Black & Decker EGBL108 Manual de utilizare

Categorie
Unelte electrice
Tip
Manual de utilizare
2
Български (Превод на оригиналните инструкции) 4
Hrvatski (Prijevod izvornih uputa) 12
Česky (Přeloženo z původního návodu) 20
Dansk (Oversættelse af de originale instruktioner) 27
Nederlands (Vertaling van de originele instructies) 34
English (Original instructions) 42
Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käännös) 49
Français (Traduction des instructions d'origine) 56
Deutsch (Übersetzung der Originalanleitung) 63
Magyar (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) 71
Italiano (Traduzione delle istruzioni originali) 79
Norsk (Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene) 86
Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) 93
Română (Traducere a instrucţiunilor originale) 101
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 108
Slovenčina (Preložené z pôvodného návodu) 117
Slovenski (Prevod originalnih navodil) 124
Svenska (Översättning av de ursprungliga anvisningarna) 131
Українська (Переклад оригінальних інструкцій) 138
101
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Maşina de găurit/înşurubat BLACK+DECKER
a fost concepută pentru aplicaţii de înşurubare
şi pentru operaţii de găurire în lemn, metal şi
materiale plastice. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările
de siguranţă şi toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi
a instrucţiunilor enumerate în continuare
poate conduce la electrocutare, incendii
şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile
pentru consultare ulterioară. Termenulunealtă
electrică“ din toate avertizările enumerate mai jos
se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1. Siguranţa în zona de lucru
a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine ilu-
minată. Zonele dezordonate sau întunecate
înlesnesc accidentele.
b. Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
p
ulberile sau vaporii.
c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la pierde-
rea controlului.
2. Siguranţa electrică
a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modi caţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi
adaptoare pentru ştechere împreună cu
uneltele electrice împăntate (legate la
masă). Ştecherele nemodi cate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit de
electrocutare în cazul în care corpul dvs. este
împământat sau legat la masă.
c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa patrunsa într-
o unealtă electrică va s
p
ori riscul de electro-
cutare.
d. Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transpor-
tarea, tragerea sau scoaterea din priză
a uneltei electrice. Ţineţi cablul departe de
căldură, ulei, muchii ascuţite sau compo-
nente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în
aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru
exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru
exterior reduce riscul de electrocutare.
f. În cazul în care operarea unei unelte elec-
trice într-un spaţiu cu umiditate nu poate
evitată, utilizaţi o alimentare cu protecţie
pentru dispozitivele de curent rezidual
(RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce
riscul electrocutării.
3. Siguranţa corporala
a. Fiţi precauţi, ţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu utili-
zaţi o unealtă elec
trică atunci când sunteţi
obosiţi sau când vă a aţi sub in uenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării
uneltelor electrice poate conduce la vătămări
corporale grave.
b. Utilizaţi echipamentul de protecţie cor-
porala. Purtaţi întotdeauna ochelari de
protecţie. Echipamentul de protecţie precum
măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă
antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de
lucru vor reduce vătămările corporale.
c. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se a ă în
poziţia oprit înainte de conectarea la sursa
de alimentare şi/sau la acumulator, înainte
de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu
tensiune a uneltelor electrice ce au întreru-
pătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea
accidentelor.
d. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de
reglare înainte de a porni unealta electrică.
O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o com-
ponentă rotativă a uneltei electrice poate
conduce la vătămări corporale.
e. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabili-
102
ROMÂNĂ
tatea şi echilibrul. Acest lucru permite un
control mai bun al uneltei electrice în situaţii
neaşteptate.
f. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriti-
vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot prinse în
componentele în mişcare.
g. În cazul în care dispozitivele prezintă po-
sibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-
vă că aceste accesorii sunt conectate şi
utilizate în mod corespunzător. Utilizarea
dispozitivelor de colectare a prafului poate re-
duce pericolele impuse de existenţa acestuia.
4. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
a. Nu forţaţi unealta electrică. Ut
ilizaţi uneal-
ta electrică adecvată pentru aplicaţia dvs.
Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea
mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru
care a fost concepută.
b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu
poate controlată cu ajutorul întrerupătorului
este periculoasă şi trebuie să e reparată.
c. Deconectaţi ştecherul de la sursa de ali-
mentare şi/sau acumulatorul de la unealta
electrică înaintea efectuării oricăror re-
glaje, modi cării accesoriilor sau depo-
zitării uneltelor electrice. Astfel de măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii
accidentale a uneltelor electrice.
d. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta de
lucru sau cu aceste instrucţiuni să o utilize-
ze. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e. Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Veri caţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă stare
ce ar putea afecta operarea uneltelor
electrice. În cazul deteriorării, aveţi în
vedere repararea uneltei electrice înainte
de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de
unelte electrice întreţinute necorespunzător.
f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu
tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod corespun-
zător să se blocheze, acestea ind mai uşor
de controlat.
g.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cu-
ţitele uneltei etc. conform acestor instruc-
ţiuni, ţinând cont de condiţiile de lucru
şi de lucrarea ce trebuie să e efectuată.
Utilizarea uneltei de lucru pentru operaţii dife-
rite de cele conforme destinaţiei de utilizare ar
putea conduce la situaţii periculoase.
5. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumu-
lator
a. Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
speci cat de către producător. Un încărcă-
tor adecvat pentru un anumit tip de acumula-
tor poate genera risc de incendiu atunci când
este utilizat cu un alt tip de acumulator.
b. Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împre-
ună cu acumulatorii speci caţi. Utilizarea
oricăror alţi acumulatori poate genera riscuri
de vătămare şi incendiu.
c. Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice,
precum agrafe de birou, monede, chei,
cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice
mici ce ar putea crea prin contact conexiu-
nea între cele două borne. Scurtcircuitarea
bornelor acumulatorului poate determina
arsuri sau incendii.
d. În condiţii de utilizare incorectă, este posi-
bil să e evacuat lichid din baterie; evitaţi
contactul cu acesta. În cazul în care sur-
vine contactul accidental, clătiţi cu apă.
În cazul în care lichidul intră în contact cu
ochii, consultaţi, de asemenea, medicul.
Lichidul evacuat din acumulator poate cauza
iritaţii sau arsuri.
6. Repararea
a. Prevedeţi repararea uneltei de lucru de că-
tr
e o persoană cali cată, folosind exclusiv
piese de schimb identice. Acest lucru va
asigura păstrarea caracterului sigur al uneltei
de lucru.
Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru maşini de găurit şi maşini
de găurit cu percuţie
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi în cazul utilizării maşinilor de găurit
cu percuţie. Expunerea la zgomot poate
determina pierderea auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări corporale.
103
ROMÂNĂ
Ţineţi unealta electrică de suprafeţe-
le izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care accesoriile
de debitare/înşurubare pot atinge cabluri
ascunse. Tăierea unui cablu sub tensiune de
către accesoriul de debitat/înşurubat ar putea
determina scurgerea curentului în componen-
tele metalice expuse ale uneltei electrice şi ar
putea electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate prac-
tică de a xa şi sprijini piesa de prelucrat
pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de pre-
lucrat în mână sau sprijinită de corp, aceasta
va instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
Înainte de efectuarea găurilor în pereţi, podele
sau plafoane, veri caţi poziţionarea cablurilor
şi ţevilor.
Evitaţi atingerea vârfului unui burghiu imediat
după efectuarea unei găuri deoarece acesta
ar putea erbinte.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
p
ersoane (inclusiv copii) cu capacităţi zice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utiliza-
rea aparatului de către o persoană responsa-
bilă pentru siguranţa lor. Copiii trebuie să e
supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau efectuarea
vreunei operaţiuni cu această unealtă diferite
de cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporala şi/sau daune asupra obiectelor.
Siguranţa terţilor
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi zice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utiliza-
rea aparatului de către o persoană responsa-
bilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în
timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să
nu e incluse în avertizările de siguranţă ataşate.
Aceste riscuri pot determinate de utilizarea
incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de
siguranţă corespunzătoare şi implementării
dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri
reziduale nu pot evitate. Acestea includ:
Vătămări cauzate de atingerea componente-
lor în rotire/mişcare.
Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită
a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe pe-
rioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze
la intervale regulate.
Afectarea auzului.
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhala-
rea prafului rezultat în urma utilizării uneltei
(exemplu:- prelucrarea lemnului, în special
a stejarului, fagului şi MDF)
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii,
menţionate în speci caţia tehnică şi în declaraţia
de conformitate au fost măsurate în conformitate
cu metoda standard de testare prevăzută
de norma EN 60745 şi pot utilizate pentru
compararea diverselor unelte. Valoarea declarată
a emisiilor de vibraţii poate utilizată, de
asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în
privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii
în timpul utilizării efective a uneltei electrice
poate diferi de valoarea declarată în funcţie
de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul
de a determina măsurile de siguranţă solicitate
de Directiva 2002/44/CE pentru protejarea
persoanelor ce folosesc în mod regulat unelte
electrice la locul de muncă, trebuie avută
în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea
de utilizare a uneltei, luând totodată în calcul
toate componentele ciclului de operare precum
perioadele în care unealta este oprită şi în care
funcţionează în g
ol, pe lângă
perioadele în care
survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Următoarele simboluri sunt prezente pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul
vătămării, utilizatorul trebuie să citească
manualul de instrucţiuni.
104
ROMÂNĂ
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru acumulatori şi încărcătoare
Acumulatorii
Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumula-
torul pentru niciun fel de motiv.
Nu expuneţi acumulatorul la apă.
Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura
poate depăşi 30 °C.
Încărcaţi numai în condiţii de temperatură
ambientală cuprinsă între 4 °C şi 40 °C.
Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu unealta.
Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi in-
strucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea
mediului înconjurător“.
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori
deterioraţi.
Încărcătoarele
Utilizaţi încărcătorul BLACK+DECKER exclu-
siv pentru a încărca acumulatorul din unealta
împreună cu care a fost furnizat. Alţi acumula-
tori ar putea exploda, determinând vătămări şi
daune.
Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumula-
tori neîncărcabili.
Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de
alimentare defecte.
Nu expuneţi încărcătorul la apă.
Nu desfaceţi încărcătorul.
Nu perforaţi încărcătorul.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru
utilizare în spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare
dublă; prin urmare, nu este necesară
împământarea. Veri caţi întotdeauna ca
tensiunea de alimentare să corespundă
tensiunii de pe plăcuţa cu speci caţii. Nu
încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea
de încărcare cu o priză normală de
alimentare.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să e înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service
BLACK+DECKER autorizat pentru a evita
pericolul.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate
caracteristicile următoare.
1. Comutator de reglare a vitezei
2. Cursor înainte/înapoi
3. Mandrină
4. Inel de reglare a cuplului de strângere
5. Acumulator
6. Suport accesoriu
Fig. A
7. Încărcător
8. Indicator de încărcare
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, scoateţi
acumulatorul din unealtă.
Montarea si demontarea acumulatorului
( g. C)
Pentru a monta acumulatorul (5), aliniaţi-l
cu baza de pe unealtă. Glisaţi acumulatorul
în bază şi împingeţi până când face clic pe
poziţie.
Pentru a scoate acumulatorul, apăsaţi pe
butonul de detaşare (9) extrăgând în acelaşi
timp acumulatorul afară din bază.
Montarea şi demontarea unui burghiu
sau a unui cap de şurubelniţă ( g. D)
Această unealtă este prevăzută cu o mandrină
fără cheie pentru a permite schimbarea uşoară
a burghielor.
Prindeţi jumătatea din spate a mandrinei (3)
cu o mână şi folosiţi cealaltă mână pentru
a roti jumătatea din faţă în sens invers acelor
de ceasornic, privind din capătul mandrinei.
Introduceţi tija burghiului (10) în mandrină.
Strângeţi bine mandrina, ţinând cu mâna
jumătatea din spate a acesteia şi rotind partea
din faţă în sensul acelor de ceasornic, privind
din capătul mandrinei.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în
propriul său ritm. Nu supraîncărcaţi.
Încărcarea acumulatorului ( g. A)
Acumulatorul trebuie să e încărcat înaintea
primei utilizări şi ori de câte ori nu reuşeşte
să producă su cientă putere pentru lucrările
efectuate cu uşurinţă anterior. Acumulatorul se
poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este
normal şi nu indică o problemă.
105
ROMÂNĂ
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în
condiţii de temperatură ambientală sub 4 °C
sau peste 40 °C. Temperatura recomandată de
încărcare: aprox. 24 °C.
Notă: Încărcătorul nu va încărca o baterie
dacă temperatura celulei este sub aproximativ
0 °C sau peste 40 °C. Bateria trebuie să e
lăsată în încărcător, iar acesta va începe
automat încărcarea atunci când temperatura
celulei creşte sau scade.
Pentru a încărca acumulatorul (5), introduceţi-
l în încărcător (7). Acumulatorul se va potrivi
în încărcător doar într-o anumită poziţie. Nu
forţaţi. Asiguraţi-vă că acumulatorul este
aşezat corect în încărcător.
Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare.
Indicatorul de încărcare (8) va lumina verde
intermitent continuu (lent).
Încărcarea este completă
atunci când indicatorul
de încărcare (8) luminează verde continuu.
Încărcătorul şi acumulatorul pot lăsate
conectate pe perioadă nedeterminată cu LED-
ul aprins. LED-ul va începe să lumineze verde
intermitent (încărcare) deoarece încărcătorul
reia ocazional încărcarea bateriei. Indicatorul de
încărcare (8) se va aprinde atunci când bateria
este conectată la încărcător.
Încărcaţi bateriile descărcate în decurs de
1 săptămână. Durata de viaţă a bateriei se va
diminua drastic dacă este depozitată în stare
descărcată.
Menţinerea acumulatorului în încărcător
Încărcătorul şi acumulatorul pot lăsate conectate
cu LED-ul aprins o perioadă nedeterminată.
Încărcătorul va menţine acumulatorul pregătit şi
încărcat complet.
Codurile de eroare ale încărcătorului
Dacă încărcătorul detectează un acumulator slab
sau defect, indicatorul de încărcare (8) va lumina
roşu intermitent foarte repede. Procedaţi după
cum urmează:
Reintroduceţi acumulatorul (5).
Dacă indicatorul de încărcare continuă să
lumineze roşu intermitent foarte repede,
folosiţi un alt acumulator pentru a stabili dacă
procesul de încărcare se desfăşoară corect.
Dacă acumulatorul de schimb se încarcă co-
rect, atunci înseamnă că acumulatorul original
este defect şi trebuie returnat la un centru de
service pentru reciclare.
Dacă noul acumulator dă aceleaşi indicaţii ca
şi cel original, duceţi încărcătorul pentru a
testat la un centru de service autorizat.
Notă: Poate dura până la 60 de minute pentru
a determina dacă o baterie este defectă. Dacă
bateria este prea erbinte sau prea rece, LED-
ul va c
lipi alternativ roşu, rapid şi lent, câte
o clipire la ecare viteză şi apoi va repeta.
Selectarea direcţiei de rotire ( g. E)
Pentru operaţii de găurire şi pentru strângerea
şuruburilor, utilizaţi rotirea în direcţia înainte (în
sensul acelor de ceasornic). Pentru slăbirea
şuruburilor sau pentru eliberarea unui burghiu
blocat, folosiţi direcţia înapoi (în sens invers
acelor de ceasornic).
Pentru a selecta direcţia înainte, împingeţi
cursorul înainte/înapoi (2) în stânga.
Pentru a selecta direcţia înapoi, împingeţi
cursorul înainte/înapoi în dreapta.
Pentru a bloca unealta, aduceţi cursorul înain-
te/înapoi în poziţia centrală.
Selectarea cuplului de strângere
Această unealtă este prevăzută cu un inel de
reglare a cuplului de strângere pentru diverse
aplicaţii de înşurubare şi găurire. Şuruburile mari
şi materialele dure de prelucrat necesită un cuplu
de strângere mai mare decât şuruburile mici şi
materialele de prelucrat moi. Pentru de niţia
simbolului, consultaţi tabelul de mai jos.
Pentru efectuarea găurilor în lemn, metal şi
materiale plastice, setaţi inelul de reglare
a cuplului (4) la simbolul .
Pentru înşurubare, reglaţi inelul la setarea
dorită. În cazul în care nu cunoaşteţi care ar
setarea adecvată, procedaţi în felul următor:
- Setaţi inelul de reglare a cuplului (4) la cel
mai mic cuplu de strângere.
- Strângeţi primul şurub.
- În cazul în care mandrina se blochează
înainte de obţinerea rezultatului dorit,
măriţi setarea inelului şi continuaţi
strângerea şurubului. Repetaţi până când
obţineţi setarea corectă. Folosiţi setarea
respectivă pentru restul şuruburilor.
Găurire/înşurubare
Selectaţi rotirea înainte sau înapoi folosind
cursorul înainte/înapoi (2).
Pentru a porni unealta, apăsaţi butonul de
pornire/oprire (1). Viteza uneltei depinde de
cât de mult apăsaţi butonul.
Pentru a opri unealta, eliberaţi butonul.
106
ROMÂNĂ
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Găurirea
Apăsaţi întotdeauna uşor în linie dreaptă cu
burghiul.
Exact înainte ca burghiul să iasă pe partea
cealaltă prin piesa de prelucrat, reduceţi
gradul de apăsare pe unealtă.
Utilizaţi o bucată de lemn pentru a susţine
piesele de lucrat ce se pot crăpa.
Utilizaţi burghie spadă atunci când efectuaţi
găuri de diametru mare în lemn.
Utilizaţi burghie pentru metal tip HSS atunci
când efectuaţi găuri în metal.
Utilizaţi burghie pentru zidărie atunci când
efectuaţi găuri în zidărie cu duritate redusă.
Utilizaţi un lubri ant atunci când efectuaţi
găuri în alte metale decât fonta şi alama.
Faceţi un semn cu ajutorul unui punctator în
centrul găurii de efectuat pentru a îmbunătăţi
precizia de execuţie.
Înşurubarea
Utilizaţi întotdeauna un cap de şurubelniţă de
tipul şi dimensiunea corectă.
În cazul în care şuruburile sunt di cil de
strâns, încercaţi să aplicaţi o cantitate mică
de soluţie de spălat sau de săpun pe post de
lubri ant.
Ţineţi întotdeauna unealta şi capul de şurubel-
niţă în linie dreaptă cu şurubul.
Întreţinerea
Unealta dvs. BLACK+DECKER a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de
întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
Avertisment! Scoateţi acumulatorul înainte de
efectuarea oricăror operaţii de întreţinere asupra
uneltei. Deconectaţi încărcătorul înainte de
curăţarea acestuia.
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare
de pe unealtă şi încărcător, folosind o perie
moale sau o cârpă uscată.
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului fo-
losind o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie
de curăţare abrazivă s
au pe bază
de solvenţi.
Deschideţi în mod regulat mandrina şi înde-
părtaţi praful din interior.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să e aruncat împreună cu gunoiul
menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul
în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi
împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate
pentru colectarea şi reciclarea produselor
BLACK+DECKER când acestea au ajuns
la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a bene cia de acest serviciu, vă rugăm să
returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi veri ca localizarea celui mai apropiat
agent de service autorizat contactând biroul local
BLACK+DECKER la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
BLACK+DECKER autorizaţi şi detalii complete
despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com.
Acumulatorii
Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt
reciclabili. Duceţi-i la orice agent de reparaţii
autorizat sau la un centru local de colectare.
107
ROMÂNĂ
Speci caţii tehnice
EGBL108 (H1)
Tensiune V
c.c.
10,8
Turaţie în gol Min
-1
0-600
Cuplu maxim de strângere Nm 12/24
Capacitate mandrină mm 10
Capacitate maximă de găurire
Oţel/lemn mm 10/25
Încărcător 905922** typ. 1
Tensiune de intrare V
c.a.
100-240
Tensiune de ieşire V
c.c.
4-12
Curent mA 400
Timp aprox. de încărcare h 3-5
Acumulator BL1110 BL1310 BL1510
Tensiune V
c.c.
10,8 10,8 10,8
Capacitate Ah 1,1 1,3 1,5
Tip Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (L
pA
) 68 dB(A), marjă (K) 3 dB(A),
utere sonoră (L
WA
) 79 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform cu EN 60745:
Găurirea în metal (a
h, D
) < 2,5 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²,
Înşurubarea fără percuţie (a
h, S
) < 2,5 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
EGBL108
BLACK+DECKER declară că aceste produse
descrise în „speci caţia tehnică“ sunt conforme cu
normele: 2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directivele 2014/30/UE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
BLACK+DECKER la următoarea adresă sau să
consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom, 04/09/2014
Garanţie
BLACK+DECKER are încredere în calitatea
produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară.
Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs.
legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona
Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs BLACK+DECKER se
defectează din cauza materialelor, manoperei
defectuoase sau lipsei de conformitate, în
termen de 24 de luni de la data achiziţiei,
BLACK+DECKER garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor
supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor
astfel de produse pentru a asigura inconveniente
minime pentru client, cu excepţia cazurilor în care:
Produsul a fost utilizat în scop comercial,
profesional sau spre închiriere;
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei;
Produsul a suferit deteriorări cauzate de cor-
puri străine, substanţe sau accidente;
S-a încercat efectuarea de operaţii de
către persoane diferite de agenţii de repa-
raţii autorizaţi sau de personalul de service
BLACK+DECKER.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi veri ca localizarea
c
e
lui mai apropiat agent de service autorizat
contactând biroul local BLACK+DECKER la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii BLACK+DECKER
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs BLACK+DECKER şi pentru a
informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
BLACK+DECKER şi despre gama noastră de
servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley BLACK+DECKER
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148

Black & Decker EGBL108 Manual de utilizare

Categorie
Unelte electrice
Tip
Manual de utilizare