GROHE Essence Specificație

Categorie
Baterii
Tip
Specificație
9
Domeniu de utilizare:
Utilizarea în reţea cu cazane nepresurizate (cazane deschise)
nu este posibilă.
Specificaţii tehnice
La presiuni de repaus de peste 5 bar se va monta un reductor
de presiune.
Se vor evita diferenţe de presiune mari între racordurile de
apă caldă şi rece!
RO
Aceste informaţii tehnice despre produs sunt
destinate exclusiv pentru instalator sau
personalul de specialitate instruit!
Vă rugăm să le transmiteţi utilizatorului!
Presiune de curgere: min. 0,5 bar – recomandat 1 – 5 bar
Presiune de lucru: max. 10 bar
Presiunea de încercare: 16 bar
Debitul la presiunea de curgere de 3 bar: cca. 11 l/min
EcoJoy: 5,8 l/min
Temperatură la intrare apă caldă max. 80 °C
Recomandat (pentru economisire de energie): 60 °C
Lungimea de fixare: max. 60mm
Instalare:
Spălaţi temeinic sistemul de conducte înainte şi după
instalare (Se va respecta norma EN 806)!
Funcţionare:
Se verifică etanşeitatea racordurilor şi funcţionarea
bateriei.
Limitatorul de debit:
Nu se recomandă utilizarea limitatorului de debit la
încălzitoarele hidraulice instantanee.
Întreţinere:
Toate piesele se verifică, se curăţă, eventual se
înlocuiesc.
În timpul lucrărilor de întreţinere se va închide
alimentarea cu apă!
La montarea cartuşului, se va verifica poziţia
corectă a garniturilor.
Se înşurubează şuruburile şi se strâng bine.
Piese de schimb: a se vedea reprezentarea
desfăşurată (* = accesorii speciale)
Îngrijire: a se vedea instrucţiunile de îngrijire
应用:
允许与非增压式蓄热热水器一起操作。
规格
如果静压超过 5 公斤,必须加装减压阀。
避免冷热水间产生大的压差。
RUS
本产品技术信息专为安装人员或经过培训的
专业人员提供。
请向用户提供这些说明。
水流压力: 最小 0.5 公斤-推荐使用 1 - 5 公斤
工作压力: 最大 10 公斤
测试压力: 16 公斤
水流压力为 3 公斤时的流量: 约为 11 / 分钟
EcoJoy: 5,8
/ 分钟
热水入水口温度 最高 80
o
C
推荐 (节能) 60
o
C
夹紧长度: 最大 60 毫米
安装:
安装前后务必彻底冲洗所有管件 ( 考虑到 EN 806)
功能:
检查连接是否有渗漏现象,并检查龙头的功能。
流量限制:
建议不要将水流限制器与液控式即热热水器一起
使用。
维护:
检查和清洁所有部件,根据需要更换部件。
维护时应关闭进水管。
安装阀芯时,确保正确放置密封圈。
装入并拧紧螺钉。
备件: 参见分解图
* = 特殊零件)
保养:参见 “保养指南”
Область применения:
Эксплуатация с безнапорными накопителями (открытые
водонагреватели) не предусмотрена.
Технические данные
При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется
установить редуктор давления.
Необходимо избегать больших перепадов давлений в
подсоединениях холодной и горячей воды!
RUS
Данная техническая документация по изделию
предназначена только для слесаря-сантехника
или соответствующих специалистов!
Пожалуйста передайте её пользователю!
Давление воды: миним. 0,5 баррекомендуется 1 – 5 бар
Рабочее давление: макс. 10 бар
Испытательное давление:16бар
Расход при давлении воды 3 бар: прибл. 11 л/мин
EcoJoy: 5,8 л/ми
Температура горячей воды на входе макс. 80 °C
Рекомендовано (экономия энергии): 60 °C
Толщина поверхности: макс. 60мм
Установка:
Перед установкой и после установки тщательно
промыть систему трубопроводов (соблюдать
EN 806)!
Проверка работы:
Проверить соединения на герметичность и
проверить работу смесителя.
Регулирование расхода:
Регулятор расхода не рекомендуется
использовать в системе с гидравлическими
проточными водонагревателями.
Техническое обслуживание:
Все детали проверить, очистить, при
необходимости заменить.
При работах по техобслуживанию перекрыть
подачу воды!
При установке картриджа следить за
правильным положением уплотнений.
Ввинтить резьбовое соединение и затянуть его до
отказа.
Запчасти: см. рисунок со сборочными деталями
(* = специальные принадлежности)
Уход: см. инструкцию по уходу
CN
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14

GROHE Essence Specificație

Categorie
Baterii
Tip
Specificație