GoodHome Saranda métal blanc L. 30 x H. 60 x P. 20 cm Manualul utilizatorului

Tip
Manualul utilizatorului
EN Contents
DE Inhalt
ES Contenido
FR Contenu
RUS держание
PT Conteúdo
PL Zawartość
RO Cuprins
TR Içindekiler
Safety 4
FR Sécurité 4
PL Bezpieczeństwo 5
DE Sicherheit 6
RUS Безопасность 6
RO Siguranță 7
ES Seguridad 8
PT Segurança 8
TR Emniyet 9
Guarantee 4
FR Garantie 4
PL Gwarancja 5
DE Garantie 6
RUS Гарантия 7
RO Garanție 7
ES Garantía 8
PT Garantia 8
TR Garanti 9
Assembly 10
FR Assemblage 10
PL Montaż 10
DE Versammlung 10
RUS Cбopкa 10
RO Asamblare 10
ES Montaje 10
PT Montagem 10
TR Montaj 10
Care 25
FR Entretien 25
PL Czyszczenie 25
DE Pflege 25
RUS Уход 25
RO Îngrijire 25
ES Cuidados 25
PT Cuidados 25
TR Bakım 25
x ?
1
2
EN WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.
FR AVERTISSEMENT!
Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d’avoir
lu attentivement
et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécuri.
PL OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem
do użytkowania
produktu należy
dokładnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
bezpieczeństwa oraz
upewnić się, że zostały
w pełni zrozumiane.
DE WARNUNG! Bitte
lesen Sie alle
Sicherheitshinweise
sorgfältig durch
und vergewissern
Sie sich, dass Sie
sie vollständig
verstanden haben,
bevor Sie das
Produkt verwenden.
RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед
использованием
изделия внимательно
ознакомьтесь с
указаниями по технике
безопасности и
убедитесь, что они вам
понятны.
RO AVERTISMENT! Citiţi
cu atenţie toate
avertismentele de
siguranţă şi asiguraţi-
vă că au fost complet
înţelese înainte
de manevrarea
produsului.
ES ¡ATENCIÓN!
Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegúrese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular
el producto.
PT AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de segurança e
certifique-se de que
estes são totalmente
compreendidos
antes de manusear o
produto.
TR UYARI! Lütfen
tüm güvenlik
uyarılarını dikkatle
okuyun ve ürün
üzerinde çalışmaya
başlamadan önce
hepsini iyice
anladığınızdan emin
olun.
Ø 8mm
[01] x 1 [02] x 1 [03] x 1
[04] x 1
[A] x 6
3.9 x 9.5 mm
[B] x 6
2.9 x 9.5 mm
[C] x 4
M4 X 10 mm
[05] x 2
[12] x 1
[13] x 2 [14] x 2 [15] x 1
[06] x 1 [07] x 1
[09] x 1
[08] x 2
[11] x 1[10] x 1
[16] x 1
7
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR curité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
Гарантия
2-летняя гарантия начинается с момента покупки при условии
бытового, а не коммерческого использования поддона. Гарантия
предоставляется исключительно при предъявлении кассового чека
или счета-фактуры.
Сохраните документы, подтверждающие факт покупки.
Гарантия предоставляется исключительно при условии домашнего
использования. Гарантия распространяется на ремонт или замену
изделия при выявлении производственных дефектов следующих,
начиная с даты покупки.
Гарантия распространяется на те случаи неисправности изделия,
когда оно использовалось в соответствии со своим назначением
и устанавливалось в соответствии с действующими нормативами и
инструкцией по эксплуатации.
Изделие должно устанавливаться таким образом, чтобы впоследствии
его можно было демонтировать без повреждений.
Настоящая гарантия не распространяется на повреждения и дефекты,
вызванные естественным износом изделия, неблагоприятными
погодными условиями, затоплением, воздействием тепла или
холода, потускнением осветительных приборов, качеством воды
(уровень содержания извести, корродирующих веществ и т. д.),
наличием посторонних частиц, использованием иных веществ (песок,
металлическая стружка и т. д.) или недостаточным уровнем вентиляции,
а также на повреждения, возникшие по причине неправильного или
неправомерного применения, несоблюдения инструкций, несчастного
случая или несоответствующего технического обслуживания.
Гарантия также не распространяется на неисправности,
вызванные применением неоригинальных или несоответствующих
принадлежностей и/или запасных частей, демонтажом или внесением
изменений в изделие.
Гарантия распространяется исключительно на детали, признанные
неисправными. Ни при каких обстоятельствах гарантия не покрывает
дополнительные расходы (транспорт, оплата труда сотрудников) и
прямые или косвенные убытки.
Гарантийный срок 24 месяца
Рег. Номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU
Д-CN.БЛ08.В.03725. Орган по сертификации
“ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ” ООО”Ивановский Фонд
Сертификации”, срок действия c 25.07.2018 до 22.07.2023 г.
ВАЖНО - СОХРАНИТЕ
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ПРОЧТИТЕ
ВНИМАТЕЛЬНО
RO
Înainte de utilizare
Verificaţi pachetul şi asiguraţi-vă că aveţi toate piesele listate mai
sus. Dacă nu, luaţi legătura cu magazinul local care vă va putea ajuta.
Când sunteţi gata de a începe, asiguraţi-vă că aveţi sculele potrivite
la îndemână, spaţiu suficient şi o zonă curată şi uscată pentru
asamblarea mobilierului.
Asiguraţi-vă că nu există ţevi şi cabluri ascunse acolo unde
intenţionaţi să găuriţi.
Nu recomandăm să folosiți o șurubelniță electrică pentru
asamblarea produsului.
Asigurați-vă că șuruburile sunt așezate exact în orificiile
pilot pre-găurite.
Aveți grijă să nu strângeți excesiv niciun șurub.
Șuruburile și diblurile nu sunt incluse.
Siguranță
Doar pentru folosire acasă.
AVERTISMENT : pentru a preveni răsturnarea, acest produs trebuie
utilizat cu dispozitivele de fixare adaptate.
Periodic, trebuie făcute verificări ale structurii acestui produs, nu îl
folosiţi dacă aveţi îndoieli asupra capacităţii lui, de exemplu.
Nu lăsați copiii să se joace cu acest produs.
Îngrijirea şi întreţinerea
Folosiți o cârpă moale și uscată pentru a curăța dulapul și suportul.
Nu lăsați apa să stea pe dulapul de oglindă. Îndepărtați imediat
orice apă.
Nu folosiţi niciodată solvenţi, bureţi de sârmă, substanţe abrazive,
înălbitori, detergenţi puternici, substanţe de curăţare chimice
agresive sau soluţii de curăţare tip solvent pe produs.
Verificaţi pentru a vă asigura că toate componentele şi dispozitivele
de prindere ale acestui produs sunt sigure şi nu îl folosiţi dacă aveţi
îndoieli asupra capacităţii lui, de exemplu.
Garanție
Acest produs este garantat 2 ani de la data achiziției, în condiții de utilizare
casnică normală, nu profesională.
Garanția poate fi aplicată numai pe baza prezentării bonului fiscal de casă
sau a facturii. Păstrați dovada achiziției într-un loc sigur.
Garanția se aplică numai în cadrul utilizării casnice.
Garanția acoperă repararea sau înlocuirea produsului în cazul în care apare
un defect de fabricație al materialelor în timpul perioadei de garanție
oferită de la data achiziției.
Garanția acoperă defectele și disfuncționalitățile produsului sub rezerva
unei utilizări în conformitate cu scopul propus al produsului și sub rezerva
unei instalări și a unei întrețineri în conformitate cu cele mai bune practici
și cu informațiile din manualul de utilizare.
Acest produs trebuie să fie instalat astfel încât acesta să poată fi demontat
ulterior fără deteriorare.
Această garanție contractuală nu acoperă defectele și deteriorările
provocate de uzura naturală a pieselor, de decolorarea la lumină, de
intemperii, de inundații, de degajările de căldură, de îngheț, de deteriorările
provocate de calitatea apei (calcar, agresivitate, coroziune, ...), de prezența
unor corpuri străine vehiculate sau nu de apă (nisip, particule, ...) sau de
lipsa ventilației camerei și de daunele care ar putea să fie rezultatul unei
utilizări necorespunzătoare, al unei utilizări abuzive, al neglijenței, al unui
accident sau al unei întrețineri defectuoase sau neconforme cu cele mai
bune practici și cu informațiile din manualul de utilizare.
De asemenea, sunt excluse din garanție consecințele negative datorate
utilizării de accesorii și/sau piese de schimb neoriginale sau neadaptate,
demontării sau modificării produsului.
Garanția este limitată la piesele recunoscute ca fiind defecte. Garanția nu
acoperă, în niciun caz, costurile auxiliare (de deplasare, de manoperă) și
daunele directe și indirecte.
Vă rugăm să rețineți că un certificat de garanție suplimentar va fi dat în
magazinul din care veți achiziționa produsul.
IMPORTANT - PĂSTRAȚI
ACESTE INFORMAȚII
PENTRU CONSULTĂRI
VIITOARE: CITIȚI
CU ATENȚIE
9
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR curité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
em conformidade com as regras da arte e as informações do manual
de utilização.
Este produto tem de ser instalado de modo a que possa ser retirado
posteriormente sem ficar deteriorado.
Esta garantia contratual não abrange defeitos e deteriorações provocados
por um desgaste natural das peças, descoloração à luz, intempéries,
inundações, libertações de calor, gelo, danos causados pela qualidade
da água (calcário, agressividade, corrosão...), pela presença de corpos
estranhos veiculados ou não pela água (areia, limalhas...) ou a falta de
arejamento da peça e os danos que poderão ser consequência de uma
utilização inadequada, uma utilização abusiva, negligência, acidente ou
manutenção defeituosa, ou a não conformidade com as regras da arte ou
informações do manual de utilização.
Estão também excluídas da garantia as consequências nefastas devido
à utilização de acessórios e/ou peças sobresselentes que não sejam
originais ou não adaptadas, à desmontagem ou modificação do produto.
A garantia limita-se às peças reconhecidas como defeituosas. Ela não
abrange, em caso algum, as despesas resultantes (deslocamento, mão-
deobra) e os danos diretos ou indiretos.
Brico Depot é responsável por defeitos de conformidade do produto
conforme nos termos da Lei das Garantias (Decreto-Lei n.º 67/2003,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008.
IMPORTANTE - GUARDE
ESTA INFORMAÇÃO PARA
REFERÊNCIA FUTURA:
LER CUIDADOSAMENTE
TR
Siz başlamadan önce
Verificaţi pachetul şi asiguraţi-vă că aveţi toate piesele listate mai
sus. Dacă nu, luaţi legătura cu magazinul local care vă va putea ajuta.
Când sunteţi gata de a începe, asiguraţi-vă că aveţi sculele potrivite
la îndemână, spaţiu suficient şi o zonă curată şi uscată pentru
asamblarea mobilierului.
Asiguraţi-vă că nu există ţevi şi cabluri ascunse acolo unde
intenţionaţi să găuriţi.
Nu recomandăm să folosiți o șurubelniță electrică pentru
asamblarea produsului.
Asigurați-vă că șuruburile sunt așezate exact în orificiile
pilot pre-găurite.
Aveți grijă să nu strângeți excesiv niciun șurub.
Șuruburile și diblurile nu sunt incluse.
Emniyet
Sadece ev kullanımı içindir.
UYARI: Ürün, devrilmemesi için uygun bağlantı elemanları ile
birlikte kullanılmalıdır.
Bu ürünün periyodik yapısal kontrolleri gerçekleştirilmeli, amaca
uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda kullanılmamalıdır.
Çocukların bu mobilya ile oynamalarına izin vermeyin.
Bakım ve Servis
Folosiți o cârpă moale și uscată pentru a curăța dulapul și suportul.
Nu lăsați apa să stea pe dulapul de oglindă. Îndepărtați imediat
orice apă.
Nu folosiţi niciodată solvenţi, bureţi de sârmă, substanţe abrazive,
înălbitori, detergenţi puternici, substanţe de curăţare chimice
agresive sau soluţii de curăţare tip solvent pe produs.
Verificaţi pentru a vă asigura că toate componentele şi dispozitivele
de prindere ale acestui produs sunt sigure şi nu îl folosiţi dacă aveţi
îndoieli asupra capacităţii lui, de exemplu.
Garanti
Bu ürün, profesyonel amaçlı olmayıp normal ev kullanımı kapsamında, satın
alma tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir.
Garanti, sadece kasa fişi veya faturanın ibraz edilmesi halinde geçerlidir.
Satın aldığınızı gösteren belgeyi güvenli bir yerde saklayın.
Bu garanti sadece evde kullanım kapsamında geçerlidir.
Bu garanti, ürünün kullanım amacına uygun kullanılması, kurallara ve
kullanma kılavuzundaki bilgilere uygun bir montaj ve bakıma tabi tutulması
kaydıyla üründeki hataları ve kusurları kapsar.
Bu ürün, daha sonra zarar görmeden sökülebilecek şekilde
monte edilmelidir.
Sözleşmeye dayalı bu garanti, parçaların doğal aşınmasından, kötü
hava şartlarından, sel baskınlarından, ısınmadan kaynaklanan hata ve
tahribatlardan, gün ışığında renk solması, su kalitesinden (kir, agresivite/
çözücülük, korozyon, …), suyla taşınan yabancı maddelerin varlığı (kum,
talaş, …) veya odanın havalandırılmamasından kaynaklı hasarları ve hatalı
kullanım, hor kullanım, ihmal, kaza ya da yanlış yapılmış bir bakımın veya
yürürlükteki yönetmeliklere veya kullanma kılavuzuna uyulmaması sonucu
oluşabilecek hasarları kapsamaz.
Garanti aynı şekilde, orijinal olmayan veya adaptasyonu yapılmamış
aksesuarların ve/veya yedek parçaların kullanılmasına, ürünün sökülmesine
veya ürün üzerinde değişiklik yapılmasına bağlı yan etkileri kapsamaz.
Garanti, hatalı olduğu belirlenen parçalarla sınırlıdır. Bu garanti, hiçbir
durumda sigorta poliçe masraflarını (nakliyat, işçilik), doğrudan ve dolaylı
hasarları kapsamaz.
6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca, Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde,bütün masrafları satıcıya ait
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu
talebi yerine getirmekle 6502 sayılı Kanunun 66. ve devamı maddeleri
uyarınca Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici
Mahkemelerine ve Tüketici.
Üretici Firma:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom
Ithalatçı Firma:
KOÇTAȘ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ș.
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300 Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr
Yetkili servis istasyonları ve yedek parça temini için aşağıda yer alan Koçtaş
Müşteri Hattı ve Ktaş Genel Müdürlük irtibat bilgilerinden faydalanınız.
KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50
ÖNEMLİ – BU BİLGİLERİ
DAHA SONRA KULLANMAK
ÜZERE SAKLAYIN:
DİKKATLE OKUYUN
Manufacturer • Fabricant • Producent • Hersteller
Producător • Fabricante:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom
www.kingfisher.com/products
EN Distributor:
B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE
United Kingdom
www.diy.com
Screwfix Direct Limited, Trade House,
Mead Avenue, Yeovil, BA22 8RT,
United Kingdom
www.screwfix.com
To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products
Customer Helpline (Freephone)
UK 0800 324 7818 uk@kingfisherservice.com
Eire 1800 932 230 eire@kingfisherservice.com
FR Distributeur:
Castorama France C.S. 50101 Templemars 59637
Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com
Pour consulter les manuels d’instructions en ligne,
rendez-vous sur le site www.kingfisher.com/products
PL Dystrybutor:
Castorama Polska Sp. z o.o. ul.
Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
www.castorama.pl
Aby zapoznać się z instrukcją obugi online,
odwiedź stronę www.kingfisher.com/products
DE Verteilen:
Screwfix Direct Limited
Mühlheimer Straße 153
63075 Offenbach/Main
www.screwfix.de
Besuchen Sie www.kingfisher.com/products
um die Bedienungsanleitungen online anzusehen
RUS Импортер:
CASTORAMA RUSSIA
ООО “Касторама РУС”
Дербеневская наб., дом 7, стр 8
Россия, Москва,115114
www.castorama.ru
ООО «Кингфишер Интернейшнл Продактс РУС»
Дербеневская наб., дом 7, стр.8
Россия, Москва, 115114
Изготовитель для России:Гуандун Хайсенс Хоум
Эпплайансес Ко., Лтд,
Адрес:№1 Ист Жунци Авеню, Дэшэн Резидентс
Коммити, Жунгуй, Саб-дистрикт Офис, Шуньдэ
Дистрикт, Фошань, Гуандун, Китай
Дата изготовления (месяц.год) см. на упаковке
Онлайн-версии руководств
по эксплуатации доступны на странице
www.kingfisher.com/products
RO Distribuitor:
SC Bricostore România SA
Calea Giulești 1-3, Sector 6,
București , România
www.bricodepot.ro
Praktiker Romania S.A.
Splaiul Independenței, nr 319 L și M, Clădirea Bruxelles,
etaj 1, Sector 6, RO-060044,
București, România
Tel: +40 021 2047100
www.praktiker.ro
Pentru a consulta manualele de instrucţiuni online,
vizitaţi www.kingfisher.com/products
ES Distribuidor.
Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva,
10 - Edificio Inblau A 1a Planta
08820-El Prat de Llobregat
www.bricodepot.es
Para consultar los manuales de instrucciones
en línea, visite www.kingfisher.com/products
PT Distribuidor.
Brico Depot Portugal SA Rua Castilho, 5 - 1 esquerdo,
sala 13 1250-066 Lisboa
www.bricodepot.pt
Para consultar manuais de instruções online, visite
www.kingfisher.com/products
TR İthalatçı Firma:
KTAȘ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ș.
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr
Kullanım kılavuzuna internet üzerinden ulaşmak için
www.kingfisher.com/products adresini ziyaret edin
Addresses
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

GoodHome Saranda métal blanc L. 30 x H. 60 x P. 20 cm Manualul utilizatorului

Tip
Manualul utilizatorului