Black & Decker KR603 Manual de utilizare

Categorie
Burghiu electric
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

www.blackanddecker.eu
KR603
KR604
KR653
KR654
402113-61 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
2
A
B
D
C
E
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Ciocanul perforator Black & Decker a fost conceput pen-
tru efectuarea găurilor în lemn, metal, materiale plastice
şi zidărie, precum şi pentru aplicaţii de înşurubare.
Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de si-
guranţă şi toate instrucţiunile. Nerespecta-
rea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate
în continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenulunealtă electrică"
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la baterie.
1. Siguranţa în zona de lucru
a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
b. Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă
in amabilă, cum ar
în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele elec-
trice generează scântei ce pot aprinde pulberile
sau vaporii.
c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
2. Siguranţa electrică
a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modi caţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemo-
di cate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele îm-
pământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa pătrunsă într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
d. Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transporta-
rea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
f. În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate evitată,
utilizaţi o alimentare cu dispozitiv de protecţie
la curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3. Siguranţa corporala
a. Fiţi precauţi, ţi atenţi la ceea ce faceţi şi res-
pectaţi regulile de bun sim
ţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă elec-
trică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
a aţi sub in uenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul ope -
rării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
corporale grave.
b. Utilizaţi echipamentul de protecţie corporala.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echi-
pamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările corporale.
c. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asigu-
raţi-vă că întrerupătorul se a ă în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transpor tarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau ali-
mentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc produce-
rea accidentelor.
d. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări cor-
porale.
e. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
f. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îm-
brăcăminte largă sau bijuterii. Feriti-va părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele în
mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot prinse în componentele în mişcare.
g. În cazul în care dispozitivele prezintă posibili-
tatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colec-
tare a prafului poate reduce pericolele impuse de
existenţa acestuia.
4. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
a. Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dumnea-
voastră. Unealta de lucru adecvată va efectua
lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul
pentru care a fost concepută.
b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care în-
trerupătorul nu comută în poziţia pornit ş
i oprit.
4
Orice unealtă electrică ce nu poate controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să e reparată.
c. Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modi cării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
d. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoa-
nelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
e. Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, aveţi în vedere repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe accidente
sunt cauzate de unelte electrice întreţinute neco-
respunzător.
f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea ind mai uşor de controlat.
g.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce
trebuie să e efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
5. Repararea
a. Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană cali cată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că este
păstrată siguranţa uneltei electrice.
Avertizări suplimentare de siguranţă pen-
tru unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru maşini de găurit şi maşini
de găurit cu percuţie.
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi în
cazul utilizării maşinilor de găurit cu impact.
Expunerea la zgomot poate determina pierderea
auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate îm-
preună cu unealta. Pierderea controlului poate
determina vătămări zice.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o opera-
ţie în care accesoriul de debitat poate atinge
cabluri ascunse sau propriul cablu de alimen-
tare. Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a xa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platfor-
mă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână
sau
sprijinită de corp, aceasta va instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Înainte de perforarea pereţilor, podelelor sau
plafoanelor din lemn sau PVC respectiv plastic,
veri caţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Evitaţi să atingeţi vârful unui burghiu imediat după
efectuarea unei găuri deoarece acesta ar putea
erbinte.
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi zice, sen-
zoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate
şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de
către o persoană responsabilă pentru siguranţa
lor. Copiii trebuie să e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest ma-
nual de instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea oricărei operaţiuni
cu această unealtă diferită de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare corporală şi/sau daune materiale.
Siguranţa terţilor
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi zice, sen-
zoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu e incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de sigu-
ranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot evitate.
Acestea includ:
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade
prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la
intervale regulate.
Afectarea auzului.
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhala-
rea prafului rezultat în urma utiliză
rii uneltei
(exemplu:- prelucrarea lemnului, în special
a stejarului, fagului şi MDF.)
5
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
speci caţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declara-
tă a emisiilor de vibraţii poate utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de va-
loarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a de-
termina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
periodic unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută
în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită
şi în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în
care survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt a şate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămă-
rii, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu speci caţii.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să e înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita orice pericol.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate carac-
teristicile următoare.
1. Comutator de reglare a vitezei
2. Buton de blocare
3. Cursor înainte/înapoi
4. Selector mod găurire
5. Mandrină
6. Limitator de adâncime
7. Mâner lateral
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Montarea mânerului lateral şi a limitatoru-
lui de adâncime ( g. A)
Rotiţi elementul de prindere în sens antiorar până
când aveţi posibilitatea de a glisa mânerul lateral
(7) în partea anterioară a uneltei, conform ilustra-
ţiei.
Rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită.
Introduceţi limitatorul de adâncime (6) în ori ciul
de montare conform ilustraţiei.
Setaţi adâncimea de găurire conform instrucţiunilor
de mai jos.
Strângeţi mânerul lateral rotind elementul de prin-
dere în sens orar.
Montarea unui burghiu sau a unui cap de
şurubelniţă ( g. B şi C)
Mandrina rapidă cu blocarea axului ( g. B)
Deschideţi mandrina rotind manşonul (8) în sens
invers acelor de ceasornic.
Introduceţi tija burghiului (9) în mandrină.
Strângeţi mandrina rotind manşonul în sensul
acelor de ceasornic.
Mandrina cu cheie ( g. C)
Deschideţi mandrina rotind manşonul (10) în sens
invers acelor de ceasornic.
Introduceţi tija burghiului (9) în mandrină.
Introduceţi cheia mandrinei (11) în ecare ori ciu
(12) de pe partea laterală a mandrinei şi rotiţi în
sens orar până când este strânsă.
Demontarea şi montarea la loc a mandrinei
( g. D)
Deschideţi mandrina cât de mult posibil.
Scoateţi şurubul de xare a mandrinei, a at în
mandrină, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic
cu ajutorul unei şurubelniţe.
Strângeţi o cheie imbus în mandrină şi loviţi-o cu
un ciocan conform ilustraţiei.
Scoateţi cheia imbus.
Scoateţi mandrina rotind-o în sens invers acelor
de ceasornic.
Pentru a monta mandrina la loc, înşurubaţi-o pe
arbore şi blocaţi-o pe poziţie cu ajutorul şurubului
de xare a mandrinei.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitaţi.
Avertisment! Înainte de efectuarea găurilor în pereţi,
podele sau plafoane, veri caţi poziţionarea cablurilor
şi ţevilor.
Selectarea direcţiei de rotire
Pentru operaţii de găurire şi pentru strângerea şurubu-
rilor, utilizaţi rotirea în direcţia înainte (în sensul acelor
de ceasornic). Pentru slăbirea şuruburilor sau pentru
eliberarea unui burghiu blocat, folosiţi direcţia înapoi
(în sens invers acelor de ceasornic).
6
Pentru a selecta direcţia înainte, împingeţi cursorul
înainte/înapoi (3) în stânga.
Pentru a selecta direcţia înapoi, împingeţi cursorul
înainte/înapoi la dreapta.
Avertisment! Nu schimbaţi niciodată direcţia de rotire
în timpul funcţionării motorului.
Selectarea modului de găurire
Pentru efectuarea găurilor în zidărie, potriviţi
selectorul modului de găurire (4) în
poziția.
Pentru găurirea în alte tipuri de materiale şi pentru
înşurubare, potriviţi selectorul modului de găurire
(4) în
poziția.
Reglarea adâncimii de găurire ( g. E)
Slăbiţi mânerul lateral (7) rotind elementul de
prindere în sens invers acelor de ceasornic.
Potriviţi limitatorul de adâncime (6) în poziţia do-
rită. Adâncimea maximă de găurire este egală cu
distanţa dintre vârful burghiului şi capătul din faţă
al limitatorului de adâncime.
Strângeţi mânerul lateral rotind elementul de prin-
dere în sens orar.
Pornirea şi oprirea
Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul de
reglare a vitezei (1). Viteza uneltei depinde de cât
de mult apăsaţi pe comutator. Ca regulă generală,
folosiţi viteze reduse pentru burghie cu diametru
mare şi viteze ridicate pentru burghie cu diametru
mai mic.
Pentru o funcţionare continuă, apăsaţi butonul
de blocare (2) şi eliberaţi comutatorul de reglare
a vitezei. Această opţiune este disponibilă doar la
viteză maximă. Această opţiune nu funcţionează
în modul de rotire inversă.
Pentru a opri unealta, eliberaţi butonul de reglare
a vitezei variabile. Pentru a opri unealta atunci când
vă a aţi în modul de funcţionare continuă, apăsaţi
încă o dată pe comutatorul de reglare a vitezei şi
apoi eliberaţi-l.
Accesorii
Performanţa uneltei dumneavoastră depinde de acceso-
riul utilizat. Accesoriile Black & Decker şi Piranha sunt
proiectate la standarde înalte de calitate şi concepute
pentru a îmbunătăţi performanţa uneltei dumneavoas-
tră. Folosind aceste accesorii, veţi obţine rezultate
optime cu unealta dumneavoastră.
Întreţinere
Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngriji-
rea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de
întreţinere, opriţi şi deconectaţi unealta.
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
Curăţaţi periodic carcasa motorului folosind o câr-
pă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Înlocuirea ştecherului de alimentare (nu-
mai pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 5 A.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să e aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dumneavoastră
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolo-
sirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colec-
tarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru co-
lectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a bene cia de acest serviciu, vă rugăm să retur-
naţi produsul dumneavoastră la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi veri ca localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi de-
talii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
7
Speci caţie tehnică
KR603 KR604
Tip 1-2 Tip 1-2
Tensiune de intrare V
c.a.
230 230
Putere absorbită W 600 600
Turație în gol min
-1
0-3100 0-3100
Capacitate max. de găurire
Oțel/beton mm 13 13
Lemn mm 25 25
Greutate kg 1,95 1,95
KR653 KR654
Tip 1-2 Tip 1-2
Tensiune de intrare V
c.a.
230 230
Putere absorbită W 650 650
Turație în gol min
-1
0-3100 0-3100
Capacitate max. de găurire
Oțel/beton mm 13 13
Lemn mm 25 25
Greutate kg 1,95 1,95
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (L
pA
) 103 dB(A), marjă (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (L
WA
) 114 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform
EN 60745:
Găurirea cu percuţie în beton (a
h, ID
) 24,1 m/s
2
, marjă (K) 1,5 m/s
2
,
Găurirea în metal (a
h, D
) 6,4 m/s
2
, marjă (K) 2 m/s
2
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
KR603/KR604/KR653/KR654
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „speci caţia tehnică" sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
31/03/2010
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această decla-
raţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanţia
este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii
Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesi-
onal sau spre închiriere;
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau negli-
jente;
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
S-a încercat efectuarea de operaţii de către per-
soane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi veri ca localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţ
ii autorizat contacnd
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00226464 - 06-02-2014
TYP.
www.2helpU.com
01 - 02 - 08
1 - 2
E14728
KR603 - KR604 - KR605 - KR653 - KR654 - KR655 - KR702
800
26
45
41
2
31
30
24
27
23
19
29
34
14
16
11
13
10
12
5
4
8
37
9
36
1
35
6
40
2
20
25
46
1
47
AE
48
22
21
18
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Black & Decker KR603 Manual de utilizare

Categorie
Burghiu electric
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru