Acer HT-820 Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului

Acest manual este potrivit și pentru

Note: Connector interface is subject to model’s specifications
1/MHL
2
DC 5V OUT
AUDIO IN Pb/Cb
AUDIO OUT Y RS232
VGA IN
DC 12V OUT
USB CTRL
VIDEO Pr/Cr
1
RS232
RS232
12
RS232
DVD player,
Set-top Box,
HDTV receiver
HDTV adapter
3
4
R B G
R B G
D-Sub
D-Sub
2
USB
USB
7
DVD player
HDMI
HDMI
5
DVD player
HDMI
HDMI
5
HDMI
6
USB
MHL
Video Output
Y
Y
10
R
W
11
R
W
11
R
W
11
Smart Phone
9
8
DVD player,
Set-top Box,
HDTV receiver
R
G
B
4
R G
B
INSTALLATION
INTERFACE CONNECTOR
1/MHL
2
DC 5V OUT
AUDIO IN Pb/Cb
AUDIO OUT Y RS232
VGA IN
DC 12V OUT
USB CTRL
VIDEO Pr/Cr
E62405SP
R
1. Power Cord
2. VGA Cable
3. VGA to Component/HDTV Adapter
(
)
4. 3 RCA Component Cable
(
)
5. HDMI Cable
6. MHL Cable (MicroUSB to HDMI)
(
)
7. USB Cable
(
)
8. 12V DC Cable
(
)
9. USB cable for charging device
(
)
10. Composite Video Cable
(
)
11. Audio Cable Jack/RCA
(
)
12. RS232 Cable
(
)
English
INSTALLATION
Quick Start
Bahasa Indonesia
PEMASANGAN
Memulai dengan Cepat
Connecting to a Source
1. Connect your sources to the projector
using the appropriate cables. Ensure
all the cables are correctly and
securely connected.
2. Connect one end of the power cord
into the AC power socket (or the
DC power connector of the power
adaptor into the DC input) on the
projector; connect the other end to an
electrical outlet.
Powering On the Projector
1. Remove the lens cap. (optional)
2. Turn on the projector.
3. Adjust the position, focus and zoom.
4. Run your presentation.
Powering Off the Projector
1. Press the power button twice.
2. Do not turn off and unplug the
projector for at least one minute after
turning it on. (Required for lamp
models.)
INTERFACE CONNECTOR
Note:
(
)
optional
Connector interface is subject to model’s specifications.
USB cable needs powered extender if the length is over 5 m.
Some smartphones require a converter (supplied by smart-
phone maker) to enable the MHL function.
Long press to show the source menu. Change the active
source, short press the button to switch around.
1. Kabel Daya
2. Kabel VGA
3. VGA ke komponen/adapter HDTV
(
)
4. 3 kabel komponen RCA
(
)
5. Kabel HDMI
6. Kabel MHL (MicroUSB ke HDMI)
(
)
7. Kabel USB
(
)
8. Kabel 12V DC
(
)
9. Kabel USB untuk pengisian daya
perangkat
(
)
10. Kabel Video Composite
(
)
11. Kabel Audio Jack/RCA
(
)
12. Kabel RS232
(
)
Menyambung ke Sumber
1. Sambungkan sumber ke proyektor
menggunakan kabel yang sesuai.
Pastikan semua kabel telah
tersambung dengan benar dan aman.
2. Sambungkan salah satu ujung kabel
daya ke soket daya AC (atau soket
daya DC pada adaptor daya ke input
DC) di proyektor, lalu sambungkan
ujung kabel lain ke stopkontak.
Menyalakan Projektor
1. Buka tutup lensa. (opsional)
2. Menghidupkan proyektor.
3. Sesuaikan posisi, fokus, dan zoom.
4. Mulailah presentasi.
Mematikan Projektor
1. Tekan tompol daya dua kali.
2. Jangan matikan dan lepas kabel
proyektor minimal selama satu menit
setelah dihidupkan. (Diperlukan untuk
model lampu.)
KONEKTOR PENGHUBUNG
Catatan:
(
)
optional
Interface konektor tergantung pada spesifikasi model.
Kabel USB memerlukan kabel ekstensi aktif jika panjang
yang diperlukan lebih dari 5 m.
Smartphone tertentu memerlukan konverter (disediakan
oleh produsen smartphone terkait) untuk mengaktifkan
fungsi MHL.
Tekan terus untuk menampilkan menu sumber. Ubah
sumber aktif, tekan sebentar tombol untuk beralih.
Čeština
INSTALACE
Karta Rychlého Startu
Български
ИHCTAПAЦИЯ
Кратко ръководство за
включване
1. Захранващ кабел
2. VGA кабел
3. VGA към компонентен/HDTV адаптер
(
)
4. 3 RCA компонентен кабел
(
)
5. HDMI кабел
6. MHL кабел (MicroUSB към HDMI)
(
)
7. USB кабел
(
)
8. 12V DC кабел
(
)
9.
USB
кабел за зареждане на устройството
(
)
10. Composite видео кабел
(
)
11. Жак за аудио кабел/RCA
(
)
12. RS232 кабел
(
)
1. Napájecí šňůra
2. VGA kabel
3. Adaptér VGA na komponentní video/
HDTV
(
)
4. 3x kabel komponentního videa/RCA
(
)
5.
HDMI kabel
6.
Kabel MHL (MicroUSB na HDMI)
(
)
7. USB kabel
(
)
8. Kabel stejnosměrného napájení 12 V
(
)
9.
Kabel USB pro nabíjecí zařízení
(
)
10. Kombinovaný video kabel
(
)
11. Zvukový kabel jack/RCA
(
)
12. Kabel RS232
(
)
Свързване към източник
1. Включете източниците си към
проектора, като използвате
подходящи кабели. Уверете се, че
кабелите са свързани правилно и
както трябва.
2. Свържете единия край на
захранващия кабел към AC контакт
(или DC конектора на захранващия
адаптер към DC входа) на
проектора; свържете другия край към
електрически контакт.
Включване на проектора
1. Махнете капачката от обектива. (като
опция)
2. Включете проектора.
3. Настройте позицията, фокуса и
увеличението на картината.
4. Стартирайте вашата презентация.
Изключване на проектора
1. Натиснете бутона за изключване два
пъти.
2. Не изключвайте или откачайте
проектора най-малко една минута
след включването му. (изисква се за
модели с лампа.)
ИНТЕРФЕЙСНИ
НАКРАЙНИЦИ
Забележка:
(
)
Като опция
Интерфейсът зависи от техническите данни на модела.
USB кабелът изисква удължител ако дължината е над 5м.
За някои смартфони е необходим конвертор (доставя се от
производителя) за използване на функция MHL.
Натиснете продължително, за да покажете менюто с
източници. Сменете активния източник чрез кратко
натискане на бутона.
Připojení ke zdroji
1. Připojte zdroje k projektoru pomocí
vhodných kabelů. Zkontrolujte, zda
jsou všechny kabely správně a
bezpečně připojeny.
2. Připojte jeden konec k zásuvce
střídavého napájení (nebo konektor
stejnosměrného napájení napájecího
adaptéru ke vstupu stejnosměrného
napájení) na projektoru; připojte druhý
konec k elektrické zásuvce.
Zapnutí projektoru
1. Sejmete vcko objektivu. (volitelně)
2. Zapněte projektor.
3. Upravte polohu, zaostren a velikost.
4. Spustte prezentaci.
Vypnutí projektoru
1. Stisknete dvakrát vypnac.
2. Během jedné minuty od zapnutí
projektor nevypínejte ani neodpojujte.
(Vyžadováno pro lampové modely.)
PŘÍPOJKA ZAŘÍZENÍ
Poznámka:
(
)
Volitelně
Rozhraní konektorů závisí na specikacích modelu.
Pokud je kabel USB delší než 5 m, je zapotřebí napájený
prodlužovač.
Některé chytré telefony vyžadují pro aktivaci funkce MHL
konvertor (dodávaný výrobcem chytrého telefonu).
Dlouhým stisknutím zobrazíte nabídku zdroje. Chcete-li změnit
aktivní zdroj, krátkým stisknutím tlačítka procházejte.
Dansk
INSTALLATION
Hurtig Start
Deutsch
INSTALLATION
SCHELLSTRART
1. Netledning
2. VGA Kabel
3. VGA til komponent/HDTV adapter
(
)
4. 3 RCA komponentkabel
(
)
5. HDMI Kabel
6. MHL kabel (MicroUSB til HDMI)
(
)
7. USB Kabel
(
)
8. 12V DC kabel
(
)
9. USB-kabel til opladning af enhed
(
)
10. Komposit Video Kabel
(
)
11. Lydkabel stik/RCA
(
)
12. RS232-kabel
(
)
1. Netzkabel
2. VGA-Kabel
3. VGA-auf-Component/HDTV-Adapter
(
)
4. 3 RCA Component-Kabel
(
)
5. HDMI Kabel
6. MHL-Kabel (Micro-USB zu HDMI)
(
)
7. USB-Kabel
(
)
8. 12VDC-Kabel
(
)
9. USB-Kabel zur Geräteaufladung
(
)
10. Composite Video-Kabel
(
)
11. Audiokabel mit Cinch-Anschluss
(
)
12. RS232-Kabel
(
)
Tilslutning til en kilde
1. Slut dine kilder til projektoren ved
hjælp af de relevante kabler. Sørg for
at alle kabler er korrekt og ordentligt
forbundet.
2. Forbind netledningens ene ende til
projektorens AC strømstik (eller sæt
jævnstrømstikket fra strømadapteren i
DC-indgangen) og den anden ende til
en stikkontakt.
Opstart af projektor
1. Fjern linsedækslet. (valgfri)
2. Tænd for projektoren.
3. Juster position, fokus og zoom.
4. Kør din præsentation.
Slukning af projektoren
1. Tryk to gange på tænd-/slukknappen.
2. Du må ikke slukke projektoren
og tage stikket ud før der er gået
mindst 1 minut, efter den er tændt.
(Nødvendigt for lampemodeller.)
INTERFACE CONNECTOR
Bemærk:
(
)
Valgfri
Stik er som anført i modellens specifikationer.
USB-kablet skal have en forlænger med elforsyning, hvis
længden er på over 5 m.
Nogle smarttelefoner skal bruge en omformer (leveres af
producenten af din telefon), før MHL-funktionen kan virke.
Hold nede for at vise kildemenuen. Skift kilde ved at trykke
gentagne gange på knappen.
Mit einer Quelle verbinden
1. Verbinden Sie Ihre Quellen über die
geeigneten Kabel mit dem Projektor.
Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig
und fest angeschlossen sind.
2. Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels
mit dem AC-Netzanschluss (oder den
DC-Netzanschluss des Netzteils mit dem
DC-Eingang) am Projektor; verbinden
Sie das andere Ende mit einer
Steckdose.
Einschalten des Projektors
1. Entfernen Sie die Objektivkappe.
(optional)
2. Schalten Sie den Projektor ein.
3. Passen Sie die Position, die Schärfe und
den Zoom an.
4. Beginnen Sie mit lhrer Präsentation.
Ausschalten des Projektors
1. Drücken Sie zweimal auf die
Ein/Aus-Taste.
2. Projektor mindestens eine Minute nach
dem Einschalten nicht ausschalten oder
Netzstecker ziehen.
(Bei Lampenmodellen erforderlich.)
SCHNITTSTELLEN-
ANSCHLUSS
Hinweis:
(
)
Optional
Die Anschlussschnittstelle variiert je nach dem Model.
Das USB-Kabel benötigt einen Leistungsverstärker, falls die
Länge 5 m überschreitet.
Einige Smartphones erfordern zur Aktivierung der MHL-
Funktion einen Konverter (vom Smartphone-Hersteller
bereitgestellt).
Zum Einblenden des Quelle-Menüs lange drücken. Ändert die
aktive Quelle, zum Umschalten kurz drücken.
Español
INSTALACIÓN
INICIO RÁPIDO
ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ
Σύντομη Έναρξη
Ελληνικά
1. Cable de Alimentación
2. Cable de VGA
3. Adaptador VGA a componente/HDTV
(
)
4. Cable de vídeo componente de
3 conectores RCA
(
)
5. Cable HDMI
6. Cable MHL (micro-USB a HDMI)
(
)
7. Cable USB
(
)
8. Cable CC de 12V
(
)
9. Cable USB para cargar el dispositivo
(
)
10. Cable de Video Compuesto
(
)
11. Cable de audio Jack/RCA
(
)
12. Cable RS232
(
)
1. Καλώδιο Τροφοδοσίας
2. Καλώδιο VGA
3. Προσαρμογέας VGA σε Component/προ
σαρμογέας HDTV
(
)
4. Καλώδιο 3 RCA component
(
)
5.
Καλώδιο HDMI
6. Καλώδιο MHL (MicroUSB σε HDMI)
(
)
7. USB Καλώδιο
(
)
8. Καλώδιο 12V DC
(
)
9. Καλώδιο USB για συσκευή φόρτισης
(
)
10. Καλώδιο Composite video
(
)
11. Βύσμα καλωδίου ήχου/RCA
(
)
12. Καλώδιο RS232
(
)
Conectar a una fuente
1. Conecte sus fuentes al proyector
mediante los cables correspondientes.
Asegúrese de que todos los cables estén
correcta y firmemente conectados.
2. Conecte un extremo del cable
de alimentación a la toma de
corriente alterna (o el conector de
corriente continua del adaptador de
alimentación a la toma de entrada de
corriente continua) del proyector; y
conecte el otro extremo a la toma de
corriente.
Encendido del proyector
1. Quite la tapa de la lente. (opcional)
2. Encienda el proyector.
3. Ajuste la posición, el enfoque y el
zoom.
4. Ejecute la presentación.
Apagado del proyector
1. Pulse dos veces el botón de
alimentación.
2. No apague ni desenchufe el proyector
durante al menos un minuto después
de encenderlo. (Necesario en los
modelos con lámpara.)
CONECTOR DE INTERFAZ
Nota:
(
)
Opcional
La interfaz de los conectores se encuentra sujeta a las espe-
cificaciones del modelo.
El cable USB requiere un extensor alimentado si la longitud
es superior a 5 metros.
Algunos teléfonos inteligentes requieren un convertidor
(suministrado por el fabricante del teléfono inteligente)
para activar la función MHL.
Pulse de forma prolongada para mostrar el menú de fuente.
Para cambiar la fuente activa, pulse brevemente el botón para
cambiar entre las diferentes opciones.
Σύνδεση σε πηγή
1. Συνδέστε τις πηγές σας στον προβολέα
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα καλώδια.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν
συνδεθεί σωστά και με ασφάλεια.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου
τροφοδοσίας στην υποδοχή
εναλλασσόμενου ρεύματος (ή τον
ακροδέκτη συνεχούς ρεύματος του
προσαρμογέα ρεύματος στην είσοδο
συνεχούς ρεύματος) του προβολέα.
Συνδέστε το άλλο άκρο σε μια ηλεκτρική
πρίζα.
Άναμμα του Προβολέα
1. Αφαιρέστε το καπάκι του φακού.
(προαιρετικά)
2. Ενεργοποίηση του προβολέα.
3. Ρυθμίστε τη θέση, την εστίαση και το ζουμ.
4. Πραγματοποιήστε την παρουσίασή σας.
Σβήσιμο του Προβολέα
1. Πατήστε δύο φορές το κουμπί
τροφοδοσίας.
2. Μην απενεργοποιήσετε και αποσυνδέσετε
τον προβολέα για τουλάχιστον ένα λεπτό
μετά την ενεργοποίησή του. (Απαιτείται
για τα μοντέλα λάμπας.)
ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Σημείωση:
(
)
προαιρετικά
Η διεπαφή σύνδεσης εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του μοντέλου.
Εάν το μήκος είναι μεγαλύτερο των 5m απαιτείται προέκταση
(extender) τροφοδοσίας του καλωδίου USB.
Μερικά smartphone απαιτούν μετατροπέα (παρέχεται από
τον κατασκευαστή του smartphone) για την ενεργοποίηση της
λειτουργίας MHL.
Πιέστε παρατεταμένα για την εμφάνιση του μενού πηγής.
Αλλάξτε την ενεργή πηγή, πατήστε στιγμιαία το κουμπί για
εναλλαγή στις υπόλοιπες επιλογές.
Français
INSTALLATION
DÉMARRAGE RAPIDE
Hrvatski
INSTALACIJA
Kratki pregled
1. Cordon d’alimentation
2. Câble VGA
3. Adaptateur VGA vers
Composant/HDTV
(
)
4. Câble de composant 3 RCA
(
)
5. Câble HDMI
6. Câble MHL (Micro USB vers HDMI)
(
)
7. Câble USB
(
)
8. Câble 12V CC
(
)
9. Câble USB pour recharge de l’appareil
(
)
10. Câble Vidéo Composite
(
)
11. Câble de prise Audio/RCA
(
)
12. Câble RS232
(
)
1. Naponski kabel
2. VGA kabel
3
. VGA na komponentni/HDTV adapter
(
)
4. Komponentni kabel s 3 RCA priključak
(
)
5. HDMI kabel
6.
MHL kabel (Mikro USB na HDMI)
(
)
7. USB kabel
(
)
8.
Kabel 12V DC
(
)
9.
USB kabel za punjenje uređaja
(
10. Kompozitni videokabel
(
)
11. Audio kabel s dva utikača
(utičnica/RCA)
(
)
12. RS232 kabel
(
)
Povezivanje s izvorom
1. Spojite izvore na projektor pomoću
odgovarajućih kabela. Pobrinite se da
svi kabeli budu ispravno i čvrsto spojeni.
2. Spojite jedan kraj kabela napajanja
u utičnicu izmjeničnog napajanja (ili
priključak istosmjernog napajanja na
adapteru napajanja s istosmjernim
izlazom) na projektoru; spojite drugi kraj
u električnu utičnicu.
Uključivanje projektora
1. Uklonite poklopac leće.
(dodatno)
2. Uključivanje projektora.
3. Podesite položaj, žarište i zoom.
4. Pokrenite prezentaciju.
Isključivanje projektora
1. Dvaput pritisnite gumb za uključivanje.
2. Ne isključujte i ne iskopčavajte projektor
barem jednu minutu nakon njegova
uključivanja. (Potrebno za modele sa
žaruljom.)
PRIKLJUČCI NA UREÐAJU
Napomena:
(
)
dodatno
Sučelje konektora ovisno je o tehničkim podacima modela.
Za duljine veće od 5 m USB kabel potrebno je priključiti na
produžni kabel
Neki pametni telefoni trebaju pretvarač (isporučuje ga
proizvođač pametnog telefona) za rad MHL funkcije.
Držite dugo pritisnutim za prikaz izbornika izvora. Promjena
aktivnog izvora, kratko pritisnite gumb za prebacivanje.
Connexion à une source
1. Connectez vos sources au projecteur
avec les câbles appropriés. Vérifiez
que tous les câbles sont connectés
correctement et de façon sûre.
2. Branchez une extrémité du cordon
d'alimentation au port d'alimentation
CA (ou le connecteur d'alimentation
CC de l'adaptateur d'alimentation sur
l'entrée CC) du projecteur, et l'autre
sur une prise électrique.
Mise sous tension du projecteur
1. Retirez le protège-obectif. (en option)
2. Mettez le projecteur sous tension.
3. Ajustez la position, effectuez la mise
au point et zoomez.
4. Faites votre présentation.
Mise hors tension du projecteur
1. Appuyez le bouton d’alimentation
deux fois.
2. N'éteignez ni ne débranchez le
projecteur pendant au moins une
minute après l'avoir allumé. (Requis
pour les modèles à lampe.)
CONNECTEURS D’INTERFACE
Remarque:
(
)
en option
L’interface du connecteur est sujette à spécifications du
modèle.
le câble USB a besoin d'une extension d'alimentation si la
longueur est plus de 5m.
Certains smartphones nécessitent un convertisseur (fourni
par le fabricant du smartphone) pour permettre la fonc-
tion MHL.
Longue pression pour afficher le menu source. Permet de
modier la source active, appuyer brièvement sur le bouton
pour faire déler.
Magyar
TELEPÍTÉS
Gyorstelepítés
Italiano
INSTALLAZIONE
GUIDA D’INSTALLAZIONE
RAPIDA
1. Cavo di Alimentazione
2. Cavo VGA
3. Adattatore VGA a Componente/HDTV
(
)
4. 3 cavo componente RCA
(
)
5. Cavo HDMI
6. Cavo MHL (MicroUSB - HDMI)
(
)
7. Cavo USB
(
)
8. Cavo 12 V CC
(
)
9. Cavo USB per la carica del dispositivo
(
)
10. Cavo Video Composito
(
)
11. Cavo Audio Jack/RCA
(
)
12. Cavo RS232
(
)
1. Hálózati tápkábel
2. VGA kábel
3
. VGA-komponens/HDTV átalakító
(
)
4. 3 RCA komponens kábel
(
)
5. HDMI kábel
6. MHL-kábel (MicroUSB-HDMI)
(
)
7. USB-kábel
(
)
8. 12V DC kábel
(
)
9. USB-kábel az eszköz feltöltéséhez
(
)
10. Kompozit videokábel
(
)
11. Hangkábel Jack/RCA
(
)
12. RS232 kábel
(
)
Csatlakozás forráshoz
1. Csatlakoztassa a forrásokat a kivetítőhöz
a megfelelő kábelek használatával.
Győződjön meg arról, hogy a kábelek
megfelelően és szorosan csatlakoznak.
2. Csatlakoztassa a hálózati tápkábel
egyik végét a kivetítő hálózati
tápcsatlakozó aljzatához (vagy a
tápegység tápcsatlakozó dugóját a DC
bemenethez), majd a dugóját dugja egy
konnektorba.
A projektor bekapcsolása
1. Vegye le a lencsevédo kupakot.
(opcionális)
2. Kapcsolja be a kivetítőt.
3. Állítsa be a helyzetet, az élességet és a
nagyítást.
4. Tartsa meg a bemutatót.
A projektor kikapcsolása
1. Nyomja meg kétszer az üzemkapcsolót.
2. Ne kapcsolja ki és ne húzza ki a kivetítőt
legalább egy percig, miután bekapcsolta.
(Lámpás típusoknál kötelező.)
CSATLAKOZÓK
Megjegyzés:
(
)
Opcionális
A csatlakozó kialakítása típustól függő.
az USB-kábelhez aktív hosszabbító szükséges, ha a hosszúsá-
ga meghaladja az 5 métert.
Egyes okostelefonokhoz átalakító szükséges (az okostelefon
gyártójától) az MHL funkció engedélyezéséhez.
Hosszan nyomja meg a gombot a forrásválasztó menü
megjelenítéséhez. Az aktív jelforrás léptetéséhez viden
nyomja meg a gombot.
Collegamento all'origine
1. Collegare le origini al proiettore
utilizzando i cavi appropriati.
Assicurarsi che tutti i cavi siano
collegati saldamente e correttamente.
2. Collegare un'estremità del cavo
di alimentazione al connettore di
alimentazione (o il connettore di
alimentazione DC dell'adattatore
nell'ingresso DC) sul proiettore,
collegare l'altra estremità ad una
presa elettrica.
Accensione del proiettore
1. Rimuovere il coperchio dell’obiettivo.
(opzionale)
2. Accensione del proiettore.
3. Regolare la posizione, la messa a
fuoco e lo zoom.
4. Eseguire la presentazion.
Spegnimento del proiettore
1. Premere due volte il pulsante di
accensione.
2. Non spegnere e scollegare il
proiettore per almeno un minuto
dopo l'accensione. (Obbligatorio per
modelli a lampada.)
CONNETTORE INTERFACCIA
Nota:
(
)
Opzionale
L’interfaccia del connettore è soggetta alle specifiche del
modello.
Il cavo USB necessita di una prolunga se la lunghezza è
superiore a 5 m.
Alcuni smartphone richiedono un convertitore (fornito dal
produttore dello smartphone) per abilitare la funzione
MHL.
Premere a lungo per visualizzare il menu sorgente. Per
modicare la sorgente attiva, premere brevemente il tasto per
passare da una sorgente all'altra.
Nederlands
INSTALLATIE
Snelle Start
Norsk
INSTALLASJON
Hurtigstart
1. Voedingskabel
2. VGA-kabel
3. VGA naar Component/HDTV-adapter
(
)
4. 3 RCA-component kabel
(
)
5. HDMI-kabel
6. MHL-snoer (MicroUSB naar HDMI)
(
)
7. USB-kabel
(
)
8. 12V gelijkstroomkabel
(
)
9. USB-kabel om het apparaat te laden
(
)
10. Composite videokabel
(
)
11. Aansluiting audiokabel/RCA
(
)
12. RS232-kabel
(
)
1. Nettkabel
2. VGA-kabel
3. VGA til komponent/HDTV-adapter
(
)
4. 3 RCA-komponentkabel
(
)
5. HDMI-kabel
6. MHL-kabel (mikro-USB til HDMI)
(
)
7. USB-kabel
(
)
8. 12V DC kabel
(
)
9. USB-kabel for lading av enhet
(
)
10. Kompositt videokabel
(
)
11. Lydkabel-jack/RCA
(
)
12. RS232 kabel
(
)
Koble til en kilde
1. Koble kildene til projektoren ved bruk
av de passende kabelene. Sørg for at
alle kablene er riktig og godt festet.
2. Koble den ene enden av
strømledningen inn i strømkontakten
(eller likestrømkontakten på
strømadapteren i likestrøminngangen)
på projektoren. Koble den andre
enden til en stikkontakt.
Slå på projektoren
1. Ta av linsehetten. (valgfritt)
2. Slå på projektoren.
3. Juster posisjonen, fokus og zoom.
4. Kjør presentasjonen din.
Slå av projektoren
1. Trykk to ganger på strømknappen.
2. Slå ikke av og koble fra projektoren
før minst et minutt etter du har
slått den på. (Nødvendig for
lampemodeller.)
GRENSESNITTKONTAKT
Merknad:
(
)
valgfritt
Tilkoblingsgrensesnittet avhenger av modellens spesifikas-
joners.
USB-kabel trenger en strømført forlenger dersom lengden
er over 5 meter
Enkelte smarttelefoner trenger en omformer (leveres av
smarttelefonprodusenten) for å aktivere MHL-funksjonen.
• Trykk lenge for å vise kildemenyen. Endrer den aktive
kilden. Trykk kort på knappen for å bytte.
Aansluiten op een bron
1. Sluit uw bronnen aan op de projector
met de geschikte kabels. Controleer of
alle USB-kabels correct en stevig zijn
aangesloten.
2. Sluit het ene uiteinde van
de voedingskabel aan op de
wisselstroomaansluiting (of
de gelijkstroomaansluiting
van de voedingsadapter in de
gelijkstroomingang) op de projector
en sluit het andere uiteinde aan op
het stopcontact.
De projector inschakelen
1. Verwijder de lenskap. (optioneel)
2. Schakel de projector in.
3. Wijzig de positie, focus en zoom.
4. presenteer uw presentatie.
De projector uitschakelen
1. Druk tweemaal op de aan/uit knop.
2. De projector zeker een minuut na
het doven niet uitschakelen en
verwijderen. (Vereist voor modellen
met lamp.)
AANSLUITEN VAN DE
INTERFACE
Opmerking:
(
)
optioneel
De interface van de connector moet voldoen aan de specifi-
caties van het model.
USB-kabels die langer zijn dan 5 meter, hebben een ver-
lengstuk met voeding nodig.
Sommige smartphones vereisen een convertor (geleverd
door de smartphonefabrikant) voor het inschakelen van de
MHL-functie.
Lang indrukken om het bronmenu te tonen. Wijzig de actieve
bron. Druk kort op de knop om te schakelen.
Português
INSTALAÇÃO
INÍCIO RÁPIDO
Polski
INSTALACJA
SKRÓCONY PRZEWODNIK
1. Cabo de Energia
2. Cabo VGA
3. Adaptador VGA para sinal componente/
HDTV
(
)
4. Cabo componente 3 RCA
(
)
5. Cabo HDMI
6. Cabo MHL (MicroUSB para HDMI)
(
)
7. Cabo USB
(
)
8. Cabo DC 12V
(
)
9. Cabo para carregar dispositivos
(
)
10. Cabo de Vídeo Composto
(
)
11. Cabo de áudio Jack/RCA
(
)
12. Cabo RS232
(
)
1. Przewód zasilający
2. Kabel VGA
3. Adapter VGA do component/HDTV
(
)
4. 3 kable RCA component
(
)
5. Kabel HDMI
6. Kabel MHL (MicroUSB do HDMI)
(
)
7. Kabel USB
8. Kabel prądu stałego 12V
(
)
9. Kabel USB do ładowania urządzenia
(
)
10. Kabel Composite Video
(
)
11. Kabel audio gniazdo typu Jack/RCA
(
)
12. Kabel RS232
(
)
Podłączanie do źródła
1. Podłącz źródła do projektora za pomocą
odpowiednich kabli. Upewnij się, że
wszystkie kable zostały prawidłowo i
bezpiecznie podłączone.
2. Podłącz jeden koniec przewodu
zasilającego do gniazda zasilania
prądem zmiennym (lub złącze zasilania
prądem stałym zasilacza sieciowego
do wejścia prądu stałego) projektora;
podłącz drugi koniec do gniazda
elektrycznego.
Włączanie projektora
1. Zdjąć osłonę obiektywu. (opcjonalnie)
2. Włącz projektor.
3. Dostosować położenie,
wyregulowaćostrość I powiększenie.
4. Uruchomić prezentację.
Wyłączanie projektora
1. Dwukrontnie nacisnąć przyciskzasilania.
2. Po włączeniu, projektora nie należy
wyłączać, ani odłączać przez co
najmniej jedną minutę.
(
Wymagane w
przypadku modeli z lampami
.)
ZŁACZA INTERFEJSU
Uwaga:
(
)
Opcjonalnie
Interfejs złącza zależy od specykacji modelu.
Jeśli długość kabla USB przekracza 5 m, konieczne jest użycie
przedłużacza (extender) z własnym zasilaniem.
Niektóre smartfony, do włączenia funkcji MHL wymagają konw-
ertera (dostarczany przez producenta smartfona).
Naciśnij długo, aby wyświetlić menu źródła. Naciśnij krótko
przycisk, aby zmienić aktywne źródło.
Ligar a uma fonte de sinal
1. Ligue os seus equipamentos
ao projetor utilizando os cabos
apropriados. Certifique-se de que os
cabos se encontram corretamente
ligados.
2. Ligue uma extremidade do cabo
de alimentação à tomada AC (ou
o conector de alimentação DC do
transformador à entrada DC) do
projetor e a outra extremidade a
uma tomada elétrica.
A activar o projector
1. Tire a tampa da lente. (opcional)
2. Ligue o projetor.
3. Ajuste a posição, o foco e o zoom.
4. Faça a apresentação.
A desactivar o projector
1. Prima duas vezes o botão de energia.
2. Não desligue o projector durante
pelo menos o primeiro minuto depois
de o ligar. (Necessário para modelos
de lâmpada.)
CONNECTTORE INTERFACCIA
Nota:
(
)
Opcional
A interface do conector depende das especificações do
modelo.
Se o comprimento do cabo USB for superior a 5 m, é ne-
cessário utilizar uma extensão com alimentação.
Alguns smartphones necessitam de um conversor (fornecido
pelo fabricante do smartphone) para ativar a função MHL.
Mantenha premido para mostrar o menu de fonte. Mude a
fonte de sinal ativa, prima o botão para alternar.
Русский
УСТАНОВКА
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
Română
INSTALARE
Ghid rapid
1. Кабель питания
2. VGA-кабель
3. Переходник с VGA на компонентный
(HDTV) интерфейс
(
)
4. Кабель компонентного видеосигнала
с 3-мя разъемами RCA
(
)
5.
Кабель HDMI
6. Кабель MHL (MicroUSB - HDMI)
(
)
7. Композитный видеокабель
(
)
8. Кабель постоянного питания, 12 В
(
)
9. USB кабель для зарядки устройства
(
)
10. USB кабель
(
)
11. Аудиокабель со штекером и разъема
ми RCA
(
)
12. Кабель RS232
(
)
1. Cablu de alimentare
2. Cablu VGA
3. Adaptor VGA la componentă/HDTV
(
)
4. Cablu cu 3 componente RCA
(
)
5. Cablu HDMI
6. Cablu MHL (MicroUSB la HDMI)
(
)
7. Cablu USB
(
)
8. Cablu c.c. 12 V
(
)
9. Cablu USB pentru încărcarea
dispozitivului
(
)
10. Cablu Video Composite
(
)
11. Cablu Audio Jack/Jack
(
)
12. Cablu serial RS232
(
)
Conectarea la o surs
ă
1. Conecta
ţ
i sursele la proiector utilizând
cablurile corespunz
ă
toare. Asigura
ţ
i-
v
ă
c
ă
toate cablurile sunt conectate
corect
ş
i în siguran
ţă
.
2. Conecta
ţ
i un cap
ă
t al cablului de
alimentare la priza de c.a. (sau
conectorul de alimentare cu c.c. al
adaptorului de alimentare la intrarea
de c.c.) de la conector; conecta
ţ
i
cel
ă
lalt cap
ă
t la o priz
ă
de c.a.
Ponirea videoproiectorului
1. Indepartati capacul lentilei. (op
ţ
ional)
2. Porni
ţ
i proiectorul.
3. Ajustati pozitia, focus-ul si zoom-ul.
4. Acum va puteti incepe prezentarea.
Oprirea videoproiectorului
1. Apasati bunotul de pornire/oprire de
doua ori.
2.
După pornirea proiectorului, nu îl opriţi
din funcţionare şi nu îl decuplaţi de la
alimentare timp de cel puţin un minut.
(Obligatoriu pentru modelele cu lampă.)
CONECTORII DE INTERFATA
Notă:
(
)
Opţional
Interfaţa de conectare depinde de specicaţiile modelului.
Cablul USB necesită extender alimentat dacă lungimea
depăşeşte 5 m.
Unele smartphone-uri necesită un adaptor (furnizat de
producătorul smartphone-ului) pentru a activa funcţia MHL.
Apăsaţi lung pentru a se aşa meniul pentru sursă. Pentru a
schimba sursa activă, apăsaţi scurt pe buton pentru a comuta
între opţiuni.
Подключение источников сигнала
1. Подключите к проектору
источники сигнала посредством
соответствующих кабелей. Все кабели
должны быть правильно и надежно
подсоединены.
2. Подключите разъем на одном конце
кабеля питания к гнезду питания
переменного тока (либо разъем
питания постоянного тока кабеля
блока питания к входу питания
постоянного тока) на проекторе.
Штепсельную вилку кабеля питания
подключите к электрической розетке.
Включение проектора
1. Снимите крышку с объектива.
(дополнительно)
2. Включите проектор.
3. Отрегулируйте положение,
Фокусировку и размер изображения.
4. Начните свою презентацию.
Выключение проектора
1. Дважды нажмите кнопку питания.
2. Не отключайте питание проектора
и не вынимайте вилку из розетки в
течение 1 минуты после включения.
(Требуется для моделей с лампой.)
СОЕДИНИТЕЛЬНІЙ РАЗЪЕМ
Примечание.
(
)
Дополнительно
Интерфейс разъема зависит от технических характеристик
модели.
В том случае, если длина превышает 5 метров, для USB
кабеля потребуется электрический удлинитель.
Для включения функции MHL в некоторых смартфонах
требуется конвертер (который поставляется
производителем смартфона).
Длительное нажатие этой кнопки позволяет вызвать меню
источников сигнала. Кратковременное нажатие этой кнопки
позволяет переключать активный источник сигнала.
Slovenščina
NAMESTITEV
Kratka navodila
Slovenčina
POPIS OBRÁZKU
INŠTALÁCIA
1. Napájací kábel
2. VGA kábel
3. Adaptér VGA na komponentný / HDTV
(
)
4. Komponentný 3 RCA kábel
(
)
5.
Kábel HDMI
6. Kábel MHL (z MicroUSB do HDMI)
(
)
7. USB kábel
(
)
8. Kábel 12V DC
(
)
9. Kábel USB na nabíjanie zariadenia
(
)
10. Video kompozitný kábel
(
)
11. Konektor pre audio kábel / RCA
(
)
12. Kábel RS232
(
)
1. Napajalni kabel
2. VGA kabel
3. VGA - komponente/HDTV adapter
(
)
4. 3 RCA komponentni kabel
(
)
5. HDMI kabel
6. Kabel MHOL (z Micro USB na HDMI)
(
)
7. USB kabel
(
)
8. 12V DC kabel
(
)
9.
Kabel USB za polnjenje baterije naprave
(
)
10. Kompozitni video kabel
(
)
11. Avdio kabel vtičnica/RCA
(
)
12. RS232 kabel
(
)
Priključevanje vira
1. Priključite vire na projektor z ustreznimi
kabli. Zagotovite, da so vsi kabli
pravilno in trdno priključeni.
2. Priključite en konec napajalnega kabla
v električno vtičnico izmeničnega toka
(ali v napajalni priključek enosmernega
toka na napajalnem adapterju v vhod
za enosmerni tok) na projektorju ter
priključite drugi konec v električno
vtičnico.
Vklop projektorja
1. Odstranite pokrovček za lečo. (opcijsko)
2. Vklopite projektor.
3. Nastavite položaj, fokus in zoom.
4. Predvajajte svojo predstavitev.
Izklop projektorja
1. Dvakrat pritisnite na gumb za vklop in
izklop.
2. Projektorja vsaj minuto po vklopu ne
izklapljajte ali odklapljajte z električnega
napajanja. (Zahtevano
za modele luči.)
VMESNIŠKI PRIKLJUČEK
Opomba:
(
)
Opcijsko
Konektorski vmesnik je predmet specikacij izdelka.
Kabel USB potrebuje napajalni podaljšek, če dolžina presega
5 m
Pri nekaterih pametnih telefonih je za uporabo funkcije MHL
potreben pretvornik (ki ga dobavlja izdelovalec telefona).
Pritisnite in držite, da se prikaže meni vira. S kratkim pritiskom
zamenjate aktivni vir.
Pripojenie k zdroju
1. Pomocou správnych káblov pripojte
svoje zdroje k projektoru. Všetky káble
správne a bezpečne pripojte.
2. Jeden koniec sieťového napájacieho
kábla pripojte k zásuvke napájania
striedavým (AC) prúdom (alebo DC
konektor na sieťovom adaptéri k vstupu
na napájanie jednosmerným (DC)
prúdom) na projektore; druhý koniec
pripojte k elektrickej zásuvke.
Zapnutie projektora
1. Odstráňte kryt šovky.
(voliteľné)
2.
Zapnite projektor.
3. Nájdite správnu polohu, zaostrite a
nastavte priblíženie.
4. Spustite svoju prezentáciu.
Vypnutie projektora
1. Dvakrát stlte tlačidlo napájania.
2. Nevypínajte ani neodpájajte
projektor najmenej jednu minútu po
jeho zapnutí.
(Vyžaduje sa pre modely
s lampou.)
PRIPOJOVACÍ KONEKTOR
Poznámka:
(
)
Voliteľné
Rozhranie konektora závisí na technických špecikáciách
modelu.
USB kábel v prípade d�žky nad 5 m vyžaduje používanie napá- USB kábel v prípade d�žky nad 5 m vyžaduje používanie napá-
jacieho rozširovača.
• Niektoré smartfóny vyžadujú na aktivovanie funkcie MHL kon- Niektoré smartfóny vyžadujú na aktivovanie funkcie MHL kon-
vertor (dodáva výrobca smartfónu).
Dlhým stlačením zobrazíte ponuku zdrojov. Zmeňte aktívny
zdroj, krátkym stlačením tlačidla môžete prepínať.
Suomalainen
ASENNUS
Pikakäynnistys
Srpski
INSTALACIJA
Brzi start
1. Kabl za struju
2. VGA kabl
3. VGA u komponentu/HDTV adapter
(
)
4. 3 RCA komponentnih kablova
(
)
5. HDMI kabl
6. MHL kabl (MicroUSB u HDMI)
(
)
7. USB kabl
(
)
8. 12V DC kabl
(
)
9. USB kabl za punjenje uređaja
(
)
10. Kabl za kompozitni video
(
)
11. RCA/Priključak za audio kabl
(
)
12. RS232 kabl
(
)
1. Sähköjohto
2. VGA-kaapeli
3. VGA-komponentti/HDTV-sovitin
(
)
4. 3 RCA-komponenttikaapelia
(
)
5. HDMI-kaapeli
6. MHL-kaapeli (MicroUSB - HDMI)
(
)
7. USB-kaapeli
(
)
8. 12 V DC -kaapeli
(
)
9. USB-kaapeli laitteen lataamiseen
(
)
10. Yhdistelmävideokaapeli
(
)
11. Audiokaapeliliitin/RCA
(
)
12. RS232-kaapeli
(
)
Yhdistäminen lähteeseen
1. Liitä lähteesi projektoriin
asianmukaisilla kaapeleilla. Varmista,
että kaikki kaapelit on liitetty oikein
ja tiukasti.
2. Liitä virtajohdon toinen pää
projektorin vaihtovirtaliitäntään (tai
verkkolaiteen liitin vaihtovirtatuloon);
liitä toinen pää seinäpistorasiaan.
Kuvanheittimen käynnistäminen
1. Poista objektiivisuojus. (valinnainen)
2. Kytke projektori päälle.
3. Säädä paikkaa, tarkenna ja zoomaa.
4. Aloita esitys.
Kuvanheittimen sulkeminen
1. Paina sähkökytkintä kahdesti.
2. Älä kytke projektoria pois päältä ja
irrota pistorasiasta vähintään yhteen
minuuttiin, kun olet kytkenyt sen
päälle. (Vaaditaan lamppumalleille.)
LIITÄNNÄN KYTKEMINEN
Huomautus:
(
)
Valinnainen
Liittimen liitäntä riippuu mallin määrityksistä.
USB-kaapeli tarvitsee jännitteisen jatkojohdon, jos pituus
on yli 5 m
Jotkut älypuhelimet vaativat muuntimen lypuhelimen
valmistajan toimittama) MHL-toiminnon käyttöönot-
tamiseksi.
Paina pitkään tuodaksesi lähdevalikon näkyviin. Paina
painiketta lyhyesti muuttaaksesi aktiivista lähdettä.
Povezivanje na izvor
1. Povežite svoje izvore za projektor
koristeći odgovarajuće kablove.
Proverite da su kablovi ispravno i
bezbedno povezani.
2. Povežite jedan kraj kabla za struju
u priključak za naizmeničnu struju
(ili priključak za jednosmernu struju
adaptera za napajanje u ulaz za
jednosmernu struju).
Uključivanje projektora
1. Uklonite poklopac za sočivo.
(opciono)
2. Uključite projektor.
3. Podesite položaj, fokus i zum.
4. Pokrenite svoju prezentaciju.
Isključivanje projektora
1. Pritisnite taster za napajanje dva puta.
2. Ne isključujte projektor i ne izvlačite
kabl najmanje jedan minut nakon što
ga uključite. (Potrebno za modele sa
lampicom.)
KONEKTOR INTERFEJSA
Pažnja:
(
)
Opciono
Konektor interfejsa podložan je specikacijama modela.
Pa USB kabl je potrebno napajanje preko produžnog kabla ako
je dužina veća od 5 m.
Za neke smart telephone potreban je adapter (koji isporučuje
proizvođač smart telefona) da bi se omogućila MHL funkcija.
Dugi pritisak za prikaz izvornog menija. Menja aktivni izvor,
kratak pritisak na taster obavlja prebacivanje.
Svenska
INSTALLATION
SNABBSTART
Türkçe
KURULUM
Hızlı Başlatma
1. Nätsladd
2. VGA kabel
3. VGA-till-komponent/HDTV-adapter
(
)
4. 3 RCA-komponent-sladd
(
)
5. HDMI sladd
6. MHL-kabel (MicroUSB till HDMI)
(
)
7. USB kabel
(
)
8. 12V likströmsladd
(
)
9. USB-kabel för laddning av enhet
(
)
10. Kompositvideokabel
(
)
11. Ljudsladdsuttag/RCA
(
)
12. RS232 sladd
(
)
1. Güç Kablosu
2. VGA Kablosu
3. VGA’dan bileşene/HDTV adaptörü
(
)
4. 3 RCA bileşen kablosu
(
)
5. HDMI Kablosu
6. MHL cable (MicroUSB to HDMI)
(
)
7. USB Kablosu
(
)
8. 12V DC Kablosu
(
)
9. Aygıtı şarj etmek için USB kablo
(
)
10. Kompozit Video Kablosu
(
)
11. Ses kablosu Jakı/RCA
(
)
12. RS232 Kablosu
(
)
Bir Kay
nağa Bağlanma
1. Uygun kabloları kullanarak
kaynaklarınızı projektöre bağlayın. Tüm
kabloların dru ve sağlam bir şekilde
bağlandığından emin olun.
2. Güç kablosunun bir ucunu projektör
üzerindeki AC güç yuvasına (ya da DC
girindeki güç adaptörünün DC güç
konekne) bağlayın ve diğer ucunu
da bir elektrik prizine bağlayın.
Projektörün Açılması
1. Mercek başlığını çıkarın. (İsteğe bağlı)
2. Projeksiyon cihazını açma
3. Pozisyonu, odağı ve yakınlaştırmayı
ayarlayın.
4. Sunumunuzu yapın.
Projektörün Kapatılması
1. Güç düğmesine iki kez basın.
2. Projekrü açtıktan sonraki en az bir
dakika içinde kapatmayın ve şini
çekmeyin. (Lamba modelleri için
gereklidir.)
ARAYÜZ KONEKTÖRÜ
Not:
(
)
İsteğe bağlı
Konektör arayüzü modelin teknik özelliklerine tabidir.
USB kablosu, uzunluk 5 m.’den fazlaysa, bir güç uzatma kab-
losunu gerektir.
Bazı akıllı telefonlar, MHL işlevini etkinleştirmek için bir
dönüştürücü (akıllı telefon üreticisi tarafından sağlanan) gerek-
tirir.
Kaynak menüsünü göstermek için uzun süreli basın. Etkin
kaynağı değiştirir, düğmeye kısa süre basarak geçiş yapın.
Ansluta till en källa
1. Anslut dina källor till projektorn med
lämpliga kablar. Kontrollera att alla
kablar är rätt anslutna.
2. Anslut den ena änden av nätsladden
i nätuttaget (eller DC-kontakten på
nätadaptern till DC-ingången) på
projektorn; anslut den andra änden
till ett eluttag.
Starta projektorn
1. Ta bort linsskyddet. (tillval)
2. Slå på projektorn.
3. Ställ in position, focus och zoom.
4. Genomför presentationen.
Stänga av projektorn
1. Tryck två gånger pa power-knappen.
2. Vänta minst en minut efter att du
slagit på projektorn innan du stänger
av eller kopplar ur den. (Krävs för
lampmodeller.)
GRÄNSSNITTSPORTAR
OBS:
(
)
Tillval
Anslutningsgränssnitt beror på modellens specifikationer.
USB-sladden behöver en strömdriven förlängningsenhet om
längden överstiger 5 m
Vissa smarttelefoner kräver en omvandlare (levereras av
smarttelefontillverkaren) för att aktivera MHL-funktionen.
Tryck länge för att visa källmenyn. Ändra aktiv källa, tryck kort
på knappen för att bläddra runt.
简体中文
安装
快速启动卡
繁體中文
安裝
快速安裝卡
1.
電源線
2. VGA
信號線
3. VGA
轉色差
/HDTV
轉接器
(
)
4. 3
RCA
色差視頻信號線
(
)
5. HDMI
信號線
6. MHL
纜線
(MicroUSB
HDMI)
(
)
7. USB
信號線
(
)
8.
12V DC
(
)
9.
為裝置充電的
USB
連接線
(
)
10.
複合視頻信號線
(
)
11.
音頻信號線
Jack/RCA
(
)
12. RS232
信號線
(
)
1.
电源线
2.
VGA
电缆
3
.
VGA
转分量视频
/HDTV
转接器
(
)
4.
3 RCA
分量视频线
(
)
5. HDMI
电缆
6.
MHL
线
(MicroUSB-HDMI)
(
)
7.
USB
电缆
(
)
8.
12V DC
线
(
)
9.
USB
线
(
设备充电用
)
(
)
10.
复合视频电缆
(
)
11.
音频电缆
Jack/RCA
(
)
12. RS232
电缆
(
)
連接至一個訊號源
1.
使用適當的纜線將您的訊號源與投影機相連
接。確認所有纜線皆已正確及牢固接上。
2.
將電源線的一端連接在投影機的
AC
電源座
(或電源轉接器的
DC
電源接頭連接至
DC
入端子),將另一端連接至電源插座。
打開投影機電源
1.
取下投影機鏡頭蓋。(選購)
2.
開啟投影機。
3.
調整投影機的位置、焦距和縮放比例。
4.
開始進行簡報。
關閉投影機電源
1.
按兩次電源按鈕。
2.
投影機開啟一分鐘內,請勿移除電源線或關
機。(燈泡機型所必須。)
警語與注意事項
安全事項:
1.
請勿直視投影燈源,以免強光傷害您的眼睛。
2.
為預防火災及觸電意外,請勿將本產品淋到雨
或置於潮濕處。
正確使用方法:
如長期未使用本產品,請從
AC
插座拔掉電源插
頭。更多安全事項及正確使用方法,請參考隨附
光碟內之使用手冊。
介面連接器
備註:
(
)
選購
接頭介面視機型規格而定
若長度超過
5 m
USB
連接線便需要供電擴充器
有些智慧型手機需要轉接器(由智慧型手機製造商供應)
才能啟用
MHL
功能。
長按即可顯示訊號源功能表。若要變更作用訊號源,請快
速按下按鈕切換。
连接到输入源
1.
使用相应的线缆将输入源连接到投影
机。确保所有线缆都连接正确且牢固。
2.
将电源线的一端连接到投影机上的交流
电源插口
(
或将电源适配器的直流电源接
头插入直流输入
)
;另一端连接到电源插
座。
打开投影机电源
1.
移去镜头盖。
(
可选
)
2.
开启投影机。
3.
调整投影机的位置、焦距和缩放。
4.
进行演示。
关闭投影机电源
1.
按两次电源按钮。
2.
投影机开启一分钟内,请勿拔下电源线
或关机。
(
适用于灯泡型号。
)
接口连接器
注意:
(
)
可选
连接接口视型号规格而定
如果
USB
线的长度超过
5
米,需使用加电的延长装置
有些智能手机需使用转换器(由智能手机制造商提供),
以启用
MHL
功能。
长按时显示输入源菜单。变更活动输入源,短按此按钮进
行切换。
ไทย
การติดตั้ง
คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ
日本語
接続見本
クィックスタート
1
.สายเพาเวอร์
2
.สายเคเบิลVGA
3
.อะแดปเตอร์แปลงVGAเป็นคอมโพเนนต์/
HDTV
(
)
4
.สายเคเบิลคอมโพเนนต์RCA3เส้น
(
)
5.
สายเคเบิลHDMI
6
.สายเคเบิลMHL(ไมโครUSBเป็นHDMI)
(
)
7
.สายเคเบิลUSB
(
)
8
. สายเคเบิลDC12V
(
)
9
.สายUSBสำหรับชาร์จอุปกรณ์
(
)
10
.สายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ
(
)
11
.แจ็คสายเคเบิลเสียง/RCA
(
)
12
.สายเคเบิลRS232
(
)
1.
電源コード
2. VGA
ケーブル
3
.
VGA
対コンポーネント
/HDTV
アダプタ
(
)
4. 3 RCA
コンポーネントケーブル
(
)
5. HDMI
ケーブル
6. MHL
ケーブル (マイクロ
USB - HDMI
)
(
)
7 USB
ケーブル
(
)
8. 12V DC
ケーブル
(
)
9.
デバイス充電用
USB
ケーブル
(
)
10.
コンポジットビデオケーブル
(
)
11.
オーディオケーブルジャック
/RCA
(
)
12.
RS232
ケーブル
(
)
การเชื่อมต่อไปยังแหล่งสัญญาณ
1.
เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณของคุณไปยังโปรเจ็
กเตอร์โดยใช้สายเคเบิลที่เหมาะสมให้แน่ใ
จว่าสายเคเบิลทั้งหมดเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
และแน่นหนา
2.
เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเพาเวอร์เข้า
กับช่องเสียบไฟฟ้าAC(หรือขั้วต่อไฟDCข
องอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับอินพุตDC)บ
นโปรเจ็กเตอร์;เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งเ
ข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
การเปิดโปรเจ็กเตอร์
1.นำฝาเลนส์ออก(อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
2.เปิดโปรเจ็กเตอร์
3.ปรับตำแหน่งโฟกัสและซูม
4.รันการนำเสนอของคุณ
การปิดโปรเจ็กเตอร์
1.
กดปุ่มเพาเวอร์สองครั้ง
2.
อย่าปิดเครื่องและถอดปลั๊กโปรเจ็กเตอร์เป็น
เวลาอย่างน้อยหนึ่งนาทีหลังจากที่เปิดเครื่อ
งขึ้นมา(จำเป็นสำหรับรุ่นหลอด)
ขั้วต่ออินเตอร์เฟซ
หมายเหตุ:
(
)
อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม
อินเตอร์เฟซของขั้วต่อขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของรุ่น
สำหรับระยะที่เกินกว่า5ม.จำเป็นต้องใช้สายไฟต่อพ่วงกับสายเคเบิล
USB
สมาร์ทโฟนบางรุ่นจำเป็นต้องมีตัวแปลง(ที่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนให้มาพร้
อมกับเครื่อง)เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นMHL
กดค้างเพื่อแสดงเมนูสัญญาณ
เปลี่ยนแหล่งสัญญาณที่ใช้งานอยู่กดปุ่มสั้นๆเพื่อสลับไปเรื่อยๆ
ソースに接続する
1.
適切なケーブルを使って、ソースをプロ
ジェクタに接続します。
すべてのケーブ
ルが、正しく、そして、しっかりと接続
されていることを確認してください。
2.
電源コードの一端をプロジェクタの
AC
電源ソケットに接続します
(
または、電
源アダプタの
DC
電源コネクタを
DC
力に接続します
)
。他端を電源コンセント
に接続します。
プロジェクタの電源を入れる
1.
レンズキャツプを外します。
(
オプション
)
2.
プロジェクタをオンにします。
3.
位置、フォーカス、ズームを調整しま
す。
4.
プレゼンテーションを開始します。
プロジェクタの電源を切る
1.
電源ホタンを
2
回押します。
2.
プロジェクタをオンにした後、少なくと
も 1 分間は、プロジェクタをオフにした
り、電源コードを抜いたりしないでくだ
さい。
(
ランプモデルの場合必須です。
)
インターフェース(接続端子)
注意:
(
)
オプション
コネクタインターフェイスは、モデルの仕様によって異なり
ます。
USB
ケーブルは、長さが
5
メートルを超える場合、電源供
給 エクステンダーを必要とします。
一部のスマートフォンは、
MHL
機能を有効にするために、
コンバータ(スマートフォンメーカーから供給される)を必
要とします。
長押しして、ソースメニューを表示します。短くボタンを押
して切り替え、アクティブソースを変更します。
한국어
설치
빠른 시작
Tiếng Việt
LẮP ĐẶT
Khởi động nhanh
1.
전원 코드
2.
VGA 케이블
3. VGA - 컴포넌트 /HDTV 어댑터 연결
(
)
4.
3 RCA 컴포넌트 케이블
(
)
5. HDMI 케이블
6.
MHL 케이블(MicroUSB - HDMI)
(
)
7. USB 케이블
(
)
8. 12V DC 케이블
(
)
9.
장치 충전용 USB 케이블
(
)
10.
컴포짓 비디오 케이블
(
)
11. 오디오 케이블 잭 /RCA
(
)
12. RS232 케이블
(
)
1. Dây nguồn
2. Cáp VGA
3. Adapter VGA kết nối với video kết hợp/
HDTV
(
)
4. Cáp kết hợp 3 RCA
(
)
5. Cáp HDMI
6. Cáp MHL (nối MicroUSB với HDMI)
(
)
7. Cáp USB
(
)
8.
Cáp DC (dòng điện 1 chiều) 12V
(
)
9. Cáp USB dùng để sạc pin cho thiết bị
(
)
10. Cáp video tổng hợp
(
)
11. Giắc cắm cáp âm thanh/RCA
(
)
12. Cáp RS232
(
)
Kết nối với Nguồn tín hiệu
1. Kết nối các nguồn tín hiệu của bạn với
máy chiếu qua cáp thích hợp. Đảm
bảo tất cả các cáp được kết nối thích
hợp và an toàn.
2. Cắm đầu dây nguồn này vào ổ cắm
điện AC (hoặc đầu cắm điện DC của
adaptor nguồn vào đầu vào DC) trên
máy chiếu; cắm đầu còn lại vào ổ cắm
điện.
Bật nguồn máy chiếu
1.
Tháo nắp đậy ống kính.
(tùy chọn)
2. Bật máy chiếu.
3. Chỉnh vị trí, tiêu điểm và mức zoom.
4. Khởi chạy bản thuyết trình.
Tắt nguồn máy chiếu
1. Nhấn nút nguồn hai lần.
2. Không được tắt và ngắt nguồn máy
chiếu ít nhất trong một phút sau khi
bật. (Bắt buộc đối với các mẫu đèn.)
ĐẦU NỐI GIAO DIỆN
Lưu ý:
(
)
Tùy chọn
Giao diện đầu cắm phải tuân thủ các thông số kỹ thuật của
mẫu máy chiếu.
Caùp USB caàn duøng boä môû roäng tieáp ñieän neáu coù
ñoä daøi hôn 5 meùt.
Một số điện thoại thông minh cần sử dụng bộ đổi điện (được
cung cấp bởi nhà sản xuất điện thoại thông) để bật chức năng
MHL.
Nhấn giữ để hiển thị menu nguồn tín hiệu. Đổi nguồn tín hiệu
hoạt động, nhấn nhanh nút để chuyển đổi qua lại.
소스에 연결하기
1. 소스를 프로젝터에 적절한 케이블을 사
용하여 연결하십시오. 케이블이 모두 올
바르게, 단단히 연결되었는지 확인하십
시오.
2. 전원 코드의 한쪽 끝은 프로젝터의 AC
전원 소켓에 연결하고(또는 전원 어댑터
의 DC 전원 커넥터를 DC 입력에 연결),
다른 한쪽 끝은 전원 콘센트에 연결하십
시오.
프로젝터 켜기
1. 렌즈 캡을 제거합니다.
(옵)
2. 프로젝터 켜기.
3. 위치, 초점, 줌을 조정합니다.
4. 프리젠테이션을 실행합니다.
프로젝터 끄기
1. 전원 버튼을 두 번 누릅니다.
2. 전원을 켠 후 최소 1분 동안 프로젝트를
끄고 분리하지 마십시오. (램프 모델에
필요.)
인터페이스 커넥터
참고:
(
)
옵션
커넥터 인터페이스는 모델의 규격에 따라 다릅니다.
USB 케이블은 길이가 5m 를 초과할 경우 전원이 공급되는 확장
선이 필요합니다.
일부 스마트폰의 경우 MHL 기능을 사용할 있도록 하는 컨버
터(스마트폰 제조업체에서 제공함)가 필요합니다.
소스 메뉴를 보시려면 길게 누르십시오. 활성 소스를
변경하려면 , 버튼을 짧게 눌러서 전환하십시오
.
1.
Шнур живлення
2.
Кабель VGA
3. Адаптер VGA на компонентний/HDTV
(
)
4.
Трикомпонентний кабель RCA
(
)
5. Кабель HDMI
6.
Кабель MHL (мікро-USB - HDMI)
(
)
7.
Кабель USB
(
)
8. Кабель постійного струму 12 В
(
)
9.
USB-кабель для заряджання пристрою
(
)
10.
Кабель композитного відео
(
)
11.
Кабель аудіо джек/RCA
(
)
12. Кабель RS232
(
)
Український
ІНСТАЛЯЦІЯ
Швидкий старт
001
Підключення до джерела
1. Підключіть джерела до проектора
за допомогою відповідних кабелів.
Переконайтеся, що всі кабелі
під'єднано правильно та надійно.
2. Підключіть один кінець кабелю
живлення до гнізда живлення змінного
струму (або рознім постійного струму
адаптера живлення до гнізда постійного
струму) на проекторі; а другий кінець
підключіть до розетки електромережі.
Увімкнення живлення проектора
1. Зніміть кришку лінзи.
(додатково)
2. Увімкніть проектор.
3. Відрегулюйте розташування, фокус і
наближення.
4. Запустіть презентацію.
Вимкнення живлення проектора
1. Двічі натисніть кнопку живлення.
2. Після увімкнення проектора його
не можна вимикати чи відключати
від електроживлення щонайменше
протягом однієї хвилини. (необхідно
для моделей із лампою.)
СПОЛУЧУВАЧ ІНТЕРФЕЙСА
Примітка:
(
)
додатково
Інтерфейс сполучувача відповідає технічним
характеристикам моделі.
якщо довжина кабелю USB перевищує 5 м, йому потрібен
подовжувач із живленням.
Деякі смартфони потребують конвертер (постачається
виробником смартфонів) для того, щоб користуватися
функцією MHL.
Довго натисніть, щоб відобразити меню джерела. Зміна
активного джерела коротким натисканням кнопки.
Consumo de Energia
260 W: (Series P5515/N156/PN-805)
En Operaction: 315.50 Wh (315,50 Wh)
En modo de espera: 0.17 Wh (0,17 Wh)
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18

Acer HT-820 Manualul proprietarului

Tip
Manualul proprietarului
Acest manual este potrivit și pentru