Rowenta AIR FORCE 360 RH9051 Manualul proprietarului

Categorie
Aspiratoare
Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

NC00154132/07
VERSATILES CORDLESS HANDSTICKS
FR
EN
DE
NL
ES
PT
IT
TR
CS
SK
ET
LT
LV
BG
RO
SL
HR
BS
SR
p.2
p.6
p.10
p.14
p.18
p.22
p.26
p.30
p.34
p.38
p.42
p.46
p.50
p.54
p.58
p.62
p.66
p.70
p.74
p.78
p.82
p.88
p.89
Consignes de sécurité
Safety instructions
Sicherheitshinweise
Veiligheidsvoorschriften
Advertencias de seguridad
Instruções de segurança
Istruzioni di sicurezza
Güvenlik talimatları
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostné pokyny
Ohutuseeskirjad
Saugos patarimai
Drošības norādījumi
Инструкции за безопасност
Instrucţiuni de siguranţă
Varnostni nasveti
Sigurnosne upute
Sigurnosne upute
Bezbednosna Uputstva
Інструкції з техніки безпеки
Biztonsági utasítások
   
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
UK
HU
AR
EL
58
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Pentru siguranţa dumneavoastră, acest aparat este conform cu normele şi reglementările aplicabile.
Acest aparat este rezervat exclusiv pentru uz casnic. Citiţi cu
atenţie instrucţiunile de siguranţă. Producătorul este scutit de orice
responsabilitate în cazul unei utilizări necorespunzătoare sau neconforme
cu instrucţiunile de utilizare.
Citiți cu atenție măsurile de siguranță. O utilizare greșită sau neconformă
cu modul de utilizare scutește producătorul de orice responsabilitate.
Aspiratorul dumneavoastră este un aparat electric: acesta trebuie utilizat
doar în condiţii normale de folosire.
Nu utilizaţi aparatul dacă a căzut şi prezin deteriorări vizibile sau
anomalii de funcţionare. În acest caz, nu desfaceţi aparatul, ci trimiteţi-l
la la cel mai apropiat centru de service, deoarece toate reparaţiile trebuie
efectuate cu instrumente speciale, pentru a evita orice pericol.
Reparaţiile trebuie efectuate doar de specialişti cu piese de schimb
originale: repararea aparatului de unul singur poate constitui un pericol
pentru utilizator. Utilizaţi doar accesorii originale care beneciază de
garanţie (ltre, baterii...).
Warning: [Use only with – designation – charger]
AVERTISMENT: Pentru reîncărcarea acumulatorului, utilizaţi doar unitatea
de alimentare detaşabilă (încărcătorul) furnizată odată cu aparatul
(paginile 93/95).
Acumulatorul trebui scos din aparat înainte de casare.
Aparatul trebui e deconectat de la priză în momentul în care se
scoate acumulatorul.
Acumulatorul trebuie să e casat în condiții de siguranță.
În cazul în care cablul încărcătorului este deteriorat sau nu funcţionează:
nu utilizați un alt încărcător de modelul furnizat de producător şi contactaţi
Serviciul pentru consumatori sau adresaţi-vă celui mai apropiat centru de
service autorizat [utilizarea unui încărcător universal anulează garanţia].
Nu trageţi niciodată de cablul electric pentru a scoate din priză
încărcătorul.
Opriţi întotdeauna aparatul înainte de ecare întreţinere sau curăţare.
Țineți la distanță părul, îmbrăcămintea largă, degetele și orice altă parte
a corpului de fantele și de piesele mobile ale aparatului, în special de peria
rotativă. Nu îndreptați furtunul, tubul sau accesoriile înspre ochi sau urechi
și nu apropiați tubul de gură.
Întotdeauna opriți aparatul înainte de a conecta sau de a deconecta
peria motorizată.
Nu atingeţi părţile rotativeînainte de aopri şi de a scoate din priză aspiratorul.
59
Nu aspiraţi suprafeţe umede, apă sau lichide, indiferent de natura
acestora, substanţe calde, substanţe ultrane (ipsos, ciment, cenuşă...),
cioburi mari şi ascuţite (din sticlă), produse nocive (solvenţi, agenţi
decapanţi...), produse agresive (acizi, agenţi de curăţare...), inamabile şi
explozive (pe bază de benzină sau de alcool).
Nu introduceţi niciodată aparatul în apă, nu stropiţi cu apă aparatul şi
nu-l depozitați în aer liber.
Pentru pornirea, încărcarea, curățarea și întreținerea produsului,
consultați ghidul de utilizare.
Pentru ţările care fac obiectul reglementărilor europene (Marcajul
) :
Acest aparat poate utilizat de copii cu vârsta minimă de 8 ani şi
de persoane lipsite de experiență și cunoștințe sau cu capacităţi zice,
senzoriale sau mentale reduse, dacă acestea instruite în ceea ce priveşte
utilizarea în condiţii de siguranţă a aparatului şi cunosc riscurile implicate.
Copiilor nu le este permis se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie
efectueze operațiuni de curățare și întreținere fără e supravegheați.
Nu lăsaţi aparatul şi încărcătorul la îndemâna copiilor cu vârste mai mici
de 8 ani.
Pentru celelalte ţări, care nu fac obiectul reglementărilor europene :
Acest
aparat nu a fost conceput pentru a  utilizat de persoane (inclusiv copii)
care au capacităţi zice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane
fără experiență sau cunoștințe, cu excepţia cazului în care acestea
beneciază de supraveghere sau de instrucţiuni prealabile referitoare
la utilizarea aparatului din partea unei persoane care răspunde de
siguranţa lor. Este recomandată supravegherea copiilor pentru a
asigura că aceştia nu se joacă cu aparatul.
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Vericaţi ca tensiunea (voltajul) indicată pe plăcuţa cu date tehnice a încărcătorului aspiratorului
corespundă cu cea a instalaţiei dumneavoastră electrice. Orice eroare de conectare la sursa de energie electrică
poate cauza o deteriorare ireversibilă a produsului şi anulează garanţia.
Se recomandă încărcarea aspiratorului după ecare utilizare, pentru a-l avea oricând la dispoziţie cu
acumulatorul complet încărcat; astfel veţi benecia la maxim de funcţiile sale de curăţare performante şi
autonome.
În cazul unei absenţe prelungite (vacanță etc.), este de preferat ca încărcătorul e scos din priză. În acest
caz, poate avea loc o diminuare a autonomiei din cauza autodescărcării.
Nu folosiți produsul pe suprafețe care pot bloca sau defecta oriciul de aspirare.
În funcție de model :
Nu treceţi peria electrică peste covoare cu re lungi, din păr de animale sau peste franjuri.
Puteți seta nivelul „Min” pentru aspirarea covoarelor şi mochetelor cu ţesătură groasă sau delicată şi a
suprafeţelor fragile. Observaţie: vericaţi periodic ca rotiţele duzei de aspirare să e curate.
Puteți seta nivelul „TURBO/BOOSTpentru o aspirare optimă a tuturor tipurilor de pardoseli, depinzând de
urmele de murdărie. Observaţie: în cazul în care aparatul are o aderenţă prea mare la suprafaţă, mutați butonul
în poziţia „Min”.
Nu porniţi aspiratorul fără ltrul de protecţie a motorului.
Nu spălaţi elementele componente ale rezervorului de praf sau ltrul de protecţie a motorului în maşina de
spălat vase.
RO
60
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ PENTRU ACUMULATOR
Acest aparat conţine acumulatori (hibrid nichel-metal sau litiu-ion) la care, din motive de siguranţă, nu au acces
decât specialiştii. Când acumulatorul nu mai rămâne încărcat, blocul de acumulatori (hibrid nichel-metal sau litiu-ion)
trebuie îndepărtat. Pentru a înlocui acumulatorii, adresaţi-vă celui mai apropiat centru de service autorizat.
Acumulatorii trebuie manipulaţi cu grijă. Nu introduceţi acumulatorii în gură. Trebuie aveţi grijă nu creaţi
scurtcircuite în acumulatori prin introducerea de obiecte metalice la extremităţile acestora. În cazul producerii unui
scurtcircuit, există riscul ca temperatura acumulatorilor crească periculos de mult, fapt care poate cauza arsuri
grave sau poate provoca chiar un incendiu. Dacă acumulatorii prezintă scurgeri, evitați atingeți cu mâinile
zonele sensibile ale corpului. Spălaţi-vă pe mâini şi clătiţi-vă ochii cu apă curată. Dacă starea de disconfort persistă,
adresaţi-vă medicului dumneavoastră.
ATENȚIE Bateria utilizată în acest aparat poate prezenta un risc de incendiu sau de arsură chimică dacă este
utilizată greșit. Aceasta nu trebuie demontată, scurtcircuitată, depozitată la temperaturi < 0°C și > 45°C. Nu o
demontați și nu o aruncați în foc. Nu o lăsați la îndemâna copiilor.
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
În conformitate cu reglementările în vigoare, orice aparat scos din uz trebuie predat la un centru de service autorizat
care se va ocupa de casarea acestuia.
Să contribuim la protecţia mediului înconjurător!
Aparatul dumneavoastră conţine numeroase materiale valoricabile sau reciclabile.
Predaţi-l la un punct de colectare a deşeurilor pentru a  procesat în mod corespunzător.
ÎNTÂMPINAȚI PROBLEME CU APARATUL DUMNEAVOASTRA?
• În funcție de model :
PROBLEME CAUZE POSIBILE SOLUȚII
Încărcătorul se încălzeşte.
Acesta este un fenomen cât se poate
de normal. Aspiratorul poate să rămână
conectat la încărcător în permanenţă fără
să existe niciun risc.
Încărcătorul este conectat, însă aparatul
dumneavoastră nu se încarcă.
Încărcătorul nu este conectat în mod
corespunzător la aparat sau este defect.
Vericaţi ca încărcătorul să e conectat
în mod corespunzător sau adresaţi-vă
unui centru de service autorizat pentru a
schimba încărcătorul.
Aparatul dumneavoastră se opreşte în
timpul funcţionării şi martorul (martorii)
luminos (luminoşi) luminează intermitent
foarte rapid.
Aparatul dumneavoastră este
supraîncălzit.
Opriţi aparatul şi lăsaţi-l să se răcească
timp de cel puţin 1 oră.
Aparatul s-a oprit după ce martorul
luminos de încărcare a luminat
intermitent.
Aparatul este descărcat. Reîncărcaţi aspiratorul.
61
Peria electrică nu funcţionează în mod
corespunzător sau produce un zgomot
anormal.
Peria rotativă sau furtunul este înfundat. Opriţi aspiratorul şi curăţaţi-le.
Peria este uzată.
Adresaţi-vă unui centru de service
autorizat pentru a schimba peria.
Cureaua este uzată.
Adresaţi-vă unui centru de service
autorizat pentru a schimba cureaua.
Peria electrică se opreşte în timpul
aspirării.
Siguranţa termică a fost activată.
Opriţi aspiratorul.Vericaţi ca niciun
element să nu incomodeze rotirea periei;
în acest caz, îndepărtaţi elementul blocant
şi curăţaţi peria electrică, apoi reporniţi
aspiratorul.
Aspiratorul dumneavoastră nu aspiră în
mod corespunzător, produce zgomot,
şuieră.
Tubul sau furtunul este parţial înfundat. Curăţaţi-le.
Rezervorul de praf este plin. Goliţi-l şi curăţaţi-l.
Rezervorul de praf este poziţionat incorect. Poziţionaţi-l corect.
Capul de aspirare este ancrasat. Demontaţi peria electrică şi curăţaţi-o.
Filtrul de spumă pentru protecţia
motorului este prăfuit.
Curăţaţi-l.
La încărcarea aspiratorului, martorul
(martorii) luminos (luminoşi) luminează
intermitent şi foarte rapid.
Încărcătorul nu este cel corespunzător sau
este defect.
Adresaţi-vă unui centru de service
autorizat pentru a schimba încărcătorul.
Vă rugăm să păstraţi instrucțiunile de utilizare pentru consultări viitoare.
RO
94
CHARGERS
Commercial
reference
Country
Reference
RH654x / MS654x /
TY654x / CA654x
Korea RS-RH5861
Europe RS-RH5862
UK / Hong-Kong / UAE / Singapore RS-RH5863
MS657x France FS-9100028844
BATTERIES
Commercial
reference
Voltage
Reference
RH654x / MS654x /
TY654x / CA654x
14,4V Li-Ion RS-RH5864
MS657x 21,6V Li-ion FS-9100028994
BATTERIES
Commercial
reference
Voltage
Reference
RH722X 22.2V Li-Ion
RS-2230001450
RS-2230002093
MS722X 22.2V Li-Ion
RS-2230001523
RS-2230002093
TY722X / TY723X 22.2V Li-Ion
RS-2230001526
RS-2230002093
RH723X 22.2V Li-Ion
RS-2230001466
RS-2230001525
RS-2230002093
MS723X 22.2V Li-Ion
RS-2230001524
RS-2230002093
TY723X 22.2V Li-Ion
RS-2230001527
RS-2230002114
RS-2230002093
RH692X / MS692X / TY692X
RH693X / MS693X / TY693X
RH697X / MS697X / TY697X
22.2V Li-Ion FS-9100039576
1 / 1

Rowenta AIR FORCE 360 RH9051 Manualul proprietarului

Categorie
Aspiratoare
Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru