Alpina Garden BLV648Li Instrucțiuni de utilizare

Marca
Alpina Garden
Categorie
suflante / uscătoare de aer
Model
BLV648Li
Tip
Instrucțiuni de utilizare
NL

GEBRUIKERSHANDLEIDING


.
NO
Batteridrevet blåser / suger
INSTRUKSJONSBOK

PL

INSTRUKCJE OBSŁUGI

PT
Soprador / Aspirador a bateria
MANUAL DE INSTRUÇÕES

RO

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

RU

РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ


SK

NÁVOD NA POUŽITIE

SL
Puhalo / sesalnik baterijski pogon
PRIROČNIK ZA UPORABO

SR

PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA

SV

BRUKSANVISNING
VARNING: Läs igenom hela detta häfte innan du användermaskinen.
TR

KULLANIM KILAVUZU

vii
[1] 
[2] Névleges teljesítmény *
[3] A motor max. üzemi sebessége]
[4] Tápfeszültség és -frekvencia
[5] Légsebesség
[6] A gép tömege
[7] Hangnyomásszint
[8] Mérési bizonytalanság
[9] Mért zajteljesítmény szint.
[10] Garantált zajteljesítmény szint
[11] Vibrációszint
[12] Akkumulátor kódja
[1] 
[2] Vardinė galia *
[3] Maksimalus variklio veikimo greitis
[4] Maitinimo įtampa ir dažnis
[5] Oro greitis
[6] Įrenginio svoris
[7] Garso slėgio lygis
[8] Matavimo paklaida
[9] matuotas garso galios lygis
[10] Garantuojamas garso galios lygis
[11] Vibracijų lygis
[12] Akumuliatoriaus kodas
[1] 
[2] Nominālā jauda *
[3] Maks. dzinēja griešanās ātrums
[4] Barošanas spriegums un frekvence
[5] Gaisa plūsmas ātrums
[6] Mašīnas svars
[7] Skaņas spiediena līmenis
[8] Mērījumu kļūda
[9] Izmērītais skaņas intensitātes līmenis
[10] Garantētais skaņas intensitātes līmenis
[11] Vibrāciju līmenis
[12] Akumulatora kods
[1] 
[2] Номинална моќност *
[3] Максимална брзина при работа
на моторот
[4] Волтажа и вид на напојување
[5] Проток на воздух
[6] Тежина на машината
[7] Ниво на акустичен притисок
[8] Отстапување од мерењата
[9] Измерено ниво на акустична моќност
[10] Гарантирано ниво на акустична моќност
[11] Ниво на вибрации
[12] Код на батријата
[1] 
2] Nominaal vermogen *
[3] Maximale snelheid voor de werking van de motor
[4] Spanning en frequentie voeding
[5] Luchtsnelheid
[6] Gewicht machine
[7] Niveau geluidsdruk
[8] Meetonzekerheid
[9] Gemeten akoestisch vermogen
[10] Gewaarborgd akoestisch vermogen
[11] Niveau trillingen
[12] Code batterij
[1] 
[2] Nominell eekt *
[3] Motorens maks driftshastighet
[4] Matespenning og -frekvens
[5] Lufthastighet
[6] Maskinvekt
[7] Lydtrykknivå
[8] Måleusikkerhet
[9] Målt lydeektnivå
[10] Garantert lydeektnivå
[11] Vibrasjonsnivå
[12] Batterikode
[1] 
[2] Moc znamionowa *
[3] Maks. prędkość obrotowa silnika
[4] Napięcie i częstotliwość zasilania
[5] Prędkość powietrza
[6] Masa maszyny
[7] Poziom ciśnienia akustycznego
[8] Błąd pomiaru
[9] Poziom mocy akustycznej zmierzony
[10] Gwarantowany poziom mocy akustycznej
[11] Poziom wibracji
[12] Kod akumulatora
[1] 
[2] Potência nominal *
[3] Velocidade máx. de funcionamento motor
[4] Tensão e frequência de alimentação
[5] Velocidade do ar
[6] Peso da máquina
[7] Nível de pressão acústica
[8] Incerteza de medição
[9] Nível de potência acústica medido
[10] vel de potência acústica garantido
[11] Nível de vibrações
[12] Código bateria
[1] 
[2] Putere nominală *
[3] Viteza max. de funcţionare a motorulu
[4] Tensiunea şi frecvenţa de alimentare
[5] Viteza aerului
[6] Greutatea maşinii
[7] Nivel de presiune acustică
[8] Nesiguranţă în măsurare
[9] Nivel de putere acustică măsurat.
[10] Nivel de putere acustică garantat
[11] Nivel de vibraţii
[12] Cod baterie
[1] 
[2] Номинальная мощность *
[3] Макс. число оборотов двигателя
[4] Напряжение и частота питания
[5] Скорость воздуха
[6] Вес машины
[7] Уровень звукового давления
[8] Погрешность измерения
[9] Измеренный уровень звуковой мощности
[10] Гарантируемый уровень звуковой мощности
[11] Уровень вибрации
[12] Код батареи
[1] 
[2] Menovitý výkon *
[3] Maximálna rýchlosť činnosti motora
[4] Napájacie napätie a frekvencia
[5] Rýchlosť vzduchu
[6] Hmotnosť stroja
[7] Úroveň akustického tlaku
[8] Nepresnosť merania
[9] Úroveň nameraného akustického výkonu
[10] Úroveň zaručeného akustického výkonu
[11] Úroveň vibrácií
[12] Kód akumulátora
[1] 
[2] Nazivna moč *
[3] Najvišja hitrost delovanja motorja
[4] Napetost in frekvenca električnega napajanja
[5] Hitrost zraka
[6] Teža stroja
[7] Raven zvočnega tlaka
[8] Merilna negotovost
[9] Izmerjena raven zvočne moči
[10] Zajamčena raven zvočne moči
[11] Nivo vibracij
[12] Šifra baterije
1
1. NORME GENERALE

Acest suător a fost proiectat și fabricat în
conformitate cu cele mai înalte standarde
pentru a garanta performanţe optime,
operarea comodă și siguranţa operatorului.
Dacă este utilizat în mod corespunzător,
acest produs va garanta performanţe
înalte pentru un timp îndelungat.
În timpul utilizării aparatelor electrice cu
acumulator, trebuie respectate cu stricteţe
normele de siguranţă în scopul reducerii
riscurilor de incendiu, de accidente şi de
scurgere a lichidului din acumulator.

Dispozitivul este destinat utilizării casnice
şi ca hobby în grădini. Folosiţi suanta
pentru următoarele aplicaţii: curăţarea
suprafeţelor dure precum accesul la garaje
sau trotuare. Îndepărtarea frunzelor, a
acelor de pin şi a altor resturi mici de pe
drumurile de acces, garaje şi terase.

Nu folosiţi aparatul pentru a sua sau
aspira materiale grele, cum ar  cuie,
pietre, crengi de copaci. Nu folosiţi
aparatul pentru a curăţa mobilierul. Nu
îndreptaţi tubul de suare spre ochi.
RISCURI REZIDUALE
Chiar dacă au fost luate în considerare
toate măsurile de siguranţă, totuşi se
menţine un pericol grav pentru utilizator.
Inhalarea pulberilor atunci când masca de
protecţie nu este purtată în mod corect
Pulberile pot sări în ochi atunci când
nu sunt utilizate corect protecţii
vizuale corespunzătoare
Parul lung prins în oriciile de admisie aer
Haine prinse în oriciile de admisie aer
Nu atingeţi ventilatorul atunci când
aparatul este în funcţiune.
Vericaţi ca mânerele aparatului să
e întotdeauna curate şi uscate.
Nu folosiţi aparatul în apropierea
ferestrelor deschise.
Vă rugăm să folosi extensia completă
a duzei de suare astfel încât uxul de
aer să poată acţiona razant terenul.


RO
CUPRINS
1. NORME GENERALE DE SIGURANŢĂ ...... 1
2. SIMBOLURI .................................................. 4
3. DESCRIEREA .............................................. 4
4. MONTAREA ................................................. 4
5. ÎNTREŢINERE .............................................. 7
6. ELIMINAREA ................................................ 8
7. GHID DE IDENTIFICARE A
INCONVENIENTELOR ................................. 8
2
INSTRUIRE
Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile
pentru a vă familiariza cu comenzile şi
pentru a putea utiliza corect scula.
Nu lăsaţi copiii să utilizeze scula.
Nu permiteţi persoanelor, care nu
cunosc aceste instrucţiuni de utilizare,
să utilizeze scula. Normele locale
pot limita vârsta operatorului.
Nu porniţi scula dacă în imediata apropiere se
aă persoane, în special copii, sau animale.
Operatorul sau responsabilul cu
utilizarea sculei va răspunde pentru
eventualele accidente şi pericole
aduse persoanelor sau bunurilor.

În timpul utilizării sculei, purtaţi întotdeauna
încălţăminte adecvată şi pantaloni lungi.
NU purtaţi haine largi sau bijuterii,
deoarece acestea pot  prinse în grilajul
de aspiraţie a aerului. Păstraţi părul
lung la o distanţă de siguranţă faţă
de grilajele de aspiraţie a aerului.
nd utilizaţi maşina, folosiţi
ochelari de protecţie.
Purtaţi masca de protecţie pentru a preveni
eventualele iritaţii cauzate de praf.

Utilizaţi scula numai la lumina soarelui sau
cu o iluminare articială corespunzătoare.
NU vă aplecaţi şi menţineţi
întotdeauna echilibrul.
nd utilizaţi scula pe trepte,
sprijiniţi-vă de un suport stabil.
Mergeţi încet şi nu alergaţi.
Înlăturaţi eventualele resturi de pe
ventilatoarele de răcire a aerului.
Nu suaţi resturile spre
persoanele din apropiere.
Nu suaţi niciodată reziduuri
înspre cei dimprejur.

Pentru a garanta faptul că scula se aă în
condiţii perfecte de funcţionare, strângeţi
bine toate piuliţele, buloanele şi şuruburile
Înlocuiţi piesele uzate sau deteriorate.
Utilizaţi exclusiv piese de schimb
şi accesorii originale.
Depozitaţi maşina într-un loc uscat.
Vericaţi frecvent colectorul de reziduuri
pentru a-i verica uzura sau deteriorarea.
Utilizaţi doar piese de schimb livrate
de producător. Nerespectarea acestei
reguli poate afecta funcţionarea aparatului,
poate provoca leziuni și anularea garanţie
Termenul “aparat electric” utilizat în aceste
instrucţiuni, se referă atât la aparatele electrice
de conectat la reţeaua de alimentare cu energie
cât şi la aparatele electrice cu acumulator.
 Această mașină
este destinată folosirii de către consuma¬tori,
adică de operatori neprofesioniști. Această
mașină es¬te concepută pentru amatori.

straţi mediul de lucru curat şi bine
iluminat. Spaţiile mici şi slab iluminate
sunt o sursă de accidentare.
NU utilizaţi aparate electrice în medii
potenţial explozive, de exemplu în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor inamabile.
Scânteile produse de aparatele electrice
pot aprinde pulberile sau vaporii.
nd utilizaţi un aparat electric, ţineţi
copiii şi persoanele străine la o distanţă de
siguranţă faţă de zona de lucru. Aceştia pot
 o cauză de distragere a atenţiei provocând
pierderea controlului dispozitivului.

împământare, precum ţevi, radiatoare,
maşini de gătit şi frigidere. Riscul
de electrocutare creşte dacă corpul
dumneavoastră este în contact cu pământul.
NU expuneţi echipamentele electrice la
ploaie sau umiditate. Riscul de electrocutare
creşte dacă aparatul intră în contact cu apa.
Prizele vor reduce riscul de electrocutare.

Fiţi vigilent. Priviţi cu atenţie ceea ce faceţi şi
utilizaţi maşinile electrice cu discernământ.
Nu utilizaţi maşina electrică dacă sunteţi
obosit, aţi băut alcool sau aţi consumat
droguri, sau dacă luaţi medicamente. Nu
uitaţi niciodată că o secundă de neatenţie
este sucientă pentru a vă răni foarte grav.
Purtaţi un echipament de protecţie.
Protejaţi-vă întotdeauna ochii. În funcţie
de condiţii, purtaţi şi o mască antipraf,
încălţăminte antiderapantă, o cască
sau protecţii auditive pentru a evita
riscurile de răniri corporale grave.
Evitaţi orice pornire involuntară. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul este în poziţia “oprit” înainte
de a introduce aparatul dumneavoastră în
priză şi/sau de a introduce bateria, precum
şi când apucaţi sau transportaţi aparatul.
Pentru a evita riscurile de accident, nu
deplasaţi niciodată maşina ţinând degetul
pe trăgaci şi nu o conectaţi la priză dacă
întrerupătorul este în poziţia “pornit.
Scoateţi cheile de strângere înainte de a
porni maşina. O cheie de strângere care a
3
mas prinsă de un element mobil al maşinii
poate provoca răniri corporale grave.
Nu întindeţi braţul prea departe. Sprijiniţi-
bine pe picioare. O poziţie de lucru stabi
vă permite să controlaţi mai bine aparatul
în cazul unor evenimente neaşteptate.
Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu
purtaţi haine largi sau bijuterii. Aveţi
grijă să vă ţineţi la distanţă de piesele
mobile părul, îmbrăcămintea şi mâinile.
Hainele largi, bijuteriile şi părul lung
se pot agăţa în elementele mobile
Dacă unealta este prevăzută cu dispozitive
de extragere a prafului, asiguraţi-vă ca
acestea să e conectate şi utilizate în
mod corect. Utilizarea acestor dispozitive
reduce riscurile de contaminare cu praf.

Ocrotirea mediului înconjurător reprezintă
un aspect impor¬tant şi prioritar atunci când
utilizăm maşina, spre beneciul unei coabitări
civilizate şi a mediului în care trăim. Evitaţi
să deranjaţi persoanele din vecinătate.
Respectaţi cu stricteţe normele în vigoare la
nivel local pen¬tru eliminarea ambalajelor,
uleiurilor, benzinei, ltrelor, părţilor
deteriorate sau a oricărui alt element ce ar
putea afecta me¬diul înconjurător; aceste
deşeuri nu vor  aruncate în lada de gunoi,
ci vor  separate şi duse la centrele de
colectare auto¬rizate, care se vor ocupa
de reciclarea materialelor în cauză.
Urmaţi cu stricteţe normele locale
în vigoare pentru elimina¬rea
deşeurilor rezultate în urma tăierii.
nd maşina nu mai este utilizabilă, nu
o abandonaţi în mdiul înconjurător, ci
contactaţi un centru de colectare, conform
normativelor în vigoare la nivel local..


Nu forţaţi aparatul. Utilizaţi aparatul
adecvat pentru lucrările care trebuie
efectuate. Aparatul oferă performanţe mai
bune şi este mai sigur dacă este utilizat
la regimul pentru care a fost proiectat.
Nu utilizaţi aparatul electric dacă
întrerupătorul nu garantează o pornire
şi o oprire corectă. Un aparat care
nu poate  pornit şi oprit corect este
periculos şi trebuie reparat.
Nu lăsaţi aparatele electrice la îndemâna
copiilor. Nu permiteţi persoanelor care
nu cunosc funcţiile aparatului sau aceste
norme de siguranţă să utilizeze aparatul.
Aparatele electrice sunt instrumente
periculoase în mâinile persoanelor care
nu cunosc modul de utilizare a acestora.
Supuneţi aparatele unei întreţineri complete.
Controlaţi pe componentele mobile să nu
existe dezalinieri, interferenţe sau piese
rupte care pot afecta funcţionarea corectă
a aparatului. În caz de defectare, reparaţi
aparatul înainte de utilizare. Numeroase
accidente sunt cauzate de întreţinerea
necorespunzătoare a aparatelor.
straţi aparatele de tăiat întotdeauna
curate şi ascuţite. O sculă de tăiat păstra
curată şi ascuţită în mod corespunzător,
reduce riscul blocărilor, iar utilizatorul va
avea un control major asupra aparatului.
În timpul utilizării aparatului, accesoriilor,
vârfurilor etc. respectaţi aceste norme
de siguranţă, ţinând cont de spaţiul
de lucru şi de operaţiile de efectuat.
În scopul evitării situaţiilor de pericol,
utilizaţi aparatul electric numai pentru
lucrările pentru care a fost proiectat..

APARATE CU ACUMULATOR
Pentru a reîncărca acumulatorul aparatului,
utilizaţi exclusiv încărcătorul recomandat
de producător. Un încărcător adecvat
pentru un anumit tip de acumulator
poate  o sursă de incendiu dacă este
utilizat cu un tip diferit de acumulator.
Un aparat cu acumulator trebuie utilizat
numai cu un tip specic de acumulator.
Utilizarea unui tip diferit de acumulator
poate provoca un incendiu.
nd acumulatorul nu este utilizat, păstraţi-l
departe de obiecte metalice, precum cleme,
monede, chei, şuruburi, cuie sau orice alt
obiect care ar putea crea o punte între cei
doi poli. Scurtcircuitul polilor acumulatorului
poate provoca arsuri sau incendii.
Evitaţi contactul cu lichidul acumulatorului
în caz de scurgeri cauzate de o
utilizare necorespunzătoare. În
cazul de contact accidental, clătiţi
cu apă curată zona interesată.
În caz de contact cu ochii, consultaţi un medic.
Lichidul ieşit din acumulator poate
provoca iritaţii sau arsuri.

Eventualele reparaţii trebuie efectuate de
către un tehnician calicat, care trebuie
să utilizeze exclusiv piese de schimb
originale. Astfel, aparatul electric va
putea  utilizat în condiţii de siguranţă.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI DE
UTILIZARE. CONSULTAŢI-LE ÎN MOD
REGULAT ŞI ARĂTAŢI-LE PERSOANELOR
CARE URMEAZĂ SĂ UTILIZEZE
APARATUL. DACĂ ÎMPRUMUTAŢI CUIVA
4
APARATUL, OFERIŢI ŞI ACEST MANUAL
CU INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE.
2. SIMBOLURI
Unele dintre următoarele simboluri pot 
folosite pe acest aparat. Vă rugăm să le
studiaţi şi să le reţineţi sensul. Interpretarea
corectă a acestor simboluri vă va permite să
operaţi aparatul mai bine şi în siguranţă.
Aviz de siguranţă Indică măsuri de
precauţie privind siguranţa operatorului.
Citiţi manualul de utilizare şi respectaţi
avertismentele şi măsurile de siguranţă.
Purtaţi dispozitivele de protecţie
pentru ochi şi urechi.
Obiectele aruncate de sculă pot
 respinse provocând vătămări
grave a persoanelor sau
bunurilor. Purtaţi echipamente şi
încălţăminte de protecţie...
Ţineţi eventualii observatori, în
special copiii, la cel puţin 15 m de
distanţă faţă de zona de lucru...
Nu atingeţi ventilatorul atunci
când scula este în funcţiune..
Nu lăsaţi aparatul în ploaie
sau în medii umede
Următoarele cuvinte de semnalizare şi
sensuri au scopul de a explica nivelurile
de risc asociate cu acest produs.
PERICOL: Indică o situaţie de
risc iminentă care, dacă nu este
evitată, poate avea ca rezultat
decesul sau rănirea gravă..
AVERTIZARE:: ndică o situaţie
de risc potenţială care, dacă nu
este evitată, poate avea ca rezultat
decesul sau rănirea gravă.
: Indică o situaţie de
risc potenţială care, dacă nu este
evitată, poate avea ca rezultat
rănirea uşoară sau moderată
: (Fără simbol alertă de
siguranţă) Indică o situaţie care poate
avea ca rezultat distrugerea bunurilor..
3. DESCRIEREA
1. Întrerupător variabil
2. Tastă joasă/înaltă
3. Tastă ON/OFF (Pornit/Oprit)
4. Mâner secundar
5. Uşă tocător/aspirator
6. Tastă de blocare
7. Tub suător
8. Tub tocător
9. Sac
10. Zonă cu crestături
11. Grilaj de ieşire a aerului
12. Fantă
13. Dispozitiv de reglare
14. Curea
15. Etichetă de identicare
15.1) Marca de conformitate CE
15.2) Numele şi adresa fabricantului
15.3) Nivelul de putere acustică
15.4) Modelul maşinii
15.5) Numărul de serie
15.6) Anul fabricaţiei
15.7) Tensiunea şi Frecvenţa de alimentare
15.8) Puterea motorului
15.9) Cod Articol
15.10) Ţara de fabricaţie
Imediat după achiziţionarea maşinii,
transcrieţi numerele de identicare
(S/n) în spaţiile corespunzătoare, de
pe ultima pagină a manualului.
Puteţi găsi un model de delclaraţie de
conformitate în penultima pagină a manualului.
4. MONTAREA

Scoateţi cu grijă din cutie produsul
şi accesoriile acestuia.
Vericaţi cu atenţie produsul
pentru a vă asigura că nu există
daune cauzate de transport.
Nu eliminaţi materialul de ambalare până când
produsul nu a fost controlat şi pus în funcţiune.
În cazul pieselor deteriorate sau lipsă,
contactaţi serviciul de asistenţă.
Suătorul/aspiratorul este livrat împreună
cu unele accesorii nemontate.
5
Pentru a monta acestea din urmă,
procedaţi în felul următor:

Vezi gura 2.
Comandaţi alunecarea simultană a tuburilor
anterioare şi a celor posterioare ale tocătorului
până la blocarea corespunzătoare. (Vezi g. 2)
Apăsaţi tasta de blocare înainte pentru
a debloca deschiderea. Menţineţi
“deschisă” deschiderea. (Vezi g. 2.1)
Introduceţi clema cu capăt “tip pană” al tubului
de tocare în clema posterioară. (Vezi g. 2.2).
Împingeţi clema cu capăt “tip cârlig” al tubului
de tocare în clema anterioară. (Vezi g. 2.3).
Comandaţi retragerea tastei de blocare
pentru a bloca tubul de tocare. (Vezi g. 2.4).
Pentru a înlătura tuburile de
tocare, urmaţi paşii (3) (2) (1).
Introduceţi adaptorul sacului pe ieşirea
suătorului. Blocaţi adaptorul sacului
cu ajutorul tastei de blocare.
Pentru a înlătura sacul, apăsaţi tasta de
blocare şi desprindeţi sacul. (Vezi g. 4).
NOTĂ: pentru a curăţa un tub blocat sau un
ventilator, ar putea  necesară înlăturarea
tubului suătorului sau tuburile
În timpul montării componentelor,
scoateţi întotdeauna acumulatorul din
aparat. Nerespectarea acestui avertisment
poate duce la porniri accidentale şi
poate provoca vătămări fizice grave.

Vezi gura 3.
Împingeţi înainte tubul suătorului pâ
nd zonele marcate cu crestături de
direcţie de pe suător nu se xea
în interiorul fantelor de pe tub.
Introduceţi duza concentratorului în
duza obişnuită pentru a o xa. (Duza
concentratorului este utilizată pentru a mări
uxul de aer în zonele greu accesibile: straturi
de ori, spaţii interne ale verandelor etc.).
MONTAREA SACULUI CU

Vezi gura 4.
În poziţia de funcţionare, reglaţi lungimea în
funie de dimensiunile operatorului. Trageţi
dispozitivul de reglare pentru a alunga şi
trageţi cureaua pentru a scurta lungimea
curelei. Pentru informaţii privind încărcarea,
consultaţi Manualul de instrucţiuni pentru
grupul acumulator şi modelele de încărcător..
NO: Pentru a evita vătămările corporale grave,
când transportaţi sau deplasaţi scula, înlăturaţi
întotdeauna grupul acumulator şi ţineţi mâinile
departe de actuatorul cu viteză variabilă.
INSTALAREA ACUMULATORULUI
Vezi gura 5.
Poziţionaţi grupul acumulator în suător.
Aliniaţi aripioara aată în relief pe grupul
acumulator cu fantele din interiorul
compartimentului acumulator al suătorului.
Înainte de a începe utilizarea
aparatului, asiguraţi-vă că dispozitivul
de blocare de pe partea inferioară a
acumulatorului se încastrează corect
şi că acumulatorul este xat bine.
În timpul introducerii
acumulatorului în suător, asiguraţi-
vă că nervurile acumulatorului se
aliniază corect cu canelurile de pe
partea superioară a aparatului.
Asiguraţi-vă că acumulatorul este introdus
corect şi blocat în locaş. O introducere
necorespunzătoare a acumulatorului
poate deteriora componentele interne.

Vezi gura 5.
Eliberaţi actuatorul cu viteză variabi
(elementul 1) pentru a opri suătorul.
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de pe
partea inferioară a grupului acumulator.
Scoateţi acumulatorul din suător.


Vezi gura 6.
1. Apăsaţi butonul On/O (pornit/oprit) (
) veţi
auzi un bip şi suătorul va porni la viteză joasă.
2. Rotiţi butonul vitezei variabile înainte pentru
a mări viteza de la 70MPH la 130MPH.
3. Apăsaţi întrerupătorul joasă/înaltă (
) pentru a mări opţiunile de viteză
de la 75MPH la 185MPH.
4. Pentru a opri, apăsaţi întrerupătorul
on/o (pornit/oprit) ( )
IMPORTANT: Pentru a activa opţiunea
TOCĂTOR TURBO apăsaţi tasta “LOW/
HIGH” (Joasă/Înaltă) cu butonul rotativ al
vitezei variabile setat pe viteza înaltă (5).


Vezi gura 7.
Înainte de a porni unitatea, poziţionaţi-vă
în picioare şi controlaţi următoarele:
Operatorul trebuie să poarte îmbrăcăminte
adecvată, precum cizme, ochelari sau
viziere de siguranţă, căşti de protecţie/
6
dispozitive de protecţie a auzului, mănuşi,
pantaloni lungi şi pulovere cu mâneca lungă.
Pentru a evita vătămările corporale
grave, purtaţi ochelari sau viziere
de protecţie de ecare dată când
utilizaţi această unitate. Purtaţi o
mască pentru faţă sau de protecţie
împotriva prafului în mediile cu praf.
STATUS LED 
REZOLVARE
Protecţie împo-
triva tuturor de-
fectărilor
Lumină verde
stinsă, lumină
roşie aprinsă;
pâlpâie de 7 ori;
menţineţi de
fiecare dată un
interval de 1 hz:
3 s; menţineţi
alarma la 60 s
Opriţi
întrerupătorul şi
reporniţi
Protecţie
împotriva
subtensiunii
Lumină verde
stinsă, lumină
roşie aprinsă;
pâlpâie de 5 ori;
menţineţi de
fiecare dată un
interval de 1 hz:
3 s; menţineţi
alarma la 60 s
Opriţi
întrerupătorul şi
reporniţi sau
încărcaţi
acumulatorul
Protecţie împotriva
supratensiunii
Lumină verde
stinsă, lumină
roşie aprinsă;
pâlpâie de 4 ori;
menţineţi de
fiecare dată un
interval de 1 hz:
3 s; menţineţi
alarma la 60 s
Opriţi
întrerupătorul şi
reporniţi
Protecţie împotriva
blocării
acumulatorului
Lumină verde/
roşie stinsă;
unitatea nu
funcţionează
Resetaţi
aspiratorul
înlăturând
acumulatorul
timp de 5
secunde
Temperatură
anormală
acumulator
Led stins Când
temperatura
acumulatorului
se reduce,
aspiratorul
poate să
funcţioneze din
nou în mod
normal
Pentru a evita pericolul de vătămare
gravă a persoanelor sau de deteriorare a
unităţii, asiguraţi-vă că tubul suătorului sau
a tocătorului şi sacul au fost instalate corect
înainte de a pune unitatea în funcţiune.

Vezi gura 8.
Sacul trebuie instalat şi sigilat
(în modalitatea tocător).
înainte de a porni unitatea, asiguraţi-
vă că sacul este sigilat.
Înainte de a porni unitatea, asiguraţi-
vă că aceasta nu este îndreptată spre
resturile sau persoanele prezente.
Vericaţi ca unitatea să se ae în condiţii
optime de funcţionare. Asiguraţi-vă ca
tuburile şi protecţiile să e instalate şi xate.
Atunci când unitatea se aă în funcţiune,
apucaţi-o cu ambele mâini.
Ţineţi unitatea ferm de mânerele
anterioare şi posterioare.
• Pentru a reduce riscul de daune aduse auzului
legate de emisiile sonore, utilizaţi dispozitivele
corespunzătoare de protecţie a auzului.
nd utilizaţi unitatea ca şi tocător,
utilizaţi cureaua pentru umăr.
Utilizaţi dispozitivul numai în orare rezonabile
- pentru a nu deranja, nu utilizaţi în primele
ore ale dimineţii sau seara târziu. Respectaţi
orarele indicate în ordonanţele locale. În
general, orarele recomandate sunt de la
9:00 la 17:00, de luni până sâmbătă.
Pentru a limita nivelul emisiilor sonore, nu
utilizaţi mai multe aparate în acelaşi timp.
Pentru a reduce nivelul emisiilor
sonore, porniţi suătoarele la viteza
cea mai mică şi efectuaţi lucrările.
Înainte de a utiliza suătorul, desprindeţi
resturile de sol folosind o greblă sau o mătură.
În mediile cu praf, umeziţi uşor
suprafeţele cu apă.
Utilizarea suătorului permite economisirea
apei, întrucât nu este utilizat niciun jet de
apă pentru curăţarea jgheaburilor, pereţilor,
teraselor, grilajelor, pridvoarelor şi peluzelor.
NO: Asiguraţi-vă că uşa de tocare/
aspiraţie este închisă bine şi blocată.

Nu acoperiţi niciodată grilajele de aer. Păstraţi-
le libere de eventualele obstacole sau resturi.
Grilajele trebuie să e întotdeauna curate
pentru a permite o răcire corectă a motorului.
Pentru a evita vătămările corporale
grave, nu purtaţi haine sau accesorii
cu părţi în aer precum eşarfe, şireturi,
lănţişoare, cravate etc. care pot să
e prinse în grilajele de aer.
Legaţi părul pentru a evita
prinderea în grilajele de aer.
7

Ţineţi bine suătorul.
Suaţi dintr-o parte în alta menţinând duza la
o distanţă corespunzătoare faţă de sol sau de
pardoseală. Înaintaţi lent păstrând grămada de
resturi acumulate înaintea dumneavoastră.
Majoritatea operaţiilor de suare
uscată dau rezultate mai bune la
viteze mici decât la viteze mari.
Suarea la viteză mare este un sistem potrivit
pentru înlăturarea părţilor mai grele, precum
resturile de dimensiuni mari sau pietriş.

Ţineţi bine aspiratorul, înclinând tuburile de
tocare (2-4 inch sau 5-10 cm) şi cu o mişcare
oscilantă colectaţi resturile de dimensiuni
mai mici. Resturile vor  transportate în
interiorul sacului. Resturile mici, precum
frunze şi ramuri, sunt tocate treptat la
trecerea prin corpul ventilatorului. Pentru
o durată mai lungă a sacului şi pentru o
performanţă mai bună, goliţi des sacul.

Goliţi sacul de colectare după ecare
utilizare, pentru a preveni deteriorarea
sau înfundarea uxului de aer care
poate reduce ecienţa unităţii.
Curăţaţi sacul de colectare în funie de
necesitate. Purtând protecţiile pentru
ochi, răsturnaţi sacul după o golire
iniţială şi agitaţi puternic pentru a înlătura
denitiv praful şi resturile reziduale.

VENTILATOR BLOCAT
Pentru a evita vătămările corporale
grave, înainte de a curăţa ventilatorul,
asiguraţi-vă că unitatea este OPRITĂ şi
deconectată de la reţeaua de alimentare.
Pentru a evita vătămările
corporale grave, purtaţi întotdeauna
mănuşi pentru a vă proteja de lamele
ventilatorului sau de alte părţi ascuţite.
1. Apăsaţi tasta on/o(
) (pornit/oprit)
şi aşteptaţi oprirea completă a unităţii.
2. Extrageţi grupul acumulator.
3. Îndepărtaţi tubul suătorului sau
tuburile tocătorului şi sacul.
4. Îndepărtaţi cu grijă materialul care
blochează tubul sau ventilatorul. Controlaţi
ca lamele să nu e deteriorate. Rotiţi manual
lamele ventilatorului pentru a vă asigura că
eventualul obstacol a fost complet înlăturat.
5. Reinstalaţi tubul aspiratorului sau
tuburile tocătorului şi sacul.
6. Introduceţi grupul acumulator în unitate.

Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii
indicate în datele tehnice şi în declaraţia de
conformitate au fost determinate in conformitate
cu metoda standard de testate prevăzută
de norma EN 60745 şi pot  utilizate pentru
a compara un dispozitiv cu altul. Valoarea
declarată de vibraţie poate  utilizată pentru
o evaluare preliminară a expunerii.
Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării uneltei electrice poate să difere
de valoarea totală declarată în funcţie de
modurile de utilizare. Nivelul de vibraţii poate
să crească peste nivelul de emisii specicat.
Atunci când este necesară determinarea
expunerii la vibraţii pentru a stabili
măsurile de siguranţă corespunzătoare
impuse de norma 2002/44/EC în scopul
protejării persoanelor care utilizează în
mod regulat uneltele electrice, evaluarea
expunerii la vibraţii trebuie să ţină cont
de condiţiile de lucru efective şi de
modurile de utilizare a uneltei. În plus,
trebuie să se ia în consideraţie toate
fazele ciclului de lucru, precum timpul
opririi dispozitivului, timpul funcţionării
în gol în afara timpului de activare.
5. 
În caz de înlocuire, utilizaţi
exclusiv piese de schimb originale.
Utilizarea altor componente poate  un
pericol sau pot deteriora aparatul.
Nu utilizaţi solvenţi pentru curăţarea
pieselor din plastic. Majoritatea materialelor
plastice pot  deteriorate prin utilizarea
unor solvenţi vânduţi în comerţ. Utilizaţi o
cârpă curată pentru a curăţa murdăriile,
praful, urmele de ulei şi de vaselină etc..
Elementele din plastic nu trebuie
să intre niciodată în contact cu lichid
de frână, benzină, produse petroliere,
uleiuri etc. Aceste produse chimice
conţin substanţe care pot distruge,
fragiliza sau deteriora plasticul.
Nu modicaţi aparatul şi nu
adăugaţi accesorii a căror utilizare nu
este recomandată. Aceste modicări
sau transformări sunt echivalente cu o
utilizare neautorizată şi pot cauza situaţii
periculoase provocând vătămări zice grave.
8
În scopul evitării vătămărilor
grave, scoateţi acumulatorul din aparat
atunci când îl curăţaţi sau efectuaţi
o intervenţie de întreţinere.

Înainte de a depozita suătorul, curăţaţi-l
cu atenţie. Depozitaţi suătorul într-un loc
uscat, bine ventilat, departe de îndemâna şi
vederea copiilor. Nu-l depozitaţi în apropierea
agenţilor corozivi, precum produsele chimice de
grădinărit sau sărurile pentru topirea zăpezii.
Depozitaţi şi reîncărcaţi acumulatorul într-un
loc răcoros. Temperaturile mai mici sau mai
mari decât temperatura normală a mediului
reduc durata de viaţă a acumulatorului.
Nu depozitaţi niciodată un acumulator
descărcat. După utilizarea aparatului,
aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească
şi reîncărcaţi complet imediat.
Toate acumulatoarele de-a lungul timpului,
se descarcă. Cu cât temperatura este mai
înaltă, cu atât acumulatorul se descarcă mai
repede. În caz de inactivitate îndelungată a
aparatului, încărcaţi acumulatorul în ecare
lună sau la ecare două luni. Această operaţie
prelungeşte durata de viaţă a acumulatorului.
6. ELIMINAREA
Nu aruncaţi aparaturile electrice împreună
cu deşeurile menajere. Conform Directivei
Europene 2012/19/EU cu privire la
eliminarea deşeurilor care provin de
la aparaturile electrice şi electronice şi la
implementarea acesteia în legislaţia naţională,
aparaturile electrice scoase din uz trebuie să e
colectate separat, pentru a putea  refolosite în
mod eco-compatibil. Dacă aparatele electrice
sunt aruncate în mediul înconjurător sau în
groapa de gunoi, substanţele dăunătoare se
pot inltra în pătura de apă de unde pot intra
în circuitul apei şi deci în alimente, dăunând
sănătăţii şi bunăstării dumneavoastră.
Pentru informaţii mai detaliate cu privire la
eliminarea acestui produs, contactaţi Instituţia
competentă în eliminarea deşeurilor menajere
sau Vânzătorul de la care l-aţi achiziţionat.
7. GHID DE IDENTIFICARE A INCONVENIENTELOR
  
Unitatea nu suă şi nu toacă.
Greutate viteză aer (Fără
grupul acumulator)
1. Sac plin 1. Goliţi sacul.
2. Tub înfundat 2. Îndepărtaţi obstacolul.
3. Ventilator blocat 3. Îndepărtaţi blocarea
4. Sac murdar 4. Curăţaţi sacul.
5. Sac rupt 5. Înlocuiţi sacul.
6. Sacul nu este sigilat 6. Sigilaţi sacul.
7. Acumulatorul nu este fixat.
7. Pentru a xa grupul
acumulatoare, faceţi în aşa fel
încât dispozitivele de blocare
de pe partea superioară a
grupului acumulatoare să
se xeze corect în locaş.
8. Acumulatorul nu
este încărcat.
8. Încărcaţi grupul acumulator
urmând instrucţiunile specice
pentru propria sculă.
9
Unitatea nu porneşte.
1. Acumulatorul nu este fixat.
1. Pentru a xa grupul
acumulatoare, faceţi în aşa fel
încât dispozitivele de blocare
de pe partea superioară a
grupului acumulatoare să
se xeze corect în locaş.
2. Acumulatorul nu
este încărcat.
2. Încărcaţi grupul acumulator
urmând instrucţiunile specifice
pentru propria sculă.
3. Întrerupătorul (Alimentare/
viteză) este în poziţia
OFF (închis).
3. Apăsaţi întrerupătorul
on/off (pornit/oprit).
4. Întrerupătorul de
alimentare este defectuos.
4. Sunaţi la numărul verde
gratuit: 1-888-909-6757.
5. Tuburile de aspiraţie nu
sunt instalate corect.
5. Controlaţi tuburile de
aspiraţie pentru a vă asigura
că permit întrerupătorului
să se activeze atunci când
sunt instalate corect.
6. Uşa/capacul de la
intrare nu este închis.
6. Asiguraţi-vă ca uşa/capacul
să fie închis bine şi blocat.
doc_base r.5 - hh-blv-b_0
NO
EF- Samsvarserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ans
var at maskinen:
Bærbar blåsemaskin-sugemaskin for hager/
blåsing-innsuging
a) Type / Modell
b) Handelsnavn
c) Produksjonsår
d) Serienummer
e) Motor batteri
3. Oppfyller kravene i direktivene:
f) Sertifiseringsorgan
g) EF-typeprøving
4. Henvisning til harmoniserte standarder
i) Målt lydeffektnivå
j) Garantert lydeffektnivå
n) Luftstrømning
q) Person som har fullmakt til å utferdige teknisk
dokumentasjon:
r) Sted og dato
SV
EG-försäkran om överensstämmelse
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
1. Företaget
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen :
Bärbar Lövblås-Lövsug för trädgårdsbruk /
blåsning-utsugning
a) Typ / Basmodell
b) Produktnamn
c) Tilverkningsår
d) Serienummer
e) Motor batteri
3. Överensstämmer med föreskrifterna i
direktivet
f) Anmält organ
g) EG typgodkännande
4. Referens till harmoniserade standarder
i) Uppmätt ljudeffektnivå
j) Garanterad ljudeffektnivå
n) Luftflöde
q) Auktoriserad person för upprättandet av den
tekniska dokumentationen:
r) Ort och datum
DA
EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Bærbar løvblæser-løvsuger /
blæsning-indsugning
a) Type / Model
b) Handelsbetegnelse
c) Fremstillingsår
d) Serienummer
e) Motor: batteri
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne
ifølge direktiverne:
f) Certificeringsorgan
g) EF-typeafprøvning
4. Henvisning til harmoniserede standarder
i) Målt lydeffektniveau
j) Garanteret lydeffektniveau
n) Luftflow
q) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
r) Sted og dato
FI
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A)
1. Yritys
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: l
Käsin kannateltava ehtipuhallin -lehti-imuri /
puhallus-imu
a) Tyyppi / Perusmalli
b) Myyntimalli
c) Valmistusvuosi
d) Sarjanumero
e) Moottori akku
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien
asettamien vaatimusten kanssa:
f) Sertifiointiyritys
g) EY-tyyppitarkastus
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin
i) Mitattu äänitehotaso
j) Taattu äänitehotaso
n) Ilmavirtaus
q) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu
henkilö:
r) Paikka ja päivämää
CS
ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
Příloha II, část A)
1. Společnost
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
Přenosný zahradní foukač-vysavač /
foukání-vysávání
a) Typ / Základní model
b) Obchodní model
c) Rok výroby
d) Výrobní číslo
e) Motor: akumuláto
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:
f) Certifikační orgán
g) ES zkouška Typu
4. Odkazy na Harmonizované normy
i) Naměřená úroveň akustického výkonu
j) Zaručená úroveň akustického výkonu
n) Proud vzduchu
q) Osoba autorizovaná pro vytvoření
Technického spisu:
r) Místo a Datum
PL
Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna:
Dmuchawa / Odkurzacz ogrodowa trzymana w
rękach/
wydmuchiwanie powietrza-zasysanie
a) Typ / Model podstawowy
b) Model komercyjny
c) Rok produkcji
d) Numer seryjny
e) Silnik: akumulator
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
f) Jednostka certyfikująca
g) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
i) Zmierzony poziom mocy akustycznej
j) Gwarantowany poziom mocy akustycznej
n) Przepływ powietrza
q) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
r) Miejscowość i data
HU
EK-megfelelőségi nyilatkozata
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész)
1. Alulírott Vállalat
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti,
hogy az alábbi gép:
Hordozható kerti Lombfúvó-Lombszívó /
lombfúvás-szívás
a) Típus / Alaptípus
b) Kereskedelmi típus
c) Gyártási év
d) Gyártási szám
e) Motor: akkumulátor
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:
f) Tanúsító szerv
g) CE vizsgálat típusa
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra
i) Mért zajteljesítmény szint
j) Garantált zajteljesítmény szint
n) Levegőáramlás
q) Műszaki Dosszié szerkesztésére
felhatalmazott személy:
r) Helye és ideje
RU
Декларация соответствия нормам ЕС
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A)
1. Предприятие
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина:
Портативный садовая Воздуходувка
садовый аспиратор /
Дутье-всасывание
a) Тип / Базовая модель
b) Коммерческое наименование
c) Год изготовления
d) Паспорт
e) Двигатель: батарея
3. Соответствует требованиям следующих
директив:
f) Сертифицирующий орган
g) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы
i) Измеренный уровень звуковой мощности
j) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
n) Поток воздуха
q) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:
r) Место и дата
HR
EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj:
Prijenosni Puhač lišća - Usisavač lišća /
puhanje-usisavanje lća
a) Vrsta / Osnovni model
b) Komercijalni model
c) Godina proizvodnje
d) Matični broj
e) Motor: baterija
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
f) Certifikacijsko tijelo
g) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
i) Izmjerena razina zvučne snage
j) Zajamčena razina zvučne snage
n) Protok zraka
q) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
r) Mjesto i datum
SL
ES izjava o skladnosti
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A)
1. Družba
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj:
Prenosni vrtni Puhalnik-Sesalnik /
razpihovanje-sesanje
a) Tip / osnovni model
b) tržni model
c) Leto izdelave
d) Serijska številka
e) Motor: baterija
3. Skladen je z določili direktiv :
f) Ustanova, ki izda potrdilo
g) ES pregled tipa
4. Sklicevanje na usklajene predpise
i) Izmerjen nivo zvočne moči
j) Zagotovljen nivo zvočne moči
n) Pretok zraka
q) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične
knjižice:
r) Kraj in datum
BS
EZ izjava o sukladnosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo
A)
1. Firma
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina:
Baštenski ručni Duvač -Usisivač /
duvanje-usisavanje
a) Tip / Osnovni model
b) Komercijalni model
c) Godina proizvodnje
d) Serijski broj
e) Motor: akumulator
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:
f) Certifikaciono tijelo
g) EZ ispitivanje tipa
4. Pozivanje na usklađene norme
i) Izmjereni nivo zvučne snage
j) Garantovani nivo zvučne snage
n) Protok vazduha
q) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:
r) Mjesto i datum
SK
ES vyhlásenie o zhode
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES,
Príloha II, časť A)
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj:
Prenosný záhradný Fúkač-Vysávač /
fúkanie-vysávanie
a) Typ / Základný model
b) Obchodný model
c) Rok výroby
d) Výrobné číslo
e) Motor: akumulátor
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:
f) Certifikačný orgán
g) Skúška typu ES
4. Odkaz na Harmonizované normy
i) Nameraná úroveň akustického výkonu
j) Zaručená úroveň akustického výkonu
n) Prúd vzduchu
q) Osoba autorizovaná na vytvorenie
Technického spisu:
r) Miesto a Dátum
RO
CE -Declaratie de Conformitate
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A)
1. Societatea
2. Declară pe propria răspundere că maşina:
Suflătoare- Aspirator portabil de grădină /
Suflare-aspirare
a) Tip / Model de bază
b) Model comercial
c) An de fabricaţie
d) Număr de serie
e) Motor: baterie
3. Este în conformitate cu specificaţiile
directivelor:
f) Organism de certificare
g) Examinare CE de Tip
4. Referinţă la Standardele armonizate
i) Nivel de putere sonoră măsurat
j) Nivel de putere sonoră garantat
n) Flux de aer
q) Persoană autorizată să întocmească Dosarul
Tehnic
r) Locul şi Data
LT
EB atitikties deklaracija
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A)
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys:
Rankinis lapų Pūstuvas-Lapų siurblys /
pūtimas-siurbimas
a) Tipas / Bazinis Modelis
b) Komercinis modelis
c) Pagaminimo metai
d) Serijos numeris
e) Variklis: baterija
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:
f) Sertifikavimo įstaiga
g) CE tipo tyrimas
4. Nuoroda į suderintas Normas
i) Išmatuotas garso galios lygis
j) Užtikrinamas garso galios lygis
n) Oro srautas
q) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:
r) Vieta ir Data
LV
EK atbilstības deklarācija
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II,
daļa A)
1. Uzņēmums
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka
mašīna:
Rokturamais dārza pūtējs-dārza vakuumiekārta /
Pūšana-iesūkšana
a) Tips / Bāzes modelis
b) Komerciālais modelis
c) Ražošanas gads
d) Sērijas numurs
e) Motors: akumulators
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:
f) Sertifikācijas iestāde
g) CE tipveida pārbaude
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem
i) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis
j) Garantētais skaņas intensitātes līmenis
n) Gaisa plūsma
q) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja
tehnisko dokumentāciju:
r) Vieta un datums
SR
EC deklaracija o usaglašenosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina:
Baštenski Duvač-Usisivač /
duvanje-usisavanje
a) Tip / Osnovni model
b) Komercijalni model
c) Godina proizvodnje
d) Serijski broj
e) Motor: akumulator
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:
f) Sertifikaciono telo
g) EC ispitivanje tipa:
4. Pozivanje na usklađene norme
i) Izmereni nivo zvučne snage
j) Garantovani nivo zvučne snage
n) Protok vazduha
q) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke
brošure
r) Mesto i datum
BG
ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А)
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината:
Преносима градинска духалка-градински
Аспиратор /
Продухване-аспирация
а) Вид / Базисен модел
б) Търговски модел
в) Година на производство
г) Сериен номер
д) Мотор: акумулатор
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:
е) Сертифициращ орган
ж) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
и) Ниво на измерена акустична мощност
й) Гарантирано ниво на акустична мощност
н) Въздушен поток
р) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:
с) Място и дата
ET
EÜ vastavusdeklaratsioon
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A)
1. Firma
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin:
Kaasaskantav aiapuhur-aiaimur /
Puhumine-imemine
a) Tüüp / Põhimudel
b) Kaubanduslik mudel
c) Ehitusaasta
d) Matrikkel aku
e) Mootor: elektriline
3. Vastab direktiivide nõuetele:
f) Kinnitav asutus
g) EÜ tüübihindamine
4. Viide ühtlustatud standarditele
i) Mõõdetud helivõimsuse tase
j) Garanteeritud helivõimsuse tase
n) Õhuvool
q) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:
r) Koht ja Kuupäev
doc_base r.5 - hh-blv-b_0
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)
1. La Società: GGP Italy S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Soffiatore-Aspiratore portatile da giardino /
soffiatura-aspirazione
a) Tipo / Modello Base
BLV 48 Li
b) Modello commerciale
c) Anno di costruzione
d) Matricola
e) Motore a batteria
3. É conforme alle specifiche delle direttive:
MD: 2006/42/EC
f) Ente Certificatore /
g) Esame CE del tipo: /
OND: 2000/14/EC, ANNEX VI - 2005/88/EC
D. Lgs. 262/2002, ANNEX VI, proc. 1 (Italy)
f) Ente Certificatore: /
EMCD: 2004/108/EC
RoHs II : 2011/65/EU
4. Riferimento alle Norme armonizzate:
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60335-2-100:2002
EN 15503:2009+A1:2013
i) Livello di potenza sonora misurato
102 dB(A)
j) Livello di potenza sonora garantito
104 dB(A)
n) Flusso d’aria
9,6 m³/s
q) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico: GGP ITALY S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia
r) Castelfranco V.to, 21.11.2014 Vice Presidente R&D & Quality
Ing. Raimondo Hippoliti
171516045_0
FR
Déclaration CE de Conformité
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie
A)
1. La Société
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la
machine :
Souffleur-Aspirateur de jardin portatif /
Soufflage-aspiration
a) Type / Modèle de Base
b) Modèle commercial
c) Année de construction
d) Série
e) Moteur: batterie
3. Est conforme aux prescriptions des
directives :
f) Organisme de certification
g) Examen CE du Type
4. Renvoi aux Normes harmonisées
i) Niveau de puissance sonore mesuré
j) Niveau de puissance sonore garanti
n) Flux d’air
q) Personne habilitée à établir le Dossier
Technique :
r) Lieu et Date
EN
EC Declaration of Conformity
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A)
1. The Company
2. Declares under its own responsibility that the
machine:
Hand-held garden blower-garden vacuum /
blowing-suction
a) Type / Base Model
b) Commercial model
c) Year of manufacture
d) Serial number
e) Motor: battery-operated
3. Conforms to directive specifications:
f) Certifying body
g) EC examination of Type
4. Reference to harmonised Standards
i) Sound power level measured
j) Sound power level guaranteed
n) Flow of air
q) Person authorised to create the Technical
Folder:
r) Place and Date
DE
EG-Konformitätserklärung
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil
A)
1. Die Gesellschaft
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die
Maschine:
Handgehaltener Laubbläser -Laubsauger /
blasen/aufsaugen
a) Typ / Basismodell
b) Handelsmodell
c) Baujahr
d) Seriennummer
e) Motor: Batterie
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien
entspricht:
f) Zertifizierungsstelle
g) EG-Baumusterprüfung
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen
i) Gemessener Schallleistungspegel
j) Garantierter Schallleistungspegel
n) Luftstrom
q) Zur Verfassung der technischen Unterlagen
befugte Person:
r) Ort und Datum
NL
EG-verklaring van overeenstemming
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1. Het bedrijf
2. Verklaart onder zijn eigen
verantwoordelijkheid dat de machine:
Draagbare blazer–zuiger voor tuinwerken /
blazen-zuigen
a) Type / Basismodel
b) Handelsmodel
c) Bouwjaar
d) Serienummer
e) Motor: accu
3. Voldoet aan de specificaties van de richtlijnen:
f) Certificatie-instituut
g) EG-onderzoek van het Type
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen
i) Gemeten niveau van geluidsvermogen
j) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen
n) Luchtstroom
q) Bevoegd persoon voor het opstellen van het
Technisch Dossier
r) Plaats en Datum
ES
Declaración de Conformidad CE
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte
A)
1. La Empresa
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la
máquina:
Soplador-Aspirador portátil de jardín /
soplado-aspiración
a) Tipo / Modelo Base
b) Modelo comercial
c) Año de fabricación
d) Matrícula
e) Motor: : batería
3. Cumple con las especificaciones de las
directivas:
f) Ente certificador
g) Examen CE del Tipo
4. Referencia a las Normas armonizadas
i) Nivel de potencia sonora medido
j) Nivel de potencia sonora garantizado
n) Flujo de aire
q) Persona autorizada a realizar el Manual
Técnico:
r) Lugar y Fecha
PT
Declaração CE de Conformidade
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte
A)
1. A Empresa
2. Declara sob a própria responsabilidade que a
máquina:
Soplador-Aspirador portátil de jardim /
sopro-aspiração
a) Tipo / Modelo Base
b) Modelo comercial
c) Ano de fabricação
d) Matrícula
e) Motor: : batería
3. É conforme às especificações das diretivas:
f) Órgão certificador
g) Exame CE do Tipo
4. Referência às Normas harmonizadas
i) Nível medido de potência sonora
j) Nível garantido de potência sonora
n) Fluxo de ar
q) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno
Técnico
r) Local e Data
EL
EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II,
µέρος A)
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώ νει υπεύθυνα ότι η µηχανή:
Ηλεκτρικός Φυσητήρας-Aναροφητήρας κήπου /
Εµφύσηση-αναρρόφηση
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Εµπορικό Μοντέλο
c) Έτος κατασκευής
d) Αριθµός µητρώου
e) Κινητήρας: µπαταρία
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:
f) Οργανισµός πιστοποίησης
g) Εξέταση CE του Τύπου
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
i) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος
j) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος
n) Ροή αέρα
q) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:
r) Τόπος και Χρόνος
TR
AT Uygunluk Beyanı
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A)
1. Şirket
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki
makinenin:
Bahçe için elde taşınabilir Üfleyici-Aspiratör /
üfleme-emme
a) Tip / Standart model
b) Ticari model
c) İmalat yılı
d) Sicil numarası
e) Motor: : batarya 3. Aşağıdaki direktiflerin
özelliklerine uygun olduğunu beyan etmektedir:
f) Sertifikalandıran kurum
g) ... Tipi CE incelemesi
4. Harmonize standartlara atıf
i) Ölçülen ses güç seviyesi
j) Garanti edilen ses güç seviyesi
n) Hava akışı
q) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:
r) Yer ve Tarih
MK
Декларација за усогласеност со ЕУ
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II,
дел A)
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина:
Преносен Раздувувач-Вшмукувач /
раздувување-вшмукување
а) Тип / основен модел
б) комерцијален модел
в) година на производство
г) етикета
д) мотор: акумулатор
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:
ѓ) тело за сертификација
е) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
з) измерено ниво на звучна моќност
ѕ) Ниво на гарантирана звучна моќност
л) проток на воздух
н) овластено лице за составување на
Техничката брошура
њ) место и датум
doc_base r.5 - hh-blv-b_0
NO
EF- Samsvarserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ans
var at maskinen:
Bærbar blåsemaskin-sugemaskin for hager/
blåsing-innsuging
a) Type / Modell
b) Handelsnavn
c) Produksjonsår
d) Serienummer
e) Motor batteri
3. Oppfyller kravene i direktivene:
f) Sertifiseringsorgan
g) EF-typeprøving
4. Henvisning til harmoniserte standarder
i) Målt lydeffektnivå
j) Garantert lydeffektnivå
n) Luftstrømning
q) Person som har fullmakt til å utferdige teknisk
dokumentasjon:
r) Sted og dato
SV
EG-försäkran om överensstämmelse
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
1. Företaget
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen :
Bärbar Lövblås-Lövsug för trädgårdsbruk /
blåsning-utsugning
a) Typ / Basmodell
b) Produktnamn
c) Tilverkningsår
d) Serienummer
e) Motor batteri
3. Överensstämmer med föreskrifterna i
direktivet
f) Anmält organ
g) EG typgodkännande
4. Referens till harmoniserade standarder
i) Uppmätt ljudeffektnivå
j) Garanterad ljudeffektnivå
n) Luftflöde
q) Auktoriserad person för upprättandet av den
tekniska dokumentationen:
r) Ort och datum
DA
EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Bærbar løvblæser-løvsuger /
blæsning-indsugning
a) Type / Model
b) Handelsbetegnelse
c) Fremstillingsår
d) Serienummer
e) Motor: batteri
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne
ifølge direktiverne:
f) Certificeringsorgan
g) EF-typeafprøvning
4. Henvisning til harmoniserede standarder
i) Målt lydeffektniveau
j) Garanteret lydeffektniveau
n) Luftflow
q) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
r) Sted og dato
FI
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A)
1. Yritys
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone: l
Käsin kannateltava ehtipuhallin -lehti-imuri /
puhallus-imu
a) Tyyppi / Perusmalli
b) Myyntimalli
c) Valmistusvuosi
d) Sarjanumero
e) Moottori akku
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien
asettamien vaatimusten kanssa:
f) Sertifiointiyritys
g) EY-tyyppitarkastus
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin
i) Mitattu äänitehotaso
j) Taattu äänitehotaso
n) Ilmavirtaus
q) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu
henkilö:
r) Paikka ja päivämää
CS
ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
Příloha II, část A)
1. Společnost
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
Přenosný zahradní foukač-vysavač /
foukání-vysávání
a) Typ / Základní model
b) Obchodní model
c) Rok výroby
d) Výrobní číslo
e) Motor: akumuláto
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:
f) Certifikační orgán
g) ES zkouška Typu
4. Odkazy na Harmonizované normy
i) Naměřená úroveň akustického výkonu
j) Zaručená úroveň akustického výkonu
n) Proud vzduchu
q) Osoba autorizovaná pro vytvoření
Technického spisu:
r) Místo a Datum
PL
Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna:
Dmuchawa / Odkurzacz ogrodowa trzymana w
rękach/
wydmuchiwanie powietrza-zasysanie
a) Typ / Model podstawowy
b) Model komercyjny
c) Rok produkcji
d) Numer seryjny
e) Silnik: akumulator
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
f) Jednostka certyfikująca
g) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
i) Zmierzony poziom mocy akustycznej
j) Gwarantowany poziom mocy akustycznej
n) Przepływ powietrza
q) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
r) Miejscowość i data
HU
EK-megfelelőségi nyilatkozata
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész)
1. Alulírott Vállalat
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti,
hogy az alábbi gép:
Hordozható kerti Lombfúvó-Lombszívó /
lombfúvás-szívás
a) Típus / Alaptípus
b) Kereskedelmi típus
c) Gyártási év
d) Gyártási szám
e) Motor: akkumulátor
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:
f) Tanúsító szerv
g) CE vizsgálat típusa
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra
i) Mért zajteljesítmény szint
j) Garantált zajteljesítmény szint
n) Levegőáramlás
q) Műszaki Dosszié szerkesztésére
felhatalmazott személy:
r) Helye és ideje
RU
Декларация соответствия нормам ЕС
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A)
1. Предприятие
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина:
Портативный садовая Воздуходувка
садовый аспиратор /
Дутье-всасывание
a) Тип / Базовая модель
b) Коммерческое наименование
c) Год изготовления
d) Паспорт
e) Двигатель: батарея
3. Соответствует требованиям следующих
директив:
f) Сертифицирующий орган
g) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы
i) Измеренный уровень звуковой мощности
j) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
n) Поток воздуха
q) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:
r) Место и дата
HR
EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj:
Prijenosni Puhač lišća - Usisavač lišća /
puhanje-usisavanje lća
a) Vrsta / Osnovni model
b) Komercijalni model
c) Godina proizvodnje
d) Matični broj
e) Motor: baterija
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
f) Certifikacijsko tijelo
g) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
i) Izmjerena razina zvučne snage
j) Zajamčena razina zvučne snage
n) Protok zraka
q) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
r) Mjesto i datum
SL
ES izjava o skladnosti
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A)
1. Družba
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj:
Prenosni vrtni Puhalnik-Sesalnik /
razpihovanje-sesanje
a) Tip / osnovni model
b) tržni model
c) Leto izdelave
d) Serijska številka
e) Motor: baterija
3. Skladen je z določili direktiv :
f) Ustanova, ki izda potrdilo
g) ES pregled tipa
4. Sklicevanje na usklajene predpise
i) Izmerjen nivo zvočne moči
j) Zagotovljen nivo zvočne moči
n) Pretok zraka
q) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične
knjižice:
r) Kraj in datum
BS
EZ izjava o sukladnosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo
A)
1. Firma
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina:
Baštenski ručni Duvač -Usisivač /
duvanje-usisavanje
a) Tip / Osnovni model
b) Komercijalni model
c) Godina proizvodnje
d) Serijski broj
e) Motor: akumulator
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:
f) Certifikaciono tijelo
g) EZ ispitivanje tipa
4. Pozivanje na usklađene norme
i) Izmjereni nivo zvučne snage
j) Garantovani nivo zvučne snage
n) Protok vazduha
q) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:
r) Mjesto i datum
SK
ES vyhlásenie o zhode
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES,
Príloha II, časť A)
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj:
Prenosný záhradný Fúkač-Vysávač /
fúkanie-vysávanie
a) Typ / Základný model
b) Obchodný model
c) Rok výroby
d) Výrobné číslo
e) Motor: akumulátor
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:
f) Certifikačný orgán
g) Skúška typu ES
4. Odkaz na Harmonizované normy
i) Nameraná úroveň akustického výkonu
j) Zaručená úroveň akustického výkonu
n) Prúd vzduchu
q) Osoba autorizovaná na vytvorenie
Technického spisu:
r) Miesto a Dátum
RO
CE -Declaratie de Conformitate
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A)
1. Societatea
2. Declară pe propria răspundere că maşina:
Suflătoare- Aspirator portabil de grădină /
Suflare-aspirare
a) Tip / Model de bază
b) Model comercial
c) An de fabricaţie
d) Număr de serie
e) Motor: baterie
3. Este în conformitate cu specificaţiile
directivelor:
f) Organism de certificare
g) Examinare CE de Tip
4. Referinţă la Standardele armonizate
i) Nivel de putere sonoră măsurat
j) Nivel de putere sonoră garantat
n) Flux de aer
q) Persoană autorizată să întocmească Dosarul
Tehnic
r) Locul şi Data
LT
EB atitikties deklaracija
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A)
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys:
Rankinis lapų Pūstuvas-Lapų siurblys /
pūtimas-siurbimas
a) Tipas / Bazinis Modelis
b) Komercinis modelis
c) Pagaminimo metai
d) Serijos numeris
e) Variklis: baterija
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:
f) Sertifikavimo įstaiga
g) CE tipo tyrimas
4. Nuoroda į suderintas Normas
i) Išmatuotas garso galios lygis
j) Užtikrinamas garso galios lygis
n) Oro srautas
q) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:
r) Vieta ir Data
LV
EK atbilstības deklarācija
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II,
daļa A)
1. Uzņēmums
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka
mašīna:
Rokturamais dārza pūtējs-dārza vakuumiekārta /
Pūšana-iesūkšana
a) Tips / Bāzes modelis
b) Komerciālais modelis
c) Ražošanas gads
d) Sērijas numurs
e) Motors: akumulators
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:
f) Sertifikācijas iestāde
g) CE tipveida pārbaude
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem
i) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis
j) Garantētais skaņas intensitātes līmenis
n) Gaisa plūsma
q) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja
tehnisko dokumentāciju:
r) Vieta un datums
SR
EC deklaracija o usaglašenosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina:
Baštenski Duvač-Usisivač /
duvanje-usisavanje
a) Tip / Osnovni model
b) Komercijalni model
c) Godina proizvodnje
d) Serijski broj
e) Motor: akumulator
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:
f) Sertifikaciono telo
g) EC ispitivanje tipa:
4. Pozivanje na usklađene norme
i) Izmereni nivo zvučne snage
j) Garantovani nivo zvučne snage
n) Protok vazduha
q) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke
brošure
r) Mesto i datum
BG
ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А)
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината:
Преносима градинска духалка-градински
Аспиратор /
Продухване-аспирация
а) Вид / Базисен модел
б) Търговски модел
в) Година на производство
г) Сериен номер
д) Мотор: акумулатор
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:
е) Сертифициращ орган
ж) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
и) Ниво на измерена акустична мощност
й) Гарантирано ниво на акустична мощност
н) Въздушен поток
р) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:
с) Място и дата
ET
EÜ vastavusdeklaratsioon
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A)
1. Firma
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin:
Kaasaskantav aiapuhur-aiaimur /
Puhumine-imemine
a) Tüüp / Põhimudel
b) Kaubanduslik mudel
c) Ehitusaasta
d) Matrikkel aku
e) Mootor: elektriline
3. Vastab direktiivide nõuetele:
f) Kinnitav asutus
g) EÜ tüübihindamine
4. Viide ühtlustatud standarditele
i) Mõõdetud helivõimsuse tase
j) Garanteeritud helivõimsuse tase
n) Õhuvool
q) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:
r) Koht ja Kuupäev
EXAMPLE
/