Braun HD 350 Manual de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manual de utilizare
42
Citiţi instrucţiunile înainte de utilizare şi
păstraţi-le în vederea consultărilor
ulterioare.
Important
Înainte de prima utilizare, veri-
ficaţi dacă poziţia selectorului
de tensiune (2) este setată în
conformitate cu tensiunea
de alimentare locală. Puteţi
selecta 230 V sau 120 V.
Acest aparat nu trebuie
utilizat niciodată lângă
apă (de exemplu, o chiuvetă
sau o cadă plină cu apă sau la
duş). Nu lăsaţi aparatul să se
ude.
Atunci când utilizaţi uscătorul
de păr în baie, scoateţi-l întot-
deauna din priză după utili-
zare. Chiar şi un uscător de
păr oprit prezintă pericol, dacă
nu este scos din priză.
Pentru o siguranţă mai mare,
vă sfătuim să instalaţi în circui-
tul electric ce alimentează
baia un dispozitiv de curent
rezidual (RCD) cu un curent
nominal rezidual de funcţio-
nare ce nu depăşeşte 30 mA.
Cereţi sfatul electricianului.
Aveţi grijă să nu blocaţi grilele
de intrare şi de ieşire, atunci
când uscătorul de păr este
pornit. Dacă una din grile se
blochează, uscătorul de păr
va fi întrerupt automat. După
o răcire de câteva minute,
acesta va reporni automat.
Nu înfăşuraţi cablul de alimen-
tare în jurul aparatului. Verifi-
caţi periodic uzura sau deteri-
orarea cablului de alimentare.
În cazul în care cablul este
deteriorat, acesta trebuie înlo-
cuit de un Centru de Service
Braun pentru a se evita peri-
colele.
Acest aparat poate fi utilizat
de copiii cu vârsta mai mare
de 8 ani, de persoanele cu
capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de
persoanele fără cunoştinţe
sau experienţă doar sub
supraveghere sau după o
scurtă instruire care să le
ofere informaţiile necesare
despre utilizarea sigură a
aparatului şi să le permită să
înţeleagă riscurile la care se
expun. Copiii nu au voie să se
joace cu acest aparat. Curăţa-
rea şi întreţinerea de către
utilizator nu vor fi efectuate
de copii dacă aceştia nu au
peste 8 ani şi nu sunt supra-
vegheaţi.
ATENŢIE: Pentru a evita
pericolul generat de resetarea
accidentală a decuplării
termice, aparatul nu trebuie
alimentat printr-un dispozitiv
Română (RO/MD)
97071868_HD350_S4-58.indd 4297071868_HD350_S4-58.indd 42 23.06.14 11:2323.06.14 11:23
CSS APPROVED Effective Date 30Jun2014 GMT - Printed 18Aug2014 Page 42 of 58
43
extern de comutare, cum ar fi
un programator, sau conectat
la un circuit care este cuplat şi
decuplat periodic de furnizorul
de electricitate.
Mâner pliant
Înainte de prima folosire, extindeţi
mânerul în poziţia de utilizare, astfel încât
să se fixeze în poziţie.
Comutator de debit şi temperatură (1)
O = oprit
I = uscare delicată
II = uscare rapidă
Selector de tensiune (2)
Atunci când uscătorul de păr este scos
din priză, puteţi schimba setarea tensiunii
(120 V sau 230 V) cu ajutorul comutator-
ului de tensiune.
Cap de coafare (3)
Pentru o coafare precisă, utilizaţi capul de
coafare.
Eliminarea
Produsul conţine deşeuri electro-
nice reciclabile. Pentru a proteja
mediul, nu îl eliminaţi împreună cu
deşeurile menajere. Predaţi-l la
punctele de colectare locală adecvate.
Informaţiile pot fi modificate fără
notificare prealabilă.
Conform Hotararii nr. 482 din 1 aprilie
2004 privind stabilirea conditiilor de
introducere pe piatã a aparatelor
electrocasnice în functie de nivelul
zgomotului transmis prin aer, valoarea de
zgomot dB(A) pentru acest aparat este
de 77 dB(A).
Garanţie
Acordăm o garanţie de 2 ani pentru acest
produs, de la data achiziţionării. Durata
medie de utilizare: 5 ani, cu condiţia
respectării instrucţiunilor de utilizare si
efectuării intervenţiilor tehnice numai de
către personalul service autorizat.
În perioada de garanţie vom remedia
gratuit neconformităţile aparatului, prin
repararea sau înlocuirea produsului, după
caz. Această garanţie este valabilă în
orice ţara în care acest aparat este
furnizat de către compania Braun sau de
către distribuitorul desemnat al acesteia.
Repararea sau înlocuirea produselor
se va efectua în cadrul unei perioade
rezonabile de timp (maxim 15 zile de la
data aducerii la cunoştinţă a neconformi-
tăţii).
Prezenta garanţie nu acoperă: defectele
datorate utilizării necorespunzatoare,
uzurii normale (de ex: ale sitei aparatului
sau ale blocului de taiere), precum si
defectele care au un efect neglijabil
asupra valorii sau funcţionării aparatului.
Garanţia devine nulă dacă se efectuează
reparaţii de către persoane neautorizate
şi dacă nu se utilizează componente
originale Braun.
Pentru a beneficia de service în perioada
de garanţie, prezentaţi produsul împre-
ună cu factura (bonul/chitanţa de
cumpărare) la una dintre unităţile service
agreate.
PUNCT CENTRAL DE SERVICE BRAUN
Şos. Viilor, Nr.14, Corp Clădire C2, Etaj 2,
Biroul nr.3, Sector 5, Bucuresti (acces din
Str. Năsăud)
Tel: 021.224.30.35
Mobil: 0722.541.548
97071868_HD350_S4-58.indd 4397071868_HD350_S4-58.indd 43 23.06.14 11:2323.06.14 11:23
CSS APPROVED Effective Date 30Jun2014 GMT - Printed 18Aug2014 Page 43 of 58
45
εκτός και αν είναι πάνω από
8 ετών και έχουν ανάλογη
εποπτεία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή
κινδύνου λόγω ακούσιας επα-
ναφοράς της θερμικής διακο-
πής λειτουργίας, η συσκευή
αυτή δεν πρέπει να τροφοδο-
τείται μέσω εξωτερικής διάτα-
ξης δια κοπτόμενης λειτουρ-
γίας, π.χ. μέσω χρονοδι-
ακόπτη, ή να είναι συνδεδε-
μένη σε κύκλωμα που ενεργο-
ποιείται και απενεργοποιείται
τακτικά από τον πάροχο.
Αναδιπλούμενη λαβή
Πριν την πρώτη χρήση ξεδιπλώστε τη
λαβή και φέρτε την στη θέση χρήσης
φροντίζοντας ώστε να σταθεροποιηθεί
στη θέση αυτή.
Διακόπτης ροής αέρα και
θερμοκρασίας (1)
O = off
I = αργό στέγνωμα
II = γρήγορο στέγνωμα
Επιλογέας τάσης (2)
Όταν το σεσουάρ δεν είναι στην πρίζα
μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τάσης
(120 V ή 230 V) με τη βοήθεια του
μετατροπέα τάσης.
Κατευθυντήρας φορμαρίσματος (3)
Για φορμάρισμα ακριβείας
χρησιμοποιήστε τον κατευθυντήρα
φορμαρίσματος.
Απόρριψη
Το προϊόν περιέχει ανακυκλώσιμα
ηλεκτρονικά απόβλητα. Για την
προστασία του περιβάλλοντος, μην
το απορρίψετε μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα. Παραδώστε το στα
κατάλληλα σημεία περισυλλογής της
περιοχής σας.
Με την επιφύλαξη αλλαγών χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση.
∂ÁÁ‡ËÛË
¶·Ú·¯ˆÚԇ̠‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÁÁ‡ËÛË, ÛÙÔ
ÚÔ˚fiÓ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·
·ÁÔÚ¿˜.
ª¤Û· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÁÁ‡ËÛ˘
ηχÙÔ˘ÌÂ, ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË, οποιοδήποτε
ÂÏ¿Ùو̷ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi η΋
ηٷÛ΢‹ ‹ η΋˜ ÔÈfiÙËÙÔ˜ ˘ÏÈÎfi, ›ÙÂ
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ›Ù ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜
ÔÏfiÎÏËÚË ÙË Û˘Û΢‹ Û‡ÌõˆÓ· Ì ÙËÓ
ÎÚ›ÛË Ì·˜. ∞˘Ù‹ Ë ÂÁÁ‡ËÛË ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÂ
fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ù·
ÚÔ˚fiÓÙ· Braun.
∏ ÂÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ: ηٷÛÙÚÔõ‹
·fi η΋ ¯Ú‹ÛË, õ˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ õıÔÚ¿ ‹
ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· ÏfiÁˆ ·Ì¤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË.
∏ ÂÁÁ‡ËÛË ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ
ÂÈÛ΢¤˜ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ
¿ÙÔÌ· ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›
ÁÓ‹ÛÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Braun.
°È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ service ̤۷ ÛÙËÓ
ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘, ·Ú·‰ÒÛÙ ‹
ÛÙ›ÏÙ ÙËÓ Û˘Û΢‹ Ì ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜ Û ¤Ó· ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ Braun:
www.service.braun.com.
∫·Ï¤ÛÙ ÛÙÔ 210-9478700 ÁÈ· Ó·
ÏËÚÔõÔÚËı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service
Ù˘ Braun.
97071868_HD350_S4-58.indd 4597071868_HD350_S4-58.indd 45 23.06.14 11:2323.06.14 11:23
CSS APPROVED Effective Date 30Jun2014 GMT - Printed 18Aug2014 Page 45 of 58
1 / 1

Braun HD 350 Manual de utilizare

Categorie
Uscatoare de par
Tip
Manual de utilizare