Beurer GS 10 black Manualul proprietarului

Categorie
Scări personale
Tip
Manualul proprietarului
DE Glaswaage
Gebrauchsanweisung
EN Glass bathroom scale
Instruction for use
FR Pèse-personne en verre
Mode d´emploi
ES Báscula de vidrio
Manual de instrucciones
IT Bilancia in vetro
Instruzioni per l´uso
TR Cam terazi
Kullanım kılavuzu
RU Стеклянные весы
Инструкция по применению
PL Waga szklana
Instrukcja obsługi
NL Weegschaal met glazen weegplateau
Gebruiksanwijzing
PT Balança de vidro
Instruções de utilização
EL Γυάλινη ζυγαριά
Oδηγίες χρήσης
DA Glasvægt
Betjeningsvejledning
SV Glasvåg
Bruksanvisning
NO Glassvekt
Bruksveiledning
FI Lasivaaka
Käyttöohje
CS Skleněná váha
Návod k použiti
SL Steklena tehtnica
Navodila za uporabo
HU Üvegmérleg
Használati utasítás
RO Cântar de sticlă
Instrucţiuni de utilizare
SK Sklenená váha
Návod na použitie
AR
GS 10 Black
2
1. Inbetriebnahme
EN Getting started
FR Mise en service
ES Puesta en marcha
IT Messa in funzione
TR İlk çalıştırma
RU Ввод в эксплуатацию
PL Uruchomienie
NL Ingebruikname
PT Colocação em
funcionamento
EL Έναρξη λειτουργίας
DA Ibrugtagning
SV Börja använda vågen
NO Bruk
FI Käyttöönotto
CS Uvedení do provozu
SL Vklop
HU Üzembe helyezés
RO Punerea în funcţiune
SK Uvedenie do
prevádzky
AR
D Batterie einlegen oder
Isolierschutzstreifen
entfernen.
EN Insert batteries or re
-
move insulating strip.
FR Insérez les piles ou
retirez la bande de
protection isolante.
ES Colocar las pilas o
quitar las tiras de pro
-
tección de aislamien-
to.
IT Inserire le batterie o
rimuovere la linguetta
di protezione.
TR Pili takın veya izole
koruma bandını çıkar
-
tın.
RU Вставьте батарейку
или удалите защит
-
ную изоляционную
полоску.
PL Włożyć baterię lub
usunąć ochronny
pasek izolacyjny.
NL Plaats de batterij of
verwijder de isolatie
-
band.
PT Colocar a pilha ou
retirar a fita de isola
-
mento.
EL Τοποθετήστε τη πα-
ταρία ή αφαιρέστε την
προστατευτική ταινία
όνωσης.
DA Indsæt batteri eller
fjern isoleringsstrim
-
mel.
SV Lägg in batteriet eller
ta bort skyddsrem
-
sorna.
NO Sett inn batteri eller
fjern isoleringsstri
-
pene.
FI Aseta paristo
paikalleen ja poista
eristyssuojanauha.
CS Vložte baterii nebo
odstraňte izolační
proužek.
SL Vstavite baterijo ali
odstranite izolirni
zaščitni trak.
HU Helyezze be az ele
-
met, vagy távolítsa el
a szigetelőcsíkot.
RO Introducerea bateriilor
sau scoaterea benzi
-
lor de protecţie pentru
izolare.
SK Vložte batérie alebo
odstráňte izolačnú
pásku.
AR
DE Waage auf einen ebe-
nen und festen Boden
stellen.
EN Place the scale on a
secure, flat surface.
FR Posez la balance sur
un sol plat et dur.
ES Colocar la báscula
sobre un suelo plano
y estable.
IT Posizionare la bilancia
su un fondo piano e
solido.
TR Teraziyi düz ve
sağlam bir yüzey
üzerine koyun.
RU Установить весы
на прочную ровную
поверхность.
PL Ustaw wagę na
twardym i płaskim
podłożu.
NL Plaats de weegschaal
op een vlakke en
vaste ondergrond.
PT Colocar a balança
sobre piso nivelado e
firme.
EL Τοποθετήστε τη
ζυγαριά σε ια
επίπεδη και σταθερή
επιφάνεια.
DA Stil vægten på et
jævnt, fast gulv.
SV Placera vågen på ett
jämnt och fast under
-
lag.
NO Plasser vekten på et
jevnt og fast underlag.
FI Aseta vaaka tasaiselle
ja tukevalle alustalle.
CS Postavte váhu na pev
-
ný a rovný podklad.
SL Tehtnico postavite na
čvrsto podlago oz. tla.
HU Állítsa a mérleget
szilárd, vízszintes
felületre.
RO Aşezaţi cântarul pe o
podea fixă netedă.
SK Postavte váhu
na rovný a pevný
podklad.
AR
DE Waage ist umschalt-
bar.
EN Scales can be
switched to alterna
-
tive units of measure-
ment.
FR La balance est
réglable.
ES La báscula es conmu
-
table.
IT La bilancia è commu
-
tabile.
TR Terazi modu
değiştirilebilir.
NL De weegschaal is
omschakelbaar.
RU Весы
переключаются.
PL Istnieje możliwość
zmiany jednostek
wagi.
DA Vægten kan omstilles.
PT A balança é comutá
-
vel.
EL Η ζυγαριά πορεί να
τεθεί σε λειτουργία.
SV Vågen går att ställa
om.
NO Vekten kan stilles om.
FI Mittayksikön voi
valita.
CS Váhu lze přepínat.
SL Tehtnico je moč
preklapljati.
HU A mérleg bekapcsol
-
ható.
RO Cântarul prezintă
posibilitatea de comu
-
tare între trepte.
SK Váha je prepínateľná.
AR
UNIT
UNIT
KG LB: ST
d = 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb
1 x CR2032
3
2. Wiegen
EN Weighing
FR Pesée
ES Pesado
IT Pesatura
TR Tartma
RU Взвешивание
PL Ważenie
NL Wegen
PT Pesar
EL Ζύγιση
DA Vejning
SV Vägning
NO Foreta veiing
FI Punnitus
CS Vážení
SL Tehtanje
HU Mérés
RO Cântărire
SK Váženie
AR
DE Waage betreten.
EN Step onto the scale.
FR Montez sur le pèse-
personne.
ES Súbase a la báscula.
IT Salire sulla bilancia.
TR Teraziye çıkın.
RU Встать на весы.
PL Wejdź na wagę.
NL Stap op de
weegschaal.
PT Subir para a balança.
EL Ανεβείτε στη ζυγαριά.
DA Træd op på vægten.
SV Ställ dig på vågen.
NO Gå opp på vekten.
FI Astu vaa’alle.
CS Stoupněte si na váhu.
SL Stopite na tehtnico.
HU Álljon rá a mérlegre.
RO Aşezaţi-vă pe cântar.
SK Postavte sa na váhu.
AR
Quickstart
DE Stehen Sie während
des Messvorgangs
still!
EN Stand still whilst
being weighed!
FR Ne bougez pas pen
-
dant la mesure!
ES ¡Durante el proceso
de medición perma
-
nezca quieto!
IT Restare fermi durante
il processo di pesatu
-
ra!
TR Tartma esnasında
hareketsiz durun!
RU Во время взвеши
-
вания стойте непод-
вижно!
PL Podczas ważenia na
-
leży stać bez ruchu!
NL Sta stil tijdens het
wegen.
PT Não se mexa durante
o processa de pesa
-
gem!
EL Σταθείτε ακίνητος
κατά τη διαδικασία
έτρησης!
DA Stå stille under vej
-
ningen!
SV Stå stilla under mät
-
ningen!
NO Stå stille mens veiin
-
gen pågår!
FI Seiso punnituksen
aikana liikkumatta.
CS Během vážení stůjte
tiše!
SL Med tehtanjem stojte
mirno!
HU A mérés idején álljon
nyugodtan!
RO În timpul procesului
de măsurare staţi
nemişcat(ă)!
SK Počas merania stojte
pokojne!
AR
.
Auto o!
~10 sec
1 sec
0.0
Auto o!
~ 10 sec
DE Hinweis: Bei Erst-
benutzung und
Standort wechsel.
EN Note: for first use and
relocation.
FR Remarque : Première
utilisation et change
-
ment de place.
ES Indicación: para
usarla por primera
vez o cambiarla de
sitio.
IT Avvertenza: al primo
utilizzo e in caso di
spostamento
NL Aanwijzing: Voor
het eerste gebruik of
verplaatsing.
PT Nota: Para a primeira
utilização e mudança
do local de utilização.
TR Not: İlk kullanımda
veya yer değişikliğin
-
de.
EL Υπόδειξη: Κατά την
πρώτη χρήση και τη
ετακίνηση.
DA Bemærk: Ved første
ibrugtagning og
ændring af vægtens
placering.
SV Anvisning: Vid första
användningen och vid
platsbyte.
NO Merk: Ved første
-
gangsbruk og ved
flytting av vekten.
FI Neuvo: Ensimmäi
-
sellä käyttökerralla ja
vaa’an siirron jälkeen.
RU Примечание:
При первом
использовании
и изменении
положения весов.
PL Wskazówka: przy
pierwszym użyciu i po
przestawieniu w inne
miejsce.
CS Upozornění: Vpřípa
-
dě prvního použití a
změny místa.
SL Napotek: Pri prvi
uporabi in menjavi
mesta postavitve.
HU Megjegyzés: első
használat / helyvál
-
toztatás esetén.
RO Indicaţie: La prima
utilizare şi schimbarea
locaţiei.
SK Upozornenie: Pri
prvom používaní a
zmene polohy.
AR
18
Védje az elemeket a túlzott hőtől.
Robbanásveszély! Ne dobja az elemeket tűzbe.
Az elemeket nem szabad utántölteni, vagy rövidre zárni.
Ha hosszabb időn keresztül nem használja a
készüléket, vegye ki az elemeket az elemtartóból.
Csak ugyanazt vagy egyenértékű elemtípust
használjon.
Az elemeket mindig egyidejűleg cserélje ki.
Ne használjon akkumulátorokat!
Az elemeket nem szabad szétszedni, kinyitni vagy
feldarabolni.
Az elhasznált, teljesen lemerült elemeket a külön
megjelölt gyűjtőtartályokba helyezve, gyűjtőhelyeken
vagy az elektromos boltokba leadva ártalmatlanítsa.
Az elemek ártalmatlanítására törvény kötelezi.
A káros anyagot tartalmazó elemeken
a következő jelölések szerepelnek:
Pb = az elem ólmot tartalmaz,
Cd = az elem kadmiumot tartalmaz,
Hg = az elem higanyt tartalmaz.
A környezet védelme érdekében a
készüléket az élettartama után nem szabad a
háztartási hulladékok közé dobni. Az
ártalmatlanítást az Ön országának megfelelő
gyűjtőhelyein kell elvégezni. A készüléket az Európai
Uniónak az elhasználódott elektromos és
elektronikus készülékekre vonatkozó – WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint
ártalmatlanítsa. Esetleges további kérdéseivel forduljon a
hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.
A csomagolást környezettudatosan
ártalmatlanítsa.
Garancia/szerviz
Szavatosság tekintetében forduljon kereskedőjéhez
vagy helyi képviseletéhez (lásd a „Service
international” listát).
A készülék visszaküldése esetén csatoljon egy másolatot
a vásárlást igazoló nyugtáról, és a hiba rövid leírását.
A következő garanciális feltételek érvényesek:
1. A BEURER termékekre vonatkozó jótállási időtartam
5 év, vagy – amennyiben hosszabb – a mindenkori
helyi szavatossági időtartam a vásárlás napjától
kezdődően.
Szavatossági igény esetén a vásárlás dátumát
nyugta vagy számla útján kell igazolni.
2. Javítások esetén (a készülék egészére vagy annak
részeire vonatkozóan) a jótállási időtartam nem
hosszabbodik meg.
3. A jótállás nem vonatkozik a következőkből eredő
károkra:
a. szakszerűtlen kezelés, pl. a használati utasítás
figyelmen kívül hagyása.
b. az ügyfél vagy nem jogosult személy által
végrehajtott javítások vagy módosítások.
c. a gyártótól az ügyfél felé vagy az ügyféltől
a Servicecenterig történő szállítás során
bekövetkező károk.
d. A jótállás nem vonatkozik tartozékokra, amelyek
tartós használatnak vannak kitéve (mandzsetták,
elemek stb.).
4. A készülék meghibásodásából eredő károkért való
felelősség akkor is kizárt, ha maga a jótállási igény
helytálló.
Tévedések és változtatások joga fenntartva
RO Indicaţii generale
Sarcina admisă a cântarului este de maxim 180 kg
(396lb / 28 st), divizare 100g (0,2lb / 1lb).
Curăţarea: Cântarul poate fi curăţat cu o cârpă ume
-
zită, pe care se poate aplica după caz puţină soluţie
de curăţare. Nu scufundaţi niciodată cântarul în apă.
Nu spălaţi niciodată cântarul sub jet de apă.
Feriţi cântarul de șocuri, umiditate, praf, substanţe
chimice, fluctuaţii puternice de temperatură, câmpuri
electromagnetice și surse de căldură prea apropiate.
Nu vă urcaţi niciodată pe cântar pe marginea exteri
-
oară a cântarului: Pericol de cădere!
Nu lăsaţi materialul de ambalare la îndemâna copiilor!
Aparatul este indicat pentru uz propriu și nu pentru
uz medical sau comercial!
În cazul în care aveţi întrebări cu privire la utilizarea
aparatelor noastre, vă rugăm să vă adresaţi comerci
-
antului sau serviciului pentru clienţi.
Înainte de a înainta o reclamaţie, verificaţi funcţiona
-
rea bateriilor și înlocuiţi-le dacă este nevoie.
Reparaţiile trebuie efectuate doar de personalul ser
-
viciului pentru clienţi sau de comercianţii autorizaţi.
Când lichidul din celula bateriei intră în contact cu
pielea sau ochii, clătiţi locurile afectate cu apă și
căutaţi ajutor de specialitate.
Pericol de înghiţire! Copiii pot înghiţi bateriile și
se pot asfixia. De aceea, nu păstraţi bateriile la înde
-
mâna copiilor!
Respectaţi marcajele de polaritate Plus (+) și Minus (-).
Dacă bateria s-a scurs, puneţi-vă mănuși de pro-
tecţie și curăţaţi compartimentul pentru baterii cu o
cârpă uscată.
Protejaţi bateriile de căldura excesivă.
Pericol de explozie! Nu aruncaţi nicio baterie în
foc.
Bateriile nu trebuie să fie încărcate sau scurtcircuitate.
În cazul în care aparatul nu este utilizat o perioadă
îndelungată, scoateţi bateriile din compartimentul
pentru baterii.
Utilizaţi numai același tip de baterie sau un tip de
baterie cu aceeași valoare.
Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile simultan.
Nu utilizaţi acumulatoare!
Nu dezasamblaţi, deschideţi sau rupeţi bateriile.
Bateriile uzate, complet goale trebuie eliminate în
recipientele de colectare special marcate, la firmele
specializate sau la comerciantul de electrice. Aveţi
obligaţia legală să eliminaţi bateriile ca deșeu.
Bateriile care conţin substanţe
toxice prezintă aceste simboluri:
PB = bateria conţine plumb,
Cd = bateria conţine cadmiu,
Hg = bateria conţine mercur.
În vederea protejării mediului înconjură
-
tor, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul
menajer la finalul duratei de viaţă. Eliminarea
20
PAP
19
se poate realiza prin intermediul centrelor de colec-
tare corespunzătoare din ţara dumneavoastră. Elimi-
naţi aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment) privind
aparatele electrice și electronice vechi. Pentru între-
bări suplimentare, adresaţi-vă autorităţii locale res-
ponsabile pentru eliminarea deșeurilor.
Eliminai ambalajul în mod ecologic.
Garanție/Service
În cazul obligaiilor de garanie, adresai-vă comerci
-
antului local sau reprezentanei locale (a se vedea lista
”Service internaional”).
La returnarea produsului, anexai o copie a bonului fis
-
cal și o scurtă descriere a defeciunii.
Sunt valabile următoarele condiii de acordare a garaniei:
1. Termenul de garanie pentru produsele BEURER
este de 5 ani sau, în cazul în care este mai mare,
este aplicabil termenul de garanie valabil de la data
achiziionării din ara respectivă.
În cazul unei obligaii de garanie, data achiziionării
trebuie dovedită prin intermediul unui bon fiscal sau
al unei facturi.
2. Efectuarea reparaiilor (la nivelul întregului produs
sau al pieselor) nu duce la prelungirea termenului
de garanie.
3. Garania nu este valabilă în cazul defeciunilor cau
-
zate de
a. utilizarea necorespunzătoare, de exemplu, neres
-
pectarea instruciunilor de utilizare.
b. reparaiile sau modificările efectuate de către cli
-
ent sau de către o persoană neautorizată.
c. transportul de la producător la client sau în timpul
transportului către centrul de service.
d. Garania nu este valabilă pentru accesoriile care
sunt supuse uzurii în mod obișnuit (manșetă,
baterii etc.).
4. Este exclusă răspunderea pentru daunele directe
sau indirecte cauzate de produs și în situaia în care
este recunoscută o obligaie de garanie în asociere
cu defectarea produsului.
Ne rezervăm drepturile asupra erorilor și modificărilor
SK Všeobecné upozornenia
Zaťaženie predstavuje max. 180 kg (396lb/28 st),
hodnota dielika 100g(0,2lb/1 lb).
Č
istenie: Váhu môžete čistiť navlhčenou utierkou, na
ktorú môžete vprípade potreby naniesť trochu pro
-
striedku na umývanie riadu. Váhu nikdy neponárajte do
vody. Nikdy ju tiež neoplachujte pod tečúcou vodou.
Váhu chráňte pred nárazmi, vlhkosťou, prachom,
chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi, pôsobe
-
ním elektromagnetických polí aneskladujte ju blízko
tepelných zdrojov.
Nikdy nestúpajte jednostranne na vonkajší okraj
váhy: Nebezpečenstvo prevrátenia!
Obal uchovávajte mimo dosahu detí!
Nie je určená na komerčné využitie.
Vprípade otázok týkajúcich sa použitia našich
prístrojov sa obráťte na svojho predajcu alebo na
zákaznícky servis.
Pred každou reklamáciou najskôr skontrolujte baté
-
rie avprípade potreby ich vymeňte.
Opravy môže vykonávať len zákaznícky servis alebo
autorizovaní predajcovia.
Ak dôjde ku kontaktu tekutiny zbatérie spokož-
kou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou
avyhľadajte lekársku pomoc.
Nebezpečenstvo prehltnutia! Malé deti by
mohli batérie prehltnúť azadusiť sa nimi. Ztohto
dôvodu skladujte batérie mimo dosahu malých detí!
Dbajte na označenie polarity plus (+) amínus (-).
Keď batéria vytečie, nasaďte si ochranné rukavice
apriečinok na batérie vyčistite suchou handričkou.
Batérie chráňte pred nadmerným teplom.
Nebezpečenstvo výbuchu! Batérie nikdy
nehádžte do ohňa.
Batérie sa nesmú nabíjať alebo skratovať.
Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie
zpriehradky na batérie.
Používajte iba rovnaký alebo rovnocenný typ batérií.
Batérie vždy vymieňajte naraz.
Nepoužívajte akumulátory!
Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani nedrvte.
Použité úplne vybité batérie musíte likvidovať vlože
-
ním do špeciálne označených zberných nádob, odo-
vzdaním na zberných miestach alebo vobchodoch
selektronikou. Zo zákona máte povinnosť batérie
zlikvidovať.
Na batériách obsahujúcich škodlivé
látky nájdete tieto značky:
Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmium,
Hg = batéria obsahuje ortuť.
Vzáujme ochrany životného prostredia
sa prístroj po skončení svojej životnosti
nesmie likvidovať skomunálnym odpadom.
Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom vhod
-
ných zberných miest vo Vašej krajine. Prístroj zlikvi-
dujte vsúlade so smernicou ES oodpadoch zelek-
trických aelektronických zariadení – WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment). Vprípade otá
-
zok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvi-
dáciu.
Obal ekologicky zlikvidujte.
Záruka/servis
Vprípade záručných nárokov sa obráťte na svojho
miestneho obchodníka alebo miestne zastúpenie
(pozri zoznam „Service international“).
Vprípade zaslania prístroja priložte kópiu pokladnič
-
ného dokladu akrátky popis chyby.
Platia nasledujúce záručné podmienky:
1. Záručná doba pre výrobky BEURER je 5 rokov
alebo – ak je dlhšia – je rozhodujúca záručná doba
od dátumu kúpy platná vpríslušnej krajine.
Vprípade nároku na záruku sa musí preukázať
dátum kúpy pomocou pokladničného dokladu
alebo faktúry.
2. Opravami (celého prístroja alebo jeho častí) sa
záručná doba nepredlžuje.
3. Záruka sa netýka poškodení vdôsledku
20
PAP
20
PAP
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Beurer GS 10 black Manualul proprietarului

Categorie
Scări personale
Tip
Manualul proprietarului