LG K K11 Manual de utilizare

Categorie
Smartphone-uri
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

Useful Apps
03
1
Despre acest ghid al utilizatorului
VămulțumimpentrualegereaacestuiprodusLG.Vărugămsăcitițicu
atențieghidulutilizatoruluiînaintedeafolosidispozitivulpentruprima
datăpentruaasigurautilizareacorespunzătoareșiînsiguranță.
• UtilizațiîntotdeaunaaccesoriiLGoriginale.Articolelefurnizate
suntconceputedoarpentruacestdispozitivșiesteposibilsănufie
compatibile cu alte dispozitive.
• Descrierilesebazeazăpesetărileimplicitealedispozitivului.
• Aplicațiileimplicitealedispozitivuluisesupunactualizărilor,iar
asistențapentruacesteaplicațiipoatefiretrasăfărănotificare
prealabilă.Dacăavețiîntrebăridespreoaplicațiefurnizatăcuacest
dispozitiv,contactațiuncentrudeserviceLG.Pentruaplicațiile
instalatedeutilizator,contactațiunfurnizorrelevantdeservicii.
• Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea
software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau
cauzacorupereasaupierdereadatelor.Astfeldeacțiunivorîncălca
acorduldelicențăLGșivoranulagaranția.
• Esteposibilcaanumiteconținuturișiilustrațiisădiferededispozitivul
dvs.înfuncțiedezonă,furnizoruldeservicii,versiuneadesoftwaresau
versiuneaSOșisuntsupusemodificăriifărănotificareprealabilă.
• Software-ul,sunetul,fundalul,imaginileșialtesuporturimedia
furnizatecudispozitivulsuntlicențiatepentruutilizarelimitată.Dacă
extragețisauutilizațiacestematerialeînscopuricomercialesauorice
altescopuri,esteposibilsăîncălcațilegiledreptuluideautor.Încalitate
deutilizator,trebuiesăvăasumațiresponsabilitateacompletăpentru
utilizareailegalăasuporturilormedia.
• Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum
mesagerie,încărcare,descărcare,sincronizareautomatășiserviciide
localizare.Pentruaanulatarifelesuplimentare,selectațiunplande
dateadecvatnevoilordvs.Contactațifurnizoruldeserviciipentrua
obținedetaliisuplimentare.
• Acest ghid de utilizare este scris în principalele limbi vorbite în fiecare
țară.Înfuncțiedelimbautilizată,esteposibilsăvariezeconținutul.
ROMÂNĂ
2
Despre acest ghid al utilizatorului
Observații instrucționale
AVERTISMENT:Situațiicarearputeacauzavătămărialeutilizatorului
saupersoanelorterțe.
ATENȚIE:Situațiicarearputeacauzavătămareasaudeteriorareaminoră
a dispozitivului.
NO:Observațiisauinformațiisuplimentare.
3
Cuprins
01
Funcții personalizate
15 Funcțiemulti-tasking
16 quick share
17 Funcțiigalerie
21 Recunoaștereaamprentei
02
Funcții de bază
26 Componenteșiaccesoriiale
produsului
27 Prezentareageneralăa
componentelor
30 Pornirea sau oprirea
alimentării
31 InstalareacarteleiSIMșia
cardului de memorie
33 Scoaterea cardului de
memorie
33 Baterie
35 Ecranul tactil
38 Ecran de start
47 Blocarea ecranului
51 Criptarea cardului de memorie
52 Realizarea capturilor de ecran
53 Introducerea textului
58 Nuderanjaţi
03
Aplicații utile
60 Instalareașidezinstalarea
aplicațiilor
61 Coșulaplicației
62 Comenzirapideaplicaţie
63 Telefon
66 Mesaje
67 Cameră
75 Galerie
78 Contacte
81 QuickMemo+
83 Ceas
85 Calendar
5 Instrucţiunipentruutilizareasigurăşieficientă
4
Cuprins
85 Obiective
86 Muzică
87 Calculator
87 Înregistrareaudio
88 E-mail
88 Radio FM
88 Managerdefișiere
89 Smart Doctor
89 LGMobileSwitch
89 Descărcări
90 SmartWorld
90 RemoteCall Service
91 Transmisiecelulară
91 Facebook
91 Instagram
91 Chrome
92 AplicațiiGoogle
04
Setări
95 Setări
95 Reţele
106 SunetşiNotificare
107 Afişaj
108 General
05
Anexă
119 SetăridelimbăLG
119 LG Bridge
120 Actualizarea software-ului
telefonului
122 Ghidul antifurt
123 Informaţiidenotificareprivind
software-ul open source
123 Informaţiidereglementare
(NumărIDreglementare,etichete
electronice etc.)
124 Mărcicomerciale
124 DECLARAŢIEDE
CONFORMITATE
124 Birou de contact pentru
conformitatea acestui produs
125 Maimulteinformații
129 Întrebărifrecvente
5
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură
şi eficientă
Citiţiacesteinstrucţiunisimpledeutilizare.Nerespectareaacestorinstrucţiunide
utilizarepoatefipericuloasăsauilegală.
Încazulapariţieiuneidefecţiuni,uninstrumentsoftwareesteîncorporatîn
dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument
colecteazănumaidatelespecificedefecţiunii,precumnivelulsemnalului,cellID
positionîncazulîntreruperiibruşteaapeluluişiaplicaţiileîncărcate.Jurnaluleste
utilizatnumaipentruadeterminacauzadefecţiunii.Acestejurnalesuntcriptateşi
potfiaccesatenumaidecătreuncentrudereparaţiiLGautorizat,dacăaveţinevoie
săreturnaţidispozitivulpentrureparaţii.
Expunerea la radiofrecvenţe
Informaţiiprivindexpunerealaradiofrecvenţeşiratadeabsorbţiespecifică(SAR).
Acestdispozitivafostcreatastfelîncâtsăfieînconformitatecucerinţelede
securitateaplicabileprivindexpunerealaunderadio.Acestecerinţeaulabază
instrucţiuniştiinţifice,careincludmarjedesiguranţă,menitesăgarantezesiguranţa
tuturorpersoanelor,indiferentdevârstaşidestareadesănătateaacestora.
• Instrucţiunileprivindexpunerealaundeleradioutilizeazăounitatedemăsură
cunoscutăsubnumelede„ratădeabsorbţiespecifică”sauSAR.TesteleSAR
suntefectuateutilizândmetodestandardizate,cudispozitivultransmiţândlacel
mairidicatniveldeputere,întoatebenziledefrecvenţăutilizate.
• DeşipotexistadiferenţeîntrenivelurileSARalediferitelormodelededispozitive
LG,văasigurămcătoatemodelelesuntconceputepentruarespectatoate
instrucţiunileprivitoarelaexpunerealaunderadio.
• LimitaSARrecomandatădeComisiaInternaţionalăpentruProtecţiaîmpotriva
RadiaţiilorNeionizante(ICNIRP)estede2W/kgcalculatăcavaloaremediepe
10gdeţesut.
• CeamairidicatăvaloareSARpentruacestmodellatestareapentruutilizarea
laurecheestede0,812W/kg(10g),iarceapentrupurtareapecorpestede
1,585W/kg(10g).
6
Instrucţiunipentruutilizareasigurăşieficientă
• AcestdispozitivrespectănormeledeexpunereRFcândesteutilizatfieîn
poziţienormală,laureche,fiepoziţionatlaodistanţădecelpuţin5mmfaţăde
corp.Cândseutilizeazăuntoc,oclemădecureasauunsuportpentruutilizare
pecorp,acestaccesoriunutrebuiesăconţinămetaleşitrebuiesăpoziţioneze
produsullaodistanţădecelpuţin5mmfaţădecorp.Pentruatransmitefişiere
dedatesaumesaje,acestdispozitivnecesităoconexiunedereţeabună.În
anumitecazuri,transmisiafişierelordedatesauamesajelorpoateîntârziapână
laapariţiauneiastfeldeconexiunidisponibile.Asiguraţi-văcăsuntrespectate
instrucţiunilereferitoareladistanţadesepararedemaisuspânălafinalizarea
transmisiei.
Informații din partea FCC privind expunerea la
radiații de radiofrecvență
Înaugust1996,ComisiaFederalădeComunicații(FCC)aStatelorUnite,prin
raportulșiordinulFCC96-326,aadoptatunstandarddesiguranțăactualizat
pentruexpunereaoamenilorlaenergiaelectromagneticăaradiațiilorde
radiofrecvență(RF)emisădetransmițătoriireglementațideFCC.Orientările
suntconsecventecustandarduldesiguranțăstabilitanteriorprinstandardele
internaționaleșiamericane.Proiectulacestuidispozitivesteconformcuorientările
FCCșicuacestestandardeinternaționale.
Declaraţie secţiunea 15.19
AcestdispozitivesteconformcuSecţiunea15dinregulileFCC.Funcţionarea
respectăurmătoareledouăcondiţii:
(1)Acestdispozitivnutrebuiesăcauzezeinterferenţedăunătoare.
(2)Acestdispozitivtrebuiesăaccepteeventualeleinterferenţerecepţionate,
inclusivpecelecarepotgeneradereglăridefuncţionare.
Declaraţie secţiunea 15.21
Schimbărilesaumodificărilecarenuaufostaprobateînmodexpresdeproducător
potducelaanulareaautoritățiiutilizatoruluiînceeacepriveșteexploatarea
echipamentului.
7
Instrucţiunipentruutilizareasigurăşieficientă
Utilizarea dispozitivului purtat pe corp
Acestdispozitivafosttestatpentruutilizaretipicăpecorp,cuodistanțăde
0,39inci(1cm)întrecorpulutilizatoruluișiparteadinspateadispozitivului.Pentru
conformitatecucerințeleFCCdeexpunerelaradiațiideradiofrecvență,trebuiesă
semențineodistanțădesepararede0,39inci(1cm)întrecorpulutilizatorului
șiparteadinspateadispozitivului.Nupotfiutilizatecatarame,tocurișiaccesorii
similarecareconțincomponentemetalice.Esteposibilcaaccesoriilepurtatepe
corpcarenupotmențineodistanțădeseparațiede0,39inci(1cm)întrecorpul
utilizatoruluișiparteadinspateadispozitivuluișinuaufosttestatepentru
utilizaretipicăpecorpsănufieconformeculimiteledeexpunerelaradiațiide
radiofrecvențăFCCșitrebuieevitate.
Declaraţie secţiunea 15.105
Acestechipamentafosttestatşis-aconstatatcăesteînconformitateculimitele
pentruundispozitivdigitaldeClasăB,potrivitSecţiunii15dinRegulileFCC.
Acestelimitesuntconceputepentruaasiguraoprotecţierezonabilăîmpotriva
interferenţelordăunătoareîncazuluneiinstalăriînspaţiirezidenţiale.Acest
echipamentgenerează,utilizeazăşipoateradiaenergiederadiofrecvenţăşi,
dacănuesteinstalatşiutilizatînconformitatecuinstrucţiunile,poateprovoca
interferenţedăunătoarecomunicaţiilorradio.Cutoateacestea,nuexistănicio
garanţiecăinterferenţelenuvorsurveniîntr-oanumităinstalare.Dacăacest
echipamentcauzeazăinterferențedăunătoaresauafecteazărecepțiacanalelor
TV,interferențeleputândfideterminateprinoprireașipornireaechipamentului,
utilizatorulesteîncurajatsăîncercesălecorectezeluândunasaumaimultedintre
următoarelemăsuri:
• Reorientaţisaurepoziţionaţiantenareceptoare.
• Măriţidistanţadintreechipamentşireceptor.
• Conectaţiechipamentullaoprizădepealtcircuitdecâtcellacareesteconectat
receptorul.
• Pentruasistenţă,consultaţidistribuitorulsauuntehnicianradio/TV
experimentat.
8
Instrucţiunipentruutilizareasigurăşieficientă
Îngrijirea şi întreţinerea produsului
• UtilizaţinumaiaccesoriiîmpachetateautorizatedecătreLG.LGnuoferă
garanţiepentruniciodeterioraresaudefecțiunecareestecauzatădeaccesoriile
produsedeterți.
• Esteposibilcauneleconţinuturişiilustraţiisădiferefaţădeprodusuldvs.,fără
înştiinţareprealabilă.
• Nudezasamblaţiaceastăunitate.Dacăsuntnecesarereparaţii,duceţiaparatul
la o unitate de service calificat.
• Reparaţiileîngaranţie,laalegereaLG,potincludepiesesauplăcideschimb
caresuntnoisaurecondiţionate,cucondiţiacaacesteasăaibăaceeaşi
funcţionalitatecapieselecaresuntînlocuite.
• Nuţineţitelefonulînapropiereaechipamentelorelectrice,cumarfitelevizorul,
radioul sau computerul.
• Aparatulnutrebuieţinutlângăsursedecăldură,cumarfiradiatoarelesau
echipamenteledegătit.
• Nuscăpaţiaparatuldinmână.
• Nusupuneţiaparatullavibraţiimecanicesauşocuri.
• Închideţidispozitivulinoricezonăundeexistăregulispecialecareprevădacest
lucru.Deexemplu,nufolosiţidispozitivulînspitale,deoarecepoateafecta
echipamentelemedicaledinzonă.
• Numanevraţidispozitivulcumâinileudeîntimpceacestaseîncarcă.Acestlucru
poatecauzaunşocelectricşideteriorareagravăadispozitivului.
• Nuîncărcaţitelefonulînapropiereamaterialelorinflamabile,deoarecetelefonul
sepoateîncingeşipoatecreapericoldeincendiu.
• Folosiţiolavetăuscatăpentruacurăţaexteriorulaparatului(nuutilizaţisolvenţi
cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
• Nuîncărcaţidispozitivulcândseaflăpeunmaterialmoale.
• Dispozitivultrebuieîncărcatîntr-unspaţiubineventilat.
• Nusupuneţiaparatullafumexcesivsaulapraf.
• Nuţineţidispozitivulînapropiereacardurilordecreditsauacartelelor
magneticedetransport,deoarecepoateafectainformaţiilestocatepebenzile
magnetice ale acestora.
• Nuatingeţiecranulcuunobiectascuţit,deoareceacestapoatedeteriora
dispozitivul.
• Nuexpuneţidispozitivullalichideşiumezeală.
9
Instrucţiunipentruutilizareasigurăşieficientă
• Accesoriile,precumcăştile,trebuieutilizatecugrijă.Nuatingeţiantenainutil.
• Nuutilizaţi,nuatingeţişinuîncercaţisăeliminaţisausăreparaţigeamulspart,
ciobitsaucrăpat.Deteriorareaafişajuluidinsticlădincauzaabuzuluisaua
utilizăriigreşitenuesteacoperitădegaranţie.
• Dispozitivuldvs.esteundispozitivelectroniccaregenereazăcăldurăîntimpul
funcţionăriinormale.Contactuldirect,extremdeîndelungatcupielea,în
absenţauneiventilăriadecvate,poateprovocadisconfortsauarsuriminore.Prin
urmare,manevraţicugrijădispozitivulîntimpulîntrebuinţăriisauimediatdupă
întrebuinţare.
• Dacădispozitivulseudă,deconectaţi-limediat,pentrua-llăsasăseusuce
complet.Nuîncercaţisăacceleraţiprocesuldeuscarecuosursăexternăde
încălzire,precumuncuptor,cuptorcumicroundesauuscătordepăr.
• Vărugămsăasiguraţifaptulcăprodusulnuintrăîncontactculichide.Nu
utilizaţisaureîncărcaţiprodusuldacăesteumed.Odatăceprodusuldevine
umed,indicatorullichiddedeteriorareîşischimbăculoarea.Vărugămsăreţineţi
faptulcăacestlucruvalimitaprimireadecătredvs.aoricăruiserviciude
reparaţiigratuitfurnizatîntemeiulgaranţiei.
Funcţionarea eficientă a dispozitivului
Dispozitivele electronice
Toatedispozitivelepotrecepţionainterferenţe,cepotafectafuncţionareaacestora.
• Nuutilizaţidispozitivulînapropiereaechipamentelormedicalefărăasolicita
permisiunea.Vărugămsăvăadresaţimediculuidvs.pentruastabilidacă
funcţionareadispozitivuluidvs.arputeainterferacufuncţionareadispozitivului
medical.
• Producătoriidestimulatoarecardiacerecomandăpăstrareauneidistanţe
minimede15cmîntrealtedispozitiveşiunstimulatorcardiacpentruevitarea
unorposibileinterferenţecustimulatorulcardiac.
• Acestdispozitivpoateproduceoluminăstrălucitoaresauintermitentă.
• Anumiteaparateauditivepotfiafectatedefuncţionareadispozitivelor.
• Interferenţeminorepotafectafuncţionareatelevizoarelor,radiourilor,
computerelor etc.
• Utilizaţidispozitivullatemperaturicuprinseîntre0ºCşi35ºC,dacăeste
posibil.Expunereadispozitivuluilatemperaturiextremdescăzutesauextrem
deridicatepoatecauzadeteriorarea,funcţionareadefectuoasăsauchiar
explozia.
10
Instrucţiunipentruutilizareasigurăşieficientă
Siguranţa la volan
Consultaţilegislaţiaşireglementărilepentruutilizareadispozitivelorlavolan,
aplicabileînzonaîncarevăaflaţi.
• Nuutilizaţiundispozitivcaretrebuieţinutînmânăatuncicândconduceţi.
• Acordaţişofatuluiatenţiemaximă.
• Ieşiţidepeşoseaşiparcaţiînaintedeaapelasauarăspundelaunapeltelefonic,
încazulîncarecircumstanţelenecesităacestlucru.
• Energiafrecvenţelorradiopoateafectaanumitesistemeelectronicedin
vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de
siguranţă.
• Dacăvehicululesteechipatcuairbaguri,nublocaţi,cuaparateinstalatesaucu
aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate
determinanefuncţionareaairbaguluisaupoateprovocavătămărigravedatorită
performanţelorreduse.
• Dacăascultaţimuzicăpestradă,asiguraţi-văcăvolumulestereglatlaunnivel
rezonabilcaresăvăpermităsăauziţiceeaceseîntâmplăînjur.Acestlucrueste
deosebitdeimportantatuncicândvăaflaţiînapropiereadrumurilor.
Evitarea afectării auzului
Pentruaevitaafectareaauzului,nuascultaţilavolumridicatpentru
perioade îndelungate de timp.
Auzulvăpoatefiafectatdacăvăexpuneţiperioadelungidetimplasunete
puternice.Deaceea,vărecomandămsănuporniţişisănuopriţitelefonulîn
apropiereaurechii.Deasemenea,vărecomandămsăsetaţivolumulmuzicii
ascultateşipecelalapelurilorlaunnivelrezonabil.
• Atuncicândutilizaţicăştile,reduceţivolumuldacănuputeţiauzipersoanele
carevorbesclângădvs.saudacăpersoanacarestălângădvs.poateauziceea
ceascultaţi.
• Presiuneaacusticăexcesivădincauzacăştilorşiacăştilorstereopoate
cauza pierderea auzului.
11
Instrucţiunipentruutilizareasigurăşieficientă
Componentele din sticlă
Anumitecomponentealedispozitivuluidvs.suntdinsticlă.Aceastăsticlăsepoate
spargedacăscăpaţidispozitivulpeosuprafaţădurăsaudacăestesupusunui
impactserios.Dacăsticlasesparge,nuoatingeţişinuîncercaţisăomişcaţidinloc.
Nuutilizaţidispozitivuldecâtdupăcesticlaafostînlocuitădeunfurnizordeservicii
autorizat.
Zone cu explozii controlate
Nuutilizaţidispozitivulîntimpuldetonăriidematerialeleexplozive.Respectaţi
restricţiileşieventualelereglementărisauregulicareseaplicăînastfeldelocuri.
Medii cu potenţial explozibil
• Nuutilizaţidispozitivulînpuncteledealimentarecucombustibili.
• Nuutilizaţitelefonulînapropiereacombustibililorsauaaltorsubstanţechimice.
• Nutransportaţişinudepozitaţigaz,lichideinflamabilesauexplozibiliîn
compartimentulvehicululuiundeseaflădispozitivulsauaccesoriileacestuia.
În aeronave
Dispozitivelefărăfirpotprovocainterferenţeînaeronave.
• Închideţidispozitivulînaintedeîmbarcareaîntr-oaeronavă.
• Nuutilizaţitelefonullasolfărăaaveapermisiuneaechipajului.
Copiii
Păstraţidispozitivullalocsigur,astfelîncâtsănufielaîndemânacopiilor.Aparatul
conţinecomponentedemicidimensiunicarepotfidetaşateşiînghiţite,putând
cauza accidente prin sufocare.
Apeluri de urgenţă
Esteposibilcaapeluriledeurgenţăsănufiedisponibilepentrutoatereţelelede
telefoniemobilă.Deaceea,nutrebuiesădepindeţiniciodatănumaidedispozitivul
dvs.pentruefectuareaapelurilordeurgenţă.Consultaţifurnizoruldeserviciilocal.
12
Instrucţiunipentruutilizareasigurăşieficientă
Informaţii despre baterie şi întreţinerea acesteia
• Baterianutrebuiesăsedescarcecompletînaintedereîncărcare.Spredeosebire
dealtebaterii,nuexistăunefectdememoriecarearputeacompromite
performanţabateriei.
• FolosiţidoarbateriişiîncărcătoareLG.ÎncărcătoareleLGsuntcreatepentrua
maximizaduratadeviaţăabateriei.
• Nudezasamblaţişinuscurtcircuitaţibateria.
• Înlocuiţibateriaatuncicândnumaiesteperformantă.Bateriapoatefi
reîncărcatădesutedeoriînaintedeanecesitaschimbarea.
• Reîncărcaţibateriadacănuafostutilizatădemulttimp,pentruamaximiza
durata de folosire.
• Nuexpuneţiîncărcătorulbaterieidirectrazelorsolaresaunu-lutilizaţiîncondiţii
deumiditateridicată,precumînbaie.
• Nulăsaţidispozitivulînlocurifierbinţisaureci,deoareceacestlucrupoate
reduceperformanţeleacestuia.
• Utilizândobateriedeuntipincorect,riscaţisăproduceţioexplozie.Eliminaţi
bateriileuzateconforminstrucţiunilor.
• Deconectaţiîntotdeaunaîncărcătoruldinprizădupăcedispozitivulesteîncărcat
complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
• Durataefectivădefuncţionareabaterieidepindedeconfiguraţiareţelei,setările
produsului,moduldeutilizare,baterieşicondiţiiledemediu.
• Asiguraţi-văcăbaterianuintrăîncontactcuobiectecumarginiascuţite,
precumdinţiianimalelorsauunghiile.Acestlucruarputeacauzaunincendiu.
Securizarea informațiilor cu caracter personal
• Asiguraţi-văcăprotejațiinformațiiledvs.personale,pentruapreveniscurgerea
dedatesauutilizareanecorespunzătoareainformațiilorsensibile.
• Efectuațiîntotdeaunaosalvarederezervăadatelorpeduratautilizării
dispozitivului.LGnuesteresponsabilădeeventualelepierderidedate.
• Asiguraţi-văcăefectuațiosalvarederezervăatuturordatelorșică
resetațidispozitivulatuncicândîleliminați,pentruaprevenioriceutilizare
necorespunzătoareainformaţiilorsensibile.
• Citițicuatențieecranuldepermisiuniatuncicânddescărcațiaplicații.
• Fițiprecautînceeacepriveșteutilizareaaplicațiilorcareauacceslafuncții
multiplesaulainformațiiledvs.personale.
13
Instrucţiunipentruutilizareasigurăşieficientă
• Verificațicuregularitateconturiledvs.personale.Dacădescoperițioricesemnde
utilizarenecorespunzătoareainformațiilordvs.personale,rugațifurnizoruldvs.
deserviciisășteargăsausămodificeinformațiilecontuluidvs.
• Dacădispozitivuldvs.sepierdesauestefurat,schimbaţiparolacontuluidvs.,
pentruasecurizainformaţiiledvs.personale.
• Nuutilizațiaplicaţiidinsursenecunoscute.
Notă pentru înlocuirea bateriei
• BateriaLi-Ionesteocomponentăpericuloasăcarepoatecauzarănirea.
• Înlocuireabaterieidecătrepersonalnecalificatpoatecauzadeteriorarea
dispozitivului dvs.
• Nuînlocuiţidvs.bateria.Bateriapoatefideteriorată,ceeacepoate
provocasupraîncălzireaşivătămareacorporală.Bateriatrebuiesăfie
înlocuitădefurnizoruldeserviciiautorizat.Bateriaartrebuireciclatăsau
aruncatăseparatdegunoiulmenajer.
• Încazulîncarebateriaesteîncorporatăînprodusșinupoatefi
îndepărtatădeutilizatorulfinal,LGrecomandăcabateriasăfie
îndepărtatădoardecătreunpersonalcalificat;bateriaastfelîndepărtată
trebuieînlocuitășireciclatălasfârșituldurateideviațăaprodusului.
Pentruaprevenideteriorareaprodusuluișiproducereaoricăruiaccident,
utilizatorilorliserecomandăsănuîndepărtezebateria,șisăcontacteze
ServiciuldeAsistențăLG,sauoricealtăunitateserviceindividuală.
• Eliminareabaterieiimplicădemontareacarcaseiprodusului,
deconectareacablurilor/racordurilorelectriceșiîndepărtarea
cuatențieabateriei,cufolosireasculelorspeciale.Pentru
instrucțiuniledeîndepărtareîncondițiidesiguranțăa
bateriei,destinatepersonaluluicalificat,vărugămaccesați
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling
.
Funcții
personalizate
01
Funcțiipersonalizate
15
Funcție multi-tasking
Ferestre multiple
Putețifolosidouăaplicațiisimultan,împărțindecranulînmaimulteferestre.
Întimpceutilizaţioaplicaţie,atingeţişiţineţiapăsat din butoanele
tactiledinmeniulAcasă,apoiselectaţioaplicaţiedinlistadeaplicaţii
utilizate recent.
• Puteţilansadouăaplicaţiiînacelaşitimp.
• PentruaînchidefuncţiaFerestremultiple,atingeţişiţineţiapăsat
.
• Pentruaregladimensiuneaecranuluiîmpărțit,trageți în centrul
ecranului.
• FuncțiaFerestremultiplenuesteacceptatădeuneleaplicații,inclusiv
aplicațiidescărcate.
Ecran recent
Ecranelerecenteoferăoprevizualizareaaplicaţiilorutilizaterecent.
Pentruavizualizalistaaplicațiilorutilizaterecent,atingeți
de pe
butoaneleAcasă.
Funcțiipersonalizate
16
• Atingețișimenținețiapăsatăoaplicațieșitrageți-oînparteadesusa
ecranuluipentruaporniaplicațiacucaracteristicaFerestremultiple.De
asemenea,putețiatinge
dinparteadesusafiecăreiaplicații.
quick share
Putețipartajaofotografiesauunmaterialvideoînaplicațiadorităimediat
dupăcelerealizați.
1
Atingeți ,dupăcarerealizațiofotografiesauînregistrațiun
videoclip.
2
Atingețipictogramaaplicațieicareaparepeecranpentruaopartaja
folosindaplicațiarespectivă.
Puteți,deasemenea,sătragețipestepictogramăîndirecțiaopusă
pentruavedeacealteaplicațiiputețiutilizapentruapartaja
fotografiileșivideoclipurile.
pictogramăquick
share
• Aplicațiaafișatădepictogramaquicksharepoatevaria,înfuncțiede
tipulșidefrecvențadeaccesareaaplicațiilorinstalatepedispozitiv.
• Aceastăfuncțieestedisponibilănumaiînanumitemoduri.
Funcțiipersonalizate
17
Funcții galerie
Buton flotant
Putețisăutilizațibutonulflotantdinparteadejosaecranuluiaplicației
Galerie în modul vedere.
• Dupăcetragețibutonul
însus,eliberați-lcândajungețilabutonul
pentru a reveni la ecranul principal.
• Putețisătragețibutonul spre stânga sau spre dreapta pentru a
mutabutonulflotantdupăcumdoriți.
Funcțiipersonalizate
18
Crearea unui film
Putețisăcreațiunfilmnoualăturândimaginișivideoclipuri.
1
Atingeți ,selectațiunalbum,apoiatingeți Creare film.
2
SelectațiimaginileșivideoclipurilepentrufilmșiatingețiÎNAINTE.
3
Editațiimaginileșivideoclipurileselectate,apoiatingețiSALVARE.
Ștergerea fișierelor
Putețisăselectațiimaginilesauvideoclipurilepentrualeștergedin
videoclip atingând
dincolțuldindreaptasusalminiaturii.
Adăugarea fișierelor
Putețisăselectațiimaginilesauvideoclipurilepentrualeadăugadupăce
atingeți
dinparteadejosaecranului.Putețisăselectațiimaginilesau
videoclipurilepecarele-ațiadăugatanterior.
Funcțiipersonalizate
19
Rearanjarea fișierelor
Pentruarearanjaimaginileșivideoclipurile,atingețișiținețiapăsatfișierul
pecaredorițisăîlmutați,apoitrageți-lînlocațiadorită.
Adăugarea efectelor fișierului
Atingeți pentruaadăugaotemăsaumuzicădefundal,pentrua
modificafontulșipentruaadăugauntitlușiunautor.
• DescărcațiaplicațiaVASSETdinPlayStorepentruaadăugatemevideo,
muzicădefundalsauaspectealefontului.
DacăutilizațidatelemobilefărăoconexiunelaorețeaWi-Fi,esteposibil
săviseperceapăuntarifpentruutilizareadatelor.
Resetarea editărilor filmului
Putețisăresetațieditărileefectuatefilmului(deex.,timpulderedare)
atingând
.
Previzualizarea unui fișier
Verificaținoulvideoclipînaintesăîlsalvațiatingând .Dupăcetimpulde
redares-ascurs,următorulfișieresteredatautomat.
• Potfiutilizatemaximum50deimaginișivideoclipuripentruacreaun
videoclip.
• Timpul de redare pentru o imagine este de 3 secunde în mod implicit
șinupoatefimodificat.Videoclipurilepotfiscurtatepânălaminimum
1secundă.
• Esteposibilcaaceastăfuncțiesănuaccepteuneleformatedeimagine
sau video.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27