Black & Decker AS36LN Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare
www.blackanddecker.eu
AS36LN
402011-15 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
74
5
6
3
2
1
2
3
4
ROMĂNĂ
Destinaţia de utilizare
Maşina de înşurubat compactă Black & Decker a fost
concepută pentru aplicaţii de înşurubare şi pentru operaţii
de găurire în lemn, metal, materiale plastice. Această
unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de sigu-
ranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din
toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de
energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată
de la baterie.
1. Siguranţa în zona de lucru
a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc acci-
dentele.
b. Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explo-
zive, cum ar în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
2. Siguranţa electrică
a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modi caţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemo-
di cate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împă-
mântate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în
cazul în care corpul dvs. este împământat sau legat
la masă.
c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
d. Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu uti-
lizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tra-
gerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice.
Ţineţi cablul departe de căldură, ulei, muchii vii
sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate
sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f. În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispo-
zitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3. Siguranţa personală
a. Fiţi precauţi, ţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă a aţi sub
in
uenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări personale grave.
b. Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echi-
pamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
c. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se a ă în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transporta-
rea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia
pornit înlesnesc producerea accidentelor.
d. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări per-
sonale.
e. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echi-
librul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
f. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcă-
minte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbră-
cămintea şi mănuşile departe de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot prinse în componentele în mişcare.
g. În cazul în care dispozitivele prezintă posibilita-
tea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi co-
lectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
4. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
a. Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care în-
trerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să e reparată.
c. Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modi c
ării
5
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
d. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
e. Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Veri -
caţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componente-
lor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea ind mai uşor de controlat.
g. Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce
trebuie să e efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
5. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
a. Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul spe-
ci cat de către producător. Un încărcător adecvat
pentru un anumit tip de acumulator poate genera risc
de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de
acumulator.
b. Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună cu
acumulatorii speci caţi. Utilizarea oricăror alţi
acumulatori poate genera riscuri de vătămare şi
incendiu.
c. Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice, precum
agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi
sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea
prin contact conexiunea între cele două borne.
Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate determina
arsuri sau incendii.
d. În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să
e evacuat lichid din baterie; evitaţi contactul
cu acesta. În cazul în care survine contactul
accidental, clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul
intră în contact cu ochii, consultaţi, de aseme-
nea, medicul. Lichidul evacuate din baterie poate
cauza iritaţii sau arsuri.
6. Repararea
a. Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană cali cată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea
caracterului sigur al uneltei de lucru.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru maşini de găurit şi maşini de
găurit cu percuţie
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi în cazul
utilizării maşinilor de găurit cu percuţie. Expune-
rea la zgomot poate determina pierderea auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate îm-
preună cu unealta. Pierderea controlului poate
determina vătămări personale.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie
în care dispozitivul de strângere poate atinge
cabluri ascunse. Contactul dispozitivelor de strâns
cu un cablu sub tensiune ar putea determina scurge-
rea curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie
în care accesoriile de debitare pot atinge cabluri
ascunse. Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriile de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul
Utiliza
ţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a xa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Înainte de efectuarea găurilor în pereţi, podele sau
plafoane, veri caţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Evitaţi atingerea vârfului unui burghiu imediat după
efectuarea unei găuri deoarece acesta ar putea
erbinte.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual
de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Siguranţa terţilor
Acest aparat nu este destinat utilizării de către per-
soane (inclusiv copii) cu capacităţi zice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
speci caţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată
6
a emisiilor de vibraţii poate utilizată, de asemenea, în
cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul uti-
lizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea
declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei.
Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a de-
termina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie
avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care
survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt a şate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare
Acumulatorii
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul
pentru niciun fel de motiv.
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
Nu expuneţi acumulatorul la căldură.
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate
depăşi 40 °C.
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală
cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu aparatul/unealta. Utilizarea unui
încărcător incorect poate determina şocul electric
sau supraîncălzirea acumulatorului.
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instruc-
ţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea mediului
înconjurător“.
Nu deterioraţi/deformaţi acumulatorul prin înţepare
sau lovire, deoarece acest fapt ar putea genera riscul
de vătămare şi incendiu.
Nu încărcaţi acumulatorii deterioraţi.
În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din acumu-
latori. Atunci când observaţi lichid pe acumulatori,
ştergeţi-l cu atenţie folosind o cârpă. Evitaţi contactul
pielii cu lichidul.
În cazul contactului cu pielea sau ochii, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Avertisment! Lichidul acumulatorului poate cauza vă-
tămarea personală sau deteriorarea obiectelor. În cazul
contactului cu pielea, clătiţi imediat cu apă. În cazul
apariţiei roşeţii, durerii sau iritaţiei, consultaţi medicul. În
cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu apă curată şi
consultaţi medicul.
Încărcătoarele
Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o anumită ten-
siune. Veri caţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare
să corespundă tensiunii de pe plăcuţ
a cu speci caţii.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea
de încărcare cu o priză normală de alimentare.
Utilizaţi încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru
a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care
a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea exploda,
determinând vătămări şi daune.
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să e înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
Nu desfaceţi încărcătorul.
Nu perforaţi încărcătorul.
Aparatul/unealta trebuie să e poziţionat(ă) într-
o zonă bine ventilată în timpul încărcării.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utili-
zare în spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Încărcătorul se dezactivează în mod automat
dacă temperatura ambientală devine prea
ridicată. Întreruperea termică survine o singură
dată şi ulterior necesită înlocuirea completă.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Veri caţi întotdeauna ca tensiunea de alimen-
tare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
speci caţii.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să e înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi uni-
tatea de încărcare cu o priză normală de alimentare.
Descriere
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Cursor înainte/înapoi
3. Indicator înainte/înapoi
4. Suport accesoriu
5. Indicator luminos LED
6. Selector de mod / inel de reglare a cuplului de
strângere
7. Suport magnetic şurub
Fig. A
8. Încărcător
9. Suport încărcare
10. Indicator de încărcare
11. Magazie accesorii
7
Asamblare
Montarea suportului de încărcare pe perete
( g. A şi B)
Suportul de încărcare (9) poate poziţionat pe un blat
de masă sau poate montat pe perete pentru a oferi
o soluţie convenabilă pentru depozitarea şi încărcarea
uneltei. Şuruburile şi ancorele de perete nu sunt incluse.
Introduceţi şuruburi în perete la distanţă identică cu
fantele (13) de pe spatele suportului de încărcare
(9). Distanţa dintre fante trebuie să e de 75 mm.
Glisaţi suportul de încărcare peste şuruburi pentru
a monta suportul pe perete.
Conectaţi încărcătorul (8).
Poziţionaţi unealta pe suportul de încărcare asigu-
rându-vă că indicatorul de încărcare (10) se aprinde.
Avertisment! Evitaţi deteriorarea cablului de alimentare
în timpul montării suportului de încărcare pe perete.
Montarea şi demontarea unui burghiu sau
a unui cap de şurubelniţă ( g. C)
Această unealtă foloseşte capete de şurubelniţă şi bur-
ghie cu o tijă hexagonală de 6,35 mm (1/4“).
Pentru a monta un accesoriu, introduceţi tija acestuia
în suportul de accesorii (4).
Pentru a scoate un accesoriu, trageţi tija acestuia
din suportul de accesorii (4).
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul uti-
lizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu e incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot de-
terminate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de sigu-
ranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot evitate.
Acestea includ:
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
Vătămări cauzate în momentul schimbării com-
ponentelor, lamelor sau accesoriilor.
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade pre-
lungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
Afectarea auzului.
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exem-
plu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului,
fagului şi MDF).
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu supraîncărcaţi.
Înainte de prima utilizare, bateria trebuie încărcată
cel puţin 12 de ore.
Încărcarea bateriei ( g. A)
Poziţionaţi unealta pe suportul de încărcare (9).
Conectaţi încărcătorul (8).
Lăsaţi unealta conectată la încărcător timp de 12 ore.
Indicatorul luminos roşu se aprinde când unitatea se
încarcă şi va rămâne roşu atâta timp cât încărcătorul este
sub tensiune. Indicatorul luminos roşu nu se va stinge
atunci când se obţine o încărcare completă.
Încărcătorul poate produce un zgomot de alimentare şi se
poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este normal
şi nu indică o problemă.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.
Selectarea direcţiei de rotire ( g. D)
Pentru operaţii de găurire şi pentru strângerea şurubu-
rilor, utilizaţi rotirea în direcţia înainte (în sensul acelor
de ceasornic). Pentru slăbirea şuruburilor sau pentru
eliberarea unui burghiu blocat, folosiţi direcţia înapoi (în
sens invers acelor de ceasornic).
Indicatorul înainte/înapoi (3) a şează direcţia de rotire
printr-o săgeată.
Pentru a selecta direcţia înainte, împingeţi cursorul
înainte/înapoi (2) în poziţia înainte.
Pentru a selecta direcţia înapoi, împingeţi cursorul
înainte/înapoi (2) în poziţia înapoi.
Pentru a bloca unealta, aduceţi cursorul înainte/
înapoi în poziţia centrală.
Selectarea cuplului de strângere ( g. E)
Această unealtă este prevăzută cu un inel de reglare a cu-
plului de strângere pentru diverse aplicaţii de înşurubare
şi găurire. Şuruburile mari şi materialele dure de prelucrat
necesită un cuplu de strângere mai mare decât şurubu-
rile mici şi materialele de prelucrat moi. Inelul dispune
de o gamă de 6 setări pentru a se potrivi aplicaţiei dvs.
Pentru a seta cuplul de strângere, rotiţi inelul de
reglare a cuplului de strângere (6) în sensul acelor
de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic.
Pentru înşurubare, reglaţi inelul la setarea dorită.
În cazul în care nu cunoaşteţi care ar setarea
adecvată, procedaţi în felul următor:
- Setaţi inelul (6) la cel mai mic cuplu de strân-
gere.
- Strângeţi primul şurub.
- În cazul în care mandrina se blochează înainte
de obţinerea rezultatului dorit, măriţi setarea
inelului şi continuaţi strângerea şurubului.
Repetaţi până când obţineţi setarea corectă.
Folosiţi setarea respectivă pentru restul şuru-
burilor.
Aplicaţii de înşurubare
Intervalul de cuplu de strângere:
cuplu redus pentru şuruburi mici şi
cuplu ridicat pentru şuruburi mari
Găurire/înşurubare
Selectaţi rotirea înainte sau înapoi folosind cursorul
înainte/înapoi (2).
8
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
Înşurubarea folosind suportul de şuruburi
( g. F1 - F3)
Suportul de capete de şurubelniţă (7) poate utilizat cu
capete de şurubelniţă de 1“ şi 2“. Suportul de şuruburi
nu poate utilizat cu extensii special concepute pentru
suporturile de accesorii.
Extrageţi suportul de şuruburi (7) din unealtă
( g. F1).
Poziţionaţi şurubul pe suportul de şuruburi ( g. F2).
Împingeţi suportul de şuruburi către şurub, asigurân-
du-vă că vârful accesoriului şi şurubul sunt perfect
cuplate ( g. F3).
Şurubul este prins bine pe suportul de şuruburi cu ajutorul
unui magnet. Magnetul nu funcţionează pentru şuruburile
nemetalice.
Introduceţi şurubul în perete.
În timpul înşurubării, suportul de şuruburi se retrage
pentru a permite introducerea şurubului la adâncimea
necesară.
Indicator luminos LED
Indicatorul luminos cu LED (5) este activat automat la
apăsarea declanşatorului. LED-ul se va aprinde, de
asemenea, atunci când se apasă declanşatorul şi când
cursorul înainte/înapoi (2) se află în poziţie blocată
(poziţia centrală).
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Înşurubarea
Utilizaţi întotdeauna un cap de şurubelniţă de tip şi
dimensiuni corecte.
În cazul în care şuruburile sunt di cil de strâns,
încercaţi să aplicaţi o cantitate mică de soluţie de
spălat sau de săpun pe post de lubri ant.
Utilizaţi dispozitivul de blocare a arborelui pentru
a slăbi şuruburile foarte strânse sau pentru a strânge
bine şuruburile.
Ţineţi întotdeauna unealta şi capul de şurubelniţă în
linie dreaptă cu şurubul.
Atunci când înşurubaţi în lemn, se recomandă efec-
tuarea unei găuri de ghidare, cu o adâncime egală
cu lungimea şurubului. O găură de ghidare dirijează
şurubul şi preîntâmpină aşchierea sau deformarea
lemnului. Pentru dimensiunea optimă a găurii de
ghidare, consultaţi tabelul de mai jos.
Atunci când înşurubaţi în lemn de esenţă tare,
efectuaţi, de asemenea, o gaură de degajare, cu
o adâncime egală cu jumătate din lungimea şurubu-
lui. Pentru dimensiunea optimă a găurii de degajare,
consultaţi tabelul de mai jos.
Dimensiune
şurub
ø Gaură
de ghidare
(lemn
moale)
ø Gaură
de ghidare
(lemn tare)
Gaură de
degajare
Nr. 6 (3,5 mm) 2 mm 2,5 mm 3,6 mm
Nr. 8 (4 mm) 2,5 mm 3,0 mm 4,5 mm
Nr. 10 (5 mm) 3,0 mm 3,5 mm 5,0 mm
Găurirea
Apăsaţi întotdeauna uşor în linie dreaptă cu burghiul.
Exact înainte ca burghiul să iasă pe partea cealaltă
prin piesa de prelucrat, reduceţi gradul de apăsare
pe unealtă.
Utilizaţi o bucată de lemn pentru a susţine piesele
de lucrat ce se pot crăpa.
Faceţi un semn cu ajutorul unui dorn în centrul găurii
de efectuat pentru a îmbunătăţi precizia de execuţie.
Accesorii
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat.
Accesoriile Black & Decker şi Piranha sunt proiectate la
standarde înalte de calitate şi concepute pentru a îmbu-
nătăţi performanţa uneltei dvs. Folosind aceste accesorii,
veţi obţine rezultate optime cu unealta dvs.
Această unealtă utilizează capete de şurubelniţă cu
tijă hexagonală de 6,35 mm (1/4“). Accesoriile Piranha
Super-lok sunt concepute pentru a utilizate împreună
cu această unealtă.
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de
alimentare, fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţi-
nere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
Opriţi şi deconectaţi aparatul/unealta de la priză.
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă dacă
acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de
întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă este
prevăzută) şi îndepărtaţi praful din interior.
9
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să e aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de fo-
los, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului în-
conjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colec-
tarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru co-
lectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a bene cia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Puteţi veri ca localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Acumulatorii
Acumulatorii Black & Decker pot reîncărcaţi
de multe ori. La sfârşitul duratei lor de viaţă
utilă, eliminaţi acumulatorii acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
Nu aruncaţi acumulatorul (acumulatorii) în foc
deoarece acest lucru ar putea determina vătămări
personale sau explozii.
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l din
unealtă.
Acumulatorii sunt reciclabili. Puneţi acumulatorul
(acumulatorii) într-un ambalaj adecvat pentru a vă
asigura că bornele nu pot scurtcircuitate. Duceţi-i la
orice agent de reparaţii autorizat sau la un centru
local de colectare.
Speci caţie tehnică
AS36LN H2
Tensiune V
c.c.
3,6
Viteză în gol min
-1
180
Cuplu maxim de strângere Nm 4,8
Suport accesoriu mm 6,35 (1/4“)
Greutate kg 0,4
Acumulator
Tensiune V 3,6
Tip acumulatori Li-Ion
Capacitate 1,1
Încărcător 9056423*
Tensiune de intrare Vc.a. 230
Tensiune de ieşire Vc.c. 9,5
Curent mA 100
Timp aprox. de încărcare h 12
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (L
pA
) 63,1 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (L
WA
) 73,1 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii) conform cu
EN 60745:
Găurirea în metal(a
h, D
) 1,911 m/s
2
, incertitudine (K) 1,5 m/s
2
,
Înşurubarea fără percuţie(a
h, S
) 0,549 m/s
2
, incertitudine(K) 1,5 m/s
2
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
AS36LN
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„speci caţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3YD Regatul Unit al Marii Britanii
12/03/2013
10
zst00208931 - 30-05-2013
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Euro-
peană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectea-
ză datorită materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau negli-
jenţei;
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoa-
ne diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi veri
ca localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
11
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12

Black & Decker AS36LN Manual de utilizare

Tip
Manual de utilizare