Targus Rechargeable Wireless Notebook Mouse Manual de utilizare

Categorie
Șoareci
Tip
Manual de utilizare
ɍɜɨɞ
ɉɚɤɟɬɴɬ ɫɴɞɴɪɠɚ
ɋɢɫɬɟɦɧɢ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ
ɏɚɪɞɭɟɪ
• PC
• USB ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
• Windows
®
2000/Me/XP
Ɇɢɲɤɚ
USB ɩɪɢɟɦɧɢɤ
2 ȺȺȺ ɩɪɟɡɚɪɟɠɞɚɳɢ
ɫɟ ɛɚɬɟɪɢɢ
USB ɭɞɴɥɠɢɬɟɥɟɧ ɤɚɛɟɥ
USB ɤɚɛɟɥ ɡɚ ɡɚɪɟɠɞɚɧɟ
ɑɚɧɬɚ ɡɚ ɩɪɟɧɚɫɹɧɟ
ɌȺɊȽɍɋ ɉɊȿɁȺɊȿɀȾȺɓȺ ɋȿ
ȻȿɁɀɂɑɇȺ ɆɂɒɄȺ ɁȺ ɇɈɍɌȻɍɄ
ɑɟɫɬɢɬɨ! ȼɢɟ ɡɚɤɭɩɢɯɬɟ Ɍɚɪɝɭɫ ɩɪɟɡɚɪɟɠɞɚɳɚ ɫɟ
ɛɟɡɠɢɱɧɚ ɦɢɲɤɚ ɡɚ ɧɨɭɬɛɭɤ. Ɍɚɡɢ ɦɢɲɤɚ ɫ
ɟɪɝɨɧɨɦɢɱɟɧ ɞɢɡɚɣɧ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɪɚɞɢɨɱɟɫɬɨɬɧɚ (RF)
ɜɪɴɡɤɚ, ɤɨɹɬɨ ɜɢ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ ɦɢɲɤɚɬɚ
ɧɚ ɪɚɡɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ 1ɦ ɨɬ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɣ. ɇɟ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɞɚ ɢɦɚ ɩɪɹɤɚ ɜɢɞɢɦɨɫɬ ɦɟɠɞɭ ɦɢɲɤɚɬɚ ɢ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ.
• Windows Vista™
15
Introducere
ConĠinutul pachetului
CerinĠe de sistem
Hardware
• PC
• InterfaĠă USB
Sistem de operare
• Windows
®
2000/Me/XP
Mouse
Receptor USB
2 baterii reîncărcabile
de tip AAA
Prelungitor USB
Cablu încărcare USB
Geantă pentru transport
MOUSE TARGUS
REÎNCĂRCABIL FĂRĂ FIR
PENTRU NOTEBOOK
Felicitări pentru achiziĠia mouse-ului Targus reîncărcabil
fără fir pentru notebook. Acest mouse cu design
ergonomic utilizează o frecvenĠă radio (RF) care vă
permită să îl utilizaĠi pe o rază de 1 m în jurul receptorului.
Nu este necesară o vizibilitate directă între mouse úi
receptor.
• Windows Vista™
199
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
Conectarea mouse-ului
Receptor
Pentru a conecta receptorul mouse-ului:
Utilizarea mouse-ului
Instalarea bateriilor
NOTĂ: AL TREILEA BUTON ùI ROTIğA DE DERULARE FUNCğIONEAZĂ NUMAI CU
SISTEMELE DE OPERARE ENUMERATE MAI SUS. DACĂ UTILIZAğI MOUSE-UL CU
UN ALT SISTEM DE OPERARE, NU VEğI PUTEA BENEFICIA DE CARACTERISTICILE
AVANSATE ALE ACESTUIA, MOUSE-UL FUNCğIONÂND CA UNUL CU DOUĂ
BUTOANE.
1 ConectaĠi receptorul USB la un port USB disponibil al
computerului.
2 Sistemul de operare al calculatorului dumneavoastră
identifică receptorul úi începe instalarea driverului implicit.
UrmaĠi procedurile afiúate pe ecran pentru a încheia
instalarea driverului implicit.
1 Dacă mouse-ul este activat, fixaĠi butonul on / off
(pornire / oprire) din partea inferioară a mouse-ului pe
poziĠia OFF (oprit).
2 ScoateĠi capacul compartimentului pentru baterii din
partea superioară a mouse-ului, apăsând pe dispozitivul
de deschidere al capacului situat pe partea inferioară a
mouse-ului úi glisându-l.
200
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
OPEN
ID
on
off
NOTĂ: CAPACUL COMPARTIMENTULUI PENTRU BATERII ESTE ÎN
ACELAùI TIMP CAPACUL SUPERIOR DE PROTECğIE A MOUSE-ULUI.
Capacul
compartimentului
pentru baterii
eliberaĠi butonul
3 IntroduceĠi bateriile furnizate, asigurându-vă că
bornele (+) úi (-) ale fiecărei baterii corespund indicato-
rilor de polaritate din interiorul compartimentului pentru
baterii.
ATENğIE: ÎNLOCUIğI BATERIILE NUMAI CU BATERII NIMH DE MARE
CAPACITATE. MOUSE-UL SE POATE DEFECTA DACĂ ÎNCERCAğI SĂ
ÎNCĂRCAğI BATERIILE ALCALINE.
EVITAğI SĂ FOLOSIğI BATERII NOI CU BATERII VECHI ÎN ACELAùI
APARAT.
4 CulisaĠi capacul compartimentului pentru baterii până
auziĠi un clic, care indică o închidere corectă.
201
Note privind utilizarea mouse-urilor fără fir
cu reîncărcare prin cablu USB
1. ÎncărcaĠi mouse-ul timp de cel puĠin 8 ore înainte de utilizare.
FolosiĠi numai baterii reîncărcabile (cele care vă sunt livrate împreună
cu produsul).
2. Pentru ca mouse-ul să se încarce, computerul trebuie să fie pornit.
UrmaĠi aceúti paúi pentru a evita intrarea computerului în stand-by sau
hibernare:
a) FaceĠi clic pe „Start”
b) FaceĠi clic pe „Control Panel
c) FaceĠi clic pe „Performance and Maintenance” (ignoraĠi acest pas în modul
de vizualizare clasic)
d) FaceĠi clic pe „Power Options”
e) AsiguraĠi-vă că opĠiunile „System Standby:” úi „System Hibernates:” din
meniul „Plugged in” sunt setate pe „Never”
3. Dacă folosiĠi monitorul LCD al notebook-ului dumneavoastră, nu îl
închideĠi. (IgnoraĠi acest pas dacă utilizaĠi un monitor extern în timp ce
monitorul notebook-ului este închis).
4. Dacă mouse-ul nu răspunde după o perioadă de inactivitate,
activaĠi-l apăsând pe unul dintre butoanele mouse-ului sau miúcându-l.
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
202
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
Încărcarea bateriilor
Stabilirea unei legături de
comunicaĠie
Pentru rezultate optime, încărcaĠi mouse-ul timp de cel
puĠin 8 ore înainte de utilizare. PuteĠi face acest lucru cu
ajutorul cablului de încărcare USB inclus. Pentru aceasta:
1 ConectaĠi conectorul USB al cablului la un port USB
disponibil al computerului.
2 ConectaĠi celălalt capăt la mouse.
NOTĂ: PENTRU ÎNCĂRCAREA CONTINUĂ A MOUSE-ULUI PRIN
CABLUL DE ÎNCĂRCARE USB, COMPUTERUL DV. TREBUIE SĂ FIE
PORNIT ùI ACTIV. PENTRU REZULTATE OPTIME, DEZACTIVAğI
CARACTERISTICA DE GESTIONARE A ENERGIEI ÎN TIMPUL
ÎNCĂRCĂRII MOUSE-ULUI.
Mouse-ul are 256 de coduri de identificare care îi permit
acestuia úi receptorului să funcĠioneze fără interferenĠe
din partea altor dispozitive ce funcĠionează pe frecvenĠă
radio.
upă ce computerul dumneavoastră detectează că
receptorul USB úi driverul sunt instalate, trebuie să stabiliĠi
o legătură de comunicaĠie între mouse úi receptor
ÎNAINTE de a introduce codul de identificare, astfel încât
mouse-ul să funcĠioneze corect.
Pentru aceasta, urmaĠi instrucĠiunile de mai jos:
Computerul trebuie să fie pornit; verificaĠi dacă a detectat
receptorul USB înainte de a stabili o legătură de
comunicaĠie.
203
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
Receptor
Gestionarea energiei
mouse-ului
Indicator luminos de stare
1 ApăsaĠi úi eliberaĠi butonul de legătură situat pe partea
de jos a receptorului.
Indicatorul luminos care arată starea receptorului se
aprinde intermitent când receptorul este activat.
2 ApăsaĠi úi eliberaĠi butonul de legătură situat pe partea
de jos a mouse-ului.
Mouse-ul este în acest moment gata de utilizare.
Pentru a activa úi a dezactiva mouse-ul, fixaĠi butonul on
/ off (pornire / oprire) din partea de jos a mouse-ului în
poziĠia dorită.
Când mouse-ul este activat, acesta intră în modul Sleep
(inactiv) după 8 minute de neutilizare. Pentru a activa
mouse-ul, miúcaĠi-l sau apăsaĠi orice tastă.
Pentru a evita consumarea inutilă a bateriilor, dezactivaĠi
mouse-ul în timpul călătoriilor.
204
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
Sugestii privind utilizarea
Pentru performanĠă úi recepĠionare RF optime:
• Dacă este necesar, utilizaĠi prelungitorul inclus pentru a
menĠine receptorul la distanĠă faĠă de computer. ConectaĠi
receptorul la prelungitor, iar prelungitorul la computer.
• EvitaĠi să utilizaĠi mouse-ul pe suprafeĠe metalice.
Metalele, cum ar fi fierul, aluminiul sau cuprul, blochează
transmisia undelor de frecvenĠă radio, ceea ce
prelungeúte timpul de răspuns al mouse-ului sau chiar
împiedică funcĠionarea temporară a acestuia.
• Mouse-ul va intra în modul stand-by în acelaúi timp cu
computerul. Pentru a activa mouse-ul, miúcaĠi-l pur úi
simplu.
• În cazul în care computerul are o carcasă ce conĠine
aluminiu sau magneziu, folosiĠi mouse-ul în lateral.
Display-ul poate să interfereze cu semnalul de
radiofrecvenĠă dacă folosiĠi mouse-ul direct în faĠa
computerului.
• Nu folosiĠi niciodată mouse-ul pe o suprafaĠă din sticlă
sau oglindă, deoarece suprafeĠele de acest tip vor bloca
mouse-ul temporar.
• Pentru a maximiza durata de viaĠă a bateriei, folosiĠi
mouse-ul pe o suprafaĠă albă
sau de culoare deschisă.
SuprafeĠele de culoare închisă determină ledul mouse-
ului să lumineze mai puternic, ceea ce duce la
descărcarea mai rapidă a bateriei.
205
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
Utilizare confortabilă
Remedierea problemelor
Ce trebuie să fac dacă mouse-ul nu funcĠionează?
Studiile sugerează că disconfortul fizic úi accidentarea
nervilor, a tendoanelor úi a muúchilor pot fi provocate de
miúcările repetitive, de spaĠiul de lucru necorespunzător,
poziĠia incorectă a corpului úi obiceiurile incorecte de
lucru.
Pentru a reduce riscul de accidentare, urmaĠi aceste
precauĠii:
• RidicaĠi-vă de pe scaun, întindeĠi-văúi miúcaĠi-vă de mai
multe ori în decursul unei ore.
• FolosiĠi mâinile alternativ la efectuarea diverselor
operaĠii. FolosiĠi tastele rapide pentru a evita miúcările
repetitive cu mouse-ul.
• RelaxaĠi-vă umerii úi ĠineĠi coatele pe lângă corp.
PoziĠionaĠi tastatura astfel încât să nu fie nevoie să vă
întindeĠi pentru a o accesa.
• AúezaĠi-vă într-o poziĠie în care să nu fiĠi nevoiĠi să
răsuciĠi încheietura mâinii când tastaĠi; evitaĠi să vă
aúezaĠi încheietura mâinii pe o margine dură.
Dacă simĠiĠi un disconfort sau amorĠeală la nivelul
mâinilor, încheieturilor, braĠelor, umerilor, gâtului sau
spatelui în timp ce tastaĠi, consultaĠi medicul specialist.
VerificaĠi dacă polaritatea bateriilor este corectă.Bornele
pozitivă (+) úi negativă (-) ale fiecărei baterii trebuie să
corespundă indicatorilor de polaritate din interiorul
compartimentului bateriilor.
206
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
• VerificaĠi dacă aĠi cuplat conectorul USB la un port USB
disponibil al computerului.
• VerificaĠi dacă driverele dispozitivului sunt instalate.
• VerificaĠi dacă este stabilită legătura radio între mouse úi
receptor. ConsultaĠi secĠiunea „Stabilirea unei legături de
comunicaĠie”
Când folosesc mouse-ul, alte dispozitive wireless
funcĠionează mai lent sau nu funcĠionează temporar –
cum procedez?
• Mouse-ul poate genera interferenĠe cu alte dispozitive
fără fir, cu unde radio, care funcĠionează pe frecvenĠa de
27 MHz, cum ar fi telefoane, aparate de supraveghere a
copiilor sau jucării. Pentru a reduce interferenĠa, măriĠi cât
mai mult distanĠa dintre receptorul mouse-ului úi unitatea
de bază a dispozitivului afectat.
Cum procedez dacă timpul de răspuns al mouse-ului
este încetinit sau dacă mouse-ul funcĠionează
intermitent?
• MăriĠi distanĠa dintre receptorul mouse-ului úi restul
componentelor computerului.
• Mă
riĠi distanĠa dintre receptorul mouse-ului úi unităĠile de
bază ale altor dispozitive fără fir.
• OpriĠi dispozitivele fără fir úi unităĠile lor de bază care se
află în apropierea receptorului mouse-ului.
• Dacă folosiĠi mouse-ul pe o suprafaĠă din metal, mutaĠi-l
împreună cu receptorul pe o suprafaĠă nemetalică.
Metalele, cum ar fi fierul, aluminiul sau cuprul, blochează
transmisia undelor de frecvenĠă radio, ceea ce
prelungeúte timpul de răspuns al mouse-ului sau chiar
împiedică funcĠionarea temporară a acestuia.
207
Rechargeable Wireless Notebook Mouse
Caracteristicile úi specificaĠiile produsului pot fi modificate fără aviz prealabil.
Toate mărcile comerciale úi înregistrate sunt deĠinute de proprietarii respectivi.
Toate drepturile rezervate. © 2008,Targus Group International, Inc. úi Targus
(UK), Inc.
208
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259

Targus Rechargeable Wireless Notebook Mouse Manual de utilizare

Categorie
Șoareci
Tip
Manual de utilizare