Ford 307 Manual de utilizare

Marca
Ford
Categorie
mașini
Model
307
Tip
Manual de utilizare
© Copyright Ford 2010
HM02 E 12346495 000
SKAM5J 19D520 BA
28/43
RO
IINNSSTTRRUUCCØØIIUUNNII DDEE MMOONNTTAAJJ DDIISSPPOOZZIITTIIVV
DDEE RREEMMOORRCCAARREE RREETTRRAACCTTAABBIILL
Tip: 307 388
Valoare D: 10,0 kN
Sarcinå de sprijin: 75 kg
Producåtor: Westfalia Automotive GmbH
Am Sandberg 45, D-33378
Rheda-Wiedenbrück
Omologare CEE nr.: e13*94/20*3108
Domeniu de utilizare: Ford C-Max 08/2010
Denumirea oficialå: DXA
IInnddiiccååøøiiee::
Montarea trebuie efectuatå conform acestor instrucøiuni de
montaj.
Pentru circulaøia pe drumurile publice, decisive sunt indicaøi-
ile producåtorului autovehiculului referitoare la greutatea
remorcatå sau sarcina de sprijin, fårå a depåμi valorile
prevåzute ale dispozitivului de remorcat.
Formula pentru determinarea valorii D:
Greutatea maximå admiså pentru ansamblul vehicul cu
remorcå nu trebuie depåμitå. Greutatea maximå admiså
pentru ansamblul vehicul-remorcå este indicat pe plåcuøa de
tip a vehiculului. Concesionarul Dvs. Ford vå stå la dispoziøie
cu mai multe explicaøii în acest sens.
Pentru utilizarea unui dispozitiv de remorcare este necesarå
montarea unui set de montaj electric. Se recomandå insta-
larea setului de montaj electric înaintea montårii dispozitivu-
lui de remorcare.
În zona suprafeøelor de instalaøiei, îndepårtaøi materialele de
impermeabilizare, de protecøie împotriva coroziunii μi de
atenuare a zgomotului. Dacå este necesar, se aplicå pro-
tecøia împotriva coroziunii conform normativului Ford.
AAtteennøøiiee:: ÎÎmmpprreeuunnåå ccuu ddiissppoozziittiivvuull ddee rreemmoorrccaarree rreettrraaccttaabbiill,,
ttrreebbuuiiee mmoonntta
att ssuupplliimmeennttaarr uurrmmååttoorruull vvoolluumm ddee lliivvrraarree ((kkiitt
aaccooppeerriirree,, rreepprreezzeennttaannttuull ddvvss.. FFoorrdd vvåå ooffeerråå ccuu ppllååcceer
ree
ccoonnssuullttaannøøåå))::
AM5J-313A16-A*
AAtteennøøiiee:: PPeennttrruu vveehhiiccuullee ccuu ffuunnccøøiiee ''kkeeyylleessss eennttrryy'',, ttrreebbuuiiee
mmoonnttaatt ssuupplliimmeennttaarr uurrm
mååttoorruull vvoolluumm ddee lliivvrraarree ((kkiitt ffiixxaarree
aanntteennåå,, rreepprreezzeennttaannttuull ddvvss.. FFoorrdd vvåå ooffeerråå ccuu ppllååcceerree
ccoonnssuullttaannø
øåå))::
AM3M5J-10K015-A*
Deconectaøi cablul pentru legare la maså de baterie. Ridicaøi
autovehiculul.
Demontaøi bara de protecøie din spate (X1) μi corpul pentru
preluarea impacturilor conform indicaøiilor din manualul de
atelier. Corpul pentru preluarea impacturilor nu mai este
necesar.
Înμurubaøi din nou piuliøele corpului pentru preluarea impac-
turilor (6x X2) la tabla peretelui din spate μi strângeøi-le cu
cuplul prescris.
Unde existå, desfaceøi antena (X3) de pe suportul barei de
protecøie. Componentele de fixare nu mai sunt necesare.
Împingeøi pårøile laterale (B + C) ale dispozitivului de remor-
care în lonjeron, ajustaøi-le cu contrapoziøiile (2x D) μi
strângeøi cu mâna μuruburile (4x E).
AAtteennøøiiee:: FFiixxaarreeaa pprriinn îîmmbbiinnaarree ffiilleettaattåå aa ddiissppoozziittiivvuulluuii
ddee rreemmoorrccåå ddee ccaarroosseerriiee ttrreeb
buuiiee eeffeeccttuuaattåå ffåårråå
uuttiilliizzaarreeaa ddee uulleeii ssaauu lluubbrriiffiiaanntt llaa μμuurruubbuurrii μμii ppaassuull
ffiilleettuulluuii!!
Ajustaøi traversa (A) dispozitivului de remorcare cu pårøile
laterale (B + C) μi strângeøi cu mâna μuruburile cu μaibe
(4x F + 4x G).
Înainte de strângerea μuruburilor (E), ajustaøi contrapoziøiile
(2x D) conform imaginii.
AAtteennøøiiee::
CCoonnttrraappoozziiøøiiiillee nnuu ttrreebbuuiiee ssåå ssee sspprriijjiinnee ppee
ffllaannμμaa ddee ttaabbllåå!!
Mai întâi, strângeøi μuruburile (4x E) pårøilor laterale la cuplul
prevåzut.
Apoi, strângeøi μuruburile (4x E) la traverså la cuplul de
strângere prevåzut.
Unde existå, fixaøi antena (X3) conform imaginii cu piesa din
material expandat μi conectorii de cablu (AM3M5J-10K015-
A*) din partea superioarå a traversei dispozitivului de
remorcare.
Demontaøi covorul de sub masca lateralå inferioarå dreapta
conform Manualului de service.
La vehiculele Grand, scoateøi capacul orb din tabla podelei.
Capacul orb nu mai este necesar.
La vehiculele Compact, faceøi o gaurå cu diametrul de 28,5
mm în zona granulatå de sub tabla podelei. Dupå realizarea
gåurii, înlåturaøi bavura μi aplicaøi protecøia anticorozivå con-
form normativelor Ford.
Introduceøi dibluri pentru suport (3x I) în orificiile din peretele
lateral conform imaginii.
Puneøi suportul (K1 sau K2) μi fixaøi-l de peretele lateral cu
μuruburi (3x H).
Introduceøi cablurile electrice μi cablul Bowden ale dispozi-
tivului de remorcare (A) pânå la manμonul de cauciuc prin
orificiul din tabla podelei.
Scoateøi cablul (X4) din priza de 12 V pe sub masca lateralå
dreapta μi racordaøi-l la μtecårul bipolar corespunzåtor al lin-
iei electrice a dispozitivului de remorcare.
Apoi, racordaøi fiμa bipolarå a liniei electrice a dispozitivului
de remorcare la priza de 12 V. Fiμa tetrapolarå pentru
avertizorul acustic (secøiune de cablu mai micå) introduceøi-o
în partea din spate a unitåøii de comandå (L).
AAtteennøøiiee:: LLaa lleegga
arreeaa ccaabblluulluuii BBoowwddeenn ((AA)) ccuu uunniittaatteeaa ddee
ccoommaannddåå ((LL)),, mmaarrccaajjuull aarrggiinnttiiuu ddee ppee rrooaattaa ddee mmâânnåå μμii
ssååggeeaatta
a ddee ppee ccaarrccaassåå ttrreebbuuiiee ssåå ffiiee oorriieennttaattee aaμμaa ccuumm ssee
aarraattåå îînn iimmaaggiinnee!!
Apoi, introduceøi cablul Bowden pânå la refuz în unitatea de
comandå μi blocaøi clema prin împingere. Împingeøi unitatea
de comandå (L) pânå se înclicheteazå pe suport (K1 sau
K2).
Greutate remorcatå [kg] x greutate totalå vehicul [kg] 9,81
Greutate remorcatå [kg] + greutate totalå vehicul [kg] 1000
x
= D [kN]
!
!
XXXX kg
© Copyright Ford 2010
HM02 E 12346495 000
SKAM5J 19D520 BA
29/43
RO
AAtteennøøiiee:: VVeerriiffiiccaaøøii ccaa mmaannμμoonnuull ddee ccaauucciiuucc ssåå ffiiee aaμμeezzaatt
ccoorreecctt ppee ttaabbllaa ppooddeelleeii!!
Introduceøi papucii de prindere ai liniei electrice libere (A) în
carcasa (N) conform imaginii μi aplicaøi eclisele. Introduceøi
siguranøa (M) μi prindeøi conform imaginii suportul de sigu-
ranøå (N) de conectorul de cablu (O) la cablul Bowden.
Apoi, verificaøi funcøionarea declanμårii dispozitivului de
remorcare retractabil din punct de vedere mecanic. Utilizarea
este descriså în Manualul de utilizare al automobilului.
Prindeøi linia electricå a dispozitivului de remorcare de
conectorii de cablu (2x O) de la cablul Bowden. Prindeøi
cablul Bowden de conectorii de cablu mari (2x P) de la
traversa dispozitivului de remorcare μi de la autovehicul
conform imaginii.
Tåiaøi în covorul måμtii laterale un orificiu rotund cu diametrul
de 121 mm de-a lungul μtanøårii de pe partea din spate. Apoi
tåiaøi orificiul de sus μi de jos (μtanåøri) radial cca. 15 mm.
Fantele servesc drept siguranøå împotriva torsiunii pentru
mascå.
Introduceøi conform imaginii, cadrul din faøå al måμtii (AM5J-
313A16-A*) prin interior în gaura din covor. Apoi, montaøi
cadrul din spate al måμtii (AM5J-313A16-A*) pe partea din
spate a covorului μi fixaøi-l prin înclichetare de cadrul din
faøå.
Montaøi covorul conform Manualului de service μi puneøi
capacul conform imaginii.
AAtteennøøiiee:: ÎÎnnaaiinnttee ddee ppuunneerreeaa ccaappaaccuulluuii,, ttrreebbuuiiee ssåå ssccooaatteeøøii
cchheeiiaa rrooøøiiii ddee mmâânnøø aa uunniittååøøiiii ddee ccoommaannddåå!!
IInnddi
iccaaøøiiee::
Încheiaøi acum instalarea setului de montaj electric al
dispozitivului de remorcå.
Montaøi la loc componentele demontate sau desfåcute, con-
form Manualului de service.
Unde existå, conectaøi din nou antena (X3) μi racordaøi cablul
de maså la baterie.
IInnddiiccaaøøiiii ddee uuttiilliizzaarree::
Bila de pe cârlig trebuie påstratå în stare curatå, μi trebuie
unså (*).
((**)) EExxcceeppøøiiee::
La utilizarea unor dispozitive de stabilizare care acøioneazå
asupra bilei cârligului, se va proceda în conformitate cu
indicaøiile producåtorului acestor dispozitive de stabilizare. La
utilizarea unor dispozitive de stabilizare, se va verifica la
intervale regulate apariøia uzurii la bila cârligului. Dacå
diametrul bilei atinge într-o poziøie aleatorie dimensiunea de
49,0 mm sau o valoare mai micå, dispozitivul de remorcå nu
mai poate fi utilizat pentru remorcare. Dupå caz, dispozitivul
de remorcå va fi înlocuit.
Greutatea vehiculului fårå încårcåturå creμte dupå montajul
dispozitivului de remorcå cu aprox. 25 kg.
/

Acest manual este, de asemenea, potrivit pentru