Curtis 11-6430-1210-044 Manualul proprietarului

Categorie
Telecomenzi
Tip
Manualul proprietarului
1
D) Натиснете и задръжте “цифрата 6” за 3 секунди, за да изберете
конфигурация на марката за ( INT ). Светодиодът TV ще премига
2 пъти.
НУЛИРАНЕ – РЕГИОНАЛНА НАСТРОЙКА
Ако по погрешка сте избрали грешна "цифра" (и следователно
грешен регион), възможно е анулирате тази настройка:
1) Натиснете и задръжте ““setup” докато светодиодът TV не
премига два пъти.
2) Натиснете и отпуснете “POWER”.
3) Натиснете и задръжте “цифрата, която съответства на вашия
регион” (напр. “ЦИФРАТА 1” за GB/IRL) за 3 секунди.
D) Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „Cifra 6” timp de 3 secunde pentru a
selecta configurarea mărcii pentru (Romania).
Led-ul va lumina intermitent de două ori.
RESETARE - SETAREA REGIUNII
Dacă aţi selectat din greşeală „cifra” greşită (şi, drept urmare, regiunea
greşită), puteţi să resetaţi această cifră:
1) Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „setup” până când led-ul televizorului
luminează intermitent de două ori.
2) Apăsaţi, apoi eliberaţi tasta „POWER”.
3) Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „cifra care corespunde regiunii dumnea-
voastră (de exemplu, „CIFRA 1” pentru Marea Britanie/Irlanda) timp de
3 secunde.
D) Stlačte a podržte „číslicu 6“ na 3 sekundy, aby ste vybrali nastave-
nie značky pre ( INT).
Svetelný indikátor LED dvakrát zabliká.
RESETOVANIE – NASTAVENIE REGIÓNU
Ak ste omylom vybrali nesprávnu „číslicu“ (a teda nesprávny región),
je možné ju resetovať:
1) Stlačte a podržte tlačidlo „setup“ (Nastavenie), pokým svetelný
indikátor LED televízora neblikne dvakrát.
2) Stlačte a podržte tlačidlo „POWER“.
3) Stlačte a podržte „číslicu, ktorá zodpovedá vášmu regiónu“, napr.
„ČÍSLICA 1“ pre GB/IRL) na dobu 3 sekúnd.
D) Pritisnite i držite "Broj 6" na 3 sekunde za odabir postavljanja marke za
(INT). TV LED će trepnuti dva puta.
RESETIRANJE - POSTAVKE REGIJE
Ako ste greškom odabrali krivi "broj" (time i krivu regiju), postupak
je moguće resetirati;
1) Pritisnite i držite ""setup"" sve dok TV LED ne trepne 2 puta.
2) Pritisnite i otpustite "POWER".
3) Pritisnite i držite 3 sekunde "Broj koji odgovara vašoj regiji (npr.
"BROJ 1" za GB/IRL)
Марката на вашия апарат в списъка ли е (вижте списъка с марки SimpleSet)?
ДА: Husk det ciffer, der er knyttet til dit mærke, og følg trin 1, 2, 3 og 4 fra SimpleSet.
НЕ: Намерете вашата марка във включения списък с кодове и следвайте инструкциите в раздел "Директно задаване на
код", или намерете вашатамарка в “www.simpleset.com”. Също така можете да изпълните инструкциите в раздел “Ав-
томатично търсене”, ако вашата марка въобще НЕ Е в списъка.
Great Britain / Ireland
Deutschland
France
España
Italia
All other countries
GB
IRL
D
F
E
I
3 sec.
SimpleSet
SimpleSet - списък с марки за INT / - Lista de setare a mărcii pentru Marea
INT / - Zoznam nastavenia značiek INT / - Popis odabira marke INT
Регионална настройка / Regionsinnstilling / Nastavenie regiónu / Postavke regije
3 sec.
1. Provjerite je li vaš uređaj uključen (ne na stanju pripravnosti).
2. Pritisnite i držite "setup" 3 sekunde. LED će trepnuti dva puta.
3. Odaberite tipku uređaja ( npr. TV ) za uređaj koji želite kontrolirati.
1. Asiguraţi-vă că dispozitivul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by).
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „setup” timp de 3 secunde. Led-ul va lumina intermitent de două ori.
3. Selectaţi tasta dispozitivului (de exemplu, televizor) pentru tipul de dispozitiv pe care doriţi să-l controlaţi.
4. Apăsaţi şi ţineţi apăsată TASTA cu CIFRĂ alocată mărcii dumneavoastră” (de exemplu, „CIFRA 9” pentru un televizor Samsung) până când dispoziti-
vul dumneavoastră intră în modul OPRIT. Eliberaţi „tasta cu CIFRĂ” în momentul în care dispozitivul dumneavoastră intră în modul OPRIT. GATA!
4. Stlačte podržte „tlačidlo číslice priradenej vašej značke“, napr. „ČÍSLICA 9“ pre televízory značky Samsung), pokým sa zariadenie
nevypne. Uvoľnite tlačidlo tlačidlo číslice ihneď po tom, ako sa zariadenie vypne. HOTOVO!
4. Pritisnite i držite "BROJ tipku dodijeljenu vašoj marki" (npr. "BROJ 9 za Samsung TV) sve dok se uređaj ne ugasi. Pustite "BROJ tipku" čim se vaš
uređaj isključi. SPREMAN!
4. Натиснете и задръжте “БУТОНА С ЦИФРАТА, определена за вашата марка” (напр. “ЦИФРАТА 9” за телевизор Samsung), докато вашият апа-
рат не се ИЗКЛЮЧИ. Отпуснете "БУТОНА С ЦИФРАТА" веднага щом като апаратът се изключи. ГОТОВИ СТЕ!
Samsung
Проблеми и решения - SimpleSet
Вашият апарат НЕ ЩЕ ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ? Следвайте инструкциите в раздел
"Директно задаване на код" или опитайте автоматично търсене.
Вашият апарат СЕ ИЗКЛЮЧВА, но въпреки това не можете да го управлявате
с дистанционното? Включете отново апарата ръчно (или
с оригиналното дистанционно) и повторете SimpleSet, като внимавате да
отпуснете "цифрата, определена за вашата марка" веднага щом
вашият апарат се ИЗКЛЮЧИ
Дистанционното ONE FOR ALL управлява вашия апарат, но някои бутони не
работят както трябва? Може би има по-добра настройка
за марката на вашия апарат. Повторете SimpleSet, като внимавате да отпуснете
"цифра, определена за вашата марка", веднага щом като вашият апарат
СЕ ИЗКЛЮЧИ, или отидете на www.simpleset.com.
Problemer og løsninger - SimpleSet
Dispozitivul dumneavoastră NU intră în modul OPRIT? Urmaţi instrucţiunile din
secţiunea „Setare directă a codului” sau încercaţi opţiunea Căutare automată.
Dispozitivul dumneavoastră a intrat în modul OPRIT, dar tot nu vă puteţi controla
dispozitivul? Puneţi dispozitivul din nou în modul PORNIT manual (sau cu ajutorul teleco-
menzii originale) şi repetaţi Setarea simplă, asigurându-vă totodată că eliberaţi tasta „cifră
alocată mărcii dumneavoastră în momentul în care dispozitivul dumneavoastră intră în
modul OPRIT.
Telecomanda dumneavoastră MULTIFUNCŢIONALĂ controlează dispozitivul, dar
unele taste nu funcţionează corespunzător? Este posibil să existe o configurare mai
bună pentru marca dumneavoastră. Repetaţi Setarea simplă, asigurându-vă totodată că
eliberaţi tasta „cifră alocată mărcii dumneavoastră” în momentul în care dispozitivul
dumneavoastră intră în modul OPRIT sau accesaţi www.simpleset.com.
Problémy a riešenia - SimpleSet
Vaše zariadenie sa NEVYPNE? Postupujte podľa pokynov postupu Priame nastavenie
kódu alebo vyskúšajte použiť funkciu Automatické vyhľadanie.
Vaše zariadenie sa vyplo, ale stále ho nemôžete ovládať? Znovu ručne zapnite zari-
adenie (alebo s pomocou pôvodného diaľkového ovládania) a opakujte postup nasta-
venia SimpleSet, pričom si dávajte pozor, aby ste uvoľnili
tlačidlo „číslice priradenej vašej značke“ ihneď ako sa vaše zariadenie vypne.
Vaše diaľkové ovládanie ONE FOR ALL ovláda zariadenie, ale niektoré tlačidlá ne-
fungujú správne? Môže existovať lepšie nastavenie
pre vašu značku. Zopakujte postup nastavenia SimpleSet, pričom si dávajte pozor, aby
ste uvoľnili tlačidlo „číslice priradenej vašej značke“ ihneď, ako sa vaše zariadenie vypne
alebo prejde na stránku www.simpleset.com.
Problemi & Rješenja - SimpleSet
Vaš uređaj se NE GASI? Slijedite "Direct Code Set" upute ili pokušajte Automatsko
traženje.
Ugasili ste svoj uređaj ali i dalje njime ne možete upravljati? Ponovno ručno uključite
uređaj (ili pomoću originalnoga daljinskog upravljača) i ponovite Brzo postavljanje, pazeći
pritom da pustite "Broj dodijeljen vašoj marki" čim
se vaš uređaj ugasi.
Vaš UNIVERZALNI UPRAVLJAČ upravlja uređajem ali neke tipke ne rade? Možda post-
oje bolje postavke za vašu marku. Ponovite Brzo postavljanje, pazeći pritom da pustite
"Broj dodijeljen vašoj marki" čim se vaš uređaj ugasi ili posjetite www.simpleset.com.
3
D
E
Este marca dispozitivului dumneavoastră menţionată în listă (vezi
Lista de setare simplă a mărcii)?
DA: Ţineţi minte cifra aferentă mărcii dumneavoastră şi urmaţi paşii 1, 2, 3 şi 4 din secţiunea Setare simplă.
NU: Găsiţi marca dumneavoastră în Lista de coduri şi urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Setare directă a codului” sau găsiţi
marca dumneavoastră pe „www.simpleset.com. De asemenea, puteţi utiliza opţiunea „Căutare automată” dacă marca
dumneavoastră NU este menționată deloc în listă. “www.simpleset.com”. Du kan også følge Autosøk” hvis ditt merke IKKE
er listet opp i det hele tatt.
Je značka vášho zariadenia uvedená na zozname?
ÁNO: Zapamätajte si číslicu priradenú vašej značke a postupujte podľa krokov 1, 2, 3 a 4 z časti SimpleSet.
NIE: Nájdite svoju značku v priloženom Zozname kódov a postupujte podľa pokynov postupu Priame nastavenie kódu alebo
nájdite svoju značku na adrese „www.simpleset.com.“ Taktiež môžete postupovať podľa postupu Automatické vyhľadanie,
ak NIE je vaša značka vôbec zahrnutá.
Je li vaša marka uređaja na popisu (pogledaj SimpleSet popis)?
DA:
Zapamtite broj dodijeljen vašoj marki uređaja te slijedite korake 1, 2, 3 i 4 iz SimpleSet-a.
NE:
Pronađite svoju marku u priloženom Code List-u i slijedite "Direct Code Set" upute, ili pronađite svoju marku
na “www.simpleset.com Također možete slijediti "Auto Search" ukoliko vaša marka uopće NIJE na popisu.
2
A) Внимателно натиснете и плъзнете назад капака на батериите, за да се отвори.
B) Поставете 2 нови батерии от тип AAA.
C) След поставяне на батериите, бутонът TV трябва да мига на всеки 3 секунди. Ако НЕ мига,
натиснете и отпуснете произволен бутон.
A) Apăsaţi uşor şi trageţi înapoi capacul pentru baterii pentru a-l deschide.
B) Introduceţi două baterii noi AAA.
C) După introducerea bateriilor, tasta aferentă televizorului trebuie să lumineze intermitent la fiecare
3 secunde. Dacă NU se întâmplă acest lucru, apăsaţi şi eliberaţi orice tastă.
A) Jemne zatlačte na kryt batérie a posuňte ho späť, aby ste ho otvorili.
B) Vložte 2 nové batérie typu AAA.
C) Po vložení batérií by malo blikať tlačidlo televízora každé 3 sekundy. Ak tomu tak NIE je, krátko stlačte
ktorékoľvek tlačidlo.
A) Za otvaranje nježno pritisnite i povucite poklopac baterija.
B) Umetnite 2 nove AAA baterije.
C) Nakon stavljanja baterija, tipka TV bi trebala treptati svake 3 sekunde. Ako ne trepće, pritisnite i pustite
bilo koju tipku.
Батерии / Baterii / Batérie / Baterije
1. Уверете се, че апаратът е включен (не е в режим на готовност - стедбай).
2. Натиснете и задръжте бутона “setup” за 3 секунди. Светодиодът ще премига 2 пъти.
3. Изберете бутона за вида на апарата (например TV), който искате да управлявате.
1. Uistite sa, že vaše zariadenie je zapnuté (a nie je v pohotovostnom režime).
2. Stlačte a podržte tlačidlo „setup“ (Nastavenie) po dobu 3 sekúnd. Svetelný indikátor
LED dvakrát zabliká.
3. Vyberte tlačidlo zariadenia (napr. TV) toho zariadenia, ktoré si želáte ovládať.
4
Samsung
Samsung
max. 60 sec.
Samsung
AAA
AAA
B
C
A
INT
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
Ръководство за потребителя
Ghid de utilizare
Používateľská príručka
Korisnički priručnik
URC-6430
PVR
Digital TV
Receiver
Satellite /
Cablebox
Set-Top-Box,
Freeview and
all SKY
DVD player /
DVD-R /
Blu-ray
TV
Television /
LED / Plasma /
LCD / Projector
or
TV with build-in
Digital receiver
Acer / Loewe / Sonig
AWA / Hisense / Sanyo / Teac
Brandt / Ferguson /
Nordmende / Saba / TCL /
Telefunken / Thomson
Grundig
JVC / Sharp
LG
Panasonic / Sony
Philips
Samsung
Toshiba
Alba / Bush / Sharp
Denon / JVC
LG / Microsoft
Medion / Tevion / Technika
Toshiba / Onkyo
Panasonic
Philips / Yamaha
Pioneer
Samsung
Sony
Topfield / Altibox / Homecast / KPN
UPC / Austar / Cablecom / DigiTurk / Get / Hellas
Online / Hirschmann / TV Cabo / Zon
Tricolor TV / Boxer / Cyfrowy Polsat / DRE / Elisa /
General Satellite / Netgem / RiksTV
Canal Digital / Canal Digitaal / Cyfra+ / Handan
Strong / Clarke-Tech
Ziggo / Com Hem / Meo / Portugal Telecom / Stofa
Dream Multimedia / Kathrein / Technisat
Multichoice / UEC / DStv / Foxtel / Mysky /
Sky New Zealand / Nova
Humax
Telenet / Viasat
DVD
TV
Television /
LED / Plasma /
LCD / Projector
or
TV with build-in
Digital receiver
Acer / Loewe / Sonig
AWA / Hisense / Sanyo / Teac
Brandt / Ferguson /
Nordmende / Saba / TCL /
Telefunken / Thomson
Grundig
JVC / Sharp
LG
Panasonic / Sony
Philips
Samsung
Toshiba
Easy_Robust_3_DK_N_S_SF_RDN-1100712_Opmaak 1 17-07-12 11:48 Pagina 9
Bennett
Bennett
Проблеми и решения – Директно задаване
на код
Дистанционното ONE FOR ALL управлява вашия апарат, но някои бутони не
работят както трябва? Може би има по-добра настройка
за марката на вашия апарат. Повторете инструкциите от раздел "Директно зада-
ване на код" със следващия код, показан за вашата марка.
Все още НЕ успявате да настроите дистанционното? Вижте инструкциите в раз-
дел "Автоматично търсене" или отидете на www.simpleset.com.
Копиране / Copiere / Kopírovanie / Kopiranje
Функция CombiControl / Control combinat / CombiControl / Kombinirano upravljanje
Controlul combinat se va activa în momentul în care configuraţi cel puţin
două dispozitive (de exemplu, un televizor şi un PVR). Apăsaţi “watch tv
„vizionare televizor (= tasta Setup)”, iar tastatura va fi configurată după cum
urmează:
• Tastele AV, MUT şi VOLUM +/- = permit controlul televizorului.
• TOATE CELELALTE taste = permit controlul dispozitivului PVR.
• POWER (apăsată timp de 3 secunde)= va trimite semnalul de
POWER la televizor şi PVR.
Dacă aţi mai configurat şi un DVD (sau Blu-ray) player pe tasta DVD;
apăsaţi „vizionare film (= tasta Copy)” iar tastatura va fi configurată după
cum urmează:
• Tastele AV, MUT şi VOLUM +/- = permit controlul televizorului.
• TOATE CELELALTE taste = permit controlul dispozitivului DVD
(sau Blu-ray) player.
• POWER (apăsată timp de 3 secunde) = va trimite semnalul de
POWER la televizor şi DVD (sau Blu-ray) player.
Kombinirano upravljanje će automatski raditi čim podesite najmanje 2
uređaja (npr. TV i digitalni video snimač). Samo pritisnite gledaj tv (= tipka
postavljanja)” i tipke će biti postavljane na sljedeći način;
• AV, MUTE i VOLUME +/- tipke = upravljaju vašim TV-om.
• SVE OSTALE tipke = upravljaju vašim digitalnim video snimačem.
• POWER (pritisnuta 3 sekunde) = će poslati signal za UKLJUČIVANJE
/ ISKLJUČIVANJE na vaš TV i digitalni video snimač.
Ako ste dodatno postavili i DVD (ili Blu-ray) čitač na DVD tipku; samo
pritisnite gledaj film (= Copy tipka)” i tipke će biti postavljene na sljedeći
način:
• AV, MUTE i VOLUME +/- tipke = upravljaju vašim TV-om.
• SVE OSTALE tipke = upravljaju vašim DVD (ili Blu-ray) čitačem.
• POWER (pritisnuta 3 sekunde) = će poslati signal za UKLJUČIVANJE /
ISKLJUČIVANJE na vaš TV i DVD (ili Blu-ray) čitač.
Funkcia CombiControl bude automaticky spustená, akonáhle nastavíte
aspoň 2 zariadenia (napr. televízor a videorekordér). Jednoducho stlačte
tlačidlo „sledovania televízie (= tlačidlo Setup /Nastavenie/)” a tlačidlá
ovládania budú nastavené nasledovne:
• tlačidlá AV, MUTE a VOLUME +/- = ovládajú váš televízor.
• VŠETKY OSTATNÉ tlačidlá = ovládajú váš videorekordér.
• tlačidlo POWER (stlačené na dobu 3 sekúnd) = vyšle signál pre
ZAPNUTIE vášho televízora a videorekordéra.
Ak ste navyše nastavili prehrávač disko DVD (alebo Blu-ray) na tlačidle DVD,
jednoducho stlačte tlačidlo „sledovať film (= tlačidlo Copy /Kopírovať/)“ a
tlačidlá diaľkového ovládania budú nastavené nasledovne:
• tlačidlá AV, MUTE a VOLUME +/- = ovládajú váš televízor.
• VŠETKY OSTATNÉ tlačidlá = ovládajú váš prehrávač diskov DVD
(Blu-ray).
• tlačidlo POWER (stlačené na dobu 3 sekúnd) = vyšle signál pre
ZAPNUTIE vášho televízora a prehrávača diskov DVD (alebo Blu-ray).
Функцията CombiControl (комбинирано управление) ще се задейства авто-
матично веднага щом като настроите поне две устройства (напр. TV и PVR).
Просто натиснете “watch tv (= бутон Setup)” и клавиатурата ще бъде на-
строена по следния начин:
• бутоните AV, MUTE и VOLUME +/- = управление на TV.
• ВСИЧКИ ДРУГУ бутони = управление на PVR.
• бутон POWER (натиснат за 3 секунди = ще изпрати сигнал за
ВКЛ./ИЗКЛ. на TV и PVR.
Ако освен това сте настроили още и DVD (или Blu-ray) плейър за
бутона DVD; просто натиснете“watch movie (= бутон Copy)”
и клавиатурата ще бъде настроена по следния начин:
• бутоните AV, MUTE и VOLUME +/- = управление на TV.
• ВСИЧКИ ДРУГУ бутони = управление на DVD (или Blu-ray)
плейър.
• бутон POWER (натиснат за 3 секунди) = ще изпрати сигнал
за ВКЛ./ИЗКЛ. на TV и DVD (или Blu-ray) плейър.
www.simpleset.com
Нови модели и дори марки излизат на пазара всеки ден. За щастие дистанционното ONE FOR ALL може да се обновява по интернет, като по този начин никога няма да
остарее. За да можете да управлявате повече от 6000 марки и 300 000 модела, посетете нашия онлайн инструмент SimpleSet на уеб адрес www.simpleset.com.
În fiecare zi sunt lansate noi modele şi chiar noi mărci. Din fericire, telecomanda dumneavoastră MULTIFUNCŢIONALĂ poate fi actualizată prin Internet, asigurând faptul că nu va
deveni niciodată demodată. Pentru a avea acces la peste 6.000 de mărci şi 300.000 de modele, accesați instrumentul nostru online Setare simplă la www.simpleset.com.
Každý deň sú predstavované nové modely a dokonca aj značky. Našťastie, diaľkové ovládanie ONE FOR ALL môžete aktualizovať prostredníctvom internetu, čím zaistíte, že nikdy
nezastará. Pre prístup k viac než 6 000 značkám a 300 000 modelom navštívte náš nástroj on-line SimpleSet na adrese www.simpleset.com.
Novi modeli i proizvođači se objavljuju svakodnevno. Na sreću vaš se UNIVERZALNI DALJINSKI URAVLJAČ može ažurirati preko interneta, tako da nikad neće zastariti. Za pristup do
preko 6,000 proizvođača i 300,000 modela, molimo posjetite našu SimpleSet web stranicu na www.simpleset.com.
Директно задаване на код/ Setare directă a codului / Priame nastavenie kódu / Direktno postavljanje koda
Автоматично търсене / Căutare automată / Automatické vyhľadanie / Automatsko traženje
Caracteristica Învăţare permite Învăţarea (Copierea) uneia sau a mai multor funcţii
din telecomanda dumneavoastră originală (operaţională) pe telecomanda
dumneavoastră MULTIFUNCŢIONALĂ.
1. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „Copy timp de 3 secunde. Led-ul va lumina
intermitent de două ori.
2. Asiguraţi-vă că dispozitivul dumneavoastră este pornit (nu este în modul
stand-by).
3. Exemplu: Cum se copiază funcţia „I/II (mono/stereo)“ de pe telecomanda
originală pe „tasta roşie” a telecomenzii dumneavoastră
MULTIFUNCŢIONALE URC-6430. Puneţi ambele telecomenzi pe o suprafaţă
dreaptă. Asiguraţi-vă că părţile pe care le îndreptaţi de obicei spre dispozitivul
dumneavoastră sunt orientate una spre cealaltă.
• Dacă doriţi să copiaţi alte funcţii, repetaţi pasul 3 pentru fiecare tastă pe care
doriţi să o copiaţi.
• Dacă observaţi o lumina intermitentă lungă, repetaţi pasul 3.
• Puteţi copia peste fiecare tastă, cu excepţia tastelor „Copiere” şi „Dispozitiv
(lumina intermitentă va fi lungă).
4. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „Copy” timp de 3 secunde pentru a ieşi
din setarea de Copiere. Led-ul se va aprinde de două ori. GATA
Funkcia učenia vám umožňujte naučiť sa (kopírovať) jednu alebo viacero
funkcií z vášho originálneho (funkčného) diaľkového ovládania na diaľkové
ovládanie ONE FOR ALL.
1. Stlačte a podržte tlačidlo „Copy“ (Kopírovať) po dobu 3 sekúnd. Svetelný
indikátor LED dvakrát zabliká.
2. Vyberte tlačidlo zariadenia (napr. TV) pre ten typ zariadenia, ktoré si želáte
kopírovať.
3. Napríklad: postup skopírovania funkcie „I/II (mono/stereo)“ z pôvodného
diaľkového ovládania na „červené tlačidlo“ vášho diaľkového ovládania ONE
FOR ALL URC-6430. Položte obe diaľkové na rovný povrch. Uistite sa, že
konce, ktorými obvykle mierite na vaše zariadenie, sú otočené ku sebe.
• Om du vill kopiera andra funktioner upprepar du steg 3 för varje knapp du
vill kopiera.
• Om det blir en lång blinkning upprepar du steg 3.
• Du kan kopiera till alla knappar förutom knappen ”Copy” och knappen
“Device” (där blir det en lång blinkning).
4. Håll in knappen ”Copy” i 3 sekunder för att avsluta kopieringsfunktionen.
Lysdioden blinkar två gånger. KLAR!
Funkcija Učenje omogućuje vam da kopirate jednu ili više funkcija sa vašeg
originalnoga (ispravnog) daljinskog upravljača na vaš UNIVERZALNI DALJINSKI
UPRAVLJAČ.
1. Pritisnite i držite "Copy" 3 sekunde. LED će trepnuti dva puta.
2. Odaberite tipku uređaja (npr. TV) za odabir uređaja kojeg želite kopirati.
3. Primjer: Kako kopirati “I/II (mono/stereo)“ funkciju sa vašeg originalnoga
daljinskog na "crvenu tipku" na vašem UNIVERZALNOM URC-6430 daljinskom
upravljaču. Položite oba upravljača na ravnu površinu. Neka krajevi koje inače
usmjerujete prema vašem uređaju budu okrenuti jedan prema drugom.
• Ako želite kopirati druge funkcije. jednostavno ponovite 3. korak za
svaku tipku koju želite kopirati.
• Ako dobijete dugi treptaj, molimo ponovite 3. korak
• Možete kopirati na svaku tipku osim “Copy tipke i “Device” tipki (dobit
ćete dugi treptaj).
4. Pritisnite i držite "Copy" tipku 3 sekunde za izlaz iz funkcije Kopiranja. LED će
zasvijetliti dva puta. SPREMAN!
Функцията за обучение ви позволява да копирате една или
повече функции от оригиналното дистанционно (ако работи)
в дистанционното ONE FOR ALL.
1. Натиснете и задръжте бутона “Copy” за 3 секунди.
Светодиодът ще премига 2 пъти.
2. Изберете бутона за вида на апарата (например TV), който
искате да копирате.
3. Например: Как да се копира функцията “I/II (моно/стерео)“
от оригиналното дистанционно в "червения бутон" на дис-
танционното ONE FOR ALL URC-6430. Поставете двете дис-
танционни на равна повърхност. Уверете се, че
краищата им, които обикновено насочвате към апарата,
сега са един срещу друг.
• Ако искате да копирате и други функции, просто повторете
стъпка 3 за всеки бутон, който искате да копирате.
• Ако получите дълго премигване, повторете стъпка 3.
• Можете да копирате във всеки бутон, с изключение на
бутоните "Copy" и "Device" (ще получавате дълго премигване).
4. Натиснете и задръжте бутона “Copy” за 3 секунди, за да излезете от функцията за копиране. Светодиодът ще светне 2 пъти. ГОТОВИ СТЕ!
Samsung
Samsung
1. Varmista, että laitteesi on päällä (ei valmiustilassa).
2. Pritisnite i držite tipku "setup" 3 sekunde. LED će trepnuti dva puta.
3. Pritisnite tipku uređaja za odabir uređaja kojim želite upravljati (npr. tipku TV).
4. Pritisnite i otpustite OK
5 Usmjerite daljinski upravljač prema vašem uređaju. Daljinski upravljač će
sada slati različite signale za ISKLJUČIVANJE (automatski svake 3 sekunde)
prolazeći kroz sve proizvođače uređaja pohranjene u svojoj memoriji.
Pritisnite i pustite OK čim se vaš uređaj ugasi. Spreman!
1. Uistite sa, že vaše zariadenie je zapnuté (a nie je v pohotovostnom režime).
2. Stlačte a podržte tlačidlo „setup“ (Nastavenie) po dobu 3 sekúnd. Svetelný indikátor
LED dvakrát zabliká.
3. Vyberte tlačidlo zariadenia pre ten typ zariadenia, ktoré si želáte ovládať
(napr. tlačidlo TV) .
4. Stlačte a podržte tlačidlo „OK“.
5. Zamierte diaľkovým ovládaním na zariadenie. Teraz diaľkové zariadenie
vyšle rôzne signály vypnutia (automaticky každé 3 sekundy), pričom
bude prechádzať všetky značky uložené v pamäti. Stlačte a uvoľnite
tlačidlo OK, akonáhle sa vaše zariadenie vypne. Hotovo!
1. Asiguraţi-vă că dispozitivul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by).
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „setup” timp de 3 secunde. Led-ul va lumina intermitent de
două ori.
3. Asiguraţi-vă că dispozitivul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by).
4. Apăsaţi, apoi eliberaţi tasta OK
5. Îndreptaţi telecomanda spre dispozitivul dumneavoastră. Acum telecomanda va trimite
un semnal diferit de ALIMENTARE OPRITĂ (automat, la fiecare 3 secunde) care va trece
prin toate mărcile stocate în memorie. Apăsaţi, apoi eliberaţi tasta OK în momentul în
care dispozitivul dumneavoastră intră în modul OPRIT. Gata!
45
клавиатурата / Tastatură / klávesnica / tipkovnice
Bennett
e.g. Bennett TV
Code List
4
3 sec.
3
2
1
5
1
3 sec.
Samsung
3
2
max. 20
minutes
3
2 - 5 cm
3 sec.
2
1
3 sec.
4
Как да се изтрие КОПИРАНА функция
1) Натиснете и задръжте бутона “Copy” за 3 секунди.
Светодиодът ще премига 2 пъти.
2) Изберете съответния бутон за апарата.
3) Натиснете и задръжте бутона (напр. червения бутон), който
искате да изтриете, за 3 секунди, докато двата светодиода
мигнат два пъти.
4) Натиснете и задръжте бутона “COPY” за 3 секунди.
Светодиодът ще премига 2 пъти.
Cum să ştergeţi o funcţie COPIATĂ
1) Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „Copy timp de 3 secunde. Led-ul va lumina
intermitent de două ori.
2) Selectaţi tasta corespunzătoare asociată dispozitivului.
3) Apăsaţi timp de 3 secunde pe tasta (de exemplu, tasta roşie) pe care doriţi să
o ştergeţi până când ambele led-uri luminează intermitent de două ori.
4) Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „COPY” timp de 3 secunde. Led-ul va lumina
intermitent de două ori.
Ako vymazať SKOPÍROVANÚ funkciu
1) Stlačte a podržte tlačidlo „Copy“ (Kopírovať) po dobu 3 sekúnd.
Svetelný indikátor LED dvakrát zabliká.
2) Vyberte tlačidlo zariadenia.
3) Stlačte po dobu 3 sekúnd tlačidlo (napr. červené tlačidlo), ktoré si želáte
vymazať, pokým oba svetelné indikátory LED dvakrát nebliknú.
4) Stlačte a podržte tlačidlo „COPY“ (Kopírovať) po dobu 3
sekúnd. Svetelný indikátor LED dvakrát zabliká.
Kako izbrisati kopiranu funkciju
1) Pritisnite i držite “Copy 3 sekunde. LED će trepnuti dva puta.
2) Odaberite odgovarajuću tipku uređaja.
3) Pritisnite tipku (npr. crvenu tipku) koju želite obrisati na 3 sekunde
dok obje LED diode ne trepnu dva puta.
4) Pritisnite i držite “COPY” 3 sekunde. LED će trepnuti dva puta.
Probleme şi soluţii - Setare directă a codului
Telecomanda dumneavoastră MULTIFUNCŢIONALĂ controlează dispozitivul, dar unele
taste nu funcţionează corespunzător? Este posibil să existe o configurare mai bună
pentru marca dumneavoastră. Vă rugăm să repetaţi instrucţiunile din secţiunea Setare
directă a codului cu următorul cod din listă aferent mărcii dumneavoastră.
Operaţiunea încă NU a reuşit? Urmaţi instrucţiunile din secţiunea Căutare automată
sau accesaţi www.simpleset.com.
Problémy a riešenia - Priame nastavenie kódu
Vaše diaľkové ovládanie ONE FOR ALL ovláda zariadenie, ale niektoré tlačidlá ne-
fungujú správne? Môže existovať lepšie nastavenie pre vašu
značku. Zopakujte pokyny postupu Priame nastavenie kódu s ďalším kódom uve-
deným pre vašu značku.
Čo ak stále NIE ste úspešní? Postupujte podľa pokynov postupu Automatické
vyhľadanie alebo prejdite na stránku www.simpleset.com.
Problemi & Rješenja - Direktno postavljanje koda
Vaš UNIVERZALNI UPRAVLJAČ upravlja uređajem ali neke tipke ne rade? Možda post-
oje bolje postavke za vašu marku. Molimo ponovite upute Direktnog postavljanja koda,
koristeći sljedeći kod sa popisa kodova za vašu marku.
Još uvijek ne radi? Slijedite upute Automatskog traženje ili posjetite
www.simpleset.com.
Проблеми и решения – Автоматично търсене
Вашият апарат СЕ ИЗКЛЮЧВА, но въпреки това не можете да го управлявате
с дистанционното? Включете отново апарата ръчно (или с оригиналното дистан-
ционно) и повторете автоматичното търсене, като внимавате да натиснете и отпус-
нете бутона ОК веднага щом като вашият апарат се ИЗКЛЮЧИ.
Дистанционното ONE FOR ALL управлява вашия апарат, но някои бутони не
работят както трябва? Може би има по-добра настройка за марката на вашия
апарат. Повторете автоматичното търсене. Функцията за автоматично търсене ще
избере следващата настройка за вашата марка. Внимавайте да натиснете и отпус-
нете бутона OK веднага щом като вашият апарат се ИЗКЛЮЧИ.
Problémy a riešenia - Automatické vyhľadanie
Vaše zariadenie sa vyplo, ale stále ho nemôžete ovládať? Znovu ručne zapnite
zariadenie (alebo pomocou originálneho diaľkového ovládania) a zopakujte postup
Automatické vyhľadanie, pričom si dávajte pozor, aby ste stlačili a uvoľnili tlačidlo OK,
akonáhle sa vaše zariadenie vypne.
Vaše diaľkové ovládanie ONE FOR ALL ovláda zariadenie, ale niektoré tlačidlá
nefungujú správne? Môže existovať lepšie nastavenie pre vašu značku. Zopakujte
postup Automatické vyhľadanie. Postup Automatické vyhľadanie vyberie ďalšie
nastavenie pre vašu značku. Dávajte pozor, aby ste stlačili a uvoľnili tlačidlo OK,
akonáhle sa vaše zariadenie vypne.
Problemi & Rješenja - Automatsko traženje
Ugasili ste svoj uređaj ali i dalje njime ne možete upravljati? Ponovno ručno uključite
uređaj (ili pomoću originalnoga daljinskog upravljača) i ponovite Automatsko traženje,
pazeći da odmah pritisnete i pustite OK čim se vaš uređaj isključi.
Vaš UNIVERZALNI UPRAVLJAČ upravlja uređajem ali neke tipke ne rade? Možda
postoje bolje postavke za vašu marku. Molimo ponovite Automatsko traženje.
Automatsko traženje će odabrati sljedeću konfiguraciju za vašu marku. Pazite
da pritisnite i pustite OK čim se vaš uređaj ugasi.
Probleme şi soluţii - Căutare automată
Dispozitivul dumneavoastră a intrat în modul OPRIT, dar tot nu vă puteţi controla
dispozitivul? Puneţi dispozitivul din nou în modul PORNIT manual (sau cu ajutorul teleco-
menzii originale) şi repetaţi Căutarea automată, asigurându-vă totodată că apăsaţi, apoi
eliberaţi tasta OK în momentul în care dispozitivul dumneavoastră intră în modul OPRIT.
Telecomanda dumneavoastră MULTIFUNCŢIONALĂ controlează dispozitivul, dar
unele taste nu funcţionează corespunzător? Este posibil să existe o configurare mai
bună pentru marca dumneavoastră. Vă rugăm să repetaţi Căutarea automată. Căutarea
automată va selecta următoarea configuraţie pentru marca dumneavoastră. Asiguraţi-
vă apăsaţi şi apoi eliberaţi tasta OK în momentul în care dispozitivul dumneavoastră
intră în modul OPRIT.
1. Намерете кода за вашия апарат в списъка с кодове. Кодове са изброени
по вид на апарата и име на марката. Най-популярният код е първи в
списъка. Уверете се, че апаратът ви е включен (не е в режим на готовност
- стедбай).
2. Натиснете и задръжте бутона “setup” за 3 секунди. Светодиодът ще
премига 2 пъти.
3. Изберете бутона за вида на апарата (например TV), който искате да
управлявате.
4. Въведете първия 4-цифрен код, показан за вашата марка (напр. 0556 за
телевизор Bennett). Светодиодът ще премига 2 пъти.
5. Сега насочете дистанционното ONE FOR ALL към вашия апарат и натис-
нете бутона за включване (POWER). Ако вашият апарат се изключи, то дис-
танционното би трябвало да е готово да управлява апарата.
6. Ако вашият апарат НЕ ЩЕ ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ. Повторете инструкциите от
този раздел със следващия код, показан за вашата марка.
1. Pronađite kod za vaš uređaj na Popisu kodova. Kodovi su
sortirani po vrsti uređaja i imenu proizvođača. Najčešće korišteni kod je prvi
na popisu. Provjerite je li vaš uređaj uključen (ne na stanju
pripravnosti).
2. Pritisnite i držite "setup" 3 sekunde. LED će trepnuti dva puta.
3. Pritisnite tipku uređaja (npr. TV) za odabir uređaja kojim želite upravljati.
4. Unesite prvi 4-znamenkasti kod napisan za vašu marku (npr. 0556 za Bennett
TV) LED će trepnuti dva puta.
5. Usmjerite UNIVERZALNI DALJINSKI UPRAVLJAČ prema svom uređaju i pritisnite
POWER. Ako se uređaj ugasi, spreman je upravljati vašim uređajem.
6. Ako se vaš uređaj se NE GASI? Molimo ponovite upute Direktnog postavljanja
koda, koristeći sljedeći kod sa popisa kodova za vašu marku.
1. Vyhľadajte vaše zariadenie v časti Zoznam kódov. Kódy sú uvedené podľa
typu zariadenia a názvu značky. Najobľúbenejšie kódy sú uvedené ako prvé.
Uistite sa, že vaše zariadenie je zapnuté (a nie je v pohotovostnom režime).
2. Stlačte a podržte tlačidlo „setup“ (Nastavenie) po dobu 3 sekúnd. Svetelný in-
dikátor LED dvakrát zabliká.
3. Vyberte tlačidlo zariadenia (napr. TV) pre ten typ zariadenia, ktoré si želáte
ovládať.
4. Zadajte prvý 4-číselný kód uvedený pre vašu značku (napr. 0556 pre
značku Bennett TV). Svetelný indikátor LED dvakrát zabliká.
5. Teraz zamierte diaľkové ovládanie ONE FOR ALL na vaše zariadenie a
stlačte tlačidlo POWER. Ak sa vyše zariadenia vypne, ovládanie malo by
byť pripravené na prevádzku s týmto zariadením.
6. Čo ak sa vaše zariadenie sa NEVYPNE? Zopakujte pokyny postupu
Priame nastavenie kódu s ďalším kódom uvedeným pre vašu značku.
1. Găsiţi codul pentru dispozitivul dumneavoastră în Lista de coduri.
Codurile sunt menţionate în listă în funcţie de tipul de dispozitiv şi numele mărcii.
Cel mai popular cod este primul în listă. Asiguraţi-vă că dispozitivul dumneavoastră este
pornit (nu este în modul stand-by).
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta „configurare” timp de 3 secunde. Led-ul va lumina intermit-
ent de două ori.
3. Asiguraţi-vă că dispozitivul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by).
4. Introduceţi primul cod format din 4 cifre din listă aferent mărcii dumneavoastră (de exem-
plu, 0556 pentru un televizor Bennett). Led-ul va lumina intermitent de două ori.
5. Acum, îndreptaţi telecomanda MULTIFUNCŢIONALĂ spre dispozitiv şi apăsați POWER.
Dacă dispozitivul dumneavoastră intră în modul OPRIT, telecomanda va fi pregătită să
controleze dispozitivul dumneavoastră.
6. Dispozitivul dumneavoastră NU intră în modul OPRIT? rugăm să repetaţi instrucţiunile din
secţiunea Setare directă a codului cu următorul cod din listă aferent mărcii dumneavoastră.
1. Уверете се, че апаратът е включен (не е в режим на готовност - стедбай).
2. Натиснете и задръжте бутона “setup” за 3 секунди. Светодиодът ще премига 2 пъти.
3. Изберете бутона за вида на апарата, който искате да управлявате (например TV).
4. Натиснете и отпуснете бутона OK
5. Насочете дистанционното към вашия апарат. Сега дистанционното ще изпраща
различен сигнал за ИЗКЛЮЧВАНЕ (автоматично на всеки 3
секунди), като премине през всички марки, съхранени в паметта. Натиснете и
отпуснете бутона OK веднага щом вашият апарат се ИЗКЛЮЧИ. Готови сте!
Подравнете двете дистанционни и по височина
Aliniaţi ambele telecomenzi la aceeaşi înălţime
Zrovnajte obe diaľkové ovládania taktiež výškovo
Izravnajte oba daljinska i po visini
после: Натиснете бутона”I/II” .
apoi; Apăsaţi tasta „I/II”.
potom stlačte tlačidlo „I/II“.
zatim; Pritisnite "I/II” tipku.
Първо: Натиснете "червения" бутон. Светодиодът ще премигне бързо!
La început; Apăsaţi tasta „roşie”. Led-ul va lumina intermitent rapid!
Najskôr stlačte „červené“ tlačilo. Svetelný indikátor sa rýchlo rozbliká!
Prvo; Pritisnite ”crvenu” tipku. LED će brzo treptati!
= Control
= Control
= Control
TV
PVR
DVD
= Control
= Control
+
+
PVR
DVD
TV
TV
“watch tv”
“watch movie”
= POWER
= “watch tv” - see CombiControl
(3 sec.) = “Setup” mode
= “watch movie - see CombiControl
(3 sec.) = “Copy” mode
= PREVIOUS PROGRAM
= FAST FORWARD
= SKIP FORWARD
= REWIND
= SKIP BACK
= TEXT OFF (TV mode)
Easy_Robust_3_DK_N_S_SF_RDN-1100712_Opmaak 1 17-07-12 11:48 Pagina 13
URC-6430
English
Direct Code Set
Deutsch
Direkte Codeeinrichtung
Español
Configuración por código directo
Français
Configuration par code
Italiano
Configurazione diretta del codice
Portugu
ê
s
Configuração de Código Directo
Nederlands
Directe code instelling
Polski
Konfiguracja za pomocą kodu
Český
Přímé nastavení kódů
Magyar
Změna přiřazení režimu
Hrvatski
Izravno postavljanje šifre
Slovensk
ý
Nastavenie priameho kódu
Dansk
Direkte kodeopsætning
Norsk
Direkte kodekonfigurasjon
Svenska
Ställ in direktkod
Suomi
Määritys koodeilla
Ελληνική
Απευθείας ρύθμιση κωδικού
Русский
Прямая настройка кода
Türkçe
Doğrudan Kod Ayarlama
Română
Configurarea directă a codului
Български
Директна настройка на код
Code List
URC-6430_CODELIST_Easy_Bobust_URC-7960 11-07-12 09:31 Pagina 1
1212
SAT
SAT
Nikko 0713 0723 0200
Nilox 2278
Noda Electronic 1704 0885 1705
Nokia 1114 1723 1023 1223 0723 0853
0573 0455
Noos 0853
Nordmende 1611 0455
Nova 0879 1959 1960 2059 2060 2475
NPG 2289 1631 2531
NTV Plus 1692
Numericable 2466 0853
Nu-Tec 2477
Octagon 2352 2555 2928
OctalTV 1429
Oggle 1705
OKI 1567 1658
Olin 2289
Omni 1993
Onn 1284 2034 1839
Openbox 2928 1956 2579
Opensat 1956
Opentel 1232 1412
Optex 1777 1232 1993 1283 0114 0713
1611 1626 1413
OptiboX 2579
Opticum 2597 2957 2273 3191 2797
Optus 0879 0853 1356
Orbis 1334 1412 1232
Orbitech 1195 1099 1100 1197 0200 0157
0114 1351
Orton 2273
P/Sat 1232
Pace 0842 1175 1682 1693 1717 2097
2475 2593 2657 2754 1356 1423
2160 2211 2432 1848 0847 1662
2467 0455 1323 2059 2060 2466
0241 0200 0853
Pacific 1284
Packard Bell 1111
Palcom 0299 1611 1161 0587 1409 1331
Palladium 0396
Palsat 0157
Panasat 0879
Panasonic 0847 1304 0455
Panda 0455 0607 0173
Patriot 0132
peeKTON 1658 1993 2418 3012
Philips 0099 0842 2107 2176 2593 2634
1114 1499 2211 0853 0133 0200
1672 1743 0455 0173 1429 2466
2561
Phoenix 1273 2418 1658 1956
Phonotrend 1200
Pino 1334
Pioneer 0329 0853 1308
Planet 0396
Platinum 1331
PMB 1611 0713
Polytron 0396
Portugal Telecom 2466
Power Sky 1279
Preisner 0132 0396 1101 1113 1366
Premiere 1114 1915 0723 1176 1195 1100
2443 1675 1788 0249 1111 0658
1717 2176 2444 1499
Premium 1736
Primacom 1111
Pro Basic 2205 0853 2531
ProLine 1284 1659
Promax 0455
Quadral 1323
Quelle 0607 0299
Radiola 0200
Radix 0396 1113 1317
Rank Arena 2718
RCA 1291
Rebox 1214 2579 2928
Redline 1331
Regal 1251
RFT 0200
RiksTV 2367 1692 2429
Rimax 2938
Roadstar 0713 0853
Rollmaster 1413
Rover 0713
Rownsonic 1567
SAB 1251 1956 1300 1631
Saba 2205 0885 0607
Sabre 0455
Sagem 1114 1690 2107 2553 2564 1692
1004 1691 0820 2429
Sagemcom 1692 2429
Saivod 2418
Salora 1232
Samsung 1243 1700 1916 2176 2467 1570
1662 1693 1458 1206 0853 0253
1175 3063
Sansui 1545 1251
Sanyo 1626
Sat Control 1300
Sat Industrie 1611
Sat Team 0713
SAT+ 1409
SatCatcher 1956
Satcom 0607
Satec 0713
Satlink 2273 1567
Satplus 0157 1100
SatyCon 1631
Schaub Lorenz 1214 2034 2418
Schneider 1251 2842 0157 1206
Schwaiger 2797 2533 1474 1334 1658 1412
1317 1631 0157 0607 2458 0740
0885 2476 1111 1429 1672 2308
0132 0587 1075 1331 2932 2813
SCS 0299
Sedea
Electronique 0132 1283 1626 1279 0114
Seeltech 1993
Seemann 0396
SEG 1251 1626 0114 1075 1993 1659
1284 2034
Septimo 0885
Serino 0610
Servimat 1611
ServiSat 1251 0713
Set-One 2757 2858 3240 2728
Shark 1631
Sharp 1935 2034
Sherwood 1611 1409
Shinelco 2938 2278 2738
SHOI 2938
Siemens 0173 1626 1657 2737 1334 1429
1588 2418 1672
Sigmatek 2139 2418 2813 2738
SignalMAX 1956
Silva 0299
Silva Schneider 0740
SilverCrest 2026 2101 2308 2458 2251
Simz 2102 2241
Skantin 0713
Skardin 0587
SKR 0713
SKT 0132
Sky 2754 0856 1175 1693 0847 1662
Sky Deutschland 2754 1114 1915 0723 1197 1176
1195 1100 2443 1675 1788 1499
1111 2444 0249 0658 1717 2176
0099 1159 1351 2561
Sky Italia 1693 1848 2467
Sky New Zealand 2211 0856
Sky XL 1412 1251
SKY+ 1175 1662
SkyGate 2555
Skylink 2957
Skymaster 1409 1611 0713 0157 1200 1075
0587 1334 1157 1567 2205 2203
1545 2409 2728 2932 3405 2241
Skymax 0200 1413
Skypex 0299 0740
skyplus 2026 1232 1334 1175 1412 1658
0740 2251 0339
SkySat 0157 0713 0114 0607
Skyvision 2251 2797
Skyway 2928
SL 2026 1474 0132 0339 0740 1672
SM Electronic 0157 0713 1200 1075 0587
Smart 1273 0132 1631 0299 1101 0396
1113 1232 0713 1157 1413 2268
2289 2285 1474 3095
SmartVision 1658
Sogecable 0842
Sogo 2139 2842
Soniq 1567 1846
Sony 0847 1558 0639 0853 0455 3202
SOVOS 1974
URC-6430_CODELIST_Easy_Bobust_URC-7960 11-07-12 09:31 Pagina 12
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41

Curtis 11-6430-1210-044 Manualul proprietarului

Categorie
Telecomenzi
Tip
Manualul proprietarului