AEG SMT 355 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
66 67
SMT 355 (110 V) SMT 355 (220-240 V)
.......................1800 W .........................2300 W
.......................3800 min
-1
.....................3800 min
-1
.........................355 mm ........................355 mm
........................25,4 mm .......................25,4 mm
........................16,5 kg ..........................16,5 kg
...........................89 dB (A) ......................89 dB (A)
.........................102 dB (A) ....................102 dB (A)
.......................< 2,5 m/s
2
......................< 2,5 m/s
2
..........................1,5 m/s
2
.........................1,5 m/s
2
Nu folosiţi discuri tăietoare defecte. Vericaţi înaintea
ecărei utilizări discul tăietor să nu prezinte decojiri sau
suri, şi discul de şlefuit să nu aibă suri şi să nu e uzat.
După deconectare maşina nu se opreşte imediat (discul
tăietor se roteşte din inerţie). Se aşteaptă după deconectare
până ce se opreşte discul tăietor.
Evitaţi blocarea discului tăietor sau o presiune prea mare de
apăsare.
În cazul în care se înţepeneşte discul tăietor sau dacă
întrerupeţi lucrul, deconectaţi maşina electrică şi aşteptaţi
până ce se opreşte discul. Nu încercaţi niciodată să scoateţi
discul tăietor din piesă în timp ce acesta încă se mai roteşte
deoarece ar putea provoca un recul. Determinaţi cauza
înţepenirii şi remediaţi-o.
Nu reporniţi maşina electrică atât timp cât se aă în piesă.
Lăsaţi discul tăietor să ajungă la turaţia sa maximă şi apoi
continuaţi cu grijă debitarea. În caz contrar, discul se poate
agăţa, poate sări din piesă sau poate provoca un recul.
Piesa ce urmează a  prelucrată trebuie să e bine xată.
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilaţie ale maşinii
electrice. Suanta motorului trage praf în carcasă, iar o
acumulare accentuată de praf metalic poate cauza pericole
electrice.
Aveţi în vedere ca maşina să aive mereu o poziţie sigură
(de ex. xaţi-o la bancul de montaj).
Piesele lungi se vor sprijini în mod corespunzător.
CONDIŢII DE UTILIZARE SPECIFICATE
Maşina de debitat şi şlefuit este indicată pentru tăierea
prolelor metalice, a ţevilor metalice şi a barelor din metal.
Maşina nu este indicată pentru prelucrarea lemnului.
Nu utilizaţi acest produs în alt mod decât cel stabilit pentru
utilizare normală
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarăm pe propria răspundere că acest produs este în
conformitate cu urmatoarele standarde sau documente
standardizate EN 61029, EN 55014-1, EN 55014-2, în
conformitate cu reglementările 2006/42/EC, 2004/108/EC.
Winnenden, 2010-05-18
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Împuternicit să elaboreze documentaţia tehnică.
ALIMENTARE DE LA REŢEA
Conectaţi numai la priza de curent alternativ monofazat şi
numai la tensiunea specicată pe placuţa indicatoare. Se
permite conectarea şi la prize fără impamantare dacă
modelul se conformează clasei II de securitate.
INTREŢINERE
Fantele de aerisire ale maşinii trebuie să e menţinute
libere tot timpul
Utilizaţi numai accesorii şi piese de schimb AEG. Dacă
unele din componente care nu au fost descrise trebuie
înlocuite , vă rugăm contactaţi unul din agenţii de service
AEG (vezi lista noastră pentru service / garanţie)
Dacă este necesară, se poate comanda o imagine
descompusă a sculei. Vă rugăm menţionaţi numărul art.
Precum şi tipul maşinii tipărit pe etichetă şi comandaţi
desenul la agenţii de service locali sau direct la AEG
Elektrowerkzeuge, Max-Eyth-Straße 10,
D-71364 Winnenden, Germany.
SIMBOLURI
Va rugăm citiţi cu atenţie instrucţiunile
înainte de pornirea maşinii
Întotdeauna scoateţi stecherul din priză
înainte de a efectua intervenţii la maşină.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie
când utilizaţi maşina.
Nu aruncaţi scule electrice în gunoiul
menajer! Conform directivei europene nr.
2002/96/EC referitor la aparate electrice şi
electronice uzate precum şi la transpunerea
acesteia în drept naţional, sculele electrice
trebuiesc colectate separat şi introduse
într-un circit de reciclare ecologic.
ROMÂNIA
AVERTISMENT! Citiţi toate avizele de siguranţă şi
indicaţiile, chiar şi cele din borşura alăturată.
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor
poate provoca electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în
vederea utilizărilor viitoare.
INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE
Purtaţi aparatoare de urechi. Expunerea la zgomot poate
produce pierderea auzului.
Aparatele utilizate în multe locaţii diferite inclusiv în aer liber
trebuie conectate printr-un disjunctor (FI, RCD, PRCD) care
previne comutarea.
Întotdeauna scoateţi stecarul din priza înainte de a efectua
intervenţii la maşină.
Conectaţi la reţea numai când maşina este oprită.
Pastraţi cablul de alimentare la o distanţă de aria de lucru a
maşinii. Întotdeauna ţineţi cablul în spatele dvs.
Folosiţi echipament de protecţie . Purtaţi întotdeauna
ochelari de protecţie când lucraţi cu maşina . Se recomandă
utilizarea hainelor de protecţie ca de ex. Măşti contra
prafului, mănuşi de protecţie, încalţăminte stabilă
nealunecoasă, cască şi apărătoare de urechi.
Rumeguşul şi spanul nu trebuie îndepărtate în timpul
funcţionării maşinii.
Nu intraţi niciodată în zona de pericol a plăcii când este în
mişcare.
Întotdeauna utilizaţi ecranele de protecţie ale maşinii.
Maşina de debitat şi şlefuit nu se va utiliza niciodată pentru
tăierea altor materiale decât a celor specicate în
instrucţiunile de utilizare.
Maşina de debitat şi şlefuit se transportă doar de mâner cu
siguranţa de transport asigurată.
Maşina de debitat şi şlefuit se foloseşte doar cu capacul de
protecţie în stare sigură de funcţionare şi dacă acesta este
bine întreţinut. Capacul de protecţie trebuie să se rabateze
automat înapoi.
Piuliţa de reglare trebuie să e stransă înainte de începerea
lucrului cu această maşina.
Nu se vor folosi discuri tăietoare deteriorate sau deformate.
Discurile tăietoare se vor folosi şi se vor păstra permanent
în conformitate cu indicaţiile producătorului.
Folosiţi doar discuri tăietoare care sunt permise pentru
maşina dvs. electrică şi doar capacul de protecţie prevăzut
pentru aceasta. Sculele de şlefuire care nu sunt prevăzute
pentru maşina electrică nu pot  ecranate sucient şi sunt
nesigure.
Nu folosiţi pânze de ferăstrău cu lanţ sau dinţate. Asemenea
scule pot produce frecvent un recul sau pot duce la
pierderea controlului asupra maşinii electrice.
Folosiţi întotdeauna capacul de protecţie. Capacul de
protecţie trebuie să e bine xat de maşină şi astfel reglat
încât să e asigurată siguranţa maximă, adică, înspre
persoana care deserveşte maşina să e deschisă cea mai
mică porţiune posibilă a discului tăietor. Capacul de
protecţie trebuie să protejeze persoana care deserveşte de
fragmente şi de un contact accidental cu scula de şlefuire.
Discurile tăietoare şi anşa trebuie să se potrivească exact
pe axul maşinii electrice.
Discurile tăietoare se verică înainte de utilizare. Discul
trebuie să e montat bine şi să se poată roti liber. Se
efectuează o funcţionare de probă fără sarcină de minim 30
secunde. Nu se vor folosi discurile de tăiere deteriorate,
care nu sunt rotunde sau care vibrează.
Folosiţi întotdeauna anşe de xare care nu sunt deteriorate
şi care corespund ca mărime şi formă cu discul tăietor ales
de dvs. Flanşele adecvate sprijină discul tăietor şi reduc
astfel pericolul de spargere a discului.
La tăierea metalelor sar scântei. Aveţi grijă ca nicio
persoană să nu e pusă în pericol. Datorită pericolului de
incendiu nu este permis să se ae materiale inamabile în
apropiere (în zona scânteilor). Nu se va folosi un aspirator
de praf.
ROMÂNIA
DATE TEHNICE Maşina de debitat
Putere nominală de ieşire .......................................................
Viteza la mers în gol .............................................................
ø disc tăietor ...........................................................................
ø găurii discului tăietor ...........................................................
Greutate fără cablu .................................................................
Informaţie privind zgomotul
Valori măsurate determinate conform EN 60 745.
Nivelul de zgomot evaluat cu A al aparatului
este tipic de:
Nivelul presiunii sonore (K = 3 dB(A)) ...................................
Nivelul sunetului (K = 3 dB(A)) .............................................
Purtaţi căşti de protecţie
Informaţii privind vibraţiile
Valorile totale de oscilaţie (suma vectorialǎ pe trei direcţii)
determinate conform normei EN 60745:
Valoarea emisiei de oscilaţii a
h
: ...........................................
Nesiguranţǎ K = ..................................................................
AVERTISMENT
Gradul de oscilaţie indicat în prezentele instrucţiuni a fost măsurat în conformitate cu o procedură de măsurare normată prin
norma EN 60745 şi poate  folosit pentru a compara unelte electrice între ele. El se pretează şi pentru o evaluare provizorie a
solicitării la oscilaţii.
Gradul de oscilaţie indicat reprezintă aplicaţiile principale ale uneltelor electrice. În cazul în care însă uneltele electrice au fost
folosite pentru alte aplicaţii, ori au fost folosite unelte de muncă diferite ori acestea nu au fost supuse unei suciente inspecţii
de întreţinere, gradul de oscilaţie poate  diferit. Acest fapt poate duce la o creştere netă a solicitărilor la oscilaţii dealungul
întregii perioade de lucru.
În scopul unei evaluări exacte a solicitării la oscilaţii, urmează să e luate în consideraţie şi perioadele de timp în care aparatul
a fost oprit ori funcţionează dar, în realitate, el nu este folosit în mod practic. Acest fapt poate duce la o reducere netă a
solicitărilor la oscilaţii dealungul întregii perioade de lucru.
Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimenare în scopul protecţiei utilizatorului de efectele oscilaţiilor, de exemplu: inspecţie de
întreţinere a uneltelor electrice şi a celor de muncă, păstrarea caldă a mâinilor, organizarea proceselor de muncă.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37

AEG SMT 355 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare