Black & Decker KR504CRE Manual de utilizare

Categorie
Burghiu electric
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

www.blackanddecker.eu
KR504RE
KR504CRE
KR504CRES
KR554RE
KR554CRES
402011-18 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
2
3
4
ROMĂNĂ
Destinaţia de utilizare
Maşina de găurit Black & Decker a fost concepută
pentru operaţii de găurire în lemn, metal, materiale
plastice şi zidărie. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespec-
tarea tuturor instrucţiunilor poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenulunealtă electrică
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la baterie.
1. Siguranţa în zona de lucru
a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate şi întunecate înlesnesc acci-
dentele.
b. Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere ex-
plozive, cum ar în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice gene-
rează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
2. Siguranţa electrică
a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modi caţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemo-
di cate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele îm-
pământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
d. Nu manipulaţi necorespunză
tor cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transporta-
rea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură,
ulei, muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
f. În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dis-
pozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3. Siguranţa personală
a. Fiţi precauţi, ţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă elec-
trică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
a aţ
i sub in uenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul ope-
rării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
b. Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echi-
pamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
c. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asigu-
raţi-vă că întrerupătorul se a ă în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau ali-
mentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc produce-
rea accidentelor.
d. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări per-
sonale.
e. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
f. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îm-
brăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot prinse în componen-
tele în mişcare.
g. În cazul în care dispozitivele prezintă posibili-
tatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea unor astfel de dispozi-
tive poate reduce pericolele impuse de existenţa
prafului
4. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
a. Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care în-
trerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate controlată cu
5
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să e reparată.
c. Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modi cării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
d. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoa-
nelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
e. Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul de-
teriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea ind mai uşor de controlat.
g. Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţi-
tele uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să e efectuată. Utilizarea uneltei de
lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5. Repararea
a. Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană cali cată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Acest lucru va asigura păs-
trarea caracterului sigur al uneltei de lucru.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta
de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru maşini de găurit şi maşini
de găurit cu percuţie.
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi în
cazul utilizării maşinilor de găurit cu percuţie.
Expunerea la zgomot poate determina pierderea
auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate îm-
preună cu unealta. Pierderea controlului poate
determina vătămări personale.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o opera-
ţie în care accesoriul de debitat poate atinge
cabluri ascunse sau propriul cablu de alimen-
tare. Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a xa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platfor-
mă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mân
ă sau
sprijinită de corp, aceasta va instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Înainte de perforarea pereţilor, podelelor sau pla-
foanelor, veri caţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Evitaţi atingerea vârfului unui burghiu imediat după
efectuarea unei găuri deoarece acesta ar putea
erbinte.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest ma-
nual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Siguranţa terţilor
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi zice, sen-
zoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă ş
i cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
speci caţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declara-
tă a emisiilor de vibraţii poate utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de va-
loarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţ
ionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a de-
termina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, tre-
buie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unelte
Pictogramele următoare sunt a şate pe unealtă.
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămă-
rii, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
6
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu speci caţii.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să e înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
Descriere
1. Comutator de reglare a vitezei
2. Buton de blocare
3. Buton înainte/înapoi
4. Selector mod găurire
5. Mandrină
6. Limitator de adâncime (nu este disponibil pentru
toate modelele)
7. ner lateral (nu este disponibil pentru toate mo-
delele)
g. B
8. Buton manual de blocare a arborelui (numai cu
mandrină fără cheie şi cu un singur manşon)
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Montarea mânerului lateral şi a limitatorului de
adâncime ( g. A şi G)
Rotiţi elementul de prindere în sensul acelor de
ceasornic până când aveţi posibilitatea de a glisa
mânerul lateral (7) în partea anterioară a uneltei,
conform ilustraţiei.
Rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită.
Introduceţi limitatorul de adâncime (6) în ori ciul
de montare conform ilustraţiei.
Setaţi adâncimea de găurire conform instrucţiunilor
de mai jos.
Strângeţi mânerul lateral rotind elementul de prin-
dere în sensul acelor de ceasornic.
Montarea unui burghiu
Mandrina fără cheie şi cu un singur manşon ( g. B)
Deschideţi mandrina apăsând butonul manual de
blocare a arborelui (8) şi rotind manşonul (9) în
sens invers acelor de ceasornic.
Introduceţi tija burghiului (12) în mandrină.
Strângeţi bine mandrina apăsând butonul manual
de blocare a arborelui (8) şi rotind manşonul (9) în
sensul acelor de ceasornic până când este strâns.
Mandrina fără cheie şi cu două manşoane ( g. C)
Deschideţi mandrina rotind partea din faţă (10) cu
o mână şi ţinând partea din spate (11) cu cealaltă
mână.
Introduceţi tija burghiului (12) în mandrină şi strân-
geţi bine mandrina.
Mandrina cu cheie ( g. D)
Deschideţi mandrina rotind manşonul (11) în sens
invers acelor de ceasornic.
Introduceţi tija burghiului (12) în mandrină.
Introduceţi cheia mandrinei (14) în ecare ori ciu
(15) de pe partea laterală a mandrinei şi rotiţi în
sensul acelor de ceasornic până când este strânsă.
Demontarea şi montarea la loc a mandrinei ( g. E)
Deschideţi mandrina cât de mult posibil.
Scoateţi şurubul de xare a mandrinei, a at în
mandrină, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic
cu ajutorul unei şurubelniţe.
Strângeţi o cheie imbus în mandrină şi loviţi-o cu
un ciocan conform ilustraţiei.
Scoateţi cheia imbus.
Scoateţi mandrina rotind-o în sens invers acelor
de ceasornic.
Pentru a monta mandrina la loc, înşurubaţi-o pe
arbore şi blocaţi-o pe poziţie cu ajutorul şurubului
de xare a mandrinei.
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu e incluse
în avertizările de siguranţă ataş
ate. Aceste riscuri
pot determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de sigu-
ranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot evitate.
Acestea includ:
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
Vătămări cauzate în momentul schimbării compo-
nentelor, lamelor sau accesoriilor.
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade pre-
lungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
Afectarea auzului.
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:-
prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF).
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu supraîncărcaţi.
Avertisment! Înainte de efectuarea găurilor în pereţi,
podele sau plafoane, veri caţi poziţionarea cablurilor
şi ţevilor.
Selectarea direcţiei de rotire ( g. F)
Pentru găurire, folosiţi direcţia de rotire înainte (în sensul
acelor de ceasornic).
Pentru a selecta direcţia înainte, împingeţi butonul
înainte/înapoi (3) în poziţia din stânga.
Pentru a selecta direcţia înapoi, împingeţi butonul
înainte/înapoi (3) în dreapta.
Avertisment! Nu schimbaţi niciodată direcţia de rotire
în timpul funcţionării motorului.
7
Selectarea modului de găurire
Pentru efectuarea găurilor în zidărie, potriviţi
selectorul modului de găurire (4) în poziţia .
Pentru găurirea în alte tipuri de materiale, potriviţi
selectorul modului de găurire în poziţia
.
Reglarea adâncimii de găurire ( g. G)
Slăbiţi mânerul lateral (7) rotind elementul de
prindere în sens invers acelor de ceasornic.
Potriviţi limitatorul de adâncime (6) în poziţia do-
rită. Adâncimea maximă de găurire este egală cu
distanţa dintre vârful burghiului şi capătul din faţă
al limitatorului de adâncime.
Strângeţi mânerul lateral rotind elementul de prin-
dere în sensul acelor de ceasornic.
Pornirea şi oprirea
Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul de
reglare a vitezei (1). Viteza uneltei depinde de cât
de mult apăsaţi pe comutator. Ca regulă generală,
folosiţi viteze reduse pentru burghie cu diametru
mare şi viteze ridicate pentru burghie cu diametru
mai mic.
Pentru o funcţionare continuă, apăsaţi butonul
de blocare (2) şi eliberaţi comutatorul de reglare
a vitezei. Această opţiune este disponibilă numai la
viteză maximă atât în modul de funcţionare înainte
cât şi înapoi.
Pentru a opri unealta, eliberaţi comutatorul de
reglare a vitezei. Pentru a opri unealta atunci când
vă a aţi în modul de funcţionare continuă, apăsaţi
încă o dată pe comutatorul de reglare a vitezei şi
apoi eliberaţi-l.
Accesorii
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat.
Accesoriile Black & Decker şi Piranha sunt proiectate
la standarde înalte de calitate şi concepute pentru
a îmbunătăţi performanţa uneltei dvs. Folosind aceste
accesorii, veţi obţine rezultate optime cu unealta dvs.
Întreţinerea
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei
şi de curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de
întreţinere, opriţi şi deconectaţi unealta.
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă este
montată) şi îndepărtaţi praful din interior.
Înlocuirea prizei de alimentare (numai pentru Re-
gatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalată
o priză nouă:
Eliminaţi în siguranţă priza veche.
Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune
din priza nouă.
Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu prizele de bună calitate. Siguran-
ţă recomandată: 5 A.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să e aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolo-
sirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materiale brute.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colec-
tarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru co-
lectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a bene cia de acest serviciu, vă rugăm să retur-
naţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi veri ca localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi de-
talii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
8
zst00187544 - 10-09-2012
Speci caţie tehnică
KR504RE KR504CRES KR504CRE KR554RE KR554CRES
TIP 2 TIP 2 TIP 2 TIP 2 TIP 2
Tensiune de intrare V c.a. 230 230 230 230 230
Putere absorbită W 500 500 500 550 550
Viteză în gol min
-1
0-2.800 0-2.800 0-2.800 0-2.800 0-2.800
Capacitate maximă de găurire
Oţel/beton mm 10 13 13 13 13
Lemn mm 20 20 20 20 20
Greutate kg 1,4 1,6 1,6 2,0 2,0
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (L
pA
) 97 dB(A), incertitudine (K)
3 dB(A), Putere sonoră (L
WA
) 108 dB(A), incertitudine
(K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
direcţii) conform cu EN 60745:
Găurirea cu percuţie în beton (a
h, ID
) = 16,76 m/s
2
,
incertitudine (K) = 1,5 m/s
2
, Găurirea în metal (a
h, D
) =
3,42 m/s
2
, incertitudine (K) = 1,5 m/s
2
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
KR504RE, KR504CRE
KR504CRES, KR554RE, KR554CRES
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „speci caţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN60745-1, EN60745-2-1
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
01-04-2011
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această decla-
raţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defec-
tează datorită materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesi-
onal sau spre închiriere.
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau negli-
jenţei.
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
S-a încercat efectuarea de operaţii de către per-
soane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi veri
ca localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
9
10
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12

Black & Decker KR504CRE Manual de utilizare

Categorie
Burghiu electric
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru