Black & Decker GL280 Manual de utilizare

Categorie
Aparate de tuns iarba
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

www.blackanddecker.eu
GL280
GL301
GL315
GL337
GL350
402011-12 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
2
3
4
5
ROMĂNĂ
Destinaţia de utilizare
Trimmerul Black & Decker a fost conceput pentru tunde-
rea şi nisarea marginilor de gazon şi pentru cosirea ierbii
în spaţii restrânse. Acest aparat este destinat exclusiv
uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de
la reţeaua electrică, trebuie să respectaţi întotdeauna mă-
surile de siguranţă de bază, inclusiv cele din continuare,
pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare, de
vătămări corporale şi deteriorare a materialelor.
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest ma-
nual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
Utilizarea aparatului dvs.
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest aparat.
Utilizaţi întotdeauna ochelari sau vizoare de protec-
ţie.
Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor
nefamiliarizate cu instrucţiunile să utilizeze aparatul.
Nu permiteţi copiilor sau animalelor să se apropie
de zona de lucru sau să atingă aparatul sau cablul
de alimentare.
Este necesară o supraveghere atentă atunci când
aparatul este folosit în apropierea copiilor.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane tinere sau in rme fără supraveghere.
Acest aparat nu trebuie să e folosit drept jucărie.
Utilizaţi acest aparat numai în condiţii de lumină
diurnă sau de lumină arti cială bună.
Utilizaţi exclusiv în spaţii uscate. Nu permiteţi udarea
aparatului.
Nu scufundaţi aparatul în apă.
Nu desfaceţi carcasa aparatului. Nu există compo-
nente ce pot reparate în interiorul acestuia.
Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive, cum
ar în prezenţa lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive.
Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecherelor
sau a cablurilor, nu trageţi niciodată de cablu pentru
a scoate ştecherul din priză.
Siguranţa terţilor
Acest aparat nu este destinat utilizării de către per-
soane (inclusiv copii) cu capacităţi zice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul uti-
lizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu e incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot de-
terminate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de sigu-
ranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot evitate.
Acestea includ:
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
Vătămări cauzate în momentul schimbării com-
ponentelor, lamelor sau accesoriilor.
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade pre-
lungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
Afectarea auzului.
Pericolele asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exem-
plu: - prelucrarea lemnului, în special a stejaru-
lui, fagului şi MDF.)
După utilizare
Atunci când nu este folosit, aparatul trebuie să e
depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la
îndemâna copiilor.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozi-
tate.
Atunci când aparatul este depozitat sau transportat
într-un vehicul, acesta trebuie să e poziţionat în
portbagaj sau trebuie să e legat pentru a preveni
deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de
viteză şi direcţie.
Inspecţia şi reparaţiile
Înainte de utilizare, veri caţi aparatul pentru a depis-
ta componentele eventual deteriorate sau defecte.
Veri caţi dacă există componente rupte sau orice
altă condiţie ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele speci cate în acest
manual.
Utilizarea unui cablu prelungitor
Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat, adecvat
pentru puterea absorbită a acestui aparat (consultaţi
speci caţia tehnică). Cablul prelungitor trebuie să e
adecvat pentru utilizarea în aer liber şi trebuie să e
marcat corespunzător. Se poate folosi un cablu prelun-
gitor HO5VV-F de 1,5 mm² de până la 30 m fără a afecta
performanţa produsului. Înainte de utilizare, inspectaţi
cablul prelungitor pentru a depista semne de deteriorare,
uzură şi îmbătrânire. Înlocuiţi cablul prelungitor dacă este
deteriorat sau defect. Atunci când utilizaţi un tambur cu
cablu, desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
6
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
pentru trimmerele electrice de tuns iarba
Avertisment! Elementele de tăiat vor continua să se
rotească după ce motorul este oprit.
Familiarizaţi-vă cu comenzile şi cu utilizarea adec-
vată a aparatului.
Înainte de utilizare, veri caţi pentru a depista semne
de deteriorare, îmbătrânire şi uzură pe cablul de
alimentare şi pe cablul prelungitor. În cazul în care
un cablu se deteriorează în timpul utilizării, deconec-
taţi-l imediat de la reţeaua electrică principală. NU
ATINGEŢI CABLUL ÎNAINTE DE A DECONECTA
ALIMENTAREA.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablurile sunt
deteriorate sau uzate.
Purtaţi panto duri sau cizme pentru a vă proteja
picioarele.
Purtaţi pantaloni lungi pentru a vă proteja picioarele.
Înainte de a utiliza aparatul, veri caţi dacă traseul de
tuns iarba este lipsit de beţe, pietre, sârme şi orice
alte obstacole.
Utilizaţi aparatul numai în poziţie verticală, cu rul de
t
ăiat aproape de sol. Nu porniţi niciodată aparatul în
altă poziţie.
Deplasaţi-vă încet atunci când utilizaţi aparatul. Aveţi
grijă la iarba proaspăt tăiată deoarece aceasta este
umedă şi alunecoasă.
Nu lucraţi pe pante abrupte. Lucraţi transversal pe
pante, nu în sus şi în jos.
Nu traversaţi niciodată alei sau străzi din pietriş cu
aparatul în funcţiune.
Nu atingeţi niciodată rul de tăiat în timp ce aparatul
este în funcţiune.
Nu aşezaţi aparatul pe jos până când rul de tăiat
nu s-a oprit complet.
Utilizaţi exclusiv tipul adecvat de r de tăiat. Nu
utilizaţi niciodată r metalic sau r de pescuit.
Fiţi atenţi să nu atingeţi lama de tăiat a rului.
Aveţi grijă să ţineţi cablul de alimentare departe de
rul de tăiat. Fiţi întotdeauna atenţi la poziţia cablului.
Ţineţi întotdeauna mâinile şi picioarele la distanţă de
rul de tăiat, mai ales atunci când porniţi motorul.
Înainte de a utiliza aparatul şi după orice fel de im-
pact, veri caţi aparatul pentru a depista semnele de
uzură sau deteriorare şi reparaţi-l dacă este necesar.
Nu operaţi niciodată aparatul dacă acesta prezintă
apărători deteriorate sau dacă nu are apărătorile
montate.
Aveţi grijă să evitaţi vătămările cauzate de orice
dispozitiv utilizat pentru a tăia lungimea firului
aparatului. După prelungirea unui r nou de tăiat,
readuceţi întotdeauna aparatul în poziţia normală
de funcţionare înainte de a-l reporni.
Asiguraţi-vă întotdeauna că fantele de ventilare nu
prezintă reziduuri.
Nu utilizaţi trimmerul de tuns iarba (marginile gazo-
nului) în cazul în care cablurile sunt deteriorate sau
uzate.
Ţineţi cablurile prelungitoare la distanţă de elemen-
tele de tăiat.
Etichetele prezente pe aparat
Următoarele simboluri de avertizare sunt amplasate
pe aparat:
Citiţi manualul înainte de utilizare.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în
timpul utilizării acestui aparat.
Ţineţi persoanele şi animalele la o distanţă de
cel puţin 6 m faţă de zona de lucru.
Nu expuneţi aparatul la ploaie sau umiditate
ridicată.
Siguranţa electrică
Acest aparat prezintă izolare dublă; prin urma-
re, nu este necesară împământarea. Veri caţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să co-
respundă tensiunii de pe plăcuţa cu speci caţii.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să e înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
Descriere
Acest aparat dispune de unele sau de toate caracteris-
ticile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Mâner
3. Opritor cablu
4. Intrare alimentare
5. Mâner secundar
6. Tub
7. Cârlige depozitare
8. Buton de reglare
9. Apărătoare
10. Lama rului de tăiat
11. Fir de tăiat
12. Carcasă bobină
13. Ghidaj margine
14. Capăt
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Ataşarea tubului pe capăt ( g. A)
Aliniaţi clapeta dreptunghiulară a tubului (6) cu
locaşul de pe capăt (14).
Introduceţi tubul în capăt şi împingeţi până când face
clic.
Ataşarea mânerului la tub ( g. B)
Aliniaţi clapeta pătrată a tubului (6) cu locaşul de pe
mâner (2).
7
Introduceţi tubul în mâner şi împingeţi până când
face clic.
Montarea apărătorii ( g. C)
Scoateţi şurubul (15) din capăt.
Poziţionaţi apărătoarea pe unealtă conform ilustra-
ţiei.
Apăsaţi ferm apărătoarea (9) până când face clic.
Fixaţi apărătoarea cu ajutorul şurubului.
Avertisment! Nu utilizaţi niciodată unealta dacă apără-
toarea nu este montată corespunzător.
Deblocarea rului de tăiat
În timpul transportării, rul de tăiat este xat pe carcasa
bobinei.
Îndepărtaţi banda care xează rul de tăiat (11) pe
carcasa bobinei (12).
Conectarea uneltei la reţeaua principală
( g. D)
Conectaţi şa mamă a unui cablu prelungitor adecvat
la intrarea de alimentare (4).
Treceţi cablul prin opritorul de cablu (3).
Introduceţi ştecherul într-o priză electrică.
Pentru unităţile cablate direct: Înainte de conecta şteche-
rul la priza electrică, asiguraţi-vă că acest cablu trece prin
opritorul de cablu.
Avertisment! Cablul prelungitor trebuie să e adecvat
pentru utilizarea în aer liber.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu supraîncărcaţi.
Setarea uneltei în modul tuns sau nisare
margini ( g. E - G)
Unealta poate utilizată în modul tuns, conform ilustraţiei
din g. F sau în modul de nisare a marginilor pentru
a tunde iarba care depăşeşte conturul marginilor de
gazon şi rondurile de ori, conform ilustraţiei din g. G.
Modul tuns ( g. E şi F)
Pentru modul tuns, capătul de tuns trebuie să e în poziţia
ilustrată în g. F. În caz contrar:
Apăsaţi butonul de reglare (8).
Rotiţi capătul (14) în timp ce eliberaţi butonul.
Atunci când capătul se a ă în poziţia corespunză-
toare, butonul se va xa.
Notă: Tubul se va roti într-o singură direcţie.
Modul nisare margini ( g. E şi G)
Pentru modul de nisare a marginilor, capătul de tuns
trebuie să e în poziţia ilustrată
în g. G. În caz contrar:
Apăsaţi butonul de reglare (8).
Rotiţi capătul (7) în timp ce eliberaţi butonul.
Atunci când capătul se a ă în poziţia corespunză-
toare, butonul se va xa.
Notă: Tubul se va roti într-o singură direcţie.
Pornirea şi oprirea
Pentru a porni unealta, apăsaţi maneta de declan-
şare (1).
Pentru a opri unealta, eliberaţi maneta de declan-
şare.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să blocaţi maneta
de declanşare în poziţia pornit.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Generalităţi
Pentru a obţine rezultate optime, tundeţi numai iarbă
uscată.
Tunderea ierbii
Ţineţi unealta conform ilustraţiei din g. F.
Balansaţi uşor trimmerul dintr-o parte în alta.
Atunci când cosiţi iarbă mare, lucraţi în etape, înce-
pând de la vârf. Cosiţi câte puţin pe rând.
Ţineţi unealta la distanţă de obiectele dure şi de
plantele delicate.
Dacă unealta începe să funcţioneze încet, reduceţi
sarcina.
Finisarea marginilor
Rezultatele optime de cosire sunt realizate pe margini
mai late de 50 mm.
Nu folosiţi unealta pentru a crea margini. Pentru
a crea marginile folosiţi o cazma specială.
Dirijaţi unealta conform ilustraţiei din g. G.
Pentru a face o tăietură mai apropiată, înclinaţi uşor
unealta.
Montarea unei bobine noi de r de tăiat
( g. H - J)
Bobina cu un singur r de tăiat ( g. H)
Bobinele cu r de tăiat de schimb sunt disponibile la
reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6481).
Ţineţi clapetele (16) apăsate şi scoateţi capacul
bobinei (17) din carcasă (12).
Scoateţi bobina goală (18) din carcasă.
Îndepărtaţi murdăria şi iarba rămasă pe capacul şi
carcasa bonei.
Luaţi bobina nouă şi desfăşuraţi aproximativ 9 cm
de r de tăiat.
Treceţi rul de tăiat prin ochi (19).
Împingeţi bobina pe axul de antrenare (20) şi ro-
tiţi-o puţin până când se aşează. Asiguraţi-vă că
rul de tăiat nu este prins sub bobină şi că iese cu
aproximativ 9 cm din carcasă.
Aliniaţi clapetele de pe capacul bobinei cu ori ciile
din carcasă.
Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic
pe poziţie.
Avertisment! Dacă rul de tăiat depăşeşte lama de tăiat
(10), tăiaţi-l astfel încât să ajungă până la lamă.
Bobina cu două re de tăiat ( g. I şi J)
Bobinele cu r de tăiat de schimb sunt disponibile la
reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6441). Sunt
8
disponibile, de asemenea, casete complete conţinând
o bobină cu r de tăiat (piesa nr. A6488).
Ţineţi clapetele (21) apăsate şi scoateţi capacul
bobinei (22) din carcasă (12).
Scoateţi bobina goală (23) de pe capacul bobinei.
Îndepărtaţi murdăria şi iarba rămasă pe capacul şi
carcasa bonei.
Luaţi bobina nouă şi împingeţi-o în protuberanţa de
pe capacul bobinei. Rotiţi uşor bobina până când se
aşează.
Desfaceţi capătul unui r de tăiat şi introduceţi rul
printr-unul din ochiuri (24). Firul ar trebui să iasă
aproximativ 9 cm din capacul bobinei.
Desfaceţi capătul celuilalt
r de tăiat şi introduceţi
rul prin celălalt ochi. Firul ar trebui să iasă aproxi-
mativ 9 cm din capacul bobinei.
Aliniaţi clapetele (21) de pe capacul bobinei cu
ori ciile de ieşire (25) din carcasă.
Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic
pe poziţie.
Avertisment! Dacă rele de tăiat depăşesc lama de tăiat
(10), tăiaţi-le astfel încât să ajungă până la lamă.
Înfăşurarea unui r nou de tăiat pe o bobină
goală ( g. K - O)
Puteţi înfăşura un r nou de tăiat pe o bobină goală.
Bobina cu un singur r de tăiat ( g. K şi L)
Pachetele cu r de tăiat de schimb sunt disponibile la
reprezentanţii Black & Decker (nr. piesă A6170 (25 m)
şi A6171 (40 m)).
Scoateţi bobina goală din unealtă, conform indica-
ţiilor menţionate anterior.
Îndepărtaţi orice r de tăiat rămas pe bobină.
Introduceţi 2 cm de r de tăiat într-unul din ori ciile
(26) din bobină, conform ilustraţiei.
Îndoiţi rul de tăiat şi ancoraţi-l în fanta în formă de
L (27).
Înfăşuraţi rul de tăiat pe bobină
în direcţia indicată
de săgeată (28). Asiguraţi-vă că înfăşuraţi rul în
mod ordonat şi în straturi. Nu îl intercalaţi.
Atunci când rul de tăiat înfăşurat ajunge la adânci-
turi (29), tăiaţi-l. Lăsaţi rul să iasă aproximativ 9 cm
din bobină şi ţineţi un deget pe acesta pentru a-l xa.
Procedaţi conform indicaţiilor menţionate anterior
pentru a xa bobina pe unealtă.
Avertisment! Utilizaţi exclusiv r de tăiat corespunzător,
marca Black & Decker.
Bobina cu două re de tăiat ( g. M - O)
Pachetele cu r de tăiat de schimb sunt disponibile la
reprezentanţ
ii Black & Decker (nr. piesă A6440).
Scoateţi bobina goală din unealtă, conform indica-
ţiilor menţionate anterior.
Îndepărtaţi orice r de tăiat rămas pe bobină.
Înfăşuraţi mai întâi un r nou pe partea superioară
a bobinei:
- Introduceţi 2 cm de r de tăiat într-unul din
fantele (30) din secţiunea superioară a bobinei,
conform ilustraţiei.
- Înfăşuraţi rul de tăiat pe bobină în direcţia
indicată de săgeată (31). Asiguraţi-vă că în-
făşuraţi rul în mod ordonat şi în straturi. Nu îl
intercalaţi.
- Atunci când rul de tăiat înfăşurat ajunge la
adâncituri (32), tă
iaţi-l.
- Introduceţi temporar rul în fantele (33) de pe
o parte a bobinei, conform ilustraţiei.
Repetaţi procedura de mai sus pentru al doilea r de
tăiat din secţiunea inferioară a bobinei. Poziţionaţi
rul în fantele neutilizate (33).
Procedaţi conform indicaţiilor menţionate anterior
pentru a xa bobina pe unealtă. Nu uitaţi să eliberaţi
rul de tăiat din fantele de xare (33).
Avertisment! Utilizaţi exclusiv r de tăiat corespunzător,
marca Black & Decker. Asiguraţi-vă că există r de tăiat
în ambele secţiuni ale bobinei.
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la
reţeaua principală de energie (numai pentru
Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de la
reţeaua principală de energie:
Eliminaţi în siguranţă priza veche.
Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune
din priza nouă.
Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu prizele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 5 A.
Depanare
Dacă unealta dvs. pare să nu funcţioneze corespunzător,
urmaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă problema nu se
remediază, vă rugăm să contactaţi agentul de reparaţii
Black & Decker local.
Avertisment! Înainte de a continua, deconectaţi unealta.
Aparatul funcţionează încet
Verificaţi dacă carcasa bobinei se poate mişca
nestingherit. Curăţaţi-o dacă este necesar.
Veri caţi ca rul de tăiat să nu iasă mai mult de 11 cm
din carcasa bobinei. În acest caz, tăiaţi-l astfel încât
să ajungă doar până la lama de tăiat.
Alimentarea automată cu r nu funcţionează
Ţineţi clapetele apăsate şi scoateţi capacul bobinei
din carcasă.
Trageţi rul de tăiat până când iese 11 cm din car-
casă. Dacă rămâne r insu cient pe bobină, instalaţi
o nouă bobină de r de tăiat conform indicaţiilor
menţionate anterior.
Aliniaţi clapetele de pe capacul bobinei cu ori ciile
de ieşire din carcasă.
Împingeţi capacul pe carcasă până când face clic
pe poziţie.
Dacă rul de tăiat depăşeşte lama de tăiat, tăiaţi-l
astfel încât să ajungă până la lamă.
Dacă alimentarea automată cu r nu funcţionează sau
dacă bobina este blocată, încercaţi următoarele sugestii:
Curăţaţi cu atenţie capacul şi carcasa bobinei.
9
Scoateţi bobina şi veri caţi dacă maneta se poate
mişca liber.
Scoateţi bobina şi desfăşuraţi rul de tăiat, apoi
înfăşuraţi-l din nou în mod ordonat, conform indica-
ţiilor menţionate anterior. Înlocuiţi bobina conform
instrucţiunilor.
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de
alimentare, fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngriji-
rea corespunzătoare a uneltei/aparatului şi de curăţarea
în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţi-
nere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă dacă
acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de
între
ţinere în afara curăţării în mod regulat.
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă/aparat şi de pe încărcător, folosind o perie
moale sau o cârpă uscată.
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să e aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de fo-
los, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului în-
conjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colec-
tarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru co-
lectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a bene cia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Puteţi veri ca localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Speci caţie tehnică
GL280 GL301 GL315
TIP 2 TIP 2 TIP 3
Tensiune de intrare V
c.a.
230 230 230
Putere absorbită W 300 300 320
Viteză în gol min
-1
10.000 10.000 10.000
Greutate kg 2,2 2,2 2,2
GL337 GL350
TIP 2 TIP 3
Tensiune de intrare Vc.a. 230 230
Putere absorbită W 320 350
Viteză în gol min
-1
10.000 10.000
Greutate kg 2,2 2,2
Valoare vibraţie ponderată mână/braţ conform cu EN 786:
= 4 m/s
2
, incertitudine (K) = 1,5 m/s
2
,
10
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR
GL280/GL301/GL315/GL337/GL350
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„speci caţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 60335-1, EN 60335-2-91
2000/14/CE, Trimmer de tuns iarba L 50 cm, Anexa VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
Olanda
Nr. identi care autoritate noti cată: 0344
Nivel de putere acustică conform cu 2000/14/CE (Articolul
12, Anexa III, L 50 cm):
L
WA
(putere sonoră măsurată) 95 dB(A)
incertitudine (K) = 3 dB(A)
L
WA
(putere sonoră garantată) 96 dB(A)
incertitudine (K) = 3 dB(A)
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Di-
rectiva 2004/108/CE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Black & Decker la următoarea
adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
31/03/2010
Nr. solicitare brevet în Marea Britanie: 059745,6
Specif. solicitare proiect Comunitatea Europeană
340385-0001 şi 339544-0001
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Euro-
peană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectea-
ză datorită materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau negli-
jenţei;
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoa-
ne diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi veri
ca localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
zst00152876 - 23-05-2011
11
IMPORTATOR ŞI DISTRIBUITOR AUTORIZAT
Bucureşti, Sector1, Str. Neagoe Voda 58,
Tel: 021/2323147-2323149; Fax: 021/2323176; www.yalco.ro; www.yalco.ro/blackanddecker
CERTIFICAT DE GARANŢIE
Perioada de garanţie: 24 de luni în cazul achiziţionării de către persoane juridice / persoane zice
Domeniul de utilizare a produsului: Uz gospodăresc (Bricolaj)
Produsul: ....................................................... Tip: ............................................ Seria: ..........................................
Vânzător autorizat (magazin) / adresă, tel., fax: .....................................................................................................
Cumpărător: .................................................... Reprezentat prin: ...........................................................................
Aparatul a fost cumpărat cu factura (nr.): Data:
Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor tehnice şi a domeniului de utilizare ale aparatului. S-a efectuat proba de funcţionare a aparatului, a fost instruit
utilizatorul cu privire la modul de funcţionare şi la normele de siguranţă a muncii în conformitate cu Manualul Utilizatorului, s-a predat aparatul împreună cu accesoriile
în perfectă stare de funcţionare, s-au predat instrucţiunile, în limba română, privind transportul, depozitarea, utilizarea şi întreţinerea. S-a veri cat corectitudinea
datelor înscrise în Certi catul de Garanţie.
Importator şi distribuitor autorizat:
SC YALCO ROMANIA SRL
Vânzător autorizat: Cumpărător:
Am luat la cunoştinţă de conţinutul prezentului certi cat.
Condiţiile de garanţie descrise mai jos fac parte din prezentul certi cat, au fost luate la cunoştinţă de către cumpărător şi au fost însuşite de acesta. STIMAŢI CLIENŢI!
Vă rugăm:
- să veri caţi corectitudinea datelor înscrise în acest certi cat de garanţie.
- să prezentaţi acest certi cat însoţit de factură, în cazul solicitarilor de reparaţii în perioada de garanţie.
Drepturile consumatorului sunt prevăzute de O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modi cările şi completările ulterioare şi de L. nr. 449/2003 privind
vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, modi cată şi completată şi nu sunt afectate prin garanţia oferită.
Persoana care aduce aparatul şi prezintă actele de proprietate (certi cat de garanţie în original şi copia facturii sau a bonului scal) este considerată împuternicită să
reprezinte proprietarul în relaţia cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.
Produsele care fac obiectul garanţiei sunt conforme cu standardele de calitate în vigoare, au fost testate şi îndeplinesc cerinţele standardelor europene aplicabile.
Perioada de garanţie, acordată de producător, decurge de la data achiziţionării aparatului. Înainte de utilizarea aparatului, recomandăm citirea Manualul Utilizatorului.
ATENŢIE! Piesele de schimb înlocuite bene ciază de garanţie numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreţinere şi reparaţii.
În perioada de garanţie, distribuitorul autorizat suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb defecte. Pentru lucrările de reparaţie executate
se acordă garanţie. Garanţia nu se extinde asupra accesoriilor şi consumabilelor (furtunuri, curele, perii, lanţuri, cuţite, lance, pistol, cap prindere lamă, mandrină, role
ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanţ) care intră în componenţa aparatului, cu excepţia cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.
Defectele acoperite de garanţie vor remediate prin reparare gratuită sau prin înlocuire (după caz) conform legislaţiei în vigoare.
În perioada de garanţie, repararea sau înlocuirea produsului se va face într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la data prezentării aparatului la unitatea de
service autorizată.
Durata medie de utilizare a produselor este de 5 (cinci) ani, în condiţiile unei exploatări normale, conform speci caţiilor din manualul de utilizare. După expirarea
perioadei de garanţie, proprietarul bene ciază contra cost de service post-garanţie (cu piese de schimb, accesorii şi consumabile originale).
Pentru intervenţiile în perioada de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi celui mai apropiat centru de service autorizat, menţionat în prezentul certi cat de garanţie sau
importatorului şi distribuitorului autorizat.
La ecare intervenţie, unitatea de service este obligată să completeze detaliile reparaţiei efectuate. La solicitarea unei reparaţii în perioada de garanţie, cumpărătorul
are obligaţia de a prezenta aparatul complet (inclusiv accesoriile: discuri, apărători, cuţite).
Uz gospodăresc (Bricolaj) - această categorie nu este destinată uzului profesional, prestărilor de servicii sau lucrărilor către terţi.
PIERDEREA GARANŢIEI
1. Neprezentarea certi catului de garanţie, ştampilat şi cu rubricile completate (tip, serie, factură, dată vânzare, nume client) atunci când se solicită o reparaţie în
garanţie.
2. Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare şi întreţinere precizate în instrucţiunile ce însoţesc produsul la livrare
(unde este cazul).
3. Constatarea, de către specialişti autorizaţi, a faptului că defectul reclamat se datorează utilizatorului. Produsul prezintă defecţiuni cauzate de necunoaştere,
omitere, neglijenţă sau accident.
4. Încredinţarea produsului spre utilizare persoanelor minore sau persoanelor care nu au fost instruite cu privire la modul de funcţionare, utilizare şi manipulare a
aparatului.
5. Încredinţarea sau desfacerea aparatului spre a reparat sau orice intervenţie pentru aducerea la conformitate, făcută de alte persoane sau de rme neautorizate.
6. Utilizarea aparatului în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat şi fabricat sau folosirea acestuia în alt domeniu decat cel înscris în prezentul certi cat de
garanţie. Deteriorări sau modi cări care afectează modul de funcţionare a aparatului, performanţa şi durabilitatea sa.
7. Utilizarea unor accesorii incompatibile sau necorespunzătoare (ex. disc cu pastilă spartă sau lipsă, perii de sârmă neechilibrate, discuri folosite la alte polizoare) cu
produsul şi care in uenţează modul de funcţionare, performanţele şi durabilitatea sa.
8. Uzura normală, accesoriile şi consumabilele nu fac obiectul garanţiei.
9. Seria aparatului nu este lizibilă sau nu corespunde cu datele din certi catul de garanţie.
12
REPARAŢII ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
Data intrării: Data reparaţiei: Defecţiune: ...................................
Comandă reparaţie: Data predării: ...................................................................
Clientul con rmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat
Semnatură client:
Semnătură şi ştampilă service:
Data intrării:
Data reparaţiei: Defecţiune: ...................................
Comandă reparaţie: Data predării: ...................................................................
Clientul con rmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat
Semnatură client: Semnătură şi ştampilă service:
Data intrării: Data reparaţiei: Defecţiune: ...................................
Comandă reparaţie: Data predării: ...................................................................
Clientul con rmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat
Semnatură client: Semnătură şi ştampilă service:
REŢEAUA AUTORIZATĂ DE SERVICE ŞI PUNCTE DE COLECTARE
SEDIU CENTRAL: YALCO ROMANIA SRL – Bucureşti, Str. Neagoe Voda 58, Sector 1, 021-2323137/47/49
Nr. Oraş Denumire Adresă Telefon Detalii
1 Arad RGC ELECTRONICS Str. Cuza Vodă 39 AP. 3 0257 214 460 Colectare
2 Arad TEHNOLOGIC PARK Str. Andrei Şaguna 146 0257 210 330 Colectare
3 Baia Mare NORDEX Str. Cloşca Nr. 16 0262 211 377 Depanare
4Brăila HIT TRADING Bd. A.I. Cuza 188 0239 611 633 Colectare
5 Braşov BEVE SERVICII Str. 13 decembrie Nr. 188 0368 445 509 Colectare
6 Braşov MARSIPO Str. Augustin Bunea nr. 8 0268 328 679 Depanare
7 Bucureşti YALCO ROMANIA Str. Neagoe Vodă 58 Sector 1 021 232 31 47 Depanare
8 Buzău TEHNO SRL BD. UNIRII BL. 16A 0238 710 5054 Colectare
9Călăraşi STEFAN ALEX SRL Prelungirea Buc. nr. 17, bl. D26, sc. D, ap. 3 0735 199029 Depanare
10 Cluj Napoca NOVOTECH Str. Izei nr. 2 0264 435592 Colectare
11 Constanţa PROSUD Bd. Aurel Vlaicu 123 (incinta CET Palas) 0241 586 158 Colectare
12 Constanţa MPM TEHNIC SERV Bd. I.C. Brătianu nr. 131 0241 235 810; 0728 002 178 Depanare
13 Craiova ROPHILL Str. Ing. E. Marghitu, nr. 6 0351 451864 Depanare
14 Deva ALPRO Str. M. Eminescu 48 0254 219 630 Colectare
15 Galaţi IFTODE UNIVERSAL Bd. George Coşbuc Nr. 156 0236 310555 Colectare
16 Iaşi EXPERT MOLDOVA Str. Bucium 37 0332 405 720 Depanare
17 Oradea ALCANO BD. Ştefan cel Mare 70 0259 414 566 Colectare
18 Piatra Neamţ KIRKOFF TOOLS Bd. Decebal nr. 71, bl. E2 Parter Cartier Precista 0233 222244 Colectare
19 Piteşti CIPROM Sat Maniceşti, Băiculeşti 187 0749 100950 Depanare
20 Piteşti TEHNIK SERVICE Tool Str. Egalităţii nr. 28 Piteşti 0348 401412 Colectare
21 Ploieşti EXPOTEHNICA Sat Blejoi, Tarlaua 16, Parcela 104/24 0244 436617 Colectare
22 Rm. Vâlcea COMERCIAL GRUP Calea lui Traian nr. 164 Bl. 27 parter 0350 407740 Depanare
23 Satu-Mare PROFITOOLS Bd. Cloşca Nr. 41 0261 706 702 Colectare
24 Suceava TEHNOACTIV Str. Cernăuţi 123 0330 401083 Colectare
25 Târgovişte ROMBAL N. Radian bl. O1 Parter 0245 213 726 Colectare
26 Tg. Mureş KIAGOLD Gh. Doja 32 0265 266613 Colectare
Pentru orice informaţie suplimentară referitoare la service şi la reţeaua de service
(actualizată), contactaţi SC Yalco Romania S.R.L. Bucureşti – tel: 021 232 31 47
13
14
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16

Black & Decker GL280 Manual de utilizare

Categorie
Aparate de tuns iarba
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru