Black & Decker GL7033 Manual de utilizare

Categorie
Aparate de tuns iarba
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

www.blackanddecker.eu
402112-54 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
GL7033
GL8033
GL9035
2
3
4
5
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Trimmerul Black & Decker a fost conceput pentru tunde-
rea şi nisarea marginilor de gazon şi pentru cosirea ierbii
în spaţii restrânse. Acest aparat este destinat exclusiv
uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de
la reţeaua electrică, trebuie să respectaţi întotdeauna mă-
surile de siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare,
pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare, de
vătămări corporale şi deteriorare a materialelor.
Avertisment! Trebuie să respectaţi măsurile de siguranţă
atunci când utilizaţi maşina. Pentru siguranţa dumnea-
voastră şi a persoanelor din jur, vă rugăm să citiţi aceste
instrucţiuni înainte de utilizarea maşinii. Vă rugăm să
păstraţi instrucţiunile pentru consultare ulterioară.
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest ma-
nual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Utilizarea aparatului dvs.
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest aparat.
Utilizaţi întotdeauna ochelari sau vizoare de protec-
ţie.
Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor
nefamiliarizate cu instrucţiunile să utilizeze aparatul.
Nu permiteţi copiilor sau animalelor să se apropie
de zona de lucru sau să atingă aparatul sau cablul
de alimentare.
Este necesară o supraveghere atentă atunci când
aparatul este folosit în apropierea copiilor.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane tinere sau in rme fără supraveghere.
Acest aparat nu trebuie să e folosit drept jucărie.
Utilizaţi acest aparat numai în condiţii de lumină
diurnă sau de lumină arti cială bună.
Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi udarea
aparatului.
Nu scufundaţi aparatul în apă.
Nu desfaceţi carcasa aparatului. Nu există compo-
nente ce pot reparate în interiorul acestuia.
Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum
ar în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive.
Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor
sau a cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru
a scoate ştecherul din priză.
Siguranţa terţilor
Acest aparat nu este destinat utilizării de către per-
soane (inclusiv copii) cu capacităţi zice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Nu utilizaţi niciodată maşina atunci când în apropiere
se a ă persoane, în special copii, sau animale de
companie.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul uti-
lizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu e incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot de-
terminate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de sigu-
ranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot evitate.
Acestea includ:
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
Vătămări cauzate în momentul schimbării compo-
nentelor, lamelor sau accesoriilor.
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade pre-
lungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
Afectarea auzului.
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:-
prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi PFL.)
După utilizare
Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să e
depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la
îndemâna copiilor.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozi-
tate.
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat
într-un vehicul, acesta trebuie să e poziţionat în
portbagaj sau trebuie să e legat pentru a preveni
deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de
viteză şi direcţie.
Inspecţia şi reparaţiile
Deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare
înainte de a-l veri ca, de a-l curăţa sau atunci când
este în funcţiune şi doriţi să efectuaţi operaţii de
întreţinere asupra acestuia.
Înainte de utilizare, veri caţi aparatul pentru a depis-
ta componentele eventual deteriorate sau defecte.
Veri caţi dacă există componente rupte sau orice
altă condiţie ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele speci cate în acest
manual.
6
Utilizarea unui cablu prelungitor
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat, adecvat
pentru puterea absorbită a acestui aparat (consultaţi
speci caţia tehnică). Cablul prelungitor trebuie să e
adecvat pentru utilizarea în aer liber şi trebuie să e
marcat corespunzător. Se poate folosi un cablu prelun-
gitor HO5VV-F de 1,5 mm
2
de până la 30 m fără a afecta
performanţa produsului. Înainte de utilizare, inspectaţi
cablul prelungitor pentru a depista semne de deteriorare,
uzură şi îmbătrânire. Înlocuiţi cablul prelungitor dacă este
deteriorat sau defect. Atunci când utilizaţi un tambur cu
cablu, desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru trimmerele electrice de tuns iarba
Avertisment! Elementele de tăiat vor continua să se
rotească după ce motorul este oprit.
Familiarizaţi-vă cu comenzile şi cu utilizarea adec-
vată a aparatului.
Înainte de utilizare, veri caţi pentru a depista semne
de deteriorare, îmbătrânire şi uzură pe cablul de
alimentare şi pe cablul prelungitor. În cazul în care
un cablu se deteriorează în timpul utilizării, deconec-
taţi-l imediat de la reţeaua electrică principală. NU
ATINGEŢI CABLUL ÎNAINTE DE A DECONECTA
ALIMENTAREA.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablurile sunt
deteriorate sau uzate.
Purtaţi panto duri sau cizme pentru a vă proteja
picioarele.
Purtaţi pantaloni lungi pentru a vă proteja picioarele.
Înainte de a utiliza aparatul, veri caţi dacă traseul de
tuns iarba este lipsit de beţe, pietre, sârme şi orice
alte obstacole.
Utilizaţi aparatul numai în poziţie verticală, cu rul de
tăiat aproape de sol. Nu porniţi niciodată aparatul în
altă poziţie.
Deplasaţi-vă încet atunci când utilizaţi aparatul. Aveţi
grijă la iarba proaspăt tăiată deoarece aceasta este
umedă şi alunecoasă.
Nu lucraţi pe pante abrupte. Lucraţi transversal pe
pante, nu în sus şi în jos.
Nu traversaţi niciodată alei sau străzi din pietriş cu
aparatul în funcţiune.
Nu atingeţi niciodată rul de tăiat în timp ce aparatul
este în funcţiune.
Nu aşezaţi aparatul pe jos până când rul de tăiat
nu s-a oprit complet.
Utilizaţi exclusiv tipul adecvat de r de tăiat. Nu
utilizaţi niciodată r metalic sau r de pescuit.
Fiţi atenţi să nu atingeţi lama de tăiat a rului.
Aveţi grijă să ţineţi cablul de alimentare departe de
rul de tăiat. Fiţi întotdeauna atenţi la poziţia cablului.
Ţineţi întotdeauna mâinile şi picioarele la distanţă de
rul de tăiat, mai ales atunci când porniţi motorul.
Înainte de a utiliza aparatul şi după orice fel de im-
pact, veri caţi aparatul pentru a depista semnele de
uzură sau deteriorare şi reparaţi-l dacă este necesar.
Nu operaţi niciodată aparatul dacă acesta prezintă
apărători deteriorate sau dacă nu are apărătorile
montate.
Aveţi grijă s
ă evitaţi vătămările cauzate de orice
dispozitiv utilizat pentru a tăia lungimea firului
aparatului. După prelungirea unui r nou de tăiat,
readuceţi întotdeauna aparatul în poziţia normală
de funcţionare înainte de a-l reporni.
Asiguraţi-vă întotdeauna că fantele de ventilare nu
prezintă reziduuri.
Nu utilizaţi trimmerul de tuns iarba (marginile gazo-
nului) în cazul în care cablurile sunt deteriorate sau
uzate.
Ţineţi cablurile prelungitoare la distanţă de elemen-
tele de tăiat.
Etichetele prezente pe aparat
Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate
pe aparat:
Citiţi manualul înainte de utilizare.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în
timpul utilizării acestui aparat.
Purtaţi echipament de protecţie corespunzător
pentru urechi în timpul utilizării acestei unelte.
Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză înainte
de a inspecta un cablu deteriorat. Nu utilizaţi co-
sitoarea în cazul în care cablul este deteriorat.
Aveţi grijă la obiectele proiectate. Ţineţi trecă-
torii la distanţă de zona de tăiere.
Nu expuneţi aparatul la ploaie sau umiditate
ridicată.
Puterea sonoră garantată prin Directiva
2000/14/CE.
Siguranţa electrică
Acest aparat prezintă izolare dublă; prin urma-
re, nu este necesară împământarea. Veri caţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să co-
respundă tensiunii de pe plăcuţa cu speci caţii.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să e înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita orice pericol.
Siguranţa electrică poate îmbunătăţită suplimentar
folosind o protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD) de mare sensibilitate de 30 mA.
Descriere
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteris-
ticile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Mâner
7
3. Opritor cablu
4. Intrare alimentare
5. Mâner secundar
6. Buton de reglare
7. Tub
8. Compartiment bobină de rezervă
9. Capac HDL
10. Apărătoare
11. Lama rului de tăiat
12. Carcasă bobină
13. Fir de tăiat
14. Roată pentru nisarea marginilor
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Montarea apărătorii ( g. A şi B)
Scoateţi şurubul (15) de pe apărătoare (10).
Poziţionaţi apărătoarea (10) pe unealtă conform
ilustraţiei.
Apăsaţi ferm apărătoarea până când face clic.
Fixaţi apărătoarea cu ajutorul şurubului.
Strângeţi şurubul.
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată unealta dacă apără-
toarea nu este montată corespunzător.
Montarea mânerului secundar ( g. C)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de reglare (6) de pe
partea laterală a unităţii principale.
Glisaţi mânerul secundar (5) pe poziţie, peste buto-
nul de reglare (6).
Avertisment! Asiguraţi-vă că zimţii de pe buton se
aliniază corect în fantele din mâner şi asiguraţi-vă că
mânerul este bine xat.
Reglarea poziţiei mânerului secundar ( g. D)
Mânerul secundar (5) poate reglat pentru a oferi un
nivel optim de echilibru şi confort.
Apăsaţi butonul de reglare (6) de pe partea stângă
a mânerului.
Rotiţi mânerul secundar (5) în poziţia dorită.
Eliberaţi butonul de reglare (6).
Avertisment! Asiguraţi-vă că zimţii de pe buton se
aliniază corect în fantele din mâner şi asiguraţi-vă că
mânerul este bine xat.
Reglarea înălţimii uneltei ( g. E şi F)
Această unealtă dispune de un mecanism telescopic care
vă permite să îl setaţi la o înălţime confortabilă. Există
mai multe setări pentru înălţime. Pentru a regla setarea
înălţimii, procedaţi după cum urmează:
Eliberaţi clema de xare pentru reglarea înălţimii
(16).
Trageţi uşor tubul (7) în sus sau în jos la înălţimea
dorită.
Închideţi clema de xare pentru reglarea înălţimii
(16).
Deblocarea rului de tăiat
În timpul transportării, rul de tăiat este xat pe carcasa
bobinei.
Îndepărtaţi banda care xează rul de tăiat pe car-
casa bobinei (12).
Depozitarea bobinei atunci când nu este
utilizată ( g. G)
Unealta prezintă două sisteme de tuns:
AFS: Alimentare automată cu un singur r pentru
aplicaţii uşoare de tuns şi pentru nisarea marginilor.
HDL: Sistem de tuns cu două re pentru regim intens
de lucru, adecvat pentru zonele cu iarbă înaltă.
Notă: Bobina HDL poate folosită doar în modul tuns.
Sistemul de tuns care nu este folosit poate depozitat
în compartimentul pentru bobina de rezervă (numai la
modelele GL8033 şi GL9035).
Aliniaţi clapetele (17) de pe capacul bobinei cu
ori ciile de ieşire (18) din compartimentul pentru
bobina de rezervă.
Împingeţi capacul pe compartimentul bobinei de
rezervă până când face clic pe poziţie.
Conectarea uneltei la reţeaua de alimentare
( g. H)
Conectaţi şa mamă a unui cablu prelungitor adecvat
la intrarea de alimentare (4).
Treceţi cablul prin opritorul de cablu (3).
Introduceţi ştecherul într-o priză electrică.
Pentru unităţile cablate direct: Înainte de conecta şteche-
rul la priza electrică, asiguraţi-vă că acest cablu trece prin
opritorul de cablu.
Avertisment! Cablul prelungitor trebuie să e adecvat
pentru utilizarea în aer liber.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitaţi.
Setarea uneltei în modul tuns sau nisare
margini ( g. I şi J)
Unealta poate utilizată în modul tuns, conform ilustraţiei
din g. I sau în modul de nisare a marginilor pentru
a tunde iarba care depăşeşte conturul marginilor de
gazon şi rondurile de ori, conform ilustraţiei din g. J.
Modul tuns ( g. I)
Pentru modul tuns, capătul de tuns trebuie să e în poziţia
ilustrată în g. I. În caz contrar:
Eliberaţi clema de xare pentru reglarea înălţimii (16).
Rotiţi tubul (7) în sens orar.
Atunci când capătul se a ă pe poziţie, închideţi
clema de xare pentru reglarea înălţimii (16).
Notă: Tubul se va roti într-o singură direcţie.
Notă: Bobina HDL poate folosită în modul tuns.
Modul nisare margini ( g. J)
Pentru modul de nisare a marginilor, capătul de tuns
trebuie să e în poziţia ilustrată în g. J. În caz contrar:
Eliberaţi clema de xare pentru reglarea înălţimii
(16).
Rotiţi tubul (7) în sens antiorar.
Atunci când capătul se a ă pe poziţie, închideţi
clema de xare pentru reglarea înălţimii (16).
8
Notă: Tubul se va roti într-o singură direcţie.
Pornirea şi oprirea
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
Pentru a opri unealta, eliberaţi maneta de declan-
şare.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să blocaţi maneta
de declanşare în poziţia pornit.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Generalităţi
Pentru a obţine rezultate optime, tundeţi numai iarbă
uscată.
Tunderea ierbii
Ţineţi unealta conform ilustraţiei din g. K.
Balansaţi uşor trimmerul dintr-o parte în alta.
Atunci când cosiţi iarbă mare, lucraţi în etape, înce-
pând de la vârf. Cosiţi câte puţin pe rând.
Ţineţi unealta la distanţă de obiectele dure şi de
plantele delicate.
Firul de tăiat se va uza mai rapid şi va necesita mai
multă alimentare dacă se efectuează operaţii de tuns
de-a lungul pavajelor sau a altor suprafeţe abrazive
sau dacă se taie buruieni mai groase.
Dacă unealta începe să funcţioneze încet, reduceţi
sarcina.
Finisarea marginilor
Rezultatele optime de cosire sunt realizate pe margini
mai late de 50 mm.
Nu folosiţi unealta pentru a crea margini. Pentru
a crea marginile folosiţi o cazma specială.
Dirijaţi unealta pe roat
ă conform ilustraţiei din g. L.
Pentru a face o tăietură mai apropiată, înclinaţi uşor
unealta.
Montarea unei bobine noi de r de tăiat ( g.
M şi N)
Bobinele cu r de tăiat de schimb sunt disponibile la
reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6482). Sunt
disponibile, de asemenea, pachete ce conţin 3 bobine
cu r de tăiat (nr. piesă A6486).
Deconectaţi unealta.
Ţineţi clapetele (17) apăsate şi scoateţi capacul
bobinei (21) din carcasă (12) ( g. M).
Scoateţi bobina goală (22) de pe capacul bobinei.
Îndepărtaţi murdăria şi iarba rămasă pe capacul şi
carcasa bobinei.
Desfaceţi capătul rului de tăiat şi dirijaţi rul prin
ochi (23) ( g. M). Firul ar trebui să iasă aproximativ
11 cm din capacul bobinei.
Notă: Fiţi atenţi ca rul să nu se desfăşoare pe bobină.
Ţineţi-l întotdeauna bine cu o mână.
Luaţi bobina nouă şi împingeţi-o în protuberanţa de
pe capacul bobinei. Rotiţi uşor bobina până când se
aşează.
Aliniaţi clapetele (17) de pe capacul bobinei cu
ori ciile de ieşire (24) din carcasă (12).
Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic
pe poziţie.
Avertisment! Dacă rele de tăiat depăşesc lama de tăiat
(11), tăiaţi-le astfel încât să ajungă până la lamă.
Montarea unui r nou de tăiat pentru regim
intens de lucru ( g. O şi P)
Pachetele de schimb ce conţin 10 re de tăiat sunt
disponibile la reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă
A6489). Pentru a monta un r nou de tăiat, procedaţi
în felul următor:
Deconectaţi unealta.
Ţineţi clapetele (17) apăsate şi scoateţi capacul HDL
(9) din carcasă (12).
Îndepărtaţi murdăria şi iarba de pe capacul HDL (9)
şi de pe carcasă.
Scoateţi rul vechi de pe capacul HDL (9).
Introduceţi un r nou (20) prin ochiurile (27) de pe
ambele părţi ale capacului HDL.
Plasaţi inelul central (28) în poziţia indicată (Fig. P).
Montaţi la loc capacul HDL.
Avertisment! Utilizaţi exclusiv r de tăiat corespunzător,
marca Black & Decker.
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. Sigu-
ranţă recomandată: 5 A.
Depanare
Dacă unealta dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător,
urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă problema nu se
remediază, vă rugăm să contactaţi agentul de reparaţii
Black & Decker local.
Avertisment! Înainte de a continua, deconectaţi unealta.
Unealta funcţionează încet
Verificaţi dacă carcasa bobinei se poate mişca
nestingherit. Curăţaţi-o dacă este necesar.
Veri caţi ca rul de tăiat să nu iasă mai mult de 11
cm din carcasa bobinei. În acest caz, tăiaţi-l astfel
încât să ajungă doar până la lama de tăiat.
Alimentarea automată cu r nu funcţionează
Ţineţi clapetele apăsate şi scoateţi capacul bobinei
din carcasă.
Trageţi rul de tăiat până când iese 11 cm din car-
casă. Dacă rămâne r insu cient pe bobină, instalaţi
o nouă bobină de r de tăiat conform indicaţiilor
menţionate anterior.
Aliniaţi clapetele de pe capacul bobinei cu ori ciile
de ieşire din carcasă.
Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic
pe poziţie.
Dacă rul de tăiat depăşeşte lama de tăiat, tăiaţi-l
astfel încât să ajungă până la lamă.
9
Dacă alimentarea automată cu r nu funcţionează sau
dacă bobina este blocată, încercaţi următoarele sugestii:
Curăţaţi cu atenţie capacul şi carcasa bobinei.
Scoateţi bobina şi veri caţi dacă maneta se poate
mişca liber.
Scoateţi bobina şi desfăşuraţi rul de tăiat, apoi
înfăşuraţi-l din nou în mod ordonat, conform indica-
ţiilor menţionate anterior. Înlocuiţi bobina conform
instrucţiunilor.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să e aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de fo-
los, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului în-
conjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colec-
tarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru co-
lectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a bene cia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Puteţi veri ca localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Speci caţie tehnică
GL7033 GL8033 GL9035
(Tip 1) (Tip 1) (Tip 1)
Tensiune V
c.a.
230 230 230
Putere de ieşire W 700 800 900
Turaţie în gol min
-1
7000 7000 7000
Greutate kg 3,2 3,2 3,2
Nivelul presiunii sonore:
Presiune sonoră (L
pA
) 80 dB(A), marjă (K) 2 dB(A),
Putere sonoră (L
WA
) 94 dB(A), marjă (K) 2 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform cu EN 786:
Valoarea emisiilor de vibraţii (a
h
) 8,2 m/s
2
, marjă (K) 1,5 m/s
2
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
GL7033/GL8033/GL9035
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „speci caţiile tehnice" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60335-1, EN 60335-2-91
2000/14/CE, Trimmer de tuns iarba L 50 cm, Anexa VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
Olanda
Nr. identi care autoritate noti cată: 0344
Nivelul puterii sonore conform cu 2000/14/CE
(Articolul 12, Anexa III, L 50 cm):
L
WA
(putere sonoră măsurată) 94 dB(A)
marjă (K) = 2 dB(A)
L
WA
(putere sonoră garantată) 96 dB(A)
marjă (K) = 2 dB(A)
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Direc-
tivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului. Subsemnatul este
responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face
această declaraţie în numele Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
17/10/2012
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Euro-
peană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defec-
tează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
10
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau negli-
jenţei;
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoa-
ne diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi veri ca localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00195673 - 07-12-2012
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12

Black & Decker GL7033 Manual de utilizare

Categorie
Aparate de tuns iarba
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru