AEG WS 9-125 Manualul proprietarului

Categorie
Polizoare unghiulare
Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

117105101979389858177736965615749 534541373329252117
13
109 113













































Òåõíè÷åñêèå äàííûå, Ðåêîìåíäàöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè,
Èñïîëüçî- âàíèå, Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè, Îáñëóæèâàíèå, Ñèìâîëû
Òåõíè÷åñêè äàííè, Ñïåöèàëíè óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíîñò, Èçïîëçâàíå ïî
ïðåäíàçíà÷åíèå, ÑÅ-Äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå, Ñâúðçâàíå êúì
ìðåæàòà, Ïîääðúæêà, Ñèìâîëè
Òåõíè÷êè Ïîäàòîöè, Óïàòñòâî Çà Óïîòðåáà, Ñïåöèôèöèðàíè Óñëîâè Íà
Óïîòðåáà, Åó-äåêëàðàöè¼à Çà Ñîîáðàçíîñò, Ãëàâíè Âðñêè, Îäðæóâàå, Ñèìáîëè


Dansk
Français
Italiano
Español
Português
Nederlands
Deutsch
English
Vær venlig at læse og
opbevare!
Lees en let goed op
deze adviezen!
Por favor leia e conserve em
seu poder!
Lea y conserve estas
instrucciones por favor!
Si prega di leggere le
istruzioni e di conservarle!
Prière de lire et de
conserver!
Bitte lesen und
aufbewahren!
Please read and save
these instructions!
Norsk
Svenska
Suomi
Slovensky
Polski
Magyar
Slovensko
Hvratski
Latviski
Eesti
Мake
ä
ohc
êè
БЪЛГАРСКИ
Lietuvi
š
kai
中文
Romănia
Türkçe
Česky
TIP
II
VII
IV
IX
I III
VIII




 







řílšetí







Äîïîëíèòåëü




配件
V
VI
WS ...-... ...E
3
II
1.
2.
3.
1
2
For cutting-o
operations!
Für Trennarbeiten!
Pour les travaux de
tronçonnage!
Per lavori di separazione!
¡Para trabajos de
tronzado!
Para trabalhos de corte!
Voor
doorslijpwerkzaamheden!
Til skærearbejder!
For kutting!
För kapningsarbeten!
Katkaisutöihin!
Για εργασίες κοπής!
Ayırma işleri için!
Pro řezací práce!
Pre rezacie práce!
Do robót związanych z
rozcinaniem!
Vágási munkálatokhoz!
Za razdvajalna dela!
Za odvajačke radove!
Griešanai!
Pjovimo darbams!
Lõiketöödeks!
Для работ по
разделению!
За рязане (разделяне)!
Pentru lucr
ri de retezare!
За работи со делење!
为了切割工作!
109
Ro
Romănia
DATE TEHNICE Polizor unghiular
WS 9-100 WS 9-115 WS 9-125
220 - 240 V 110 V
Putere nominală de ieşire................................................................900 W .................. 900 W .............900 W ..................900 W
Turaţie nominală .........................................................................11000 min
-1
........ 11000 min
-1
...11000
min
-1
........11000 min
-1
Diametru disc de recticare .............................................................100 mm ............... 115 mm ..........115 mm ...............125 mm
Filetul axului de lucru ........................................................................ M 10 ................... M 14 ...............M 14 ................... M 14
Greutatea conform „EPTA procedure 01/2003“ .................................2,0 kg .................. 2,0 kg ............. 2,0 kg ...................2,0 kg
Informaţie privind zgomotul/vibraţiile
Valori măsurate determinate conform EN 60 745.
Nivelul de zgomot evaluat cu A al aparatului este tipic de:
Nivelul presiunii sonore (K=3 dB(A)) .............................................90,5 dB (A) .......... 90,5 dB (A) .....89,0 dB (A) ...........90,5 dB (A)
Nivelul sunetului(K=3 dB(A)) ......................................................101,5 dB (A) ........ 101,5 dB (A) ...100,0 dB (A) .........101,5 dB (A)
Purtaţi căşti de protecţie
Valorile totale de oscilaţie (suma vectorială pe trei direcţii)
determinate conform normei EN 60745.
Polizarea de retezare şi de degroşare:
valoarea emisiei de oscilaţii a
h
..........................................................5,8 m/s
2
............... 5,8 m/s
2
..........5,6 m/s
2
...............5,8 m/s
2
Nesiguranţă K...................................................................................1,5 m/s
2
............... 1,5 m/s
2
..........1,5 m/s
2
...............1,5 m/s
2
Polizarea cu disc de polizat din material sintetic:
valoarea emisiei de oscilaţii a
h
..........................................................1,9 m/s
2
............... 1,9 m/s
2
..........2,9 m/s
2
...............1,9 m/s
2
Nesiguranţă K...................................................................................1,5 m/s
2
............... 1,5 m/s
2
..........1,5 m/s
2
...............1,5 m/s
2
WS 11-115 WS 11-125 WS 12-125 XE
Putere nominală de ieşire..............................................................1100 W ...............................1100 W ...........................1200 W
Turaţie nominală .........................................................................11000 min
-1
.......................11000 min
-1
........2800 - 11000 min
-1
Diametru disc de recticare .............................................................115 mm ..............................125 mm ..........................125 mm
Filetul axului de lucru ........................................................................ M 14 .................................. M 14 .............................. M 14
Greutatea conform „EPTA procedure 01/2003“ .................................2,3 kg .................................2,3 kg ..............................2,4 kg
Informaţie privind zgomotul/vibraţiile
Valori măsurate determinate conform EN 60 745.
Nivelul de zgomot evaluat cu A al aparatului este tipic de:
Nivelul presiunii sonore (K=3 dB(A)) .............................................90,5 dB (A) .........................90,5 dB (A) ......................90,0 dB (A)
Nivelul sunetului(K=3 dB(A)) ......................................................101,5 dB (A) .......................101,5 dB (A) ....................101,0 dB (A)
Purtaţi căşti de protecţie
Valorile totale de oscilaţie (suma vectorială pe trei direcţii)
determinate conform normei EN 60745.
Polizarea de retezare şi de degroşare:
valoarea emisiei de oscilaţii a
h
..........................................................5,8 m/s
2
..............................5,8 m/s
2
..........................6,4 m/s
2
Nesiguranţă K...................................................................................1,5 m/s
2
..............................1,5 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
Polizarea cu disc de polizat din material sintetic:
valoarea emisiei de oscilaţii a
h
..........................................................1,9 m/s
2
..............................1,9 m/s
2
..........................1,9 m/s
2
Nesiguranţă K...................................................................................1,5 m/s
2
..............................1,5 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
La alte utilizări, ca de ex. retezatul cu maşina de şlefuit sau şlefuitul cu peria de sârmă de oţel, valorile vibraţiilor pot  diferite!
AVERTISMENT
Gradul de oscilaţie indicat în prezentele instrucţiuni a fost măsurat în conformitate cu o procedură de măsurare normată prin norma EN 60745
şi poate  folosit pentru a compara unelte electrice între ele. El se pretează şi pentru o evaluare provizorie a solicitării la oscilaţii.
Gradul de oscilaţie indicat reprezintă aplicaţiile principale ale uneltelor electrice. În cazul în care însă uneltele electrice au fost folosite pentru
alte aplicaţii, ori au fost folosite unelte de muncă diferite ori acestea nu au fost supuse unei suciente inspecţii de întreţinere, gradul de
oscilaţie poate  diferit. Acest fapt poate duce la o creştere netă a solicitărilor la oscilaţii dealungul întregii perioade de lucru.
În scopul unei evaluări exacte a solicitării la oscilaţii, urmează să e luate în consideraţie şi perioadele de timp în care aparatul a fost oprit ori
funcţionează dar, în realitate, el nu este folosit în mod practic. Acest fapt poate duce la o reducere netă a solicitărilor la oscilaţii dealungul
întregii perioade de lucru.
Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimenare în scopul protecţiei utilizatorului de efectele oscilaţiilor, de exemplu: inspecţie de întreţinere a
uneltelor electrice şi a celor de muncă, păstrarea caldă a mâinilor, organizarea proceselor de muncă.
110
Ro
Romănia
AVERTISMENT!
Citiţi toate avizele de siguranţă şi indicaţiile, chiar şi cele
din borşura alăturată. Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi
a instrucţiunilor poate provoca electrocutare, incendii şi/sau răniri
grave.
Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în
vederea utilizărilor viitoare.
INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE
Avertismente comune pentru şlefuire, şlefuire cu hârtie
abrazivă, lucrul cu periile de sârmă, lustruire şi tăiere:
a) Această sculă electrică se va utiliza ca polizor, perie de
oţel şi maşină de debitat cu disc abraziv. Aveţi în vedere
toate indicaţiile de siguranţă, instrucţiunile, reprezentările
şi datele pe care le primiţi împreună cu scula electrică.
Nerespectarea indicaţiilor de mai jos poate conduce la electrocutare,
incendiu şi/sau vătămări corporale grave.
b) Această sculă electrică nu este adecvată pentru rodare.
Utilizarea sculei electrice la operaţii pentru care nu este concepută
poate cauza pericole şi accidentări.
c) Nu folosiţi dispozitive de lucru care nu sunt prevăzute
şi recomandate în mod special de către producător pentru
această sculă electrică. Faptul în sine că dispozitivul respectiv
poate  montat pe scula dumneavoastră electrică nu garantează în
niciun caz utilizarea lui sigură.
d )Turaţia admisă a dispozitivului de lucru trebuie să e cel
puţin egală cu turaţia maximă indicată pe scula electrică. Un
accesoriu care se roteşte mai repede decât este admis, se poate rupe,
iar bucăţile desprinse pot zbura în toate părţile.
e) Diametrul exterior şi grosimea dispozitivului de lucru
trebuie să corespundă datelor dimensionale ale sculei
dumneavoastră electrice. Dispozitivele de lucru greşit
dimensionate nu pot  protejate sau controlate în sucientă măsură.
f) Discurile de şlefuit, anşele, discurile abrazive sau celelalte
accesorii trebuie să se potrivească exact pe arborele de
polizat al sculei dumneavoastră electrice. Dispozitivele de
lucru care nu se potrivesc exact pe arborele de polizat al sculei
dumneavoastră electrice, se rotesc neuniform, vibrează foarte
puternic şi pot duce la pierderea controlului.
g) Nu folosiţi dispozitive de lucru deteriorate. Înainte de
ecare utilizare controlaţi dacă dispozitivele de lucru ca
discurile de şlefuit nu sunt sparte şi surate, dacă discurile
abrazive nu sunt surate, uzate sau foarte tocite, dacă
periile de sârmă nu prezintă re desprinse sau rupte. Dacă
scula electrică sau dispozitivul de lucru cade pe jos, vericaţi
dacă nu s-a deteriorat sau folosiţi un dispozitiv de lucru
nedeteriorat. După ce aţi controlat şi montat dispozitivul de
lucru, ţineţi persoanele aate în preajmă în afara planului
de rotaţie al dispozitivului de lucru şi lăsaţi scula electrică să
funcţioneze un minut la turaţia nominală. De cele mai multe
ori, dispozitivele de lucru deteriorate se rup în această perioadă de
probă.
h) Purtaţi echipament personal de protecţie. În funcţie de
utilizare, purtaţi o protecţie completă a feţei, protecţie
pentru ochi sau ochelari de protecţie. Dacă este cazul, purtaţi
mască de protecţie împotriva prafului, protecţie auditivă, mănuşi
de protecţie sau şorţ special care să vă ferească de micile aşchii şi
particule de material. Ochii trebuie protejaţi de corpurile străine
aate în zbor, apărute în cursul diferitelor aplicaţii. Masca de protecţie
împotriva prafului sau masca de protecţie a respiraţiei trebuie să
ltreze praful degajat în timpul utilizării. Dacă sunteţi expuşi timp
îndelungat zgomotului puternic, vă puteţi pierde auzul.
i) Aveţi grijă ca celelalte persoane să păstreze o distanţă
sigură faţă de sectorul dumneavoastră de lucru. Oricine
pătrunde în sectorul de lucru trebuie să poarte echipament
personal de protecţie. Fragmente din piesa de lucru sau din
dispozitivele rupte pot zbura necontrolat şi provoca răniri chiar în
afara sectorului direct de lucru.
j) Ţineţi aparatul de mânerele izolate când executaţi lucrări
la care scula tăietoare poate nimeri peste conductori electrici
ascunşi sau peste cablul propriu. Intrarea în contact a sculei
tăietoare cu o linie electrică prin care circulă curent poate pune
sub tensiune şi componente metalice ale aparatului şi să ducă la
electrocutare.
k) Ţineţi cablul de alimentare departe de dispozitivele
de lucru care se rotesc. Dacă pierdeţi controlul asupra maşinii,
cablul de alimentare poate  tăiat sau prins iar mâna sau braţul
dumneavoastră poate nimeri sub dispozitivul de lucru care se roteşte.
l) Nu puneţi niciodată jos scula electrică înainte ca
dispozitivul de lucru să se  oprit complet. Dispozitivul de lucru
care se roteşte poate ajunge în contact cu suprafaţa de sprijin, fapt
care vă poate face să pierdeţi controlul asupra sculei electrice.
m) Nu lăsaţi scula electrică să funcţioneze în timp ce o
transportaţi. În urma unui contact accidental cu dispozitivul de
lucru care se roteşte, acesta vă poate prinde îmbrăcămintea şi chiar
pătrunde în corpul dumneavoastră.
n) Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilaţie ale maşinii
electrice. Suanta motorului trage praf în carcasă, iar o acumulare
accentuată de praf metalic poate cauza pericole electrice.
o) Nu utilizaţi aparatul în apropierea materialelor
inamabile. Scânteile pot aprinde aceste materiale.
p) Nu utilizaţi accesorii de lucru care necesită agenţi de răcire
uizi. Utilizarea apei sau a altor agenţi de răcire uizi poate provoca
scurtcircuit.
Reculul şi indicaţii de siguranţă corespunzătoare
Reculul reprezintă reacţia bruscă rezultată ca urmare a rotirii unui
accesoriu de lucru prins sau blocat, precum disc de şlefuit, suport de
şlefuit, perie de sârmă etc. Prinderea sau blocarea duce la oprirea
abruptă a accesoriului de lucru aat în rotaţie. Prin aceasta, un aparat
necontrolat aat în rotaţie este accelerat în locul unde s-a produs
blocarea în sens opus direcţiei de rotaţie a accesoriului de lucru.
Dacă, de exemplu, un disc de şlefuit se agaţă sau se blochează în
piesa de lucru, marginea discului de şlefuit care penetrează direct
piesa de lucru se poate agăţa în aceasta şi duce astfel la smulgerea
discului de şlefuit sau poate provoca recul. Discul de şlefuit se va
deplasa către operator sau în sens opus acestuia, în funcţie de direcţia
de rotaţie a discului în punctul de blocare. În această situaţie discurile
de şlefuit se pot chiar rupe.
Reculul este consecinţa utilizării greşite sau defectuoase a
ferăstrăului. El poate  împiedicat prin măsuri de prevedere adecvate,
conform celor descrise în cele ce urmează.
a) Ţineţi bine şi strâns scula electrică şi ajustaţi-vă poziţia
corpului şi a braţelor într-o poziţie în care puteţi contracara
forţele de recul. Dacă există, utilizaţi întotdeauna mânerul
suplimentare pentru a controla cât mai bine forţele de recul
sau momentele de reacţiune în cazul în care maşina este la
turaţie maximă. Prin măsuri preventive adecvate, operatorul poate
controla forţele de recul şi de reacţiune.
b) Nu puneţi mâna în apropierea unei componente aate
în rotaţie. În caz de recul, scula se poate mişca peste mâna
dumneavoastră.
c) Evitaţi poziţionarea corpului în aceeaşi zonă în care este
mişcat aparatul în cazul unui recul. Forţa de recul antrenează
111
Ro
Romănia
Ro
aparatul în direcţia opusă mişcării discului de şlefuit, în zona în care
s-a blocat.
d) Lucraţi cu deosebită atenţie în zona colţurilor, muchiilor
ascuţite etc. Evitaţi ricoşeul sau înţepenirea accesoriului de
lucru în piesa de prelucrat. Accesoriul de lucru aat în rotaţie are
tendinţa de a se înţepeni în zona colţurilor, a muchiilor ascuţite sau
atunci când ricoşează. Acest lucru provoacă pierderea controlului sau
un recul.
e) Nu folosiţi pânze de ferăstrău cu lanţ sau dinţate. Asemenea
scule pot produce frecvent un recul sau pot duce la pierderea
controlului asupra maşinii electrice.
Avertismente speciale privind şlefuirea şi tăierea
a) Folosiţi numai corpuri abrazive admise pentru scula
dumneavoastră electrică şi o apărătoare de protecţie
prevăzută pentru aceste corpuri abrasive. Corpurile abrazive
care nu sunt prevăzute pentru această sculă electrică nu pot 
acoperite şi protejate sucient, ind nesigure.
b) Folosiţi întotdeauna capacul de protecţie. Capacul de
protecţie trebuie să e bine xat de maşină şi astfel reglat
încât să e asigurată siguranţa maximă, adică, înspre
persoana care deserveşte maşina să e deschisă cea mai mică
porţiune posibilă a discului tăietor. Capacul de protecţie trebuie
să protejeze persoana care deserveşte de fragmente şi de un contact
accidental cu scula de şlefuire.
c) Corpurile abrazive trebuie folosite numai pentru
posibilităţile de utilizare recomandate. De exemplu: nu şlefuiţi
cu partea laterală a unui disc de tăiere. Discurile de tăiere sunt
destinate îndepărtării de material cu marginea discului. Exercitarea
unei forţe laterale asupra acestui corp abraziv poate duce la ruperea
sa.
d) Folosiţi întotdeauna anşe de prindere nedeteriorate
având dimensiuni şi forme corespunzătoarte discului de
şlefuit ales de dumneavoastră. Flanşele adecvate sprijină discul
de şlefuit diminuând astfel pericolul ruperii acestuia. Flanşele pentru
discuri de tăiere pot  diferite faţă de anşele pentru alte discuri de
şlefuit.
e) Nu întrebuinţaţi discuri de şlefuit uzate provenind de
la scule electrice mai mari. Discurile de şlefuit pentru sculele
electrice mai mari nu sunt concepute pentru turaţiile mai ridicate ale
sculelor electrice mai mici şi se pot rupe.
Alte avertismente speciale privind tăierea
a) Evitaţi blocarea discului sau o forţă de apăsare prea mare.
Nu efectuaţi tăieturi prea adânci. Suprasarcina discului creşte
solicitarea acestuia şi incidenţa teşirii sau blocării, şi astfel apariţia
unui recul sau unei rupturi a corpului de şlefuit.
b) Evitaţi zona din faţa şi din spatele discului de tăiere care se
roteşte. Dacă deplasaţi discul de tăiere în piesa de lucru în direcţie
opusă dumneavoastră, în caz de recul, scula electrică împreună cu
discul care se roteşte pot  proiectate direct spre dumneavoastră.
c) Dacă discurile se înţepenesc sau dacă întrerupeţi lucrul,
opriţi aparatul şi ţineţi-l în mână până la oprirea denitivă.
Nu încercaţi niciodată să scoateţi discul aat în mişcare
din tăietură, altfel se poate provoca un recul. Identicaţi şi
remediaţi cauza înţepenirii.
d) Nu reporniţi maşina electrică atât timp cât se aă în piesă.
Lăsaţi discul tăietor să ajungă la turaţia sa maximă şi apoi
continuaţi cu grijă debitarea. În caz contrar, discul se poate agăţa,
poate sări din piesă sau poate provoca un recul.
e) Sprijiniţi plăcile sau piesele de dimensiuni mai mari,
pentru a evita riscul unui recul provocat de un disc înţepenit.
Piesele mari se pot îndoi sub greutatea dumneavoastră. Piesa trebuie
sprijinită pe ambele părţi, şi anume atât în apropierea discului, cât
şi la muchie.
f) Procedaţi cu deosebită atenţie în cazul decupărilor în
pereţi preexistenţi sau alte zone în spatele cărora nu aveţi
vizibilitate. Discul intrat în material poate provoca un recul la
contactul cu conductele de gaz, de apă sau electrice, sau alte obiecte.
Avertismente speciale privind şlefuirea cu hârtie abrazivă
a) Nu întrebuinţaţi foi abrazive supradimensionate ci
respectaţi indicaţiile fabricantului privitoare la dimensiunile
foilor abrasive. Foile abrazive care depăşesc marginile discului
abraziv, pot cauza răniri precum şi agăţarea, ruperea foilor abrazive,
sau pot duce la recul.
Avertismente speciale privind lucrul cu periile de sârmă
a) Ţineţi seama de faptul că peria de sârmă pierde bucăţi de
sârmă chiar în timpul utilizării obişnuite. Nu suprasolicitaţi
rele de sârmă printr-o apăsare prea puternică. Bucăţile de
sârmă desprinse pot pătrunde cu uşurinţă prin îmbrăcămintea subţire
şi/sau în piele.
b) Dacă se recomandă o apărătoare de protecţie, împiedicaţi
contactul dintre apărătoarea de protecţie şi peria de sârmă.
Discurile-perie şi periile-oală îşi pot mări diametrul sub acţiunea
presiunii de apăsare şi a forţelor cenrifuge.
Aparatele utilizate în multe locaţii diferite inclusiv în aer liber
trebuie conectate printr-un disjunctor (FI, RCD, PRCD) care previne
comutarea.
Rumeguşul şi spanul nu trebuie îndepărtate în timpul funcţionării
maşinii.
Conectaţi la reţea numai când maşina este oprită.
Nu intraţi niciodată în zona de pericol a plăcii când este în mişcare.
Utilizati întotdeauna mânerul auxiliar.
Opriţi imediat maşina în caz de vibraţii puternice sau dacă apar alte
defecţiuni. Vericaţi maşina pentru depistarea cauzei.
Întotdeauna utilizaţi şi păstraţi discurile de şlefuire numai în
conformitate cu instrucţiunile producătorului.
Când se şlefuieşte metal, se produc scântei zburatoare. Aveţi grijă
că nici o persoana să nu e pusă în pericol. Datorită pericolului de
incendiu , nici un material combustibil nu trebuie să e amplasat în
vecinătate (în zona de zbor a scânteilor)
Aveţi grijă că nci o scânteie sau praf de şlefuit să nu
Când se taie piatra, trebuie utilizat papucul de ghidare !
Piuliţa de reglare trebuie să e stransă înainte de începerea lucrului
cu această maşina.
Piesa de prelucrat trebuie xată dacă nu este sucient de grea pentru
a  stabilă. Nu îndreptaţi niciodată piesa de prelucrat către discul
polizorului cu mîna dvs.
În condiţii extreme de utilizare (de ex. lustruirea metalelor cu platanul
de reazem şi cu discurile de şlefuit din b vulcanizată), în interiorul
polizorului unghiular poate apărea murdărie în cantitate mare. În
asemenea condiţii de utilizare, din motive de siguranţă este necesară
o cuţare temeinia depunerilor metalice din interior şi, obligatoriu,
înserierea unui întrerupător diferenţial. În caz de declanşare a
întrerutorului diferenţial, maşina se va trimite la reparat.
Pentru sculele care se intenţionează a  dotate cu roţi cu oriciu
letat, asiguraţi-vă că letul roţii este destul de lung pentru a accepta
lungimea axului.
Pentru lucrri de retezare folosiţi casca de protecţie din programul
de accesorii.
112
Ro
Romănia
CONDIŢII DE UTILIZARE SPECIFICATE
Maşina de şlefuit unghiuri poate  utilizată la retezarea şi la recti
carea de degroşare a numeroase materiale, ca de ex. metale sau
piatră, precum şi pentru polizatul cu disc de polizat din material
plastic, de asemenea pentru lucrul cu peria de sârmă de oţel. În caz
de dubiu, ţineţi cont de indicaţiile fabricanţilor de accesorii.
Nu utilizaţi acest produs în alt mod decât cel stabilit pentru utilizare
normală
ALIMENTARE DE LA REŢEA
Conectaţi numai la priza de curent alternativ monofazat şi
numai la tensiunea speci cată pe placuţa indicatoare. Se permite
conectarea şi la prize fără impamantare dacă modelul se conformează
clasei II de securitate.
DECLARIE DE CONFORMITATE
Declarăm pe propria răspundere că acest produs este în conformitate
cu urmatoarele standarde sau documente standardizate EN 60745,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, în
conformitate cu reglementările 2006/42/EC, 2004/108/EC .
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Împuternicit să elaboreze documentaţia tehnică.
Winnenden, 2010-12-09
INTREŢINERE
Fantele de aerisire ale maşinii trebuie să  e menţinute libere tot
timpul
Nu lăsaţi nici o piesă metalică să intre în fantele de aerisire - pericol
de scur circuit.
Utilizaţi numai accesorii şi piese de schimb AEG. Dacă unele din
componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite , vă rugăm
contactaţi unul din agenţii de service AEG (vezi lista noastră pentru
service / garanţi
Dacă este necesară, se poate comanda o imagine descompusă a
sculei. Vă rugăm menţionaţi numărul art. Precum şi tipul maşinii
tipărit pe etichetă şi comandaţi desenul la agenţii de service
locali sau direct la AEG Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße10,
D-71364Winnenden, Germany.
ELECTRONICE WS 12125 XE
Electronica încorporată va păstra o viteză constantă chiar sub sarcina
crescută.
În cazul suprasolicitării, turaţia se reduce până la oprire.
SIMBOLURI
Va rugăm citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de
pornirea maşinii
ATENŢIE! AVERTISMENT! PERICOL!
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie când
utilizaţi maşina.
Întotdeauna scoateţi stecherul din priză înainte de a
efectua intervenţii la maşină.
Accesoriu - Nu este inclus în echipamentul standard,
disponibil ca accesoriu
Nu aruncaţi scule electrice în gunoiul menajer!
Conform directivei europene nr. 2002/96/EC
referitor la aparate electrice şi electronice uzate
precum şi la transpunerea acesteia în drept
naţional, sculele electrice trebuiesc colectate
separat şi introduse într-un circit de reciclare
ecologic.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121

AEG WS 9-125 Manualul proprietarului

Categorie
Polizoare unghiulare
Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru