Black & Decker KS900S(K) Manual de utilizare

Categorie
Unelte electrice
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

www.blackanddecker.eu
KS900S
KS900SL
KS950SL
402011-56 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
2
3
4
5
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Fierăstrăul Black & Decker a fost conceput pentru
tăierea lemnului, a materialelor plastice şi a metalului.
Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespec-
tarea tuturor instrucţiunilor poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenulunealtă electrică
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la baterie.
1. Siguranţa în zona de lucru
a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate şi întunecate înlesnesc acci-
dentele.
b. Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere ex-
plozive, cum ar în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice gene-
rează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
2. Siguranţa electrică
a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modi caţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemo-
di cate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele îm-
pământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică
va spori riscul de electrocutare.
d. Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transporta-
rea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură,
ulei, muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
f. În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dis-
pozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3. Siguranţa personală
a. Fiţi precauţi, ţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă elec-
trică atunci când sunteţ
i obosiţi sau când vă
a aţi sub in uenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul ope-
rării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
b. Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echi-
pamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
c. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asigu-
raţi-vă că întrerupătorul se a ă în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau ali-
mentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc produce-
rea accidentelor.
d. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări per-
sonale.
e. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
f. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îm-
brăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot prinse în componen-
tele în mişcare.
g. În cazul în care dispozitivele prezintă posibili-
tatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea unor astfel de dispozi-
tive poate reduce pericolele impuse de existenţa
prafului.
4. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
a. Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care în-
trerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să e reparată.
6
c. Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modi cării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
d.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aces-
te instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice
sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
e. Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul de-
teriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea ind mai uşor de controlat.
g. Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţi-
tele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să e efectuată. Utilizarea uneltei de
lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5. Repararea
a. Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană cali cată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Acest lucru va asigura păs-
trarea caracterului sigur al uneltei de lucru.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta
de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru erăstraie.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o opera-
ţie în care accesoriul de debitat poate atinge
cabluri ascunse sau propriul cablu de alimen-
tare. Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a xa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platfor-
mă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere.
Nu întindeţi niciodatăinile sub piesa de prelu-
crat. Nu introduceţi degetele sau degetul mare în
apropierea lamei oscilante şi a dispozitivului de
xare a lamei. Nu stabilizaţi erăstr
ăul ţinând de
ghidaj.
Păstraţi lamele ascuţite. Lamele boante sau
deteriorate pot determina ferăstrăul să devieze
sau să se blocheze în timpul apăsării pe acesta.
Utilizaţi întotdeauna tipul de lamă de ferăstrău
adecvat pentru materialul piesei de prelucrat şi
pentru tipul de tăietură.
Atunci când tăiaţi ţevi sau conducte, asiguraţi-
vă că nu prezintă apă, cablaje electrice etc.
Nu atingeţi piesa de prelucrat sau lama imediat
după utilizarea uneltei. Acestea pot deveni foarte
erbinţi.
Fiţi atenţi la pericolele ascunse; înainte de
a efectua operaţii de tăiere în pereţi, podele
sau plafoane, veri caţi poziţionarea cablurilor
ş
i ţevilor.
Lama va continua să se mişte după eliberarea
întrerupătorului. Opriţi întotdeauna unealta şi
aşteptaţi ca lama să se oprească complet înainte
de a lăsa jos unealta.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor rezul-
tate în urma aplicaţiilor de tăiere poate pune în pericol
sănătatea operatorului şi a persoanelor din jur. Purtaţi
o mască antipraf special concepută pentru protejarea
împotriva pulberilor şi fumurilor şi asiguraţi-vă că per-
soanele din zona de lucru sau cele care pătrund în zona
de lucru sunt, de asemenea, protejate.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest ma-
nual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Siguranţ
a terţilor
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi zice, sen-
zoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
speci caţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declara-
tă a emisiilor de vibraţii poate utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de va-
loarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a de-
termina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
7
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, tre-
buie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unelte
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămă-
rii, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu speci caţii.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane tinere sau in rme fără supraveghere.
Copiii trebuie să e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să e înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă privind
acumulatorii ce nu sunt reîncărcabili
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40°C.
Atunci când elimina
ţi acumulatorii, urmaţi instruc-
ţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
Nu incineraţi acumulatorii.
În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din acumu-
latori. Atunci când observaţi lichid pe acumulatori,
procedaţi în felul următor:
- Ştergeţi cu grijă lichidul folosind o cârpă.
Evitaţi contactul pielii cu lichidul.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă privind
laserele
Citiţi cu atenţi întregul conţinut al
acestui manual.
Acest produs nu trebuie să e utilizat
de copii cu vârsta sub 16 ani.
Radiaţia laser.
Nu priviţi în fasciculul laser.
Nu utilizaţi instrumente optice pentru
a privi fasciculul laser.
Acest laser se încadrează în clasa 2 conform cu
EN 60825-1:2007. Nu înlocuiţi o diodă laser cu una
de tip diferit. În cazul în care laserul este deteriorat,
prevedeţi repararea acestuia de către un agent de
reparaţii autorizat.
Nu utilizaţi laserul în scopuri diferite de proiecţia
liniilor laser.
Expunerea ochilor la fasciculul unui laser din clasa
2 este considerată a sigură pe o durată de maxim
0,25 secunde. Re ecţiile genelor vor furniza în mod
normal o protecţie corespunzătoare. Pe distanţe
mai mari de 1 m, laserul se încadrează în clasa 1
şi este, aşadar, considerat complet sigur.
Nu priviţi niciodată direct şi în mod intenţionat în
fasciculul laser.
Nu utilizaţi instrumente optice pentru a privi fasci-
culul laser.
Nu instalaţi unealta în locuri unde fasciculul laser
poate trece la nivelul capului persoanelor.
Nu lăsaţi copiii să se apropie de laser.
Descriere
1. Buton de blocare
2. Întrerupător de pornire/oprire
3. Capacul compartimentului de depozitare a lamelor
4. Manetă de blocare a tălpii ghidajului
5. Ori
ciu de evacuare a prafului extras
6. Adaptor de extragere a prafului
7. Talpa ghidajului
8. Buton Auto Select
TM
9. Rolă de xare a lamei
10. Clemă de xare a lamei
Caracteristici suplimentare ( g. A)
Pot exista caracteristici suplimentare în funcţie de
produsul achiziţionat. Caracteristicile suplimentare
existente pentru numărul de catalog aferent produsului
achiziţionat sunt ilustrate în g. A.
Asamblare
Avertisment! Înainte de a încerca efectuarea oricăreia
dintre operaţiile de mai jos, asiguraţi-vă că unealta
este oprită şi deconectată şi că lama erăstrăului nu
se mişcă. Lamele de erăstrău folosite pot erbinţi.
Montarea lamei erăstrăului ( g. B)
Ţineţi lama de erăstrău (11) conform ilustraţiei, cu
zimţii orientaţi înainte.
Împingeţi în jos şi ţineţi împinsă clema de xare
a lamei (10).
Introduceţi tija lamei de erăstrău în suportul lamei
(12) cât de mult posibil.
Eliberaţi clema de xare a lamei (10).
Depozitarea lamelor de erăstrău ( g. C)
Lamele de erăstrău (11) pot depozitate în compar-
timentul de depozitare amplasat în partea din spate
a uneltei.
Deschideţi capacul (3) compartimentului de depo-
zitare a lamelor de erăstrău ţinând de clapeta de
pe partea superioară a capacului (3) şi trăgând-o în
afară.
8
Lamele sunt reţinute în compartiment cu ajutorul
unei benzi magnetice. Pentru a scoate o lamă,
apăsaţi în jos pe un capăt al lamei pentru a-i ridica
celălalt capăt şi extrageţi-o.
Închideţi capacul (3) compartimentului de depozi-
tare a lamelor de erăstrău şi asiguraţi-vă că este
încuiat.
Avertisment! Închideţi bine uşa compartimentului
înainte de a opera erăstrăul.
Conectarea unui aspirator la unealtă ( g. D)
Este necesar un adaptor pentru conectarea unui aspira-
tor sau a unui aparat de extragere a prafului la unealtă.
Adaptorul de extragere a prafului (6) poate achiziţionat
de la comerciantul Black & Decker local.
Împingeţi adaptorul (6) în ori ciul de evacuare
pentru praful extras (5).
Conectaţi furtunul aspiratorului la adaptor (6).
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu e incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungit
ă etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de sigu-
ranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot evitate.
Acestea includ:
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
Vătămări cauzate în momentul schimbării compo-
nentelor, lamelor sau accesoriilor.
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade pre-
lungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
Afectarea auzului.
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:-
prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF).
Utilizare
Reglarea tălpii ghidajului pentru tăieturi oblice
( g. E şi F)
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată unealta atunci când
talpa ghidajului este slăbită sau scoasă.
Talpa ghidajului (7) poate reglată la un unghi oblic de
până la 45° către stânga sau dreapta.
Trageţi de maneta de blocare a tălpii ghidajului (4)
în afară pentru a debloca talpa ghidajului (7) din
poziţia 0 grade ( g. E).
Trageţi de talpa ghidajului (7) înainte şi setaţi
înclinaţia necesară de 15°, 30° şi respectiv 45°,
indicată pe vizorul unghiului oblic.
Împingeţi maneta de blocare a tălpii ghidajului
(4) înapoi înspre erăstrău pentru a bloca talpa
ghidajului (7).
Pentru a reseta talpa ghidajului (7) pentru tăieturi drepte:
Trageţi de maneta de blocare a tălpii ghidajului (4)
în afară pentru a debloca talpa ghidajului (7).
Reglaţi talpa ghidajului (7) la un unghi de 0° şi
împingeţi talpa ghidajului înapoi.
Împingeţi maneta de blocare a tălpii ghidajului
(4) înapoi înspre erăstrău pentru a bloca talpa
ghidajului (7).
9
Modul de utilizare a butonului Auto Select
TM
( g. G)
Această unealtă este dotată cu un buton unic Auto Select
TM
(8) pentru setarea vitezei şi a acţiunii erăstrăului pen-
dular pentru diverse aplicaţii de debitare. Pentru a selecta viteza şi acţiunea erăstrăului pendular optime pentru
tipul de material ce trebuie tăiat, rotiţi butonul (8) conform indicaţiilor din tabelul de mai jos:
Pictogra-
mă
Aplicaţie Viteză/Mişcare
pendulară
Tip lamă
Blaturi de
bucătărie, tăblii
de lucru, placă
laminate
Viteză ridicată,
fără mişcare
pendulară
Lemn obişnuit
Obiecte lucrate/
curbe/melami-
nate, obiecte din
lemn dur, duşu-
mele, pardoseli
Viteză ridicată,
fără mişcare
pendulară
Lemn de traforaj
Lemn obişnuit
Furnir Viteză ridicată,
mişcare pendu-
lară medie
Lemn obişnuit
Cherestea
obişnuită, lemn
moale, spintecări
rapide
Viteză ridicată,
mişcare pendu-
lară max.
Lemn obişnuit
Materiale plas-
tice, Plexiglas,
PVC
Viteză medie,
mişcare pendu-
lară medie
Universal
Foaie de tablă
metalică gal-
vanizată, ţiglă
ceramică, placă
din bră de sticlă
Viteză mică,
fără mişcare
pendulară
Lamă pentru
metale sau cera-
mică sau bră de
sticlă
Viteză mică, por-
nire de precizie
Viteză mică,
fără mişcare
pendulară
Alegeţi lama
corectă pentru
aplicaţie
Pornirea şi oprirea
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (2).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (2).
Pentru o funcţionare continuă, apăsaţi butonul de
blocare (1) şi eliberaţi întrerupătorul de pornire/
oprire (2).
Pentru a opri unealta în timpul operării, apăsaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (2) şi eliberaţi-l.
Tăierea cu ferăstrăul
Ţineţi bine unealta cu ambele mâini în timpul tăierii.
Ghidajul (7) trebuie aşezat bine pe materialul de tăiat.
Acest lucru va împiedica
erăstrăul să salte, va reduce
vibraţiile şi va reduce la minim riscul de rupere a lamei.
Lăsaţi lama să se mişte liber pentru câteva secunde
înainte de a începe efectuarea tăieturii.
Aplicaţi o presiune uşoară pe unealtă în timpul
efectuării tăieturii.
Operarea laserului ( g. H - K) (numai pentru uni-
tăţile „L”)
Instalarea acumulatorilor ( g. H)
Detaşaţi modulul laser (14) de pe erăstrău scoţând
şurubul (13) şi trăgând modulul laser înainte. Introdu-
ceţi două baterii alcaline noi, de tip AAA, de 1,5 volţi,
veri când să potriviţi corect bornele (+) şi (-). Ataşaţi din
nou modulul laser (14).
Reglarea alternativă snga-dreapta a laserului faţă
de centru ( g. I)
Notă: Laserul reprezint
ă un element ajutător pentru
debitare, acesta nu garantează o tăiere precisă.
Avertisment! Nu reglaţi laserul cu erăstrăul conectat
la priză.
Dacă este necesar, utilizaţi şurubul de reglare
a laserului (15) pentru a alinia linia laserului cu
lama erăstrăului.
Vizibilitatea (puterea) laserului va redusă dacă erăs-
trăul este supraîncălzit. Este posibil ca laserul să nu
e vizibil atunci când erăstrăul este supraîncărcat pe
10
o perioadă prelungită de timp. Vizibilitatea laserului va
reveni gradual la normal atunci când unealta se răceşte,
chiar şi atunci când este deconectată de la priză.
Avertisment! Nu lăsaţi PORNIT laserul supraîncălzit.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se a ă în poziţia OPRIT
şi scoateţi acumulatorii pentru a lua curentul din laser.
Utilizarea laserului ( g. J şi K)
Laserul proiectează linia de debitare (18) pe suprafaţa
piesei de prelucrat.
Pentru a porni laserul, apăsaţi butonul (16).
Pentru a opri laserul, apăsaţi din nou butonul (16).
Privind direct de deasupra erăstrăului, linia de debi-
tare (17) poate urmărită cu uşurinţă. În cazul în care
această vedere este obstrucţionată din orice motiv,
laserul poate folosit ca mijloc alternativ de ghidare.
Folosiţi un creion pentru a marca linia de debitare
(17).
Pozi
ţionaţi erăstrăul pe linie (17).
Porniţi laserul.
Operarea luminii de lucru ( g. L şi M) (numai pentru
unităţile „W”)
Unităţile ce includ litera „W” în numărul de catalog sunt
prevăzute cu o lumină LED (19) pentru iluminarea zonei
din jurul lamei.
Pentru a aprinde lumina de lucru, glisaţi întrerupă-
torul (20) în poziţia pornit (I).
Pentru a stinge lumina de lucru, glisaţi întrerupă-
torul (20) în poziţia oprit (0).
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Tăierea laminatelor
Atunci când tăiaţi laminate, poate surveni aşchierea
care poate deteriora aspectul suprafeţei. Cele mai
comune lame de erăstrău taie în timpul cursei în sus,
de aceea, în cazul în care talpa ghidajului se a ă pe
suprafaţa materialului, folosiţi o lamă de erăstrău ce
taie în timpul cursei în jos sau:
Folosiţi o lamă de
erăstrău cu zimţi ni.
Efectuaţi tăietura de pe partea posterioară a ma-
terialului de prelucrat.
Pentru a reduce la minim aşchierea, prindeţi câte
o bucată de lemn sau de carton pe ambele părţi
ale piesei de prelucrat şi tăiaţi împreună cele trei
straturi astfel create.
Tăierea metalului
Reţineţi că tăierea metalului durează mai mult det
tăierea lemnului.
Utilizaţi o lamă de fierăstrău adecvată pentru
tăierea metalului.
Atunci când tăiaţi tablă subţire, prindeţi o bucată de
lemn pe suprafaţa posterioară a piesei de prelucrat
şi tăiaţi împreună cele două straturi astfel create.
Întindeţi o peliculă de ulei de-a lungul liniei de tăiat
pe care doriţi să o executaţi.
Întreţinerea
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei
şi de curăţarea în mod regulat.
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi. Nu permiteţi
niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă şi nu
scufundaţi niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să e aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolo-
sirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materiale brute.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colec-
tarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru co-
lectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a bene cia de acest serviciu, vă rugăm să retur-
naţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi veri ca localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi de-
talii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Acumulatorii
La sfârşitul duratei lor de viaţă utilă, eliminaţi
acumulatorii acordând o atenţie cuvenită
mediului înconjurător:
Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
Nu aruncaţi acumulatorul (acumulatorii) în foc
deoarece acest lucru ar putea determina vătămări
personale sau explozii.
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l
din unealtă.
Acumulatorii sunt reciclabili. Puneţi acumulatorul
(acumulatorii) într-un ambalaj adecvat pentru
a vă asigura că bornele nu pot scurtcircuitate.
11
Duceţi-i la orice agent de reparaţii autorizat sau la
un centru local de colectare.
Speci caţie tehnică
KS900S KS900SL KS950SL
TIP 1 TIP 1 TIP 1
Tensiune V c.a. 230 230 230
Putere consumată
nominală W 620 620 650
Viteză în gol min
-1
800-3200 800-3200 800-3200
Adâncimea maximă de tăiere
Lemn mm 85 85 85
Oţel mm 5 5 5
Aluminiu mm 15 15 15
Greutate kg 2,65 2,65 2,65
(cu laser) kg 2,95 2,95 2,95
Nivelul presiunii sonore conform cu EN60745:
L
pA
(presiune sonoră) 87 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
L
WA
(putere sonoră) 98 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
direcţii) conform cu EN 60745:
Tăierea lemnului (a
h, CW
) 8,5 m/s
2
, incertitudine (K )
1,5 m/s
2
, Tăierea tablei (a
h, CM
) 7,3 m/s
2
, incertitudine
(K) 1,5 m/s
2
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
KS900S, KS900SL, KS950SL
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „speci caţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN60745-1, EN60745-2-11
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
07-07-2010
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această decla-
raţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesi-
onal sau spre închiriere.
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau negli-
jenţei.
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
S-a încercat efectuarea de operaţii de către per-
soane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi veri ca localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţ
ii autorizat contacnd
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187557 - 05-09-2012
12
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12

Black & Decker KS900S(K) Manual de utilizare

Categorie
Unelte electrice
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru