AEG X79463MD20 Manual de utilizare

Categorie
Hote pentru aragaz
Tip
Manual de utilizare
97
ROMÂNĂ
PENTRU REZULTATE PERFECTE
Vă mulţumim că aţi ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru a vă oferi
performanţe impecabile, pentru mulţi ani, cu tehnologii inovative care fac viaţa mai simplă
- funcţii pe care s-ar putea să nu le găsiţi la aparatele obişnuite. Vă rugăm să alocaţi câteva
minute cititului pentru a obţine ce este mai bun din acest aparat.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea
unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.aeg.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a bene cia de servicii mai bune:
www.aeg.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.aeg.com/shop
PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest simbol împreună
cu deşeurile menajere. Returnaţi produsul la centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele
informaţii.
Informaţiile pot găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător.
Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modi cări fără preaviz.
RO MANUAL DE FOLOSIRE
www.aeg.com
98
1. INSTRUCŢIUNI PRIVIND
SIGURANŢA
Atenţie! Urmăriţi îndeaproape
instrucţiunile conţinute în acest
manual. Producătorul îşi declină orice
responsabilitate în cazul daunelor
sau incendiilor provocate aparatului şi
derivate dintr-o utilizare incorectă şi din
nerespectarea instrucţiunilor conţinute
în acest manual. Hota a fost proiectată
excluziv pentru uz casnic.
Avertizare! Nu conectaţi aparatul la
reţeaua electrică până când nu aţi
terminat de montat toată instalaţia.
Înainte de orice intervenţie de curăţenie
şi întreţinere, deconectaţi hota de la
reţeaua electrică, scoţând ştecherul sau
deconectând întrerupătorul general al
locuinţei.
Pentru toate operaţiile de instalare şi
întreţinere utilizaţi mănuşi de protecţie.
Aparatul nu este destinat pentru a folosit
de către copii sau persoane cu capacităţi
zice senzoriale şi mentale reduse sau care
nu au experienţa şi cunoştinţa adecvată,
numai în cazul în care acestea sunt sub
supraveghere sau le sunt date instrucţiunile
de folosire a aparaturii de către o persoană
responsabilă cu siguranţa acestora.
Copiii trebuie să e supravegheaţi pentru a
siguri că nu se joacă cu aparatura.
Nu folosiţi niciodată hota fără montajul
corect al grilei!
Hota nu trebuie folosită NICIODATĂ ca
suprafaţă de aşezare numai în cazul în care
este indicat în mod speci c.
Localul trebuie să e destul de ventilat,
când hota de bucătărie se foloseşte
împreună cu alte aparate cu combustie de
gaz sau alţi combustibili.
Aerul aspirat nu trebuie să treacă printr-o
conductă folosită pentru eliminarea fumul
produs de aparatele cu combustie de gaz
sau alţi combustibili. Este absolut interzis
pregătirea sub hotă a mâncărurilor cu amă.
Folosirea ăcării libere poate dăuna ltrele
şi poate crea incendii, aşadar trebuie evitată
în orice caz. Friptura trebuie făcută sub
control pentru a evita ca uleiul prea încălzit
să se aprindă.
Atenţie! Părţile componente cu care
am putea intra in contact se pot încălzi
considerabil în momentul în care se
folosesc împreună cu aparatura pentru
pregătit mâncarea.
În ceea ce privesc măsurile tehnice şi
de siguranţă care trebuie să e adoptate
pentru evacuarea fumurilor este strict
necesar să respectaţi regulamentele
în vigoare şi să apelaţi la autorităţile
competente locale. Hota trebuie să e
curăţată tot des atât în interior cât şi în
exterior (CEL PUŢIN ODATĂ PE LUNĂ,
respectând în mod expresiv toate indicaţiile
redate în instrucţiunile de întreţinere
reproduse în acest manual)
Nerespectarea normelor de curăţare a hotei
precum şi neînlocuirea sau necurăţarea
ltrelor poate crea la riscuri de incendii.
Nu folosiţi niciodată hota fără montajul
corect al becurilor pentru a nu crea riscuri
de scurtcircuit. Firma îşi declină orice
responsabilitate pentru eventualele pagube,
daune sau incendii provocate de aparatură
ce provin din nerespectarea instrucţiunilor
redate în acest manual.
2. UTILIZARE
Hota serveşte la aspirarea gazelor şi
vaporilor rezultaţi din gătit.
În manualul de instalare ataşat se indică
versiunea care se poate utiliza pentru
modelul achiziţionat de Dumneavoastră, e
versiunea cu aspiraţie şi evacuare externă
e versiunea ltrantă cu reciculare
internă
.
3. INSTALAREA
Tensiunea din reţea trebuie să corespundă
cu tensiunea la care se referă eticheta
situată în interiorul hotei. Dacă este
prevăzută cu ştecher conectaţi hota la
o priză conform cu normele în vigoare,
poziţionată într-o zona accesibilă şi după
instalare. Dacă nu este prevăzută cu
ştecher (conexiunea este direct la reţea)
sau ştecherul nu este poziţionat într-o
zonă accesibilă şi după instalare, aplicaţi
un întrerupător bipolar la normă care să
asigure deconectarea completă de la reţea
în condiţiile categoriei de supratensiune III,
conform regulilor de instalare.
Atenţie! înainte de a efectua
conectarea circuitului hotei la
alimentaţia din reţea şi de a verifica
funcţionarea corectă, controlaţi
totdeauna dacă cablul a fost montat în
mod corect.
99
ROMÂNĂ
Hota este prevăzută cu un cablu de
alimentare special; în cazul deteriorării
acestuia, apelaţi la serviciul de asistenţă
tehnică. Distanţa minimă între suprafaţa
suportului recipientelor pe dispozitivul de
gătit şi partea de jos a hotei nu trebuie să
e mai mică de 50cm în cazul maşinilor de
gătit electrice, şi de 65cm în cazul maşinilor
de gătit cu gaz sau mixte.
Dacă instrucţiiunile dispozitivului de gătit
cu gaz speci că o distanţă mai mare, este
necesar să ţineţi cont de aceasta.
4. ÎNTREŢINERE
Atenţie! Înainte de orice intervenţie de
curăţenie şi întreţinere, deconectaţi hota
de la reţeaua electrică, scoţând ştecherul
sau deconectând întrerupătorul general al
locuinţei.
Hota trebuie curăţată frecvent (cel puţin
cu aceeaşi frecvenţă cu care se curăţă
ltrele anti-grăsime), e în interior cât şi în
exterior. Pentru curăţare folosiţi un material
îmbibat cu detergenţi lichizi neutri. Evitaţi
folosirea produselor pe bază de abrazivi
NU FOLOSIŢI ALCOOL!
Atenţie! Nerespectarea normelor de
curăţare a hotei şi de înlocuire a ltrelor
conduce la potenţiale riscuri de incendii.
Vă sfătuim să respectaţi îndeaproape
instrucţiunile prezente în acest manual.
Producătorul îşi declină orice
responsabilitate în cazul daunelor la motor
sau incendiilor provocate aparatului şi
derivate dintr-o utilizare sau întreţinere
incorectă precum şi din nerespectarea
instrucţiunilor conţinute în acest manual.
4.1 Filtru anti-grăsimi - Trebuie curăţat
o dată pe lună cu detergenţi neabrazivi,
manual sau utilizând maşina de spălat
vase, la temperaturi scăzute şi folosind un
program scurt.
Filtrul metalic anti-grăsimi, spălat cu maşina
de spălat vase se poate decolora, dar nu-şi
va pierde caracteristicile de ltrare.
4.2 Type 150 LONG LIFE - Filtru cu car-
bon activ lavabil
Filtrul cu carbon poate spălat la e-
care două luni cu apă caldă şi detergenţi
adecvaţi sau în maşina de spălat vase la
65°C (în cazul spălării în maşina de spălat
vase, efectuaţi ciclul complet de spălare
fără a introduce vase în interior).
Îndepărtaţi excesul de apă fără a deteriora
ltrul, apoi scoateţi tamponul amplasat în
interiorul cadrului de plastic şi aşezaţi-l în
cuptor timp de 10 minute la 100°C pentru
uscarea de nitivă.
Înlocuiţi tamponul o dată la 3 ani sau la
deteriorarea ţesăturii.
4.3 Type 60/80 - Filtru cu carbon activ
NElavabil
Saturaţia ltrului de cărbune depinde de
folosirea mai mult sau mai puţin prelungită
a tipului de maşina de gătit precum
şi de
curăţarea regulară a ltrului pentru grăsime.
În orice caz, cartuşul ltrului trebuie înlocuit
cel mult la ecare patru luni.
NU-l spălaţi sau refolosiţi
1
2 2
www.aeg.com
100
5. COMENZI
Hota este dotată cu un panou de comandă,
de la care se modi că viteza de aspiraţie şi
se declanşează aprinderea becurilor pentru
iluminarea blatului de aragaz.
Se recomandă o viteza crescută, în special
în cazul unei concentraţii mari de vapori în
bucătărie. Vă sfătuim să o lăsaţi să aspire
5 minute înainte de a demara procesul
de coacere şi de a o lăsa în funcţiune, la
închiderea procesului de coacere, pentru
încă 15 minute (aproximativ).
Comenzile pe latura frontală a aparatului:
1A
1B
1C
1D
1E
A. Tasta OFF (tasta stinsă) - ON (tasta
aprinsă)
Apăsaţi o dată sau de mai multe ori
pentru a obţine funcţia dorită:
ON (tasta aprinsă): hota con gurează
ultima viteză selectată.
OFF (tasta stinsă): toate funcţiile
dezactivate cu excepţia iluminării.
B. Tasta de selectare a vitezei (putere de
aspirare)
Apăsaţi această tastă o dată sau
de mai multe ori pentru a alege
viteza (puterea) de aspirare mai
corespunzătoare (1 - 2 - 3 ).
C. Display: vizualizează putere de aspirare
selectată (1-2-3), semnalizează
saturaţia ltrelor (F).
D. Tasta introducere viteză intensivă.
După introducere, viteza intensivă va
rămâne în funcţie timp de aproximativ
5 minute, după care hota va reveni la
viteza anterior selectată (de la 1 la 3)
sau se chiar stinge dacă în prealabil nu
fusese selectată nicio viteză. Pentru a
dezactiva viteza intensivă înainte de a
trecut cele 5 minute apăsaţi tasta A
sau tasta B.
E. Tasta ON/OFF lumină
În cazul în care hota sau comenzile nu
funcţionează se recomandă întreruperea
alimentării timp de cel puţin 5 secunde şi
apoi reporniţi.. Apoi aşteptaţi 15 secunde şi
veri caţi dacă hota funcţionează corect.
Dispozitiv pentru controlul ltrului
grăsimi şi ltrului cu carbon activ
Această hotă este echipată cu un dispozitiv
care semnalează când este necesară
efectuarea operaţiunilor de mentenanţă.
În cazul în care hota este utilizat
ă cu ltrul
de carbon, semnalizatorul care indică
saturaţia acestuia trebuie activat în modul
următor:
Hota trebuie con gurată pe “OFF”.
Apăsaţi simultan tastele B şi D timp de trei
secunde, LEDUL F se aprinde şi începe
să pâlpâie ledul vitezei 1, după o secundă
pâlpâie şi ledul vitezei 2 iar sistemul emite
un semnal sonor (-Beep-) pentru a indica
con gurarea stabilită.
Pentru a elimina semnalizarea ltrului cu
carbon apăsaţi simultan tastele B şi D timp
de trei secunde, LEDUL F se porneşte şi
începe să pâlpâie ledul vitezei 1 ( ltru de
grăsimi), şi ledul vitezei 2, după o secundă
va pâlpâi doar ledul vitezei 1, sistemul
emite un semnal sonor (-Beep-) pentru a
indica con gurarea stabilită.
Led (1) de semnalizare saturaţie
ltru de
grăsimi
Aprinderea intermitentă a ledului vitezei 1
avertizează operatorul că ltrele de grăsimi
trebuie să e spălate.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile privind
întreţinerea ltrelor grăsimi pentru curăţarea
acestora.
Led (2) de semnalizare saturaţie ltru cu
carbon activ
Aprinderea intermitentă a ledului vitezei 2
avertizează operatorul că ltrul carbon
trebui spălat sau înlocuit.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile privind
spălarea sau înlocuirea ltrului cu carbon.
Refacerea indicatorului de saturaţie
După executarea întreţinerii ltrelor, ţineţi
apăsată tasta A timp de 3 secunde până
când LEDUL 1 sau 2 încetează să mai
pâlpâie.
101
ROMÂNĂ
6. ILUMINAT
Deconectaţi hota de la reţeaua electrică.
Atenţie! Înainte de a atinge becurile,
asiguraţi-vă că nu au o temperatură
ridicată.
Folosiţi doar becuri halogene de 12V -20W
max - G4, având grijă să nu le atingeţi cu
mâna.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164

AEG X79463MD20 Manual de utilizare

Categorie
Hote pentru aragaz
Tip
Manual de utilizare