AEG DBS2800 Manual de utilizare

Categorie
Fiare de călcat
Tip
Manual de utilizare
2
D Anleitung .........................3–20
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
GB Instruction book ............3–20
Before using the appliance for the
first time, please read the safety
advice on page 4.
F Mode d’emploi ...............3–20
Avant d'utiliser cet appareil pour
la première fois, veuillez lire les
consignes de sécurité en page5.
NL Gebruiksaanwijzing ......3–20
Lees het veiligheidsadvies op
pagina 5 voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt.
I Libretto di istruzioni....57-74
Prima di utilizzare l'apparecchio
per la prima volta, leggere atten-
tamente le norme di sicurezza
riportate a pagina 59
S Bruksanvisning .............21-38
Läs säkerhetsanvisningen på sidan
22 innan du använder apparaten
första gången.
DK Brugervejledning ........21-38
Før apparatet bruges for første
gang, bør sikkerhedsrådene på
side 22 læses.
FI Käyttöohjeet .................21-38
Lue sivun 23 turvallisuusohjeet
huolellisesti ennen kuin käytät
laitetta ensimmäistä kertaa.
N Bruksanvisning .............21-38
Les rådene vedrørende sikkerhet
på side 23 før du bruker apparatet
for første gang.
CZ Návod k použití ............39-56
Před prvním použitím přístroje si
pročtěte bezpečnostní pokyny na
straně 40.
SK Návod na používanie .39-56
Pred prvým použitím prístroja si
dôkladne prečítajte bezpečnostné
informácie na strane 40.
RU Инструкция ..................39-56
Перед первым применением
устройства прочтите раздел о
мерах предосторожности на
стр. 41.
UA Інструкція з експлуатаці .....39-56
Перед першим використанням
приладу уважно прочитайте
поради щодо техніки безпеки на
сторінці 41.
PL Instrukcja obsługi ........57-74
Przed pierwszym użyciem urzą-
dzenia przeczytaj uważnie zalece-
nia bezpieczeństwa na stronie 58.
H Használati útmutató ..57-74
A készülék első használata előtt
olvassa el figyelmesen a biztonsá-
gi előírásokat. Lásd: 58. oldal.
HR Knjižica s uputama .....57-74
Prije prvog korištenja uređaja
pročitajte sigurnosne savjete na
str. 59.
RO Manual de instrucţiuni.....75-91
Înainte de a utiliza aparatul pentru
prima dată, citiţi sfaturile de sigu-
ranţă de la pagina 76.
BG Книжка с инструкции ....75-91
Преди да използвате уреда
за първи път, моля, прочетете
съветите за безопасност на
стр. 76.
SL Navodila ..........................75-91
Pred prvo uporabo naprave
preberite varnostne nasvete na
strani 77.
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 2AEG IFU-DBS 2800 D.indd 2 28.11.13 23:3228.11.13 23:32
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
RO BG SL
75
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
A. Buton pentru abur
B. Mâner moale
C. Selector de temperatură
D. Marcaj de aliniere
temperatură
E. Lumină indicatoare
temperatură
F. Conductă de apă caldă
G. Lumină indicatoare de
alimentare
H. Comutatorul de pornire
I. Lumină indicatoare pentru
abur
J. Cablu de alimentare
K. Suport  er de călcat
L. Unitate de bază
M. Unitate anti-calcar
N. Rezervor de apă
O. Indicator nivel maxim al
apei
P. Talpă din oţel inoxidabil
Componente
A. Бутона за пара
B. Мека ръкохватка
C. Регулатор на
температурата
D. Отметка за задаване на
температурата
E. Индикаторна лампичка за
температурата
F. Тръбичка за гореща вода
G. Индикаторна лампичка за
захранването
H. Ключ за захранването
І. Лампичка за пара
J. Захранващ кабел
K. Стойка на ютията
L. База
M. Патрон за предпазване от
котлен камък
N. Резервоар за вода
O. Отметка за максимално
ниво на водата
P. Плоча от неръждаема
стомана
Компоненти Sestavni deli
A. Gumb za paro
B. Mehak ročaj
C. Izbirni gumb za
temperaturo
D. Oznaka za uravnavanje
temperature
E. Signalna lučka za
temperaturo
F. Cev za vročo vodo
G. Lučka za vklop
H. Stikalo za vklop
I. Lučka za paro
J. Napajalni kabel
K. Odlagalna podlaga za
likalnik
L. Osnovna enota
M. Enota proti nabiranju
vodnega kamna
N. Rezervoar za vodo
O. Kazalec najvišjega nivoja
vode
P. Likalna ploskev iz
nerjavečega jekla
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 75AEG IFU-DBS 2800 D.indd 75 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
76
RO
Sfaturi de siguranţă /
Citiţi cu atenţie următoarea
instrucţiune înainte de prima utilizare
a aparatului.
Acest aparat poate  utilizat de
copii cu vârsta de peste 8 ani și
de persoane cu capacităţi  zice,
senzoriale sau mentale reduse sau
lipsite de experienţă și cunoștinţe,
dacă sunt supravegheate sau au
primit instrucţiuni privind utilizarea
aparatului într-un mod sigur și dacă
înţeleg riscurile la care se expun. Copii
nu trebuie să se joace cu acest aparat.
Curăţarea și întreţinerea curentă
nu trebuie efectuate de copii fără
supraveghere.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a
nu se juca cu aparatul.
Acest aparat poate  conectat numai
la o sursă de curent electric al cărei
voltaj și frecvenţă sunt conforme cu
speci caţiile trecute pe plăcuţa de
identi care!
Fierul de călcat nu poate  utilizat
în urma unei căzături, dacă aparatul
sau cablul prezintă semne vizibile
de deteriorare sau dacă se observă
scurgeri.
Aparatul trebuie conectat doar la prize
cu împământare. Dacă este necesar,
se poate folosi un prelungitor adecvat
pentru 10 A.
În cazul în care aparatul sau cablul de
alimentare este deteriorat, pentru a
evita pericolul, acesta trebuie înlocuit
de producător, de un agent de service
al acestuia sau de o persoană cu o
cali care similară.
Fierul de călcat trebuie utilizat și
așezat pe o suprafaţă stabilă. Atunci
când așezaţi  erul de călcat pe suport,
asiguraţi-vă că suprafaţa pe care este
așezat suportul este stabilă.
Nu lăsați niciodată  erul de călcat
nesupravegheat atunci când este
conectat la reţeaua de curent electric.
Aparatul trebuie oprit și decuplat de la
reţeaua electrică după  ecare utilizare,
înainte de a  curăţat sau întreținut.
Fișa trebuie decuplată de la priză
înainte de umplerea rezervorului de
apă.
Cablul de alimentare nu trebuie să
intre în contact cu piesele încinse ale
aparatului.
Nu scufundaţi aparatul în apă sau alte
lichide.
Nu depășiți volumul maxim de
umplere indicat pe aparate.
Dacă există limite trebuie să de niți
calitatea apei / tipul de apă care se
poate folosi în cazul aparatului.
Aparatul este conceput exclusiv
pentru uz casnic. Producătorul
nu își asumă răspunderea pentru
eventualele daune cauzate de
utilizarea necorespunzătoare sau
incorectă a aparatului.
Nu lăsaţi  erul de călcat a at sub
tensiune sau care se răcește și cablul
său la îndemâna copiilor cu vârsta mai
mică de 8 ani.
Acest simbol
înseamnă Atenţie:
suprafaţă  erbinte”.
BG
Указания за безопасност
Преди да използвате уреда за първи
път, прочетете внимателно тази
инструкция за употреба.
Този уред може да се използва от
деца на възраст над 8 годишна
възраст, както и от лица с намалени
физически, сетивни или умствени
способности или с липса на
опит и познания, само ако те
са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната
употреба на уреда и възможните
рискове. Децата не трябва да си
играят с уреда. Почистването
и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под
наблюдение.
Децата трябва да се надзирават,
за да се гарантира, че няма да си
играят с уреда.
Този уред трябва да се свързва само
към източник на електрозахранване,
чието напрежение и честота
съответстват на спецификациите на
табелката с данни!
Ютията не трябва да се използва,
ако е била изпусната, ако има
видими признаци за повреда по нея,
по шнура й или ако тя тече.
Уредът трябва да се включва само в
заземен контакт. Ако е необходимо,
може да се използва удължител,
подходящ за 10 А.
Ако уредът или захранващият
кабел е повреден, той трябва да
бъде сменен от производителя,
негов сервизен агент или лице с
аналогична квалификация, за да се
избегне опасност.
Ютията трябва да се използва и
поставя на стабилна повърхност.
Когато слагате ютията на поставката
й, винаги проверявайте дали
повърхността, върху която стои
поставката, е стабилна.
Никога не оставяйте без наблюдение
уреда, когато е включен към
захранването.
Уредът трябва да се изключва и
щепселът да се изважда всеки
път след употреба, преди да се
извършва почистване и поддръжка.
Щепселът трябва да се вади от
контакта, преди резервоарът за вода
да бъде пълнен с вода.
Захранващият кабел не трябва да се
допира до горещите части на уреда.
Никога не потапяйте уреда във вода
или други течности!
Не надвишавайте максималния обем
на запълване, посочен на уреда.
Ако има ограничения, моля
определете качеството / типа на
водата, която може да се използва в
уреда.
Този уред е предназначен само за
битова употреба. Производителят
не поема никаква отговорност
за възможни щети, причинени
от неподходяща или неправилна
употреба на уреда.
Пазете ютията и кабела й далеч
от достъп на деца под 8 годишна
възраст, когато е захранена с
електричество или се охлажда.
• Символът
означава
“Внимание:Гореща повърхност”.
S
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 76AEG IFU-DBS 2800 D.indd 76 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
78
RO
Ţesătură Reglarea temperaturii Recomandare de utilizare
Acrilic
Se calcă cu  erul uscat pe dos.
Acetat
Se calcă cu  erul uscat pe dos în timp ce este încă umed sau se utilizează
duza de pulverizare pentru umezire.
Nailon și poliester
Se calcă pe dos în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de
pulverizare pentru umezire.
Mătase arti cială
Se calcă pe dosul materialului.
Vâscoză
În principal se calcă cu  erul uscat. Aburul se poate utiliza în conformitate cu
instrucțiunile producătorului.
Mătase
Se calcă pe dos. Folosiți o pânză pentru călcat pentru evitarea semnelor
lucioase.
Amestecuri de bumbac
Veri cați eticheta și urmați instrucțiunile producătorului. Utilizați setarea
pentru  bre care necesită reglajul cel mai mic.
Lână & amestecuri
de lână
Se calcă cu aburi pe dos sau se utilizează o pânză pentru călcat.
Bumbac
Se calcă cu  erul uscat în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de
pulverizare pentru umezire. Nivelul de abur folosit trebuie să  e între mediu
și mare.
Catifea cord
Se calcă cu aburi pe dos sau de folosește o pânză pentru călcat.
In
la “max”
Se calcă pe dos sau se folosește o pânză pentru călcat pentru evitarea
semnelor lucioase, în special în cazul culorilor închise. Se calcă cu  erul
uscat în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare pentru
umezire. Nivelul de abur folosit trebuie să  e între mediu și mare.
Dril
la “max”
Se folosește nivelul maxim de abur.
Din cauza vitezelor diferite de călcare şi a umidităţii ţesăturii, setarea optimă poate diferi de cea recomandată în tabel!
Grafic pentru folosirea fierului de călcat /
BG
Тък ан
Настройка на
температурата
Препоръки за гладене
Акрилна материя
Сухо гладене от опаката страна.
Ацетатна материя
Сухо гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или
овлажняване с пръскане.
Найлон и полиестер
Гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или
овлажняване с пръскане.
Изкуствена коприна
Гладене от опаката страна на тъканта.
Вискоза
Предимно сухо гладене. Парата може да се използва според
инструкциите на производителя.
Коприна
Гладене от опаката страна. Използвайте кърпа за гладене, за да запазите
блясъка на коприната.
Памучни тъкани
Проверете етикета и следвайте инструкциите на производителя.
Използвайте настройка за тъкан, изискваща най-ниска настройка.
Вълна и вълнени
тъкани
Парно гладене от опаката страна или гладене с кърпа.
Памук
Сухо гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или
овлажняване с пръскане. Използвайте от средна до силна пара.
Кадифе
Парно гладене от опаката страна или гладене с кърпа.
Лен
на "макс."
Гладене от опаката страна или гладене с кърпа с цел запазване на
блясъка, особено при тъмните цветове. Сухо гладене при постоянно
овлажняване или овлажняване с пръскане. Използвайте от средна до
силна пара.
Дънков плат
на "макс."
Използвайте максимална пара.
Различната скорост на гладене и влажност на тъканите може да доведе до това, оптималната настройка да се различава от
препоръчваната в таблицата!
Таблица за гладене
S
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 78AEG IFU-DBS 2800 D.indd 78 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
80
1
2
3
1. Îndepărtaţi cu atenţie întregul
ambalaj. Poziţionaţi orizontal  erul
de călcat cu instalaţie de producere
a aburului pe masa de călcat sau pe
o suprafaţă rezistentă la căldură şi
sigură, la aceeaşi înălţime cu cea a unei
mese de călcat.
Desfăşuraţi şi îndreptaţi cablul de
alimentare şi cablul de abur.
3. Umpleţi întotdeauna rezervorul
până la nivelul MAX utilizând apă
rece de la robinet.
RO
Ghid de iniţiere /
2. Scoateţi rezervorul de apă prinzând
de fanta de pe partea inferioară şi
trăgându-l uşor din unitatea de bază.
1. Внимателно отстранете всички
опаковъчни материали.
Поставете ютията с парогенератора
хоризонтално върху дъска за
гладене или върху топлоустойчива,
стабилна повърхност на височината
на дъска за гладене.
Развийте и изправете захранващия
кабел и тръбичката за пара.
3. Винаги пълнете резервоара за
водата до МАХ като използвате
студена чешмяна вода.
BG
Първи стъпки
2. Извадете водния резервоар, като го
хванете за прореза от долната страна и
го издърпате внимателно от базата.
1. Previdno odstranite vse ovojnine.
Namestite parni generator vodoravno
na likalno desko ali na varno podlago,
ki je odporna na vročino in je na enaki
višini kot likalna deska.
Odvijte in zravnajte napajalni kabel in
kabel za paro.
3. Posodo za vodo vedno napolnite do
oznake MAX z mrzlo vodo iz pipe.
SL
Priprava za uporabo
2. Odstranite posodo za vodo tako, da
primete za režo na spodnji strani in jo
nežno potegnete stran od osnovne enote.
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 80AEG IFU-DBS 2800 D.indd 80 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
81
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
1
2
4. Goliţi rezervorul de apă pentru a
elimina orice particule străine care pot
rămâne din procesul de fabricaţie.
5. Reumpleţi rezervorul de apă cu apă
rece de la robinet.
6. Introduceţi rezervorul de apă în
unitatea de bază. Asiguraţi-vă că
rezervorul de apă este  xat bine în
poziţie.
4. Изпразнете водния резервоар, за да
изплакнете всички частици, които може
да са останали от производствения
процес.
5. Напълнете отново водния
резервоар със студена чешмяна
вода.
6. Поставете водния резервоарв
базата. Уверете се, че водният
резервоар е застопорен стабилно на
мястото му.
4. Izpraznite posodo za vodo, da
izplaknete morebitne tujke, ki so ostali od
postopka izdelave.
5. Ponovno napolnite posodo za vodo
s hladno vodo iz pipe.
6. Vstavite posodo za vodo v osnovno
enoto. Zagotovite, da se posoda za
vodo varno zaskoči na mestu.
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 81AEG IFU-DBS 2800 D.indd 81 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
82
1
2
7. Conectaţi erul de călcat cu
instalaţie de producere a aburului
la reţeaua electrică de alimentare.
Apăsaţi butonul de alimentare.
8. Rotiţi selectorul de temperatură
în sens orar, la setarea maximă. Apoi,
indicatorul luminos de temperatură
de pe  erul de călcat se va aprinde.
Acesta se stinge odată ce temperatura
selectată este atinsă. Indicatorul
luminos de temperatură porneşte şi
se opreşte în timp ce este menţinută
temperatura corectă.
9. Când se aprinde becul pentru abur,
apăsaţi lung butonul pentru abur
timp de aproximativ un minut pentru
a obţine abur, după care mai ţineţi
apăsat un minut pentru a curăţa
sistemul de producere a aburului.
Călcaţi un prosop vechi pentru a
vă asigura că resturile din  erul de
călcat nu sunt transferate pe rufe. Dacă
este necesar, ştergeţi talpa cu o cârpă
umedă.
RO
Ghid de iniţiere /
R
7. Свържете ютия с парогенератор
към мрежовото захранване.
Натиснете ключа за включване на
захранването.
8. Завъртете регулатора на
температуратав посока на
часовниковата стрелка до
максималната стойност. След
това индикаторната лампичка за
температурата върху ютията ще
светне. Тя угасва след достигане
на зададената температура.
Индикаторната лампичката
периодически света и угасва, тъй
като уредът поддържа зададената
температура.
9. Когато лампичката за парата
светне, натиснете и задръжте бутона
за парата за около една минута, за да
пуснете пара, след това задръжте
още една минута, за да почистите
системата за генериране на пара.
Изгладете стара хавлиена кърпа,
за сте сигурни, че остатъчни частици
от вътрешността на ютията няма
да попаднат върху прането. Ако е
необходимо, избършете плочата с
леко навлажнена кърпа.
BG
Първи стъпки
B
7. Priključite parni generator na
napajalno omrežje. Pritisnite stikalo za
vklop.
8. Obrnite izbirni gumb za
temperaturo v smeri urinega kazalca
na najvišjo nastavitev. Nato bo na
likalniku zasvetila signalna lučka za
temperaturo. Le-ta se ugasne, ko je
dosežena nastavljena temperatura.
Pri ohranjanju pravilne temperature
se izmenjujeta prižiganje in ugašanje
signalne lučke za temperaturo.
9. Ko zasveti lučka za paro, pritisnite
in držite gumb za paro približno
eno minuto, da se začne ustvarjati
para, nato držite še eno minuto, da
očistite sistem za ustvarjanje pare.
Zlikajte staro brisačo, da zagotovite,
da se morebitni ostanki iz likalnika ne
prenesejo na perilo. Če je potrebno,
obrišite likalno ploskev z rahlo
navlaženo krpo.
SL
Priprava za uporabo
S
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 82AEG IFU-DBS 2800 D.indd 82 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
83
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
1
2
RO
1. Conectaţi  erul de călcat cu
instalaţie de producere a aburului
la reţeaua electrică de alimentare.
Apăsaţi butonul de alimentare.
2. Când este apăsat comutatorul de
alimentare, indicatorul luminos
pentru alimentare se aprinde.
Aşteptaţi unul până la două minute,
până când se aprinde indicatorul
luminos pentru abur.
3. Pentru a activa aburul, apăsaţi
butonul pentru abur. La eliberarea
butonului aburi, utilizaţi cantitatea de
aburi înainte de a pune înapoi  erul pe
suportul staţiei de calcat.
Instrucţiuni de utilizare /
BG
1. Свържете ютия с парогенератор
към мрежовото захранване.
Натиснете ключа за включване на
захранването.
2. При натискане на ключа за
захранването, индикаторната
лампичка за захранването светва.
Изчакайте една или две минути,
докато светне лампичката за пара.
3. За да пуснете парата, натиснете
бутона за пара. Когато освободете
бутона,използвайте парата преди
да поставите ютията обратно на
поставката.
Инструкции за работа
SL
1. Priključite parni generator na
napajalno omrežje. Pritisnite stikalo za
vklop.
2. Ko pritisnete stikalo za vklop, se bo
prižgala lučka za vklop. Počakajte eno ali
dve minuti, dokler se ne prižge lučka za
paro.
3. Za vklop pare, pritisnite gumb za
paro. Preden deaktivirate gumb iz
likalne postaje izpustite vso paro,
šele nato ogložite likalnik na likalno
postajo.
Инструкции за работа
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 83AEG IFU-DBS 2800 D.indd 83 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
84
4. Lăsaţi întotdeauna  erul de călcat
să se răcească complet pe suportul
său înainte de depozitare. Odată
ce  erul de călcat este rece, goliţi
rezervorul de apă. Depozitaţi  erul
de călcat cu instalaţie de producere a
aburului.
5. Nu înfăşuraţi NICIODATĂ cablul de
alimentare în jurul  erului de călcat.
6. Păstraţi întotdeauna cablul înfăşurat
în siguranţă pe partea laterală a
erului de călcat.
Instrucţiuni de utilizare /
RO
R
4. Винаги оставяйте ютията да
изстине напълно върху поставката,
преди да я приберете. Следа като
ютията изстине, изпразнете водния
резервоар. Приберете ютията
заедно с парогенератора.
5. НИКОГА не навивайте
захранващия кабел около ютията.
6. Винаги поставяйте кабела
безопасно навит отстрани на ютията.
Инструкции за работа
BG
B
4. Zmeraj pustite, da se likalnik
popolnoma ohladi na odlagalni
podlagi za likalnik, preden ga
pospravite. Ko se je likalnik ohladil,
izpraznite posodo za vodo. Pospravite
parni generator.
5. NIKOLI ne ovijajte napajalnega
kabla okrog likalnika.
6. Vedno pospravite kabel varno ovit
zraven likalnika.
Инструкции за работа
SL
S
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 84AEG IFU-DBS 2800 D.indd 84 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
85
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
1. Procedură de auto-curăţare.
Fierul de călcat cu instalaţie de
producere a aburului are un sistem
de curăţare integrat, conceput să
împiedice acumularea de scame şi
de material mineral liber în ori ciile
pentru abur şi în camera pentru abur.
Instalaţi  erul de călcat cu instalaţie
de producere a aburului aproape de o
chiuvetă. Umpleţi rezervorul de apă cu
apă rece de la robinet.
2. Rotiţi selectorul de temperatură la
setar
ea maximă. Introduceţi ştecherul
în priză şi porniţi  erul de călcat cu
instalaţie de producere a aburului.
3. Când se aprinde indicatorul luminos
pentru abur, erul de călcat este
pregătit pentru auto-curăţare. Ţineţi
erul de călcat deasupra chiuvetei
în poziţia de călcat. Apăsaţi butonul
pentru abur aproximativ trei minute.
Scamele şi materialele libere vor  apoi
evacuate din ori ciile pentru abur de
sub talpă.
RO
Curăţarea /
1. Самопочистване.
Ютията с парогенератор има вградена
почистваща система, което предпазва
парните дюзи и парната камера от
натрупване на мъх и частици котлен
камък. Поставете ютията заедно с
парогенератора близо до мивка.
Напълнете водния резервоар със
студена чешмяна вода.
2. Завъртете регулатора на
температурата до минималната
стойност. Поставете щепсела в
контакта и включете ютията с
парогенератор.
3. Когато лампичката за пара светне,
ютията е готова за самопочистване.
Вдигнете ютията и я задръжте
над мивката в положение за
гладене. Натиснете бутона за пара
и задръжте около три минути.
Мъхът и котленият камък ще бъдат
изхвърлени през парните дюзи на
плочата.
BG
Почистване
1. Postopek samoočiščenja.
Parni generator ima vgrajen čistilni sistem,
ki je namenjen preprečevanju nabiranja
niti in prostih mineralnih snovi v parnih
odvodih in parni komori. Postavite parni
generator v bližino pomivalnega korita.
Napolnite posodo za vodo s hladno vodo
iz pipe.
2. Nastavite izbirni gumb za
temperaturo na najnižjo nastavitev.
Priključite in vklopite parni generator.
3. Ko se prižge lučka za paro, je likalnik
pripravljen za samoočiščenje. Držite
likalnik nad pomivalnim koritom v
položaju za likanje. Pritisnite in držite
gumb za paro za približno tri minute.
Niti in proste snovi se bodo nato
izpihale iz luknjic za paro pod likalno
ploskvijo.
SL
Čiščenje
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 85AEG IFU-DBS 2800 D.indd 85 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
86
4. Rotiţi selectorul de temperatură în
sens orar, la setarea maximă.
5. Călcaţi o cârpă umedă sau un prosop
pentru a înlătura toate depunerile de
pe talpă.
6. Rotiţi selectorul de temperatură
înapoi la setarea minimă. Apoi,
opriţi  erul de călcat cu instalaţie de
producere a aburului şi deconectaţi-l
de la reţeaua electrică de alimentare.
Goliţi rezervorul de apă şi lăsaţi  erul
de călcat să se răcească complet
înainte de depozitare.
Curăţarea /
RO
R
4. Завъртете регулатора на
температуратав посока на
часовниковата стрелка до
максималната стойност.
5. Изгладете влажно парче плат или
хавлиена кърпа, за да почистите
евентуалните налепи по плочата.
6. Завъртете регулатора на
температуратаобратно до
минималната стойност. След това
изключете ютията с парогенератор
и извадете щепсела от контакта.
Изпразнете водния резервоар и
оставете ютията да изстине напълно,
преди да я приберете.
Почистване
BG
B
4. Obrnite izbirni gumb za
temperaturo v smeri urinega kazalca
na najvišjo nastavitev.
5. Zlikajte navlaženo krpo ali brisačo,
da z likalne ploskve odstranite
morebitne usedline.
6. Obrnite izbirni gumb za
temperaturo nazaj na najnižjo
nastavitev. Nato izklopite parni
generator in ga izključite iz
napajalnega omrežja. Izpraznite
posodo za vodo in pustite, da se
likalnik v celoti ohladi, preden ga
pospravite.
Čiščenje
SL
S
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 86AEG IFU-DBS 2800 D.indd 86 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
87
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
1
2
3
Înlocuirea cartuşului anti-calcar /
1. Scoateţi rezervorul de apă prinzând
de fanta de pe partea inferioară şi
trăgându-l uşor din unitatea de bază.
Păstraţi rezervorul de apă într-un loc
sigur, în timp ce înlocuiţi cartuşul anti-
calcar.
2. Pentru cele mai bune performanţe
vă r
ecomandăm cartuşele din gama
noastră, numărul de referinţă AEL05.
RO
Подмяна на патрона за предпазване от котлен камък
1. Извадете водния резервоар, като го
хванете за прореза от долната страна
и го издърпате внимателно от базата.
Дръжте водния резервоар на сигурно
място, докато подменяте патрона за
предпазване от котлен камък.
2. За най-добри резултати
препоръчваме патрони от нашата
серия, номер на артикул AEL05.
BG
Zamenjajte kartušo proti nabiranju vodnega kamna
1. Odstranite posodo za vodo tako, da
primete za režo na spodnji strani in jo
nežno potegnete stran od osnovne
enote. Medtem ko menjate kartušo proti
nabiranju vodnega kamna, naj bo posoda
za vodo na varnem mestu.
2. Za najboljšo učinkovitost
priporočamo kartušo iz naše
ponudbe s sklicno številko AEL05.
SL
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 87AEG IFU-DBS 2800 D.indd 87 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
88
Problemă Cauze posibile Soluție
Apa curge din ori ciile de pe talpă. Apa s-a condensat în conducte
pentru că utilizaţi aburul pentru prima dată
sau nu l-aţi folosit o perioadă mai lungă.
Apăsaţi butonul pentru controlul
aburului şi îndepărtaţi-vă de masa
de călcat, până când  erul de călcat
produce abur.
Talpa  erului de călcat nu este su cient de
erbinte.
Creşteţi temperatura tălpii.
Termostatul dvs. este defect:  erul de
călcat nu este su cient de  erbinte.
Contactaţi un centru de service
autorizat.
Dungi albe curg din ori ciile de pe talpă. Fierul dvs. de călcat are o acumulare
de calcar, deoarece nu a fost clătit cu
regularitate.
Curăţaţi  erul de călcat. (consultaţi
secţiunea „curăţare”
Dungi ruginii curg din ori ciile de pe
talpă şi pătează lenjeria.
Utilizaţi aditivi sau agenţi chimici de
decalci ere în apă pentru călcat.
Nu adăugaţi acest tip de produs în
rezervorul de apă sau în camera pentru
abur.
Fibrele textile s-au acumulat în ori ciile de
talpă şi ard.
Curăţaţi talpa cu un burete nemetalic.
Talpa este murdară sau maro şi poate
păta lenjeria.
Călcaţi la temperaturi
prea ridicate.
Consultaţi recomandările noastre cu
privire la selectarea temperaturii.
Lenjeria dvs. nu este clătită su cient sau
călcaţi o haină nouă înainte de a  fost
spălată.
Asiguraţi-vă că lenjeria este clătită bine
pentru a îndepărta orice depuneri de
săpun sau substanţe chimice de pe
hainele noi, care ar putea  absorbite de
erul de călcat
Folosiţi apret. Pulverizaţi întotdeauna apretul pe faţa
opusă a materialului care urmează să
e călcat.
Iese abur sau se scurge apă de sub
aparat.
Staţia este defectă. Întrerupeţi utilizarea staţiei şi contactaţi
un centru de serviceautorizat.
Nu este produs abur. Cantitate de apă din rezervor este prea
mică.
Umpleţi rezervorul cu apă până la
nivelul MAX.
Fierul de călcat are aer în rezervorul pentru
apă.
După ce se aprinde becul pentru abur,
apăsaţi butonul pentru abur timp de cel
puţin un minut pentru a aerisi sistemul şi
pentru a produce abur.
RO
Remedierea defecţiunilor
B
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 88AEG IFU-DBS 2800 D.indd 88 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
91
GB
D
F
NL
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
I
RO
BG
SL
RO
Protecţia mediului
Materialele de ambalare
Materialele de ambalare sunt ecologice și
pot  reciclate. Componentele din plastic
sunt identi cate prin marcaje, de ex.
>PE<, >PS< etc.
Vă rugăm să aruncaţi materialele de
ambalare în containerul corespunzător de
la centrele locale de reciclare a deșeurilor.
Aparatele vechi
Simbolul
de pe produs sau de
pe ambalajul acestuia indică faptul
că acest produs nu poate  tratat ca
deșeu menajer. În schimb, aparatul
trebuie predat la un centru de colectare
pentru reciclarea echipamentelor
electrice și electronice. Asigurându-vă
că acest produs este eliminat în mod
corespunzător, ajutaţi la prevenirea
unor potenţiale consecinţe negative
asupra mediului și sănătăţii oamenilor,
consecinţe care ar putea  cauzate de
casarea necorespunzătoare a acestui
produs. Pentru informaţii detaliate
referitoare la reciclarea acestui produs,
consultaţi autorităţile locale, serviciul
dumneavoastră de colectare a deșeurilor
menajere sau magazinul de unde aţi
cumpărat produsul.
Protecţia mediului /
BG
Изхвърляне
Опаковъчни материали
Опаковъчните материали не
вредят на околната среда и могат
да се рециклират. Пластмасовите
компоненти са обозначени с
маркировка, като напр. >PE<, >PS<
и т. н.
Изхвърлете опаковъчните материали
в подходящи контейнери за битови
отпадъци.
Стар уред
Символът
върху продукта или
върху неговата опаковка указва, че
този продукт не трябва да се третира
като битовите отпадъци. Вместо
това, той трябва да бъде отнесен в
подходящия пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване. Чрез осигуряване
на правилното изхвърляне на
този продукт вие допринасяте за
предотвратяване на потенциални
негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен
случай могат да бъдат причинени от
неправилното изхвърляне на този
продукт. За по-подробна информация
относно рециклирането на този
продукт, обърнете се към местната
градска управа, службата по извозване
на домакински отпадъци или магазина,
от който сте закупили продукта.
Изхвърляне
SL
Odstranjevanje
Ovojnina
Ovojnina je okolju prijazna in je primerna
za recikliranje. Plastični deli so označeni z
oznakami >PE<, >PS< itd.
Ovojnino odvrzite v ustrezen zabojnik na
odlagališču odpadkov.
Stara naprava
Znak
na izdelku ali na njegovi
ovojnini pomeni, da izdelek ni običajen
gospodinjski odpadek. Oddajte ga
na ustreznem zbiralnem mestu za
recikliranje električne in elektronske
opreme. S pravilnim odstranjevanjem
boste pomagali preprečiti morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje,
ki bi jih lahko povzročilo neprimerno
odstranjevanje tega izdelka. V
informacij o recikliranju izdelka dobite pri
krajevnih upravnih organih, komunalni
službi ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Odstranjevanje
AEG IFU-DBS 2800 D.indd 91AEG IFU-DBS 2800 D.indd 91 28.11.13 23:3328.11.13 23:33
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92

AEG DBS2800 Manual de utilizare

Categorie
Fiare de călcat
Tip
Manual de utilizare