Hendi 211434 Manual de utilizare

Categorie
Ceainice electrice
Tip
Manual de utilizare
You should read this user manual carefully before
using the appliance.
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten
Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen.
Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient
u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil .
Prima di utilizzare l’apparecchio in funzione leggere
attentamente le istruzioni per l’uso.
Citiţi cu atenţie prezentul manual de utilizare înainte de
folosirea aparatului.
Внимательно прочитайте руководство пользователя
перед использованием прибора.
Πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
PERCOLATOR CONCEPT LINE
211434, 211441, 211472, 211489
43
RO
Stimate client,
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui aparat Hendi. Vă rugăm să citiți cu atenția acest manual înainte
de a conecta aparatul pentru evitarea defectării ca urmare a utilizării incorecte. Acordați o atenție deosebită
regulilor de siguranță.
Reguli de siguranță
Operarea incorectă şi utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate avaria grav apara-
tul şi poate cauza răni oamenilor.
Acest aparat este destinat uzului comercial.
Aparatul poate fi folosit doar în scopul pentru care a fost proiectat. Producătorul nu este
răspunzător pentru orice avariere cauzată operării incorecte şi a utilizării necorespun
-
zătoare.
Asiguraţi-vă că aparatul şi ştecherul nu intră în contact cu apă sau alte lichide. În cazul
în care aparatul este scăpat în apă, scoateţi imediat ştecherul din priză şi un tehnician
autorizat trebuie să-l verifice. Dacă nu respectaţi aceste instrucţiuni, acest lucru poate
cauza situaţii care vă pot pune viaţa în pericol.
Nu incercati sa deschideti singuri carcasa aparatului.
Nu introduceţi nici un fel de obiecte în carcasa aparatului.
Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude sau umede.
Pericol de electrocutare! Nu încercați să reparați singur/ă aparatul. În cazul unei
defecțiuni, reparațiile vor fi efectuate întotdeauna numai de personal calificat.
Nu utilizați niciodată un aparat defect! Deconectați aparatul de la priza electrică și con
-
tactați distribuitorul în cazul unei defecțiuni.
Avertisment! Nu scufundați părțile electrice ale aparatului în apă sau în alte lichide. Nu
țineți niciodată aparatul sub jet de apă.
Verificați în mod regulat ștecărul și cablul pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate. În
cazul în care ștecărul sau cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de
agentul de service sau de alt personal calificat similar pentru a evita orice pericol
Cablul nu trebuie să intre în contact cu obiecte ascuțite sau fierbinți și trebuie păstrat
departe de foc. Pentru a scoate ștecărul din priză, trageți întotdeauna de ștecăr, nu de
cablu.
Asigurați-vă că nimeni nu poate trage din greșeală cablul (sau prelungitorul) și că nimeni
nu se poate împiedica de el.
Supravegheați întotdeauna aparatul atunci când este în funcțiune.
Avertisment! Atât timp cât ștecărul este în priză, aparatul este conectat la sursa de
electricitate.
Opriți aparatul înainte de a scoate ștecărul din priză.
• Nu cărați niciodată aparatul ținându-l de cablu.
Nu utilizați dispozitive suplimentare care nu sunt livrate împreună cu aparatul.
Conectați aparatul doar la prize electrice cu intensitatea și frecvența electrice menționa
-
te pe eticheta aparatului.
44
RO
Conectați cablul de alimentare la o priză electrică ușor accesibilă, astfel încât aparatul
să poată fi deconectat imediat în caz de urgență. Scoateți cablul de alimentare din priza
electrică pentru a opri complet aparatul. Utilizați cablul de alimentare ca dispozitiv de
deconectare.
Opriți întotdeauna aparatul înainte de a deconecta cablul de alimentare.
Nu utilizați niciodată accesorii care nu sunt recomandate de către producător. Acestea
pot reprezenta un risc de siguranță pentru utilizator și pot deteriora aparatul. Utilizați
numai piese și accesorii originale.
Acest aparat nu trebuie folosit de copii sau persoane care au capacităţi mentale, senzo
-
riale sau fizice reduse, sau lipsă de experienţă şi cunoştinţe.
Acest aparat nu trebuie utilizat sub nicio formă de către copii.
Nu țineți produsul și cablurile sale la îndemâna copiilor.
Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs.
Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare în cazul în care este lăsat
nesupravegheat, precum și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat pe parcursul utilizării.
Instrucțiuni speciale de siguranță
Niciodata nu transportati aparatul tinanadu-l de capac.
Pericol de arsuri din cauza aburului eliberat, atunci când este ridicat capacul boilerului.
Unele piese ale aparatului se pot încălzi pe parcursul utilizării. Nu mutaţi şi nu atingeţi
aparatul pe parcursul utilizării acestuia.
Atenție! Suprafață fierbinte! Temperatura suprafeței accesibile este foarte ridicată
în timpul utilizării. Atingeți doar mânerele, comutatorul și cadranul de temperatură.
Nu amplasați aparatul pe un obiect de încălzire (aparat de gătit cu benzină, electric,
cărbune etc.) Mențineți aparatul la distanță de orice suprafețe fierbinți și de flăcări des
-
chise. Utilizați și așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală, stabilă, curată,
termorezistentă și uscată.
Nu așezați aparatul pe marginea tejghelei sau a mesei pentru a evita accidentele. De
asemenea, trebuie să vă asigurați că suprafața pe care ați așezat aparatul poate suporta
greutatea acestuia atunci când este plin cu lichid.
Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozibile sau inflamabile, cardurilor de
credit, discurilor magnetice sau radiourilor.
AVERTISMENT: Nu scoateți niciodată capacul și nici nu îl deschideți cât timp aparatul
este pornit. Aburul care iese poate provoca arsuri.
Nu folosiți niciodată jeturi de apă, nu turnați apă direct peste aparat și nu curățați apara
-
tul cu abur, deoarece piesele se vor uda, ceea ce ar duce la electrocutare.
Atenție! Așezați corespunzător cablul de alimentare, dacă este cazul, pentru a împiedica
tragerea neintenționată sau contactul cu suprafața de încălzire.
Nu curățați și nu depozitați aparatul decât după ce s-a răcit complet.
Evitaţi utilizarea aparatului fără lichid în el. Acest aparat are o siguranţă pentru supraîn
-
călzire, pentru a opri funcţionarea fără lichid în el. Această siguranţă pentru supraîn-
45
RO
călzire opreşte automat aparatul. În acest caz, lăsaţi aparatul să se răcească complet
înainte de a-l utiliza din nou. Este periculos să adăugaţi apă într-un vas încălzit deoarece
pot apărea aburi fierbinţi instantaneu.
Destinația produsului
• Acesta este un aparat de uz profesional.
Aparatul este destinat exclusiv fierberii cafelei și
menținerii temperaturii acesteia pentru a fi vân-
dută în unități comerciale. A nu se folosi pentru
ciocolată, lapte sau alte lichide. Orice altă utili-
zare poate provoca avarierea aparatului sau acci-
dentarea persoanelor.
Utilizarea aparatului în orice alt scop reprezintă o
utilizare incorectă. Utilizatorul este singurul răs-
punzător de orice utilizare incorectă a aparatului.
Instalația de împământare
Acest aparat este încadrat în clasa de protecție I
și trebuie împământat. Împământarea reduce ris-
cul electrocutării prin asigurarea unui fir de ieșire
pentru curentul electric. Acest aparat este dotat cu
un cablu cu fir de împământare cu fișă. Fișa trebu-
ie conectată la o priză instalată corespunzător și
împământată.
Pregătirea pentru prima sa utilizare
Verificaţi ca aparatul să nu fie avariat. În cazul
unor avarii, contactaţi imediat furnizorul dum-
neavoastră şi NU utilizaţi aparatul.
Scoateţi ambalajul acestuia si folia de protectie
(daca este cazul).
Curăţaţi aparatul cu apă călduţă şi cu o cârpă
moale.
Poziţionaţi aparatul pe o suprafaţa dreaptă şi
stabilă, doar dacă nu s-a menţionat altfel.
Asiguraţi-vă că este destul loc în jurul aparatului
pentru ventilaţie.
Poziţionaţi aparatul în aşa fel încât accesul la
priză să fie permis tot timpul.
Înainte de prima utilizare este recomandat să
pregătiţi vasul, fierbând apă în acesta timp de
10 minute. Lăsaţi apa să se scurgă din vas prin
robinetul special.
46
RO
Principalele piese ale aparatului
Vă rugăm să verificaţi următoarea listă înainte de instalare.
1
2
3
4
5
6
7
9
8
(1) Capac
(2) Coș filtru
(3) Tub de filtrare
(4) Recipient din metal
(5) Indicator de nivel
(6) Robinet
(7) Tavă apă
(8) Indicator luminos
(9) Comutator de alimentare cu indicator luminos
Instrucțiuni de utilizare
Cum puteţi fierbe cafea utilizând Filtrul nostru? Vă
rugăm să urmaţi următoarele etape:
1. Curăţaţi coşul pentru filtru, capacul, tubul de
filtrare şi interiorul recipientului cu detergent
non- abraziv.
2. Turnaţi apă rece în recipient pentru a umple cel
puţin jumătate din capacitatea totală a acestuia.
3. Centrați tubul de filtrare (3) în cavitatea de la
baza recipientului din metal (4) și asigurați-vă că
acesta este poziționat ferm.
4. Centrați coșul filtrului (2) în tubul de filtrare (3)
și puneți cafeaua măcinată [grosier] în coș, apoi
acoperiți recipientul de metal (1) și fixați prin ro-
tire până când se oprește în poziție.
5. Conectați cablul de alimentare la priza electrică
și rotiți comutatorul (9) în poziția „ON” („PORNI-
RE”). Indicatorul de alimentare se aprinde.
6. Când lampa indicatoare verde (8) se aprinde,
procesul de fierbere este complet.
7. Al doilea sistem de încălzire va începe să func-
ţioneze automat pentru a păstra cafeaua caldă,
cafea care este gata pentru a fi servită.
8. Atunci când au mai rămas doar aproape 3
ceşti de cafea în recipient, opriţi aparatul prin
apăsarea întrerupătorului „OFF”(9) şi scoateţi
ştecherul din priza electrică.
9. ATENTIONARE : Folositi 500 grame de cafea
macinata grosolan la 10 litri de apa.
După utilizare / Golirea vasului
Opriţi aparatul, apăsând butonul de oprire şi sco-
ţând ştecherul din priză.
Asezati o tava de colectare sub robinet.
Deschideti robinetul si varsati vinul din boiler.
Dupa ce boilerul a fost golit, inchideti robinetul.
47
RO
Curățarea şi întreținerea
Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză înainte
de curăţare.
Atenţie! Nu introduceţi niciodată aparatul în apă
sau în orice alt lichid!
Curăţaţi aparatul cu o cârpă umedă (apă cu de-
tergent uşor).
Nu utilizaţi niciodată agenţi de curăţare abrazivi
sau care conţin clor. Nu folosiţi obiecte ascuţite
sau contondente. Nu folosiţi petrol sau solvenţi!
Curăţaţi cu o cârpă umedă şi detergent dacă este
necesar. Nu folosiţi materiale abrazive.
Evitaţi pe cât posibil contactul apei cu componen-
tele electrice.
Curăţaţi şi efectuaţi detartrarea părţii inferioare
la intervale regulate (vedeţi capitolul “Detartra-
re”).
Când scurgeţi lichidul sau apa murdară, lăsaţi
robinetul deschis şi clătiţi boilerul cu apă curată.
Componentele electrice nu trebuie să intre în
contact cu apa.
Îndepărtarea depunerilor
Indicatorul roșu (8) se va aprinde când fierbătorul
este prea fierbinte și trebuie curățat/îndepărtate
depunerile.
Acest aparat trebuie curățat în mod regulat, iar
depunerile trebuie îndepărtate. Pentru a menți-
ne aparatul în stare optimă și pentru a-i asigura
funcționarea, este esențial să curățați regulat de-
punerile de calcar. În funcție de duritatea apei și
de frecvența utilizărilor, trebuie să repetați în mod
regulat procedura următoare.
Pentru curățare folosiți un agent de curățare
adecvat fierbătorului de apă. Puteți turna și suc
de lămâie, acid citric sau oțet de curățat pentru a
înlătura depunerile. Pentru a asigura un amestec
corect citiți instrucțiunile care însoțesc agentul de
curățat. În cazul în care se folosește suc de lămâie
sau oțet de curățat pur, raportul general de ames-
tec este de 1/3 oțet sau suc de lămâie la 2/3 apă.
1. Turnați soluția în fierbător până la nivelul maxim
„MAX”.
2. Așteptați pentru a-i permite soluției să descom-
pună depunerile.
3. Periați ușor și cu atenție cu o perie cu peri moi.
4. Scurgeți apa murdară.
5. Repetați pașii 1~4 până când depunerile sunt în-
depărtate.
6. Utilizați o cârpă uscată pentru a șterge soluția.
7. După ce scurgeți apa murdară, lăsați robinetul
deschis și clătiți fierbătorul cu apă curată până
când gustul și mirosul dispar complet.
8. Acum puteți folosi fierbătorul din nou.
Notă: Garanția este nulă în cazul în care depuneri-
le de calcar nu sunt îndepărtate și cauzează func-
ționarea redusă sau defectarea aparatului.
Depanarea
Dacă aparatul nu funcționează bine, consultați
tabelul de mai jos pentru a găsi soluția. Dacă
tot nu puteți rezolva problema, luați legătura cu
furnizorul/agentul de service.
Defect Problem Cauza posibilă Soluția posibilă
Aparatul nu funcţionează
Nici indicatorul verde, nici
cel roșu nu este aprins.
Lipsa retea
Verificati conexiunile elec-
trice
Boilerul de opreste
automat
Indicatorul roșu este
aprins.
1. Boilerul nu se află în
limitele maxime de
siguranță.
2. Siguranța nu funcționează
1. După ce se răcește,
fierbătorul va porni din nou
automat.
2. Luați legătura cu furnizorul
Boilerul nu a atins tem-
peratura selectata
Becul verde nu este
aprins
Termostatul nu functio-
neaza
Contactaţi furnizorul
48
RO
Specificația tehnică
Articol nr. 211434 211472 211441 211489
Tensiune și frecvență 220-240V~50/60Hz
Puterea nominală de intrare 950W 1650W
Clasa de protecție Clasa I
Clasa de protecție contra apei
IPX 1
Culoarea Inox Negru Inox Negru
Capacitate 7L 13L
Dimensiuni 307x330x(H)450mm 357x380x(H)502mm
Observație: Specificația tehnică poate fi modificată fără preaviz.
Garanție
Orice defecțiune care afectează funcționarea apa-
ratului apărută la mai puțin de un an de la cum-
părarea acestuia va fi remediată prin reparație sau
înlocuire gratuită, cu condiția ca aparatul să fi fost
folosit și întreținut conform instrucțiunilor nu să nu
fi fost bruscat sau folosit necorespunzător în vreun
fel. Drepturile dumneavoastră legale nu sunt afec-
tate. Dacă aparatul este în garanție, menționați
când și de unde a fost cumpărat și includeți dovada
cumpărării (de ex. chitanța).
Conform politicii noastre de dezvoltare continuă a
produsului, ne rezervăm dreptul de a modifica pro-
dusul, ambalajul și documentația fără notificare.
Eliminarea şi mediul înconjurător
La dezafectarea aparatului, produsul nu trebu-
ie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. În
schimb, este responsabilitatea dumneavoastră să
eliminați echipamentul uzat prin predarea acestuia
la un punct de colectare desemnat. Nerespectarea
acestei reguli poate fi penalizată în conformita-
te cu reglementările aplicabile privind eliminarea
deșeurilor. Colectarea separată și reciclarea echi-
pamentului dumneavoastră uzat la momentul de-
barasării contribuie la conservarea resurselor na-
turale și asigură realizarea reciclării într-un mod
care protejează sănătatea ființelor umane și a me-
diului. Pentru informații suplimentare privind mo-
dul în care puteți preda deșeurile dumneavoastră
în scopul reciclării, vă rugăm să contactați compa-
nia locală de colectare a deșeurilor. Producătorii
și importatorii nu își asumă responsabilitatea cu
privire la reciclarea, tratarea și eliminarea ecologi-
că a deșeurilor, fie direct, fie prin intermediul unui
sistem public.
Hendi B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
Tel: +31 317 681 040
Hendi Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
Tel: +48 61 658 7000
Hendi Food Service Equipment GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
Tel: +43 6274 200 10 0
Email: offi[email protected]
Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
Tel: +40 268 320330
Email: offi[email protected]o
PKS Hendi South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
Tel: +30 210 4839700
Hendi Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
Tel: +39 800 727 438
Email: office.ital[email protected]
Hendi HK Ltd.
1208, 12/F Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong
Tel: +852 2154 2618
Find Hendi on internet:
www.hendi.eu
www.facebook.com/HendiToolsforChefs
www.linkedin.com/company/hendi-food-service-equipment-b.v.
www.youtube.com/HendiEquipment
- Changes, printing and typesetting errors reserved.
- Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
- Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmian oraz
błędów drukarskich w instrukcji.
- Variations et fautes d’impression réservés.
- Errori di cambiamenti, di stampa e di impaginazione riservati.
- Drepturi rezervate cu privire la modificări şi greşeli de imprimare.
- Изменения, печати и верстки ошибки защищены.
- Με επιφύλαξη αλλαγών, λαθών εκτύπωσης και στοιχειοθεσίας.
© 2020 Hendi B.V. De Klomp - The Netherlands Ver: 21-10-2020
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

Hendi 211434 Manual de utilizare

Categorie
Ceainice electrice
Tip
Manual de utilizare