Philips HX1620/02 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

HX1630, HX1624, HX1622,
HX1620
1
2 3 4
5
6
7
8 9
10
11 12
13
14 15 16
Hrvatski

A Glavačetkice
B Drška
C Iglezaspremanjeglavečetkice
D Iglapunjača
E Punjač

Prijekorištenjaaparatapažljivopročitajteovajkorisnički
priručnikispremitegazabudućepotrebe.
Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li
strujni napon naveden na podnožju aparata naponu
lokalne električne mreže.
Punjač držite dalje od vode. Nemojte ga stavljati
ili spremati iznad ili blizu vode u kadi, umivaoniku,
sudoperu itd. Punjač nemojte uranjati u vodu ili
neku drugu tekućinu.
Nemojte nikada koristiti punjač ako je oštećen te
ako je kabel ili utikač oštećen.
Kabel punjača se ne može zamijeniti. Ako je kabel
oštećen, punjač se mora baciti.
Prilikom ponovnog punjenja četkice za zube
provjerite je li utičnica pod naponom. Napajanje
utičnica u toaletnim ormarićima iznad umivaonika
ili utičnica za brijaće aparate u kupaonici može se
prekinuti kada se ugasi svjetlo.
Ako ste imali operaciju zubi ili desni u protekla
2 mjeseca, savjetujte se sa stomatologom prije
uporabe četkice za zube.
Koristite samo glave četkice koje preporučuje
proizvođač.
Glavu četkice mijenjajte svaka 3 mjeseca ili ranije
ako se pojave znakovi istrošenosti, kao što su
slomljena ili savijena vlakna četkice.
Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući
djecu) sa smanjenim zičkim ili mentalnim
sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno
iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna
za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u
korištenje aparata.
Malu djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi
igrala s aparatom.
Razina buke: Lc = 65 dB [A]

OvajproizvodtvrtkePhilipssukladanjesvimstandardima
kojiseodnosenaelektromagnetskapolja(EMF).Ako
aparatomrukujeteispravnoiuskladusuputamaiz
ovogpriručnika,premadosadadostupnimznanstvenim
dokazimaonćebitisiguranzauporabu.


1 Aparat punite najmanje 16 sati prije prve uporabe.
Prije punjenja provjerite je li aparat isključen (Sl. 2).
Prilikom punjenja baterije zeleni indikator je
uključen (samo HX1630).
Četkicu možete staviti na punjač da se neprestano
puni.

Nakonprvogpunjenjačetkicenemojtejenadopunjavati
izmeđukorištenja.Nastavitejekoristitidoksebaterijane
isprazni,azatimjeponovnonapunite.
Aparatnapunitekadmotorgotovoprestaneraditi.
Ponoviteovajpostupaktriputazaredom.
Kakobisteprodužilivijektrajanjabaterije,ponovite
ovajpostupaksvakih6mjeseci.

1 Kako biste pričvrstili glavu četkice na
četkicu, umetnite je u kućište aparata i okrenite u
smjeru kazaljke na satu za četvrtinu okreta (Sl. 3).
Timesesprječavaodvajanjeglavečetkiceuslijedvibracije.
2 Stavite pastu za zube na glavu četkice.
3 Stavite glavu četkice u usta (Sl. 4).
4 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako
biste uključili četkicu za zube i počnite prati
zube (Sl. 5).
Za najbolje načine i najkraće vrijeme pranja zubi
pogledajte poglavlje “Savjeti za pranje zubi”.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
-
-
-
,


1 Stavite glavu četkice na zub tako da prekrije
površinu zuba i rub desni (Sl. 6).
2 Držite glavu četkice u tom položaju nekoliko
sekundi, a zatim pređite na sljedeći zub (Sl. 7).
Okruglaglavačetkiceuklanjanaslagesazubaiispodruba
desni.
Aktivnivrhsesamostalnokrećečistećiprostorizmeđu
zuba.
3 Pažljivo pomičite četkicu preko zuba i
kutnjaka (Sl. 8).
Savjet: Pazite da operete sve površine zuba (iznutra, izvana i
površinu za žvakanje) i rub desni. Ravnomjernim četkanjem
nećete preskočiti nijedno područje.
Savjet: Za optimalnu zubnu higijenu, preporučujemo
korištenje zubnog konca i čačkalica uz električnu četkicu.

Vrijemepranjazubiod2minuteopćenitosesmatra
dovoljnimzaispravnopranjezubi.Akoželite,možeteprati
zubedužeod2minutezatemeljitočišćenje.
Crveni indikator će zatreperiti, što znači da su
istekle 2 minute (samo HX1630).
Napomena: Ako se naslage ispravno uklone, desni će biti
ružičaste boje i čvrste će okruživati zube. Zdrave desni ne
krvare kad jedete ili perete zube.
Napomena: Ako vaše desni malo krvare prilikom prvih
nekoliko korištenja ove četkice za zube, to krvarenje obično
prestaje nakon nekoliko dana. Ako se krvarenje nastavi,
obratite se stomatologu ili stručnjaku za higijenu usne
šupljine.

1 Zahvaljujući sustavu za zaštitu desni nećete prejako
pritiskati zube i desni prilikom pranja.
2 Ako prejako pritišćete četkicu za zube, moći ćete
osjetiti i čuti glavu četkice kako se savija prema
natrag. Čim smanjite pritisak četkica će se vratiti u
normalni položaj. Tako ćete zaštititi desni (Sl. 9).
Napomena:To će se vjerojatno dogoditi nekoliko puta nakon
što počnete koristiti četkicu. Nakon određenog vremena
otkrit ćete optimalan pritisak kod pranja zubi, pa će se glava
četkice rjeđe savijati prema natrag.

1 Uključite četkicu i isperite glavu četkice pod
mlazom vruće vode (maks. 60 cC). (Sl. 10)
2 Isključite četkicu. Odvojite glavu četkice i isperite
njezinu unutrašnjost (Sl. 11).
3 Uključite četkicu i isperite pogonsku osovinu pod
mlazom vode kako biste uklonili ostatke paste za
zube (Sl. 12).
4 Spremite glavu četkice na iglu za spremanje na
punjaču.
5 Punjač čistite vlažnom krpom (Sl. 13).
Prije čišćenja obavezno izvucite utikač iz utičnice.

1 Glavu četkice mijenjajte svaka 3 mjeseca za najbolje
rezultate pranja zubi.
Glavu četkice također trebate zamijeniti kada se
vlakna četkice počnu savijati prema van.
Noveglavečetkicemožetenabavitiutrgoviniukojojste
kupiličetkicuzazube.
MogusekoristitisveokruglePhilipszamjenskeglave
četkice.

Aparat koji se više ne može koristiti nemojte
odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego
ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje.
Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 14).
Ugrađena baterija s mogućnošću punjenja sadrži
tvari štetne za okoliš. Uvijek izvadite bateriju
prije odlaganja aparata u otpad i predaje na
službenom mjestu za sakupljanje otpada. Bateriju
,
,
,
,
predajte na službenom mjestu za odlaganje baterija.
Ako imate problema prilikom vađenja baterije,
možete odnijeti aparat u ovlašteni Philips servisni
centar, gdje će izvaditi bateriju umjesto vas i odložiti
je na ekološki prihvatljivom odlagalištu.

Prilikomodlaganjabaterijeprovjeritejelipotpunoprazna.
1 Prije vađenja baterije ostavite aparat da radi dok se
ne zaustavi.
2 Otvorite dršku. (Sl. 15)
3 Pomoću odvijača izvadite bateriju iz držača (Sl. 16).
Četkica za zube propušta vodu kada se kućište otvori.
Kada otvorite kućište, jamstvo više ne vrijedi.

Akovamjepotrebnainformacijailiimateproblem,
posjetiteweb-stranicu
www.philips.comiliseobratite
Philipscentruzakorisnikeusvojojdržavi(brojsenalazi
umeđunarodnomjamstvenomlistu).Akouvašojdržavi
nepostojicentarzakorisnike,obratiteselokalnom
prodavačuPhilipsproizvodailiservisnomodjeluPhilips
DomesticAppliancesandPersonalCareBV.

Akonemožeteriješitiproblempomoćuinformacijau
nastavku,obratitesenajbližemPhilipsservisnomcentru,
centruzakorisničkupodrškutvrtkePhilipsuvašojdržavi
iliposjetitenašuwebstranicuwww.philips.com.
Problem Rješenje
Četkicauopće
neradiiakoje
prekonoćibila
napostoljuza
punjenje.
Provjeritejeliutikačpunjača
ispravnoumetnutuzidnuutičnicu.
Provjeritejeliutičnica
podnaponom(pogledajte
poglavlje“Važno”).
Provjeritejeličetkicaisključenai
punitejenajmanje16sati.
Motorčetkice
radi,aliglavane.
Provjeritejeliglavačetkiceispravno
pričvršćenanaaparat(pogledajtei
poglavlje“Korištenjeaparata”).
Snagačetkicese
znatnosmanjila.
Četkicasetrebanapuniti.
Akočetkicuobičnostalnodržite
napunjaču,moždaćetemorati
produžitivijektrajanjabaterijena
načinopisanupoglavlju“Priprema
zauporabu”.
Četkicazazube
nečistimoje
zubedobrokao
prije.
Zamijeniteglavučetkice.
4203.000.5610.1
2/6


A Capdeperiere
B Mâner
C Pinipentrupăstrareacapetelordeperiere
D Pinîncărcător
E Încărcător

Citiţicuatenţieacestmanualdeutilizareşipăstraţi-l
pentruconsultareulterioară.
Vericaţi dacă tensiunea indicată pe
fundul încărcătorului corespunde tensiunii locale,
înainte de a conecta aparatul.
Ţineţi încărcătorul departe de apă. Nu îl aşezaţi sau
păstraţi deasupra sau în apropierea apei din cadă,
lavoar etc. Nu introduceţi încărcătorul în apă sau în
orice alt lichid.
Nu utilizaţi niciodată încărcătorul în cazul în care
este deteriorat sau în cazul în care cablul sau mufa
este deteriorată.
Cablul încărcătorului nu poate  înlocuit. În cazul
în care cablul este deteriorat, încărcătorul trebuie
scos din uz.
Asiguraţi-vă că priza este alimentată când
reîncărcaţi periuţa de dinţi. Alimentarea electrică
la prizele din dulapurile cu oglindă de deasupra
chiuvetelor sau la prizele pentru aparate de ras
poate  întreruptă când lumina este închisă.
Dacă aţi suferit intervenţii chirurgicale la gingii
sau în cavitatea bucală în ultimele 2 luni, consultaţi
medicul stomatolog înainte de a utiliza periuţa de
dinţi.
Nu utilizaţi alte capete de periuţă decât cele
recomandate de fabricant.
Înlocuiţi capul periuţei la ecare 3 luni sau mai des
dacă apar indicii de uzură, cum ar  peri rupţi sau
îndoiţi.
Acest cablu nu trebuie utilizat de către persoane
(inclusiv copii) care au capacităţi mentale sau
senzoriale reduse sau sunt lipsite de experienţă
şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea
aparatului de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu
aparatul.
Nivel de zgomot: Lc = 65 dB [A]

AcestaparatPhilipsrespectătoatestandardelereferitoare
lacâmpurielectromagnetice(EMF).Dacăestemanevrat
corespunzătorşiînconformitatecuinstrucţiuniledin
acestmanualdeutilizare,aparatulestesigurconform
dovezilorştiinţicedisponibileînprezent.


1 Încărcaţi aparatul timp de cel puţin 16 ore înainte
de a-l utiliza pentru prima oară.
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit când începeţi
încărcarea (g. 2).
În timpul încărcării bateriei, indicatorul luminos
verde este aprins (numai la HX1630).
Puteţi lăsa periuţa de dinţi în încărcător să se
încarce continuu.


Dupăceaţiîncărcatperiuţadedinţiprimadată,nuo
încărcaţiîntreperiaje.Continuaţisăoutilizaţipânăse
descarcăbateriaînaintedeaoreîncărcadinnou.
Reîncărcaţiaparatulcândmotorulestepecaledea
seopri.
Repetaţiaceastăprocedurădetreioriconsecutiv.
Pentruaprelungiduratadeviaţăabateriei,repetaţi
aceastăprocedurălaecare6luni.

1 Pentru a monta capul pe periuţa de dinţi, inseraţi-l
în suportul tip baionetă şi răsuciţi-l în sensul acelor
de ceasornic un sfert de rotaţie (g. 3).
Acestlucruprevinedesprindereacapuluiperiuţeidin
cauzavibraţiei.
2 Puneţi pastă de dinţi pe capul de periere.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
-
-
-
3 Introduceţi capul de periere în gură (g. 4).
4 Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni periuţa
de dinţi şi a începe să vă periaţi dinţii (g. 5).
Pentru cea mai bună metodă de periere şi o durată
cât mai scurtă de periere, consultaţi ‘Sugestii privind
periajul’.


1 Aşezaţi capul de periere în contact cu dintele, astfel
încât să acopere suprafaţa dintelui, precum şi linia
gingiei (g. 6).
2 Menţineţi capul de periere în această poziţie
timp de câteva secunde, apoi treceţi la dintele
următor (g. 7).
Capuldeperiererotundîndepărteazătartruldepedinţi
şidesubliniagingiilor.
VârfulActiveTipcumişcareindependentăcurăţăspaţiile
dintredinţi.
3 Ghidaţi capul de periere cu atenţie de-a lungul
dinţilor şi măselelor (g. 8).
Sugestie: Asiguraţi-vă că aţi curăţat bine toate suprafeţele
dinţilor (interiorul, exteriorul şi suprafaţa de mestecare)
precum şi linia gingiilor. O ordine xă de periere vă va
asigura că nu omiteţi nici o zonă.
Sugestie: Pentru o igienă dentară optimă, utilizaţi aţă
dentară şi scobitori pe lângă periuţa de dinţi electrică.

Oduratădeperierede2minuteeste,îngeneral,
sucientăpentruavăcurăţabinedinţii.Dacădoriţi,îi
puteţiperiaoperioadămailungăde2minutepentruo
curăţaremaitemeinică.
Un indicator luminos roşu va clipi pentru a indica
faptul că cele două minute au trecut (numai la
HX1630).
Notă: Dacă tartrul este îndepărtat corect, gingiile vor avea
culoarea roz şi vor înconjura strâns dinţii. Gingiile sănătoase
nu trebuie să sângereze când mâncaţi sau vă periaţi dinţii.
Notă: Dacă gingiile dvs. sângerează uşor la primele utilizări
ale periuţei de dinţi, această sângerare se va opri de regulă
după câteva zile. Dacă gingiile dvs. continuă să sângereze,
consultaţi medicul stomatolog sau specialistul în igienă
dentară.

1 Sistemul de protejare a gingiilor vă asigură că nu
aplicaţi o presiune prea mare asupra dinţilor şi
gingiilor.
2 Dacă exercitaţi o presiune prea mare asupra
periuţei de dinţi, veţi simţi şi veţi auzi cum capul
de periere se înclină spre înapoi. În momentul în
care reduceţi presiunea, capul de periere va reveni
în poziţia normală. În felul acesta, gingiile dvs. vor 
protejate (g. 9)
Notă: Probabil că acest lucru se va produce de câteva ori
când începeţi să folosiţi periuţa de dinţi. După un timp, veţi
descoperi presiunea de periere optimă, iar capul periuţei se
va înclina spre înapoi mai rar.

1 Porniţi periuţa şi clătiţi capul acesteia sub un jet de
apă erbinte (maxim 60 cC). (g. 10)
2 Opriţi periuţa de dinţi. Detaşaţi capul acesteia şi
clătiţi interiorul capului de periere (g. 11).
3 Porniţi periuţa de dinţi şi clătiţi axul de acţionare
sub jet de apă pentru a îndepărta reziduurile de
pastă de dinţi (g. 12).
4 Păstraţi capul de periere pe unul din pinii dedicaţi
de pe încărcător.
5 Curăţaţi încărcătorul cu o cârpă umedă (g. 13).
Scoateţi încărcătorul din priză înainte de a începe să-l
curăţaţi.

1 Pentru rezultate optime, înlocuiţi capul de periere
la ecare 3 luni.
,
,
De asemenea, înlocuiţi capul de periere când perii
încep să se îndoaie spre exterior.
Puteţiobţinecapetedeperierenoidelamagazinuldela
careaţicumpăratperiuţadedinţi.
PuteţiutilizaoricecapdeperieredeschimbPhilips
circular.

Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer
la sfârşitul duratei de funcţionare, ci predaţi-
l la un punct de colectare autorizat pentru
reciclare. În acest fel, ajutaţi la protejarea mediului
înconjurător (g. 14).
Bateria reîncărcabilă integrată conţine substanţe
care pot polua mediul. Scoateţi întotdeauna bateria
înainte de a scoate din uz aparatul şi de a-l preda
la un centru de colectare ocial. Predaţi bateria la
un punct de colectare ocial pentru baterii. Dacă
nu reuşiţi să scoateţi bateria, puteţi duce aparatul
la un centru de service Philips. Personalul de la
acest centru va îndepărta bateria şi o va recicla în
conformitate cu normele de protecţie a mediului.

Asiguraţi-văcăbateriaestecompletepuizatăînaintedea
opredalapunctuldecolectare.
1 Lăsaţi aparatul să funcţioneze până se opreşte
înainte de a extrage bateria.
2 Deschideţi mânerul. (g. 15)
3 Utilizaţi o şurubelniţă pentru a ridica bateria din
suportul său (g. 16).
Periuţa de dinţi încetează să mai e etanşă
după deschiderea carcasei sale. Când deschideţi carcasa,
garanţia devine nevalidă.

Pentruinformaţiisuplimentaresauîncazulapariţiei
altorprobleme,vărugămsăvizitaţisite-ulPhilips
www.
philips.comsausăcontactaţicentruldeasistenţăpentru
clienţiPhilipsdinţaradvs.(veţigăsinumăruldetelefon
înbroşuradegaranţieinternaţională).Dacăînţaradvs.
nuexistăunastfeldecentru,contactaţifurnizoruldvs.
PhilipssauDepartamentuldeServicedincadrulPhilips
DomesticAppliancesandPersonalCare.

Dacănureuşiţisărezolvaţiproblemafolosindinformaţiile
demaijos,contactaţicelmaiapropiatcentrudeservice
PhilipssauCentruldeasistenţăpentruclienţiPhilipsdin
ţaradvs.Deasemenea,neputeţicontactaonlinelawww.
philips.com.
Problemă Soluţie
Periuţadedinţi
nufuncţionează
deloc,deşia
fostlăsatăîn
încărcătorpeste
noapte.
Asiguraţi-văcămufaîncărcătorului
esteintrodusăcorectînpriză.
Asiguraţi-văcăprizaseaă
subtensiune(consultaţi
capitolul‘Important’).
Asiguraţi-văcăperiuţadedinţieste
oprităşireîncărcaţi-ocelpuţin16
ore.
Motorul
periuţeidedinţi
funcţionează,
darcapul
periuţeinu
funcţionează.
Vericaţidacăcapuldeperierefost
montatcorectlaaparat(consultaţi
capitolul‘Utilizareaaparatului’).
Putereade
perierea
aparatului
ascăzut
substanţial.
Periuţatrebuiereîncărcată.
Dacăobişnuiţisălăsaţiperiuţade
dinţiînîncărcătorcontinuu,este
posibilsăenecesarsăextindeţi
duratadeviaţăabaterieiurmând
instrucţiuniledincapitolul‘Pregătirea
pentruutilizare’.
Periuţanuîmi
curăţădinţiila
felcaînainte.
Înlocuiţicapulperiuţei.
,
,
,
4203.000.5610.1
3/6


A Glavaščetke
B Ročaj
C Zatičazahramboglaveščetke
D Zatičnapajalnika
E Napajalnik

Preduporaboaparatanatančnopreberitetanavodilaza
uporaboinjihshranitezapoznejšouporabo.
Pred priključitvijo aparata na električno omrežje
preverite, ali na spodnjem delu napajalnika navedena
napetost ustreza napetosti električnega omrežja.
Napajalnika ne hranite blizu vode. Ne postavljajte in
ne hranite ga nad ali blizu kadi, umivalnika, odtoka,
itd. Ne potapljajte ga v vodo ali drugo tekočino.
Če je poškodovan napajalnik, kabel ali vtikač,
napajalnika ne uporabljajte.
Kabla napajalnika ni mogoče zamenjati. Če je kabel
poškodovan, napajalnik zavrzite.
Med polnjenjem zobne ščetke preverite, ali je
vtičnica pod napetostjo. V nekaterih omaricah
nad umivalniki ali vtičnicah za brivnike se namr
električni tok do vgrajene vtičnice prekine, ko
ugasnete luč.
Če ste v preteklih dveh mesecih prestali operacijo
v ustih ali na dlesnih, se pred uporabo ščetke
posvetujte z zobozdravnikom.
Ne uporabljajte glav ščetk, ki jih proizvajalec ne
priporoča.
Glavo ščetke zamenjajte vsake tri mesece ali prej,
če je izrabljena oziroma so ščetine zmečkane ali
upognjene.
Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci
in osebe z zmanjšanimi zičnimi ali psihičnimi
sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi
nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
Pazite, da se otroci ne bodo igrali z aparatom.
Raven hrupa: Lc = 65 dB [A]

TaPhilipsovaparatustrezavsemstandardomglede
elektromagnetnihpolj(EMF).Čezaparatomravnate
pravilnoinvskladuznavodilivtempriročniku,jenjegova
uporaba,gledenadanesveljavneznanstvenedokaze,
varna.


1 Aparat pred prvo uporabo polnite vsaj 16 ur.
Aparat naj bo med polnjenjem izklopljen (Sl. 2).
Med polnjenjem baterije sveti zeleni indikator
(samo HX1630).
Ščetko lahko puščate na stojalu, da se konstantno
polni.

Potemkosteščetkonapolniliprvič,jenatomed
posamezniminadaljnjimiuporabaminepolnite.
Prednaslednjimpolnjenjempočakajte,dasebaterija
popolnomaizprazni
Aparatnapolnite,kosemotorčekskorajpovsem
zaustavi.
Tapostopekponovitetrikratzapored.
Zapodaljšanježivljenjskedobebaterijeponoviteta
postopekvsakihšestmesecev.

1 Namestite glavo na ščetko tako, da jo pritrdite
na jeziček in za četrtino obrata premaknete v
desno (Sl. 3).
Stempreprečite,dabiseglavaščetkezaradivibracijsnela.
2 Stisnite zobno pasto na glavo ščetke.
3 Položite glavo ščetke v usta (Sl. 4).
4 Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vključite ščetko
in začnete s ščetkanjem zob (Sl. 5).
Za najprimernejši način in minimalni čas čiščenja
zob si oglejte poglavje “Nasveti za ščetkanje”.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
-
-
-
,


1 Glavo ščetke položite na zobe, da bo pokrivala
površino zoba in rob dlesni (Sl. 6).
2 Pridržite ščetko za nekaj sekund v tem položaju in
jo nato premaknite na naslednji zob (Sl. 7).
Okroglaglavaščetkezzobinizpodrobadlesniodstrani
obloge.
Samostojnaaktivnakonicačistiprostormedzobmi.
3 Krtačko vodite previdno vzdolž sprednjih zob in
kočnikov (Sl. 8).
Nasvet: Pazljivo očistite celotno površino zob (notranjo stran,
zunanjo stran in žvečilno površino) in rob dlesni. Z ustaljenim
postopkom ščetkanja boste preprečili, da bi kakšen del
izpustili.
Nasvet: Za optimalno zobno higieno uporabljajte poleg
električne zobne ščetke tudi zobno nitko in zobotrebce.

Dveminutiščetkanjaponavadizadostujezatemeljito
čiščenjezob.Čezobeželiteočistititemeljiteje,jihlahko
ščetkatedljekotdveminuti.
Utripajoč rdeči indikator označuje, da sta 2 minuti
potekli (samo HX1630).
Opomba: Če obloge temeljito odstranjujete, so dlesni zdrave
rožnate barve in čvrsto obkrožajo zobe. Zdrave dlesni med
jedjo ali ščetkanjem zob ne krvavijo.
Opomba: Če vaše dlesni po prvih uporabah rahlo krvavijo,
bo to po nekaj dneh prenehalo. Če krvavenje ne preneha, se
posvetujete z zobozdravnikom.

1 Sistem zaščite dlesni poskrbi, da na zobe in dlesni
ne morete pritisniti premočno.
2 Če z zobno ščetko pritisnete premočno, boste
začutili in zaslišali, kako se glava ščetke upogne
nazaj. Ko pritisk zmanjšate, se glava ščetke vrne v
prvotni položaj. S tem zaščitite svoje dlesni (Sl. 9).
Opomba: Med prvimi uporabami ščetke se bo to najbrž
večkrat ponovilo. Po določenem času boste odkrili optimalni
pritisk in ščetka se bo manj pogosto upogibala.

1 Vklopite zobno ščetko in glavo sperite s tekočo
mlačno vodo (največ 60 cC). (Sl. 10)
2 Izklopite zobno ščetko. Snemite glavo in sperite
njeno notranjost (Sl. 11).
3 Ščetko ponovno vklopite in s tekočo vodo sperite s
pogonske osi ostanke zobne paste (Sl. 12).
4 Glavo ščetke hranite na nastavku za glavo na
napajalniku.
5 Napajalnik očistite z vlažno krpo (Sl. 13).
Napajalnik pred čiščenjem izključite iz električnega
omrežja.

1 Za boljši učinek zamenjajte glavo ščetke vsake tri
mesece.
Glavo ščetke zamenjajte tudi, če so vlakna
upognjena navzven.
Noveglaveščetkelahkokupitevtrgovini,vkateriste
kupilizobnoščetko.
UporabljatelahkoPhilipsovevsestranskenadomestne
ščetke.

Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite
skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu
za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi
okolja (Sl. 14).
Vgrajena baterija za ponovno polnjenje vsebuje
snovi, ki lahko onesnažijo okolje. Preden aparat
odvržete in oddate na uradnem zbirnem mestu,
baterijo odstranite. Baterijo odložite na uradnem
zbirnem mestu za baterije. Če imate z odstranitvijo
baterije težave, lahko aparat odnesete na Philipsov
,
,
,
,
pooblaščeni servis, kjer jo bodo odstranili in odvrgli
na okolju prijazen način.

Predenbaterijoodvržete,seprepričajte,dajepopolnoma
izpraznjena.
1 Aparat pustite delovati, dokler se baterija ne
izprazni. Nato odstranite baterijo.
2 Odprite ročaj. (Sl. 15)
3 Z izvijačem baterijo odstranite iz nosilca (Sl. 16).
Če je bilo ohišje ščetke odprto, ščetka ni več vodotesna.
Če odprete ohišje, s tem razveljavite garancijo.

ZainformacijealivprimerutežavobiščitePhilipsovo
spletnostrannanaslovuwww.philips.comoziromase
obrnitenaPhilipsovcenterzapomočuporabnikomv
vašidržavi(telefonskoštevilkonajdetevmednarodnem
garancijskemlistu).Čevvašidržavitakšnegacentrani,se
obrnitenalokalnegaPhilipsovegaprodajalcaaliPhilipsov
oddelekzamalegospodinjskeaparateinaparateza
osebnonego.

Česspodajnavedeniminavodilitežavenemorete
odpraviti,seobrnitenanajbližjiPhilipsovservisali
Philipsovcenterzapomočuporabnikomvvašidržavi.
Lahkopaobiščetetudinašospletnostrannanaslovu
www.philips.com.
Težava Rešitev
Zobnaščetka
nedeluje,
čepravseječez
nočpolnila.
Vtikačnapajalneenotemora
bitipravilnovstavljenvomrežno
vtičnico.
Prepričajtese,dajevtičnicapod
napetostjo(oglejtesipoglavje
“Pomembno”).
Zobnoščetkoizključiteinjopolnite
vsaj16ur.
Motorček
deluje,glava
ščetkepane.
Glavaščetkemorabitipravilno
pritrjenanaaparat(oglejtesi
poglavje“Uporabaaparata”).
Močščetkanja
jeobčutno
upadla.
Zobnoščetkojetrebanapolniti.
Češčetkoponavadipuščatev
napajalniku,bostenajbržmorali
baterijoobnoviti,kotjeopisanov
poglavju“Polnjenje”.
Čiščenjezobs
ščetkoniveč
učinkovito.
Zamenjajteglavoščetke.
4203.000.5610.1
4/6


A Головкащітки
B Ручка
C Тримачідлязберіганняголовокщітки
D Тримачназарядномупристрої
E Заряднийпристрій

Уважнопрочитайтецейпосібниккористувачаперед
тим,яквикористовуватипристрій,тазберігайтейого
длямайбутньоїдовідки.
Перед тим, як під’єднувати зарядний пристрій
до мережі, перевірте, чи збігається напруга,
вказана в нижній частині пристрою, із напругою
у мережі.
Тримайте зарядний пристрій подалі від води. Не
ставте та не зберігайте його біля води або над
водою у ваннах, раковинах тощо. Не занурюйте
зарядний пристрій у воду чи іншу рідину.
Ніколи не використовуйте зарядний пристрій,
якщо сам пристрій, шнур або штекер
пошкоджено.
Шнур зарядного пристрою не можна замінити.
Якщо шнур пошкоджено, зарядний пристрій
потрібно утилізувати.
Перед тим, як заряджати зубну щітку, перевірте,
чи працює розетка. Розетки у дзеркальних
шафах над ваннами або розетки для гоління у
ванних кімнатах можуть не працювати, якщо
вимкнене світло.
Якщо протягом останніх 2 місяців Вам робили
операцію у ротовій порожнині чи на яснах, то
перед тим, як користуватися щіткою, порадьтеся
зі стоматологом.
Не використовуйте інші головки щітки, окрім
тих, які рекомендовані виробником.
Заміняйте головку щітки кожні 3 місяці або й
раніше, якщо на ній з’являться сліди зношення,
такі як пошкоджена чи покручена щетина.
Цей пристрій не призначено для користування
особами (включаючи дітей) з послабленими
фізичними відчуттями чи розумовими
здібностями, або без належного досвіду та
знань, крім випадків користування під наглядом
чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку
їх життя.
Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися
пристроєм.
Рівень шуму: Lc = 65 дБ [A]

ЦейпристрійPhilipsвідповідаєвсімстандартам,які
стосуютьсяелектромагнітнихполів(ЕМП).Згідно
зостанніминауковимидослідженнями,пристрій
єбезпечнимувикористаннізаумовправильної
експлуатаціївідповіднодоінструкцій,поданихуцьому
посібникукористувача.


1 Перед першим використанням заряджайте
пристрій щонайменше 16 годин.
Перед тим, як заряджати пристрій, перевірте, чи
він вимкнений (Мал. 2).
Коли заряджається батарея, світиться зелений
індикатор (лише модель HX1630).
Зубну щітку можна залишити у зарядному
пристрої і заряджати безперервно.

Післяпершогозарядженнянеможнапідзаряджати
зубнущіткуміжчищеннями.Продовжуйте
використовуватиїїдоповногорозрядженнябатареїі
лишетодізарядітьзнову.
Почнітьзаряджатипристрій,колидвигунвже
майжеперестаєпрацювати.
Повторітьцюпроцедурутричіпоспіль.
Щобзбільшитистрокслужбибатареї,повторюйте
цюпроцедурукожні6місяців.

1 Щоб встановити головку щітки на зубну
щітку, насуньте її на штировий фіксатор і
поверніть за годинниковою стрілкою на чверть
оберту (Мал. 3).
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
-
-
-
Завдякицьомуголовкащіткиневід’єднаєтьсяв
процесіроботи.
2 Видавіть зубну пасту на головку щітки.
3 Вставте головку щітки у рот (Мал. 4).
4 Натисніть кнопку “увімк./вимк.”, щоб увімкнути
зубну щітку, і почніть чистити зуби (Мал. 5).
Інформацію про найкращий метод чищення та
мінімальний час чищення див. у розділі “Поради
щодо чищення”.


1 Головку щітки необхідно приставляти до зубів
так, щоб вона покривала поверхню зуба і лінію
ясен (Мал. 6).
2 Тримайте щітку в такому положенні декілька
секунд, потім переходьте до наступного
зуба (Мал. 7).
Круглаголовкащіткизнімаєналітіззубівтапідлінією
ясен.
РухомийкінчикActiveTip,щорухаєтьсяокремо,
чиститьміжзубами.
3 Обережно ведіть щіткою вздовж зубів (Мал. 8).
Порада: Необхідно ретельно почистити всю поверхню
зубів (зсередини, зовні та жувальну поверхню), а також
лінію ясен. Фіксований принцип чищення гарантує те,
що Ви не пропустите жодної ділянки.
Порада: Для дотримання належної зубної гігієни, крім
зубної щітки використовуйте також зубну нитку та
зубочистки.

2хвилинцілкомдостатньодляналежногочищення
зубів.Забажанням,можначиститидовше2хвилин
длящеретельнішогочищення.
Через 2 хвилини, починає блимати червоний
індикатор (лише модель HX1630).
Примітка: Після правильно знятого нальоту з зубів,
ясна набудуть рожевого кольору і будуть щільно
охоплювати зуби. Здорові ясна не кровоточать під час
їжі або чищення зубів.
Примітка: Якщо під час перших разів використання
щітки ясна трохи кровоточать, це має припинитися
через декілька днів. Якщо такого не станеться,
зверніться до стоматолога.

1 Система захисту ясен запобігає надмірному
натисканню на зуби та ясна.
2 Якщо Ви надто тиснутимете, то помітите
і відчуєте клацання, коли головка щітки
відхилятиметься назад. Якщо зменшити силу
натиснення, головка щітки повернеться у
звичайне положення. Це захистить Ваші
ясна (Мал. 9).
Примітка: Таке може трапитися кілька разів, коли Ви
вперше будете використовувати щітку. Через якийсь
час Ви звикнете до нормального натискання, а головка
щітки відхилятиметься не так часто.

1 Увімкніть зубну щітку і промийте головку щітки
теплою водою з-під крана (макс.
60
cC). (Мал. 10)
2 Вимкніть щітку. Від’єднайте головку щітки і
промийте її зсередини (Мал. 11).
3 Увімкніть щітку і промийте привідний вал під
краном, щоб змити залишки пасти (Мал. 12).
4 Зберігайте головку щітки на спеціальному
тримачі для зберігання на зарядному пристрої.
5 Витирайте зарядний пристрій вологою
ганчіркою (Мал. 13).
Перед чищенням від’єднайте пристрій від мережі.
,
,

1 Міняйте головку щітки кожні 3 місяці для
найкращого результату чищення.
Головку щітки слід заміняти також, коли щетина
починає вигинатися назовні.
Новуголовкущіткиможнапридбатиутомуж
магазині,дейзубнущітку.
Можнавикористовуватибудь-якізміннікругліголовки
щіткиPhilips.

Не викидайте пристрій разом із звичайними
побутовими відходами, а здавайте його в
офіційний пункт прийому для повторної
переробки. Таким чином, Ви допомагаєте
захистити довкілля (Мал. 14).
Вбудована акумуляторна батарея містить
речовини, які можуть шкідливо впливати на
навколишнє середовище. Перед утилізацією
пристрою або передачею його в офіційний
пункт прийому завжди виймайте батарею.
Батарею віддайте в офіційний пункт прийому
батарей. Якщо Ви не можете вийняти батареї,
візьміть пристрій з собою до сервісного центру
Philips, де батарею виймуть і утилізують в
безпечний для навколишнього середовища
спосіб.

Передтим,яквіддатибатареюдляутилізації,
перевірте,чивонаповністюрозряджена.
1 Дайте пристрою попрацювати до повної
зупинки і лише тоді вийміть батарею.
2 Відкрийте ручку. (Мал. 15)
3 За допомогою викрутки від’єднайте батарею від
тримача (Мал. 16).
Після того, як було відкрито корпус зубної щітки,
вона перестає бути вологостійкою. Відкривання
корпусу призводить до втрати гарантії.

ЯкщоВамнеобхіднаінформаціяабоуВасвиникла
проблема,відвідайтевеб-сторінкукомпаніїPhilips
www.philips.comабозвернітьсядоЦентру
обслуговуванняклієнтівкомпаніїPhilipsуВашійкраїні
(телефонможназнайтинагарантійномуталоні).
ЯкщоуВашійкраїнінемаєЦентруобслуговування
клієнтів,звернітьсядомісцевогодилераабоувідділ
технічногообслуговуваннякомпаніїPhilipsDomestic
AppliаncesаndPersonаlCаreBV.

ЯкщоВиневзмозівирішитипроблемузадопомогою
інформації,поданоїнижче,звернітьсядонайближчого
сервісногоцентруPhilipsчиЦентруобслуговування
клієнтівPhilipsуВашійкраїні.Знамиможнатакож
зв’язатисячерезІнтернетнасайтіwww.philips.com.
,
,
,
4203.000.5610.1
5/6
Проблема Вирішення
Зубнащітка
взагаліне
працює,хоча
йзаряджалася
назарядному
пристроїусю
ніч.
Перевірте,чиштекерзарядного
пристроювстановленоурозетку
належнимчином.
Перевірте,чирозеткапрацює
(див.розділ“Важливаінформація”).
Перевірте,чищіткувимкнено,і
зарядітьїїщеразщонайменше
протягом16годин.
Двигунщітки
працює,але
головкащітки
нерухається.
Перевірте,чиправильно
встановленаголовкащітки(див.
розділ“Застосуванняпристрою”).
Потужність
чищеннязубної
щіткизначно
знизилася.
Щіткутребазарядити.Якщо
Визазвичайзалишаєтещітку
узарядномублоці,можливо,
слідзбільшитистрокслужби
батареї,якцеописаноурозділі
“Підготовкадовикористання”.
Зубнащітка
чиститьмої
зубинетак
ретельно,як
раніше.
Замінітьголовкущітки.
4203.000.5610.1
6/6
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6

Philips HX1620/02 Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru