 lm 120 × 120 mm 102 × 102 mm
ZD2122 Neutral white
ZD2131 220–240 V AC,
50/60 Hz 12.5 W Warm white 30 000 h 1 000 lm 170 × 170 mm 152 × 152 mm
ZD2132 Neutral white
ZD2141 220–240 V AC,
50/60 Hz 18 W Warm white 30 000 h 1 500 lm 225 × 225 mm 202 × 202 mm
ZD2142 Neutral white
ZD2151 220–240 V AC,
50/60 Hz 24 W Warm white 30 000 h 2 000 lm 297 × 297 mm 280 × 280 mm
ZD2152 Neutral white
White frame | Bílý rámeček | Biely rámček | Biała ramka | Fehér keret | Belo ohišje| Bijeli okvir | Weißer
Rahmen | Біла рамка | Ramă albă | Baltas korpusas | Balts rāmis | Valge raam | Бяла рамка
White frame | Bílý rámeček | Biely rámček | Biała ramka | Fehér keret | Belo ohišje| Bijeli okvir | Weißer
Rahmen | Біла рамка | Ramă albă | Baltas korpusas | Balts rāmis | Valge raam | Бяла рамка
3
GB | LED Panel, Recessed
LED luminaire is designed for indoor use to be mounted on asolid base.
Ingress Protection IP20 – for indoor use.
Mounting
To ensure protection against injury by electric current, it is necessary to remove the connected testing conductors at the
power supply input during installation and replace them with conductors with double or reinforced insulation.
Mount the lamp rmly onto asolid basis, for example awall, aceiling and like that.
Connect the power cord to the mains 230 V~.
Connecting conductor must not be connected to the mains at time of installation. This operation can be carried out only by
an authorized person.
WARNING
Luminaire is suitable entirely for xed mounting.
The luminaire can be connected only to the electric distribution network, whose installation and protection complies
with the applicable standards.
Before any manipulation or servicing of the luminaire disconnect the luminaire from AC power. This operation can be
carried out only by an authorized person.
In case of any damage to any part of the luminaire, don’t use it.
LED chips inside the luminaire are not replaceable.
Don’t change inner wiring of the luminaire.
In case of broken cover don’t use the luminaire and replace broken cover with new one immediately.
EMOS spol s.r.o. declares that the LED panel, recessed is in compliance with the essential requirements and other rele-
vant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at
http://www.emos.eu/download.
CZ | LED panel vestavný
LED svítidlo je určeno kmontáži na pevný podklad do vnitřních prostor.
Krytí: IP20 – pro vnitřní prostředí
Montáž
Pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem je při instalaci nutné demontovat připojené testovací vodiče
na vstupu napájecího zdroje a nahradit je vodiči s dvojitou nebo zesílenou izolací.
Svítidlo pevně připevněte na pevný podklad, např. na zeď, strop apod.
Připojte napájecí kabel pro připojení knapájecí síti 230 V~.
Připojovaný vodič nesmí být vdobě montáže svítidla připojen na napájecí síť. Připojení napájecího kabelu ke svítidlu může
provádět pouze pracovník skvalikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., vplatném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5vy-
hlášky č. 50/1978 Sb., vplatném znění.
UPOZORNĚNÍ
Svítidlo je vhodné výhradně pro pevnou montáž.
Svítidlo lze připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace ajištění odpovídá platným normám.
Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby aservisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Tuto
činnost smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek ozpůsobilosti kčinnostem.
Vpřípadě poškození jakékoliv části svítidla svítidlo okamžitě vyřaďte zprovozu
LED ve svítidle nejsou vyměnitelné
Nijak nezasahujte do vnitřního zapojení svítidla
Vpřípadě rozbití krytu svítidla svítidlo nepoužívejte aokamžitě nahraďte novým krytem.
EMOS spol. sr.o. prohlašuje, že LED panel vestavný je ve shodě se základními požadavky adalšími příslušnými ustanoveními
směrnice. Zařízení lze volně provozovat vEU. Prohlášení oshodě lze najít na webových stránkách http://www.emos.eu/download.
SK | LED panel, vstavaný
LED svietidlo je určené na montáž na pevný podklad do vnútorných priestorov.
Krytie: IP20 – pre vnútorné prostredie
Montáž
Na zabezpečenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom je pri inštalácii nutné demontovať pripojené testovacie vodiče
na vstupe napájacieho zdroja a nahradiť ich vodičmi s dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.
Svietidlo pevne pripevnite na pevný podklad, napr. na stenu, strop a pod.
Pripojte napájací kábel pre pripojenie k napájacej sieti 230 V~.
4
Pripájaný vodič nesmie byť v dobe montáže svietidla pripojený na napájaciu sieť. Pripojenie napájacieho kábla ku svietidlu
môže vykonávať iba pracovník s elektrotechnickou kvalikáciou.
UPOZORNENIE
Svietidlo je vhodné výhradne pre pevnú montáž.
Svietidlo možno pripojiť iba do elektrickej siete, ktorej inštalácia a istenie zodpovedá platným normám.
Pred akýmkoľvek zásahom do svietidla alebo vykonávaním údržby a servisu je nutné svietidlo odpojiť od elektrickej siete.
Túto činnosť môže vykonávať iba osoba ZNALÁ v zmysle platných vyhlášok o spôsobilosti k činnostiam.
V prípade poškodenia akejkoľvek časti svietidla svietidlo okamžite vyraďte z prevádzky
LED vo svietidle nie sú vymeniteľ
Nijako nezasahujte do vnútorného zapojenia svietidla
V prípade rozbitia krytu svietidla svietidlo nepoužívajte a okamžite ho nahraďte novým krytom.
EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že LED panel, vstavaný je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustano-
veniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkach
http://www.emos.eu/download.
PL | Plafon LED wbudowany
Oprawa oświetleniowa LED jest przeznaczona do montażu na twardym podłożu w pomieszczeniach wewnętrznych.
Stopień ochrony: IP20 – dla środowiska wewnętrznego
Montaż
Dla zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przy instalacji konieczne jest zdemontowanie przewodów
próbnych podłączonych do wejścia zasilacza i zastąpienie ich przewodami w izolacji podwójnej albo wzmocnionej.
Oprawę oświetleniową mocujemy stabilnie na twardym podłożu, na przykład do ściany, stropu, itp.
Przyłączamy przewód zasilający służący do podłączenia do sieci zasilającej 230 V~.
Przewód zasilający w czasie montażu oprawy nie może być podłączony do sieci zasilającej. Podłączenie przewodu zasila-
jącego do oprawy może wykonać tylko pracownik posiadający odpowiednie kwalikacje.
UWAGA
Oprawa oświetleniowa jest przeznaczona wyłącznie do montażu na stałe.
Oprawę oświetleniową można podłączyć wyłącznie do sieci elektrycznej, której wykonanie i zabezpieczenie odpowiada
obowiązującym normom.
Przed jakąkolwiek ingerencją do oprawy oświetleniowej albo wykonaniem konserwacji i serwisu trzeba odłączyć oprawę
oświetleniową od sieci elektrycznej. Tę czynność może wykonać tylko osoba PRZYUCZONA w znaczeniu obowiązujących
rozporządzeń dotyczących kwalikacji zawodowych.
W przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części oprawy oświetleniowej, należy natychmiast wyeliminować taką oprawę
oświetleniową z dalszego użytkowania
Diody LED w oprawie są niewymienne
W żaden sposób nie ingerujemy do wewnętrznych połączeń w oprawie oświetleniowej
W przypadku rozbicia klosza oprawy oświetleniowej, należy przerwać korzystanie z tej oprawy i niezwłocznie wymienić
klosz na nowy.
EMOS spol. s r.o. oświadcza, że wyrób Plafon LED wbudowany jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właści-
wymi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE.
Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych http://www.emos.eu/download.
HU | LED panel, süllyesztett
A LED-es lámpatest beltéri felhasználásra készült. Szilárd alapzatra kell felszerelni.
Beltéri használatra IP20-as védettség.
Felszerelés
Az áramütés miatti sérülés elleni védelem érdekében felszerelés közben el kell távolítani a csatlakoztatott mérővezetékeket
a tápellátás bemeneténél, és kettős vagy erősített szigeteléssel ellátott vezetékekre kell cserélni azokat.
Szerelje fel a lámpatestet szilárdan egy merev alapzatra, például falra, plafonra vagy más hasonló felületre.
Csatlakoztassa a hálózati zsinórt 230 V~ hálózati konnektorhoz.
Felszerelés közben nem szabad hálózatra csatlakoztatni a hálózati zsinórt. Ezt a műveletet csak arra felhatalmazott
szakember végezheti.
VIGYÁZAT!
A lámpatest csak rögzített felszerelésre alkalmas.
A lámpatest csak olyan elektromos elosztó hálózatra kapcsolható, melynek kialakítása és védettsége megfelel a vo-
natkozó szabványoknak.
Mielőtt bármilyen beavatkozást, szervizelést végezne a lámpatesten, válassza le a hálózati feszültségről. Ezt a műveletet
csak arra felhatalmazott szakember végezheti.
5
Ha a lámpatest bármelyik része megsérülne, ne használja tovább.
A lámpatest belsejében található LED chipek nem cserélhetők.
Ne alakítsa át a lámpatest belső vezetékezését.
Ha eltörne a lámpatest burkolata, ne használja a készüléket. Haladéktalanul cserélje újra a burkolatot.
Az EMOS spol s.r.o. kijelenti, hogy az LED panel, süllyesztett megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi
honlapról: http://www.emos.eu/download.
SI | Vgradni LED panel podžbukni
LED svetilka je predvidena za montažo na trdno podlago v notranje prostore.
Zaščitni razred: IP20 – za notranje prostore
Montaža
Za zagotovitev zaščite pred električnim udarom je pri namestitvi treba odstraniti priključene testne vodnike na vhodu napa-
jalnega vira in jih nadomestiti z vodniki z dvojno ali ojačeno izolacijo.
Svetilko ksno pritrdite na trdno podlago, npr. na steno, strop ipd.
Priključite napajalni kabel za priključitev na napajalno omrežje 230 V~.
Vodnik, ki ga priključujete, ne sme biti v času montaže svetilke priključen na napajalno omrežje. Priključitev napajalnega
kabla na svetilko lahko izvaja le pooblaščena oseba.
OPOZORILO
Svetilko je primerna izključno za ksno montažo.
Svetilko je možno priključiti le na električno omrežje, katerega instalacija in varovanje ustrezata veljavnim normam.
Pred kakršnimkoli posegom v svetilko ali vzdrževanjem in servisiranjem je svetilko potrebno izključiti iz električnega
omrežja. To dejavnost sme izvajati le oseba SEZNANJENA v smislu veljavnih uredb o usposobitvi za dejavnosti.
V primeru poškodbe kateregakoli dela svetilke, svetilko takoj izklopite.
LED v svetilki niso zamenljive.
V notranje vezje svetilke nikakor ne posegajte.
V primeru poškodbe pokrova svetilke le-te ne uporabljajte in pokrov takoj zamenjajte z novim.
EMOS spol.s r.o. izjavlja, da sta Vgradni LED panel podžbukni v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi
določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na
spletnih straneh http://www.emos.eu/download.
RS|HR|BA|ME | LED panel podžbukni
LED svjetiljka je namijenjena za montažu na čvrstu podlogu kako u unutrašnjosti.
Stupanj zaštite: IP20 – za unutarnju uporabu
Montaža
Da biste spriječili ozljede zbog strujnog udara, potrebno je ukloniti priključene ispitne vodiče na ulazu u napajanje tijekom
instalacije i zamijeniti ih vodičima s dvostrukom ili pojačanom izolacijom.
Svjetiljku čvrsto pričvrstite na čvrstu površinu, primjerice na zid ili strop i sl.
Prikopčajte strujni kabel za povezivanje sa električnom mrežom 230 V~.
Strujni vodič ne smije tijekom montaže svjetiljke biti prikopčan na električnu mrežu. Povezivanje strujnog kabela na svjetiljku
smije vršiti samo osoba kvalicirana.
UPOZORENJE
Svjetiljka je pogodna samo za ksnu montažu.
Svjetiljka se može priključiti samo na električnu mrežu koja odgovara važećim propisima.
Prije bilo kakve intervencije na svjetiljci ili provođenjem održavanja i servisiranja, svjetiljku iskopčajte iz mreže. Ove radnje
smije provoditi samo osoba KVALIFICIRANA u smislu važećih propisa o kvalikacijama potrebnim za određene djelatnosti.
U slučaju oštećenja bilo kojeg dijela svjetiljke odmah je prestanite koristiti.
LED u svjetiljci nisu izmenljive
Ne dirajte unutarnje ožičenje svjetiljke
U slučaju da se razbije tijelo svjetiljke, odmah ga zamijenite novim a svjetiljku dotle nemojte koristiti.
EMOS spol s.r.o. izjavljuje da su uređaj LED panel podžbukni sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama
Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi http://www.
emos.eu/download.
6
DE | LED-Panel-Deckeneinbau
Die LED-Leuchte ist für Benutzung auf festem Untergrund für Innenwendung bestimmt.
Schutzart: IP20 – für Innenräume.
Montage
Um den Schutz vor einem elektrischen Stromunfall zu gewährleisten, sind die angeschlossenen Testleiter am Eingang des
Netzteils bei der Installation zu demontieren sowie durch Leiter mit einer doppelten oder verstärkten Isolierung zu ersetzen.
Die Leuchte fest an festem Untergrund, z.B. an der Wand, an der Decke usw. befestigen.
Das Anschlusskabel an das Netz 230 V~ anschließen.
Die Anschlussleitung darf während der Montage der Leuchte nicht am Netz angeschlossen sein. Den Anschluss der Leitung
an die Leuchte darf nur ein autorisiert Person.
HINWEIS
Die Leuchte ist ausschließlich für feste Montage bestimmt.
Die Leuchte nur an ein elektrisches Netz anschließen, dessen Installation und Sicherung den gültigen Normen entspricht.
Vor jedem Eingri in die Leuchte oder bei Wartung und Service die Leuchte vom elektrischen Netz trennen. Diese Tätigkeit
darf nur eine Person mit Kenntnissen im Sinne der gültigen Anordnungen und Befähigung zu diesen Arbeiten ausführen.
Bei Beschädigung eines beliebigen Teils die Leuchte sofort aus dem Betrieb nehmen.
Die LED-Dioden in der Leuchte können nicht ausgewechselt werden.
Niemals in den inneren Anschluss der Leuchte eingreifen.
Bei Beschädigung der Leuchtenabdeckung die Leuchte erst nach Auswechseln gegen eine neue wieder benutzen.
Die Firma EMOS spol. s.r.o erklärt, dass LED-Panel-Deckeneinbau mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen
Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätser-
klärung nden Sie auf folgender Webseite: http://www.emos.eu/download.
UA | Панель світлодіодна вбудована
Світлодіод призначений для установки на твердій основі для внутрішнього застосування.
Ступінь захисту: IP20 – для внутрішнього застосування.
Установка
Для забезпечення захисту від ураження електричним струмом необхідно під час установлення демонтувати підключені
випробувальні виводи на вході джерела живлення та замінити їх виводами з подвійною або посиленою ізоляцією.
Світильник закріпіть на певній основі, напр. на стіну, стелю і їм подібні.
Підключіть шнур живлення до мережі живлення 230 В~.
Пристосування твердо на твердому носії, наприклад. стіни, стелі
Під час установки світильника привідний кабель не може бути підключений до мережі живлення. Підключення кабелю
живлення до світильника може проводитися тільки кваліфікованим працівником.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Світильник призначений тільки для певної установки.
Світильник може бути підключений тільки до електромережі, установка та захист котрого повинні відповідати вимогам
діючих стандартів.
До будь-якого втручання до світильника або його технічного обслуговування та сервісу, світильник повинен бути
відключений від електромережі. Ця операція може бути виконана тільки обізнаною ОСОБОЮ зі змістом застосовних
правил, що відносяться до критеріїв дієздатності у чинності.
У разі пошкодження будь-якої частини світильника, ним не користуйтеся.
Світлодіод у світильнику не замінюється
Жодним способом не втручайтеся у внутрішню проводку світильника.
У разі пошкодження кришки світильника ним не користуйтеся та його негайно замініть новою кришкою.
ТОВ «EMOS spol.» повідомляє, що Панельсвітлодіоднавбудована відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням
Директиви. Пристроєм можливо користуватися в ЄС.
Декларація відповідності являється частиной інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті
http://www.emos.eu/download.
RO|MD | Panou LED încastrat
Lampa LED este destinată pentru montajul pe o suprafață solidă în spații interioare.
Protecție: IP20 – pentru mediu intern.
Montajul
Pentru asigurarea protecției contra electrocutării este necesar să demontați la instalare cablurile de testare conectate la
intrarea sursei de alimentare și înlocuirea acestora cu cabluri cu izolație dublă sau întărită.
7
Fixați bine lampa pe o suprafață solidă, de ex. pe perete, tavan etc.
Racordați cablul de alimentare pentru conectarea la rețeaua de 230 V~.
În timpul mantajului cablul racordat să nu e conectat la rețeaua de alimentare. Racordarea cablului de alimentare la lampă
poate  executată doar de un lucrător calicat.
AVERTIZARE
Lampa este potrivită în exclusivitate pentru instalare xă.
Lampa se poate conecta doar la rețeaua electrică a cărei instalație și protecție corespunde normelor în vigoare.
Înaintea oricărei intervenții ori efectuarea mentenanței și întreținerii lămpii, este necesară deconectarea de la rețeaua
electrică. Această activitate o poate efectua doar o persoană INSTRUITĂ în sensul reglementărilor în vigoare privind
capacitatea pentru aceste activități.
În cazul deteriorării oricărei componente a lămpii aceasta trebuie scoasă din uz.
LED-urile din lampă nu sunt schimbabile.
Nu interveniți în nici un mod la conectarea înternă a lămpii.
În cazul deteriorării capacului lămpii, nu utilizați lampa și înlocuiți-l imediat cu un capac nou.
EMOS soc. cu r.l. declară, că Panou LED încastrat este în conformitate cu cerinţele de bază şi alte prevederi corespunzătoare
ale directivei. Aparatul poate  utilizat liber în UE. Declaraţia de conformitate sau se poate găsi pe paginile http://www.
emos.eu/download.
LT | LED šviestuvas, įleidžiamas
LED šviestuvas skirtas naudojimui patalpose, be to, turi būti montuojamas ant kieto pagrindo.
Apsaugos klasė IP20 – naudojimui patalpose.
Montavimas
Norint užtikrinti apsaugą nuo elektros srovės sukeltų sužeidimų, rekomenduojama montavimo metu atjungti prijungtus
tikrinimo laidininkus ir pakeisti juos laidininkais su dviguba arba sustiprinta izoliacija.
Šviestuvą montuokite prie kieto pagrindo, pavyzdžiui, sienos, lubų ir pan.
Prijunkite maitinimo laidą prie 230 V~ maitinimo lizdo.
Montavimo metu jungiantysis laidininkas turi būti atjungtas nuo elektros lizdo. Šį veiksmą gali atlikti tik įgaliotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS
Šviestuvas skirtas tik stacionariam montavimui.
Šviestuvą junkite tik prie tokio elektros tinklo, kurio instaliacija ir apsauga atitinka taikomus standartus.
Prieš reguliuodami šviestuvą arba atlikdami kitus veiksmus, atjunkite jį nuo kintamosios srovės. Šiuos veiksmus gali
atlikti tik įgaliotas asmuo.
Jei kuri nors šviestuvo dalis pažeista, nenaudokite jo.
Šviestuve sumontuotos LED mikroschemos nekeičiamos.
Nekeiskite šviestuvo vidinių laidų.
Jei šviestuvo gaubtas pažeistas, nenaudokite jo ir nedelsiant pakeiskite jį.
EMOS spol s.r.o. deklaruoja, kad LED šviestuvas, įleidžiamas atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas.
Prietaisą galima laisvai naudoti ES. Atitikties deklaraciją galima rasti adresu http://www.emos.eu/download.
LV | LED panelis, iegremdēts
LED gaismeklis ir paredzēts lietošanai iekštelpās un tas ir jāpiestiprina pie cietas pamatnes.
Aizsardzības klase IP20 – lietošanai telpās.
Uzstādīšana
Lai nodrošinātu aizsardzību pret elektriskās strāvas radītiem savainojumiem, uzstādīšanas laikā noņemiet barošanas avotam
pievienotos testēšanas vadus un aizstājiet tos ar vadiem ar divkāršu vai pastiprinātu izolāciju.
Cieši nostipriniet lampu uz cietas pamatnes, piemēram, sienas, griestiem u. tml.
Pieslēdziet barošanas vadu pie 230 V~ elektrotīkla.
Pieslēgšanas vadītāju aizliegts pieslēgt elektrotīklam uzstādīšanas laikā. Šo procedūru atļauts veikt vienīgi pilnvarotai personai.
BRĪDINĀJUMI
Gaismeklis ir pilnībā piemērots pastāvīgai piestiprināšanai.
Gaismekli drīkst pieslēgt vienīgi elektrosadales tīklam, kura instalācija un aizsardzība atbilst piemērojamajiem standartiem.
Pirms rīkošanās ar gaismekli vai pirms apkopes atvienojiet to no strāvas. Šo procedūru atļauts veikt vienīgi pilnvarotai
personai.
Ja kādai gaismekļa detaļai ir radies bojājums, nelietojiet gaismekli.
LED mikroshēmas gaismekļa iekšpusē nav nomaināmas.
Neizmaniet gaismekļa iekšējo vadojumu.
J a gaismekļa pārsegs ir saplīsis, neizmantojiet gaismekli un nekavējoties nomainiet saplēsto pārsegu ar jaunu.
8
EMOS spol. s.r.o. apliecina, ka LED panelis, iegremdēts atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem
noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama http://www.emos.eu/download.
EE | LED-paneel, integreeritav
LED-valgusti on loodud kasutamiseks siseruumides ja see tuleb paigaldada kõvale pinnale.
Sissevoolukaitse IP20 – siseruumides kasutamiseks.
Paigaldamine
Elektrivoolust tulenevate vigastuste vältimiseks tuleb ühendatud testjuhtmed toiteallikast paigaldamise ajal eemaldada ning
need kahekordse või tugevdatud isolatsiooniga juhtmetega asendada.
Paigaldage lamp korralikult kindlale alusele, näiteks seinale või lakke.
Ühendage toitejuhe 230 V~ vahelduvvooluallikasse.
Juhe ei tohi paigaldamise ajal olla vooluvõrku ühendatud
Seda tohib teha ainult volitatud isik.
HOIATUS
Valgusti sobib paikseks kinnituseks.
Valgustit tohib ühendada üksnes sellisesse elektrivõrku, mille ehitus ja kaitse vastavad kehtivatele standarditele.
Enne valgusti mistahes hooldus- või parandustöid, ühendage valgusti alalisvooluvõrgust lahti. Seda tohib teha üksnes
volitatud isik.
Juhul kui valgusti mistahes osa on viga saanud, ärge seda kasutage.
Valgusti sees olevad LED-kiibid ei ole asendatavad.
Ärge muutke valgusti sees olevat kaabeldust.
Juhul kui valgusti korpus on purunenud, ärge valgustit kasutage, vaid asendage purunenud korpus viivitamatult uuega.
EMOS spol.s r.o. kinnitab, et toode koodiga LED-paneel, integreeritav on kooskõlas direktiivi nõuete ja muude sätetega.
Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja see on leitav ka kodulehel
http://www.emos.eu/download.
BG | Светодиоден панел за скрит монтаж
Светодиодното осветително тяло е предназначено за монтиране на закрито върху твърда основа.
Степен на защита IP20 – за използване на закрито.
Монтаж
За да се осигури защита срещу нараняване, причинено от електричество, е необходимо по време на монтирането да се
извадят свързаните към входа за захранването тестови проводници и на тяхно място да се сложат проводници с двойна
или подсилена изолация.
Монтирайте осветителното тяло върху твърда основа, например стена, таван и др.
Свържете захранващия кабел към електрическа променливотокова мрежа с напрежение 230 V~.
Кабелът не трябва да е свързан към мрежата по време на монтажа. Тази операция трябва да се извърши от правоспособно
лице.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Осветителното тяло е подходящо само за неподвижен монтаж.
Осветителното тяло трябва да се свързва само към електрическа захранваща мрежа, чието изпълнение и защита
съответстват на действащите стандарти.
Преди започване на каквато и да е работа по осветителното тяло, то трябва да се изключи от електрическата мрежа.
Тази операция трябва да се извърши от правоспособно лице.
При повреда на която и да е част на осветителното тяло престанете да го използвате
Светодиодите в осветителното тяло не могат да се сменят.
Не променяйте вътрешните електрически връзки в осветителното тяло.
При счупване на капака спрете да използвате осветителното тяло и незабавно сменете счупения капак с нов.
EMOS spol.s r.o. декларира, че Светодиоден панел за скрит монтаж отговаря на основните изисквания и други разпоредби на
Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръко-
водство и може да бъде намерена също на уебсайта http://www.emos.eu/download.
9
GB | This luminaire is not suitable for covering with insulation material.
CZ | Svítidlo není vhodné pro zakrytí tepelně izolačním materiálem.
SK | Svietidlo nie je vhodné pre zakrytie tepelnoizolačným materiálom.
PL | Oprawy oświetleniowej nie należy przykrywać materiałem termoizolacyjnym.
HU | Ez a lámpa nem fedhető be hőszigetelő anyaggal.
SI | Svetilka ni primerna za pokrivanje z izolacijskim materialom.
RS|HR|BA|ME Ova svjetiljka nije prikladna za prekrivanje izolacijskim materijalima.
DE | Es ist nicht ratsam, die Leuchte mit Wärmedämmstoen abzudecken.
UA | Світильник не може бути закритий тепло-ізоляційним матеріалом.
RO|MD | Lampa nu este potrivită pentru acoperire cu material termo-izolant.
LT | Šio šviestuvo negalima uždengti izoliacine medžiaga.
LV | Šis gaismeklis nav piemērots pārklāšanai ar izolācijas materiālu.
EE | Valgustit ei sobi isolatsioonimaterjaliga katmiseks.
BG | Това осветително тяло не бива да се покрива с изолационен материал.
GB This product contains a light source of energy eciency class F
CZ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F
SK Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F
PL Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F
HU Ez a termék egy F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz
SI Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F
RS|HR|BA|ME Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti F
DE Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieezienzklasse F
UA Цей виріб містить джерело світла з класом енергоефективності F
RO|MD Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eciență energetică F
LT Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė F
LV Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir F
EE Toode sisaldab energiatõhususe klassi F valgusallikat
BG Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност F
10
GB | Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for infor-
mation about collection points. If the electronic devices would be disposed on land ll, dangerous substanoes may reach
groundwater and subsequently food chain, where it could aect human health.
CZ | Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální
informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na skládkách odpadků,
nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.
SK | Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuál-
ne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov,
nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového razca a poškodzovať vaše zdravie.
PL | Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu ozna-
kowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest
zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które
mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
HU | Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A
gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladéktáro-
lókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztethetik
az Ön egészségét és kényelmét.
SI | Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne
informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko
nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.
RS|HR|BA|ME | Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog
otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože
na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje.
DE | Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw.
Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden
in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoe ins Grundwasser
einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben.
UA | Не викидуйте електричні пристрої як несортовані комунальні відходи, користуйтесь місцями збору комунальних
відходів. За актуальною інформацією про місця збору звертайтесь до установ за місцем проживання. Якщо електричні
присторої розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатись до
харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров‘я.
RO|MD | Nu aruncaţi consumatorii electrici la deşeuri comunale nesortate, folosiţi bazele de recepţie a deşeurilor sortate.
Pentru informaţii actuale privind bazele de recepţie contactaţi organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitaţi la
stocuri de deşeuri comunale, substanţele periculoase se pot in ltra în apele subterane şi pot să ajungă în lanţul alimentar,
periclitând sănătatea şi confortul dumneavoastră.
LT | Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surinkimo punktus.
Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai pri-
etaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntinius vandenis, o paskui ir į maisto
grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.
LV | Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus.
Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas
izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības ķēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību.
EE | Ärge visake ära koos olmejäätmetega. Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jäätmete kogumispunkte. Teavet kogumispunk-
tide kohta saate kohalikult omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prügimäele viskamisel võivad ohtlikud ained pääseda
põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning mõjutada nii inimeste tervist.
BG | Не изхвърляйте електрически уреди с несортираните домакински отпадъци; предавайте ги в пунктовете за
събиране на сортирани отпадъци. Актуална информация относно пунктовете за събиране на сортирани отпадъци
може да получите от компетентните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е
възможно в подпочвените води да попаднат опасни вещества, които след това да преминат в хранителната верига
и да увредят здравето на хората.
11
12
GARANCIJSKA IZJAVA
1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 36 mesecev.
3. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na
aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali
vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
predelave brez odobritve proizvajalca
neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate
tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepra-
vilne uporabe ali preobremenitve.
NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK
Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI, d.o.o.,
Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno pri-
javo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega
zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.
EMOS SI, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval
brezhibno.
ZNAMKA: Vgradni LED panel podžbukni
TIP:
DATUM IZROČITVE BLAGA:
Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12

Emos : ZD1151 Manual de utilizare

Categorie
Iluminatul tavanului
Tip
Manual de utilizare