LG MC12AHR Manual de utilizare

Marca
LG
Categorie
aparate de aer condiționat cu sistem divizat
Model
MC12AHR
Tip
Manual de utilizare
www. l g .com
MANUAL DE UTILIZARE
APARAT DE AER CONDIŢIONAT
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de utilizarea
aparatului dvs. şi să–l păstraţi pentru a-l consulta şi pe viitor.
TIPUL: Multi`
Echipamentele respectă cerinţele Regulamentului Tehnic în ceea
ce priveşte restricţiile pentru folosirea unor anumite substanţe
periculoase la echipamente electrice şi electronice.
LIMBA ROMÂNĂ
Aparat de aer condiţionat tip multi
Manual de utilizare pentru aparat de aer condiţionat tip multi
CUPRINS
INFORMAŢIILE DVS
Scrieţi aici numărul modelului şi seria:
M
odel nr.
Seria
L
e puteţi găsi pe o etichetă de pe partea laterală a fiecărei unităţi
Numele dealer-ului
Data cumpărării
Capsaţi bonul de cumpărare împreună cu această pagină pentru
situaţia în care veţi avea nevoie să demonstraţi data cumpărării
sau pentru probleme legate de garanţia aparatului
CITIŢI ACEST MANUAL
În cuprinsul sĂu, veţi găsi multe indicaţii care vor ajuta utilizaţi
şi întreţineţi în mod corespunzător aparatul dvs. de aer condiţio-
nat.
Cu puţina grijă, veţi putea economisi mult timp şi mulţi bani de-a lun-
gul perioadei de utilizare a aparatului dvs. de aer condiţionat.
Veti găsi numeroase răspunsuri la probleme obişnuite în diagrama de
diagnosticare a problemelor.
AVERTIZARE
Contactaţi tehnicianul de service autorizat pentru repararea şi
intreţinerea acestei unităţi.
Contactaţi instalatorul pentru instalarea acestei unităţi.
Aparatul de aer condiţionat nu trebuie folosit de copiii dvs. sau
de persoane invalide nesupravegheate
Copii mici trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura ca nu se
joacă cu aparatul de aer condiţionat.
Când cablul de alimentare urmează să fie înlocuit, această
acţiune trebuie să fie efectuată de personal autorizat, care să
folosească numai piese de schimb originale.
Măsuri de siguranţă.................................3
Siguranţa privind electricitatea ..............6
Utilizarea temporară a unui adaptor ......6
Utilizarea temporară a unui prelungitor
.....6
Simbolurile utilizate în acest manual .....6
Instrucţiuni de funcţionare......................7
Cum să introduceţi bateriile...................7
Întreţinerea telecomenzii fără fir ............7
Metodă de utilizare ................................7
Indicatoare luminoase în timpul utilizării ....
8
Telecomandă fără fir .............................9
Mod de funcţionare..............................10
Mod dezumidificare .............................11
Mod de circulare a aerului ...................11
Funcţionare automată ........................11
Jet Cool/ Mod încălzire........................12
Mod auto curăţare ...............................12
Mod de purificare cu NEO PLASMĂ
(Opţional).............................................12
Mod de răcire prin economie de energie
(Opţional).............................................13
Luminozitate afişaj (Opţional)..............13
Utilizare forţată ....................................13
Setare oră curentă...............................14
Setare cronometru...............................14
Pentru anularea setării cronometrului .14
Modul Sleep ........................................14
Controlul direcţiei fluxului de aer vertical/
orizontal (Opţional) ..............................15
Funcţie de repornire automată ............15
Întreţinere şi service..............................16
Artcool tip oglindă................................16
Tip Artcool ...........................................17
Înlocuirea imaginii sau fotografiei (Tip Art
Cool 2).................................................18
Când aparatul de aer condiţionat urmează
să nu fie utilizat pentru o perioadă lungă
de timp.................................................19
Recomandări de utilizare.....................19
Depanarea...........................................20
Manualul de utilizare
Măsuri de siguranţă
LIMBA ROMÂNĂ
Măsuri de siguranţă
Pentru a împiedica rănirea beneficiarului sau a altor persoane ori producerea unor pagube materiale, trebuie urmate următoarele instrucţiuni.
Utilizarea incorectă pentru că au fost ignorate instrucţiunile va duce la vătămări şi deteriorare. Gravitatea este clasificată în funcţie de
următoarele indicaţii.
Sensul simbolurilor folosite în acest manual este indicat mai jos.
Acest simbol indică posibilitatea decesului sau a unor leziuni grave.
Acest simbol indică posibilitatea rănirii sau a unor pagube.
Asiguraţi-vă că nu faceţi următoarele lucruri.
A
siguraţi-vă că urmaţi instrucţiunile.
Utilizaţi întotdeauna un ştecăr şi o priză
prevăzută cu împământare.
• Există riscul electrocutării.
Nu folosiţi un tablou electric defect sau
sub capacitate. Folosiţi tablou electric şi
siguranţe corespunzătoare.
• Există riscul de electrocutare.
Nu folosiţi o priză multiplă. Folosiţi tot-
deauna acest aparat pe un circuit special
şi cu tablou electric corespunzător.
În caz contrar, el poate cauza electrocutare sau incendiu.
Pentru lucrările electrice, contactaţi dealer-
ul, vânzătorul, un electrician calificat sau un
centru de service autorizat. Nu încercaţi să
demontaţi sau să reparaţi singuri produsul.
• Există riscul de incendiu sau electrocutare.
Totdeauna, asiguraţi împământarea produsului
conform diagramei de cablare. Nu conectaţi
împământarea la conducte de gaz sau de apă ori
la firele de împământare a unei linii telefonice.
• Există riscul de incendiu sau de electro-
cutare.
Instalaţi panoul şi capacul casetei de
control în siguranţă.
• Există riscul de incendiu sau electrocutare din
cauza prafului, apei, etc.
Folosiţi dispozitive de întrerupere sau
siguranţe corespunzătoare.
• Există riscul de incendiu sau electrocutare.
Nu modificaţi şi nu prelungiţi cablul de ali-
mentare. Dacă cablul sau cordonul de ali-
mentare prezintă zgârieturi sau dezizolare
ori deteriorare, atunci trebuie înlocuit.
• Există riscul de incendiu sau electrocutare.
Pentru instalare, dezinstalare sau reinsta-
lare, contactaţi întotdeauna dealer-ul sau
un centru autorizat de service,
• Există riscul de incendiu sau electrocutare,
explozie sau rănire.
Nu instalaţi produsul pe un stand de instalare
defect. Asiguraţi-vă că zona de instalare nu se
deteriorează odată cu trecerea timpului.
• Acest lucru ar putea cauza căderea echipa-
mentului.
Niciodată nu instalaţi unitatea exterioară
pe o bază mobilă ori într-un spaţiu de
unde poate să cadă.
Dacă unitatea exterioară cade, poate cauza pagube
materiale, rănirea ori chiar moartea persoanei.
Când produsul s-a udat (inundat sau
introdus în apă), contactaţi un centru
autorizat de service în vederea reparării,
înainte de a-l folosi din nou.
• Există riscul de incendiu sau electrocutare.
La unitatea exterioară, condensatorul elec-
tric furnizează electricitate de înaltă tensiune
componentelor electrice. Asiguraţi-vă că s-a
descărcat complet condensatorul înainte de
a efectua orice activitate de reparaţii.
• Un condensator încărcat poate cauza electro-
cutarea.
Când instalaţi aparatul, folosiţi kit-ul de
instalare, furnizat cu produsul.
• În caz contrar, aparatul poate cădea şi pro-
duce leziuni grave.
Asiguraţi-vă că folosiţi numai piesele de
schimb recomandate. Sub nicio formă nu
incercaţi să modificaţi echipamentul.
• Folosirea pieselor inadecvate poate cauza
electrocutare, generarea de caldură excesivă
sau incendiu.
Aparat de aer condiţionat tip multi
Măsuri de siguranţă
Conexiunile unităţii interioare sau
exterioare trebuie să fie bine asigu-
rate, iar cablul aşezat astfel încât să
nu fie smuls din terminalele de
conectare.
• Conexunile necorespunzătoare ori slăbite
pot provoca încălzire sau incendiu.
Evacuaţi materialele de ambalare în sigu-
ranţă. Scoateţi şuruburi, cuie, baterii,
lucruri avariate după instalare şi aruncaţi
ambalajele din plastic.
• Copiii s-ar putea juca cu acestea, ceea ce
poate cauza rănirea lor.
Asiguraţi-vă că ştecherul nu este murdar,
slăbit sau deteriorat şi apoi introduceţi-l
în priză.
• Un ştecher murdar, slăbit sau avariat poate
cauza electrocutare sau incendiu.
Verificaţi agentul de răcire utilizat. Citiţi
eticheta de pe produs.
Folosirea unui agent de răcire necorespunzător
poate împiedica funcţionarea normală a aparatului.
Nu folosiţi un cablu de alimentare, un
ştecher sau o priză deteriorată.
• În caz contrar, acestea pot provoca incendiu
sau electrocutare.
Nu atingeţi, utilizaţi sau reparaţi aparatul
cu mâinile umede. Ţineţi ştecherul cu
mâna când îl scoateţi din priză.
• Există riscul de electrocutare sau incendiu.
Nu asezaţi dispozitive de producere a căl-
durii în apropierea cablului de alimentare.
• Există riscul de incendiu sau electrocutare.
Nu permiteţi ca apa să pătrundă în interi-
orul componentelor electrice. Instalaţi
aparatul la distanţă de surse de apă.
• Există riscul de incendiu, cădere a produsului
sau electrocutare.
Nu depozitaţi şi nu utilizaţi gaze sau sub-
stanţe inflamabile în apropierea produsu-
lui.
• Există risc de incendiu.
Nu folosiţi aparatul într-un spaţiu îngust
timp îndelungat. Asiguraţi ventilarea.
• S-ar putea produce o lipsă de oxigen care v-
ar afecta sănătatea.
Nudeschideţi grila frontală în timpul funcţionării.
(Nu atingeţi filtrul electrostatic, dacă aparatul este
echipat cu un astfel de filtru).
• There is risk of physical injury, electric shock,
or product failure.
Dacă aparatul produce sunete ciudate,
miros sau fum, opriţi imediat tabloul elec-
tric sau deconectaţi cablul de alimentare.
• Există riscul de electrocutare sau incendiu.
Aerisiţi camera în care se află produsul din
când în când, dacă e utilizat împreună cu un
cuptor sau un dispozitiv de încălzire etc.
• Se poate produce o lipsă de oxigen care v-ar
putea afecta sănătatea.
Opriţi aparatul şi scoateţi aparatul din
priză, când este curăţat sau reparat.
• Există riscul de electrocutare.
Când aparatul urmează să nu fie folosit
timp îndelungat, scoateţi cablul de ali-
mentare din priză şi opriţi tabloul electric.
• Există riscul de deteriorare a produsului sau
de utilizare neintenţionată.
Luaţi măsuri ca nimeni şi în special copii
să nu poată călca ori să nu cadă pe uni-
tatea exterioară.
• Există pericolul unor leziuni sau de avariere a
produsului.
Asiguraţi-vă ca, în timpul utilizării, cablul
de alimentare nu este scos din priză sau
deteriorat.
• Există riscul electrocutării sau incendiului.
Nu puneţi NIMIC pe cablul de alimentare.
• Există riscul electrocutării sau al incendiului.
Nu porniţi/opriţi aparatul prin introducerea în priză/scoaterea din
priză.
• Există risc de electrocutare sau incendiu.
Când se produc scurgeri de gaze, închideţi gazul şi deschideţi fereas-
tra pentru aerisire înainte de a porni aparatul de aer condiţionat.
• Nu folosiţi telefonul şi nu porniţi/opriţi comutatoarele. Există riscul de
explozie sau incendiu.
Produsul trebuie ridicat şi transportat de
către cel puţin două persoane.
• Evitaţi leziunile.
Nu instalaţi produsul în locuri în care este
expus brizei mării (sare) în mod direct.
• Aceasta poate provoca erodarea materialelor
din care e fabricat produsul.
Instalaţi furtunul de evacuare pentru a asigura ca
apa condensată să fie evacuată corespunzător.
• O conexiune greşită poate cauza scurgeri de
apă.
Ţineţi echipamentul la nivel atunci când îl
instalaţi.
• Pentru a evita vibraţiile sau zgomotul.
Nu instalaţi produsul în locuri unde zgomotul sau
aerul cald provenit de la unitatea exterioară ar
putea produce avarii sau deranja vecinii.
• Aceasta poate cauza o problemă pentru
vecinii dvs. şi v-ar provoca dispute cu aceştia.
Totdeauna verificaţi să nu existe scurgeri
de gaz (agent de răcire) după instalarea
sau repararea produsului.
• Nivelurile scăzute ale agentului de răcire pot
avaria aparatul.
Manualul de utilizare
Măsuri de siguranţă
LIMBA ROMÂNĂ
Nu folosiţi aparatul pentru scopuri speciale, precum
păstrarea alimentelor, a operelor de artă etc. Produsul
este un aparat de aer condiţionat de folosit de către
consumatori, nu un sistem de refrigerare de precizie.
• Există pericolul avarierii.
Nu blocaţi orificiul de admisie sau evac-
uare al fluxului de aer.
• Acesta poate cauza avarierea.
Pentru curăţare, folosiţi o cârpă moale.
Nu folosiţi detergenţi abrazivi, solvenţi,
nu stropiţi cu apă.
• Există pericolul de incendiu, electrocutare,
sau deteriorare a componentelor din plastic.
Nu atingeţi piesele metalice ale produsu-
lui când înlăturaţi filtrul de aer.
• Există riscul să vă răniţi.
Nu vă urcaţi pe produs şi nici nu puneţi
ceva pe acesta (pe unitatea exterioară).
• Există riscul să vă răniţi sau să avariaţi
echipamentul.
După curăţare, introduceţi în mod corespun-
zător filtrul. Curăţaţi filtrul la fiecare două
săptămâni sau mai des dacă este necesar.
• Un filtru murdar reduce eficienţa aparatului.
În timpul funcţionării, nu introduceţi
mâinile sau alte obiecte în orificiul de
admisie sau în orificiul de evacuare.
• Componentele ascuţite, în mişcare, v-ar
putea răni.
Luaţi măsuri de precauţie când despa-
chetaţi şi instalaţi produsul.
• Marginile ascuţite v-ar putea răni.
Dacă există scurgeri de gaz- agent de
răcire în timpul reparaţiilor, nu atingeţi.
• Poate cauza degerături.
Nu înclinaţi unitatea când o îndepărtaţi
sau dezinstalaţi.
• Apa condensată din interior se poate scurge.
Nu folosiţi aer sau gaz-altul decât refrig-
erantul specificat pentru acest sistem.
• Dacă aerul pătrunde în sistemul de răcire,
rezultă o presiune excesivă, care cauzează
deteriorarea echipamentului sau leziuni.
Dacă gazul de răcire prezintă scurgeri în
timpul instalării, aerisiţi imediat camera.
• În caz contrar, poate fi daunător pentru sănă-
tatea dvs.
Dezasamblarea echipamentului, tratarea
lichidului refrigerant sau a anumitor com-
ponente trebuie realizate în conformitate
cu standardele locale şi naţionale.
Înlocuiţi toate bateriile din telecomandă
cu unele noi de acelaşi tip. Nu amestecaţi
bateriile noi cu cele vechi sau tipuri
diferite de baterii.
Există riscul de incendiu sau de avariere a produsului.
Nu reîncărcaţi sau dezasamblaţi bateriile.
Nu aruncaţi bateriile în foc.
• Pot arde sau exploda.
Dacă lichidul din baterii intră în contact
cu pielea sau hainele, spălaţi bine cu apă
curată. Nu folosiţi telecomanda dacă
bateriile au avut scurgeri.
Substanţele chimice din baterii ar putea cauza
arsuri sau alte pericole pentru sănătate.
Dacă înghiţiţi lichid de la baterii, spălaţi-
vă pe dinţi si consultaţi medicul. Nu
folosiţi telecomanda dacă bateriile au
scurgeri.
Substanţele chimice din baterii ar putea cauza
arsuri sau alte pericole pentru sănătate.
Nu lăsaţi aparatul de aer condiţionat să
funcţioneze mult timp când umiditatea
este foarte ridicată, iar uşa sau fereastra
sunt deschise.
• Umiditatea poate produce condens, iar mobi-
la se poate uda sau deteriora.
Nu vă expuneţi pielea şi nu expuneţi copiii
sau plantele la fluxul de aer rece ori fiebinte.
• V-ar putea afecta sănătatea.
Nu beţi apa care curge din echipament.
• Nu este igienic şi v-ar putea crea probleme
grave de sănătate.
Folosiţi un scaun sau o scară solidă când curăţaţi, faceţi
operaţiuni de întreţinere sau reparaţi produsul, la înălţime.
• Fiţi atenţi şi evitaţi să vă loviţi.
Aparat de aer condiţionat tip multi
Siguranţa privind electricitatea
Siguranţa privind electricitatea
• Acest aparat trebuie prevăzut cu împământare.
Pentru a micşora riscul de electrocutare, trebuie să introduceţi cablul de alimentare, întotdeauna, într-o
priză cu împământare.
• Nu tăiaţi sau înlăturaţi lamela de împământare de la ştecher.
• Ataşarea unui terminal de împământare al adaptorului la priza din perete nu realizează împământarea
dacă lamela nu este din metal şi este neizolată iar priza este împământată prin cablajul casei.
• Dacă aveţi orice fel de dubii cu privire la împământarea echipamentului de aer condiţionat, apelaţi la un
electrician calificat să verifice priza şi circuitul.
Descurajăm cu tărie folosirea unui adaptor din cauza potenţialelor pericole. Pentru conexiunile temporare,
folosiţi numai un adaptor original, disponibil în majoritatea magazinelor de profil. Asiguraţi-vă că slot-ul
mare al adaptorului este aliniat cu slot-ul mare al prizei pentru o conexiune cu polaritate corespunzătoare.
Pentru a deconecta cablul de alimentare de la adaptor, puneţi o mână pe fiecare pentru a evita deterio-
rarea terminalului de împământare. Evitaţi deconectarea cablului în mod frecvent deoarece acesta poate
conduce la eventuala deteriorare a terminalului de împământare.
• Nu folosiţi niciodată aparatul cu un adaptor avariat.
NU folosiţi un prelungitor, din cauza potenţialelor pericole. În cazul situaţiilor temporare, folosiţi doar cabluri
de conectare autorizate şi cabluri UL de prelungire cu 3 fire şi împământare de 15 A, 125 V.
"4+-+8#2'#4'.102#2>#5/5+#&#1402
"4+-+8#2'#4'.102#2>#5/5+12'-5/)+402
Acest simbol avertizează cu privire la riscul de electrocutare.
Acest simbol avertizează cu privire la pericolele care pot duce la
avarierea aparatul de aer condiţionat.
Acest simbol indică observaţii speciale.
OBSRVAŢIE
+.$0-52+-'54+-+8#4':/#%'34.#/5#-
Acest aparat trebuie să fie instalat în conformitate cu reglementările naţionale în domeniu. Acest ghid are
rol de manual de utilizare care să explice caracteristicile produsului.
Cablul de alimentare conectat la aparat trebuie ales în funcție de specificațiile următoare.
Manualul de utilizare
Instrucţiuni de funcţionare
LIMBA ROMÂNĂ
1. Alegeţi un loc uşor accesibil şi sigur pentru utilizare.
2. Fixaţi suportul de perete cu ajutorul şuruburilor furnizate.
3. Introduceţi telecomanda în suport.
1. Nu expuneţi telecomanda la lumina directă a razelor de soare.
2. Receptorul de semnal şi transmiţătorul trebuie să fie întotdeau-
na curate pentru o bună comunicare. Utilizaţi un material curat
pentru a le curăţa.
3. În cazul în care există şi alte aparate ce sunt acţionate cu aju-
torul telecomenzii, modificaţi-le poziţia şi consultaţi personalul
unui centru de service autorizat.
OBSRVAŢIE
1. Receptorul de semnal se află în interiorul aparatului.
2.
Îndreptaţi telecomanda spre unitate pentru a o controla. Nu trebuie să existe obiecte între acestea pentru a nu
obstrucţiona comunicarea dintre ele.
Artcool tip oglindă Tip Artcool
Instrucţiuni de funcţionare
5.3>+/420&5%'?+$#4'2++-'
;/42'?+/'2'#4'-'%0.'/8++(>2>(+2
1. Îndepărtaţi capacul de la baterii trăgând de el în direcţia săgeţii.
2. Introduceţi bateriile noi, asigurându-vă că (+) şi (-) bateriei sunt insta-
late în mod corect.
3. Puneţi la loc capacul, culisându-l înapoi în poziţia iniţială.
1.
Utilizaţi/ Înlocuiţi întotdeauna ambele baterii cu altele noi de acelaşi timp.
2. Dacă sistemul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp,
scoateţi bateriile din telecomandă pentru a prelungi durata de
funcţionare a acestora.
3. Dacă afişajul telecomenzii apare şters, înlocuiţi ambele baterii.
OBSRVAŢIE
'40&>&'54+-+8#2'
Aparat de aer condiţionat tip multi
Instrucţiuni de funcţionare
Pornit / Oprit
: Se aprinde în timpul funcţionării sistemului, În cazul unui cod de eroare sau în
timpul repornirii automate.
Modul Sleep
(Repaus)
Mod de răcire prin
economie de energie
: Lumini aprinse în timpul funcţionării auto în mod Sleep (Repaus)
: Lumină aprinsă în timpul funcţionării în mod de răcire cu consum redus de energie.
Plasma
: Funcţia ilustrează modul său dinamic prin folosirea unui sistem de iluminat multiplu.
Temporizator
: Se aprinde în timpul funcţionării cronometrului sau a funcţionării automate a
modului sleep.
Modul Dezgheţare
Afişaj: Indică setarea de temperatură şi modul de funcţionare.
: Lumini aprinse în timpul funcţionării în modul defrost sau hot start -
Pornire fierbinte (disponibil doar la modelul cu pompă de căldură).
: Lumini aprinse în timpul funcţionării unităţii de exterior. (Doar în mod de răcire)
Operarea unităţll
de exterior
OUT
DOOR
Artcool tip oglindă
I
ndicatori pentru panoul de afişaj LCD
Tip Artcool
Indicatori cu LED pentru panoul de afişaj
R
eceptor semnal
Panou frontal
E
vacuare aer
Butonul PORNIT/OPRIT
Filtru plasmă
Admisie aer
F
iltru aer
Receptor semnal
Panou frontal
Evacuare aer
Filtru aer
Filtru plasmă
Pornit/Oprit: Se aprinde în timpul funcţionării sistemului, În cazul unui cod de eroare sau în timpul repornirii automate.
* Modul Hot Start: Opreşte ventilatorul interior în timpul modului de încălzire timp de câteva minute pentru a
preveni ieşirea aerului rece din unitate.
* În modul de decongelare, unitatea opreşte modul de încălzire timp de câteva minute pentru a împiedica
formarea gheţii pe bobinele schimbătorului de căldură cu scopul de a menţine eficienţa.
/&+%#40#2'-5.+/0#3':/4+.15-54+-+8>2++
Manualul de utilizare
Instrucţiuni de funcţionare
Butoanele de control vor arăta în felul următor.
!'-'%0.#/&>(>2>(+2
LIMBA ROMÂNĂ
Mod răcire
Funcţionare automată
Mod dezumidificare
Mod încălzire
Circulare aer
Model cu răcire ( ), Model cu pompă de căldură ( )
Mod de funcţionare
Ecran
afișaj
Panou
de control
J
ET
COOL
°C/°F[5SEC]
Control
panel
Ecran
afișaj
Descriere
a
F
Buton plasmă*: Purifică aerul prin înde-
părtarea particulelor care pătrund în
unitatea interioară.
l
=
Buton mod oprire automat*: Setează
funcționarea modului de oprire automată.
e
y
Butoane de reglare a temperaturii:
Reglează temperatura camerei în tim-
pul răcirii și încălzirii.
d
-
Buton Pornit/Oprit: Pornește sau
oprește aparatul.
g
7
v
Butonul de selectare a vitezei ventilatorului
interior: Reglează viteza de ventilare.
f
A C
D B
E
Butonul de selectare a modului de
funcţionare*: Selectează modul de
funcţionare. Operaţie de răcire
(
A
)/Funcţionare automată sau comutator
automat (
C
)/Operaţie de dezumidificare
(
D
)/Operaţie de încălzire (
B
)/Circulaţie
aer (
E
)
J
ET
COOL
N
Buton jet răcire/încălzire*: Încălzește
sau răcește temperatura din interior în
timp scurt.
ij
HI
Buton direcție flux de aer: Reglează
direcția fluxului de aer vertical sau orizon-
tal.
k
S
Buton afișaj temperatură: Afișează
temperatura camerei.
mn
z
Buton temporizator: Setează ora curen-
tă și ora de pornire/oprire.
c
b
u
J G
P
Buton pentru funcţii*: Reglează ora și
setează funcțiile speciale.
J: Auto curăţare/ G: Operează răcirea
cu economisirea energiei/ P: Reglează
luminozitatea afișajului unității inte-
rioare
p
-
Buton setare/anulare: Setează sau
anulează funcții.
r
-
Buton de resetare: Iniţializează setările
aparatului de aer condiționat.
* Este posibil ca anumite funcții să nu fie acceptate, în
funcție de model.
 Aparat de aer condiţionat tip multi
Pentru a micşora
temperatura.
Pentru a mări
temperatura.
Răcire
Dezumidificare
Încălzire
(numai pentru modelele cu
pompă de căldură)
Modul de circulare
a aerului
Vânt natural
Pasul 2 (Mediu)Pasul 1 (Scăzut) Pasul 3 (Ridicat)
Schimbare
automată
Instrucţiuni de funcţionare
Apăsaţi BUTONUL PORNIT/ OPRIT pentru a porni aparatul.
Aparatul va răspunde cu un semnal sonor.
Deschideţi clapeta telecomenzii şi apăsaţi butonul pentru selectarea modului de funcţionare.
La fiecare apăsare a butonului, modul de funcţionare se modifică în direcţia săgeţii.
Pentru modul de răcire sau încălzire setaţi temperatura inte-
rioară dorită apăsând Butoane de reglare a temperaturii.
Pentru răcire temperatura poate fi setată între 18°C – 30°C, iar
pentru încălzire temperatura poate fi setată între 16°C – 30°C.
Setați viteza ventilatorului cu telecomanda. Puteți selecta viteza ventilatorului în patru Pași: scăzut,
mediu, ridicat și vânt natural prin apăsarea Butonului SELECȚIE VITEZĂ VENTILATOR INTERIOR. De
fiecare dată când butonul este apăsat, modul de viteză al ventilatorului se schimbă în direcția săgeții.
1
2
3
4
'4&'#'2/#452#-12+/4'*/0-0)+' -0)+%
Pentru un aer cât mai proaspăt, apăsaţi BUTONUL PENTRU SELECTAREA VITEZEI VENTILATORULUI UNITĂŢII
INTERIOARE şi setaţi modul CHAOS. În acest mod, jetul de aer se va simţi ca o adiere naturală, prin modificarea
automată a vitezei ventilatorului în conformitate cu funcţia CHAOS logic.
0&&'(5/%?+0/#2'
d
f
g
Manualul de utilizare 
LIMBA ROMÂNĂ
Instrucţiuni de funcţionare
0&&'85.+&+(+%#2'
Aerul în modul CHAOS reduce consumul de curent electric şi previne suprarăcirea. Viteza de ventilare
este schimbată în mod automat de la mare la mică şi invers, în funcţie de temperatura ambientală.
OBSRVAŢIE
0&&'%+2%5-#2'##'25-5+
5/%?+0/#2'#.0&5-5+&'&'85.+&+(+%#2'
Dacă selectaţi modul de dezumidificare cu ajutorul BUTONULUI PENTRU
SELECTAREA MODULUI DE FUNCŢIONARE, aparatul va activa funcţia de
dezumidificare. Aparatul va seta în mod automat temperatura camerei şi
volumul de aer pentru a asigura dezumidificarea în funcţie de temperatura
camerei.
Cu toate acestea, în acest caz, temperatura setată nu este afişată pe teleco-
mandă şi nu veţi putea controla temperatura camerei.
În timpul acestei funcţii, volumul de aer este setat automat în funcţie de algo-
ritmul de optimizare, astfel încât atmosfera din interiorul camerei rămână
plăcută şi în sezonul foarte umed.
În acest mod de funcţionare, temperatura şi viteza ventilatorului sunt setate
automat cu ajutorul controlului electronic în funcţie de temperatura
camerei. Dacă vă este frig sau cald apăsaţi butoanele pentru
setarea temperaturii şi respectiv pentru răcire sau încălzire.
OBSERVAŢIE: Nu puteţi seta temperatura şi viteza ventilatorului unităţii
interioare din acest mod de funcţionare. Cu toate acestea
puteţi utiliza modul Chaos Swing. Dacă sistemul nu
funcţionează aşa cum doriţi, comutaţi manual pe alt mod.
5/%?+0/#2'##540.#4>
f
f
f
Utilizat pentru a asigura circulaţia aerului fără răcire sau încălzire.
Poate fi activat prin apăsarea BUTONULUI PENTRU SELECTAREA
MODULUI DE FUNCŢIONARE. După activarea modului de circulare
a aerului puteţi selecta viteza aerului prin apăsarea BUTONULUI
PENTRU SELECTAREA VITEZEI VENTILATORULUI UNITĂŢII
INTERIOARE.
 Aparat de aer condiţionat tip multi
Instrucţiuni de funcţionare
0&5-'400-
0&&'152+(+%#2'%5 =1?+0/#-
În timpul funcţiei de auto curăţare, pot fi utilizate numai BUTOANELE PORNIT/ OPRIT, PLASMA şi AUTO
CURĂŢARE.
OBSRVAŢIE
În timpul funcţiei de auto curăţare poate fi îndepărtată umezeala rămasă în unităţile interioare după uti-
lizarea modului de răcire sau a modului de dezumidificare.
Apăsaţi BUTONUL AUTO CURĂŢARE pentru a activa această funcţie.
De fiecare dată când este oprită unitatea, ventilatorul interior va funcţiona în
continuare timp de aproximativ 30 de minute fără modul de răcire sau dezu-
midificare. Lamelele sunt de asemenea închise.
Acest mod usucă umezeala rămasă şi curăţă partea interioară a unităţii.
Dacă apăsaţi din nou BUTONUL AUTO CURĂŢARE în timpul funcţionării,
această funcţie va fi anulată.
0&#540%52>?#2'
Funcţia Jet Cool poate fi utilizată pentru a răci rapid încăperea în zilele căl-
duroase de vară.
Atunci când este pornită această funcţie, ventilatorul aparatului de aer
condiţionat funcţionează la viteză maximă iar temperatura este setată la 18°C
timp de 30 de minute pentru o răcire rapidă şi eficientă.
Filtrul Plasma este o tehnologie dezvoltată de LG pentru a îndepărta bacteri-
ile microscopice ce pătrund în interior, prin generarea unei plasme cu elec-
troni puternic încărcaţi. Plasma ucide bacteriile complet pentru a furniza un
aer curat.
Puteţi activa această funcţie prin apăsarea BUTONULUI JET COOL. Pentru a trece de la modul Jet Cool la modul de
răcire folosind viteza maximă a ventilatorului, apăsaţi BUTONUL JET COOL sau BUTONUL PENTRU SELECTAREA
VITEZEI VENTILATORULUI UNITĂŢII INTERIOARE sau BUTONUL PENTRU SETAREA TEMPERATURII CAMEREI.
• Funcţia Jet Cool nu poate fi activată în timpul modului de încălzire.
• Modelele Art Cool şi Art Cool Wide închid evacuările laterale în timpul utilizării funcţiei Jet Cool pentru o
eficienţă mai bună.
Funcţia de purificare Plasma poate fi activată cu ajutorul BUTONULUI PLASMA de pe telecomandă.
Reapăsarea acestuia va dezactiva funcţia.
Această caracteristică poate fi utilizată în orice mod de funcţionare şi la orice viteză a venti-
latorului în timp funcţionării filtrului cu plasmă.
OBSRVAŢIE
OBSRVAŢIE
J
ET
COOL
a
Manualul de utilizare 
LIMBA ROMÂNĂ
Luminozitatea afişajului poate fi ajustată cu ajutorul telecomenzii.
Deschideţi clapeta telecomenzii şi apăsaţi BUTONUL LUMINOZITATE LCD.
Afişajul va fi întunecat. Apăsaţi butonul din nou pentru a seta luminozitatea acestuia.
"4+-+8#2'(02?#4>
Proceduri de operare atunci când telecomanda nu poate fi folosită. Operarea va fi pornită dacă butonul ON/OFF
este apăsat. Dacă doriţi să opriţi operarea, apăsaţi din nou butonul.
0&&'2>%+2'12+/'%0/0.+'&''/'2)+'1?+0/#-
Instrucţiuni de funcţionare
Modul de răcire cu consum redus de energie poate economisi curent electric în timpul funcţionării cu răcire şi
dezumidificare sănătoasă, deoarece poate funcţiona eficient prin setarea timpului de adaptare a corpului în
funcţie de schimbarea orei şi a temperaturii şi prin ajustarea în mod automat a temperaturii dorite.
1. Apăsaţi BUTONUL PORNIT/ OPRIT pentru a porni aparatul.
2. Deschideţi clapeta telecomenzii. Selectaţi modul de
operare cu răcire sau dezumidificare sănătoasă.
3. Apăsaţi butonul pentru modul de răcire cu consum redus de energie.
4. Pentru a anula modul de răcire prin economie de energie, apăsaţi din
nou BUTONUL MODULUI DE RĂCIRE PRIN ECONOMIE DE
ENERGIE iar aparatul va reveni la modul utilizat anterior (modul de
răcire sau dezumidificare).
5.+/08+4#4'#(+<#,1?+0/#-
Pentru că modul de răcire prin economie de energie este o funcţie opţională, nu va fi operaţional în anumite produse.
Pentru că luminozitatea afişajului este o funcţie opţională, nu va fi operaţional în anumite produse.
Model pompă de căldu
Model răcire
Temperatura camerei 24°C
21°C Temperatura camerei < 2C
Temperatura camerei < 21°C
Modul funcţionare Răcire Răcire Dezumidificare Înlzire
Viteza VENTILATORULUI interior
Ridicată Ridica Ridica Ridica
Setarea temperaturii
22°C 22°C 23°C 24°C
Test funcţionare
În timpul TESTULUI DE FUNCŢIONARE, aparatul funcţionează în modul de răcire la viteza maximă a ventilato-
rului indiferent de temperatura camerei şi se resetează după 18 minute.
În timpul testului de funcţionare, dacă semnalul telecomenzii este recepţionat, unitatea va funcţiona conform
setărilor telecomenzii. În cazul în care veţi dori să utilizaţi această funcţie, apăsaţi butonul PORNIT/ OPRIT timp
de 3-5 secunde iar aparatul va emite un semnal sonor.
Dacă doriţi să opriţi funcţionarea, apăsaţi din nou acest buton.
b
P
u
 Aparat de aer condiţionat tip multi
Instrucţiuni de funcţionare
OBSRVAŢIE
1. Apăsați butonul Setare/Anulare timp de 3 secunde.
2. Apăsaţi BUTOANELE PENTRU SETAREA TIMPULUI până când este setat timpul dorit.
3. Apăsaţi BUTONUL SETARE/ ANULARE.
Verificaţi indicatorul pentru A.M. şi P.M.
'4#2'02>%52'/4>
'4#2'!'.102+8#40202/+4
p
p
o q
• Modul Sleep va acţiona ventilatorul interior la o viteză mică în modul de răcire şi la o viteză medie în modul de încălzire
pentru o noapte liniştită.
• Art Cool şi Art Cool Wide (non-Deluxe) închid parţial evacuările laterale în timpul modului Sleep pentru o noapte liniştită.
În modul de răcire sau modul dezumidificare sănătoasă:
Temperatura setată va creşte în mod automat de două ori cu 1°C în următoarele 30 de minute (2°C după 1 oră)
pentru a asigura o atmosferă confortabilă în timpul nopţii. Aceasta va fi ultima setare a temperaturii pe durata
funcţionării modului Sleep.
OBSRVAŢIE
1. Apăsați butonul PORNIT pentru a porni sau opri temporizatorul
2. Apăsați butoanele SETARE TIMP până când
timpul dorit este setat.
3. Apăsați butonul SETARE/ANULARE.
1. Apăsați butonul OPRIT pentru a porni sau opri tem-
porizatorul
2. Apăsați butoanele SETARE TIMP până când timpul
dorit este setat.
3. Apăsați butonul SETARE/ANULARE.
'4#2'4'.102+8#40212+4
m
n
o q
o q
o q
p
p
1. Apăsați butonul TEMPORIZATOR pentru a porni sau opri
temporizatorul.
2. Apăsați butoanele SETARE TIMP până când timpul dorit
este setat. (setarea maximă este de 7 ore)
3. Apăsați butonul SETARE/ANULARE.
'4#2'!'.102+8#402&02.+2'
l
p
Manualul de utilizare 
Instrucţiuni de funcţionare
LIMBA ROMÂNĂ
Fluxul de aer sus/jos (flux vertical) poate fi ajustat
cu ajutorul telecomenzii.
1. Apăsaţi BUTONUL PORNIT/ OPRIT pentru a
porni aparatul.
2. Apăsaţi BUTONUL CHAOS SWING.
3. Lamelele se vor deplasa în
sus şi în jos.
4. Pentru a opri lamelele la unghiul
dorit, apăsaţi din nou.
Direcţia fluxului de aer poate fi ajustată cu ajutorul
telecomenzii.
1. Apăsaţi BUTONUL PORNIT/ OPRIT pentru a
porni aparatul.
2. Apăsaţi BUTONUL DE CONTROL
A DIRECŢIEI FLUXULUI DE AER
ORIZONTAL.
3. Lamelele se vor deplasa în
sus şi în jos în mod automat.
4. Pentru a opri lamelele la unghiul dorit,
apăsaţi din nou.
0/420-5-&+2'%?+'+(-575-5+&'#'26'24+%#-02+80/4#-1?+0/#-
• Apăsând BUTONUL CHAOS SWING, direcţia orizontală a fluxului de aer va fi modificată automat în funcţie de algoritmul
utilizat, pentru a distribui uniform aerul în încăpere şi pentru un mai bun conform al corpului uman.
• Deplasarea manuală a lamelelor pentru modificarea direcţiei curentului de aer poate avaria mecanismul de funcţionare.
Atunci când aparatul este pornit, lamelele vor închide orificiile de evacuare a aerului.
• Este posibil ca modul Chaos Swing să nu poată funcţiona în modul Sleep.
OBSRVAŢIE
Această caracteristică dispune de o setare implicită din fabrică, dar o puteţi dezactiva apăsând
butonul PORNIT/ OPRIT timp de 6 secunde.
Unitatea va emite un semnal sonor de două ori, iar semnalul luminos (2) va clipi de 4 ori.
Pentru activare, apăsaţi din nou butonul timp de 6 secunde.
Unitatea va emite un semnal sonor de două ori, iar semnalul luminos (1) va clipi de 4 ori.
OBSRVAŢIE
Această funcţie este folositoare în cazul unei întreruperi de energie electrică.
Când revine alimentarea cu energie electrică această caracteristică restabileşte condiţiile de funcţionare
anterioare, iar aparatul de aer condiţionat va reveni la setările precedente.
5/%?+'&'2'102/+2'#540.#4>
Pentru că modul de control al fluxului de aer orizontal este o funcţie opţională, nu va fi operaţional în anumite
produse.
i
j
i
j
 Aparat de aer condiţionat tip multi
Întreţinere şi service
Întreţinere şi service
Înainte de efectuarea oricărei lucrări de întreţinere, opriţi alimentarea principală a sistemului, deconectaţi între-
rupătorul de circuit şi deconectaţi cablul de alimentare.
2+->#2%#3><+!'-'%0.#/&>
Închideţi sistemul înainte de curăţare. Pentru a-l curăţa, ştergeţi cu un material moale şi uscat.
Nu folosiţi clor sau materiale abrazive.
Sursa de alimentare trebuie s
ă
fie deconectat
ă
înainte de a cur
ăţ
a unitatea de interior.
OBSRVAŢIE
!
Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie verificate
şi curăţate la fiecare două săptămâni sau chiar mai des
dacă este necesar.
1.
Deschideţi panoul frontal conform indicaţiilor.
2. Apoi trageţi uşor în faţă fişa filtrului pentru a scoate
filtrul de aer.
3. Curăţaţi filtrul cu un aspirator sau cu apă caldă cu
săpun.
• Dacă reziduurile sunt solidificate, spălaţi cu o
soluţie de detergent în apă călduţă.
În cazul în care se foloseşte apă fierbinte (40°C
sau mai mult), acesta se poate deforma.
4. După spălarea cu apă, uscaţi bine la umbră.
5. Reinstalaţi filtrul de aer.
!" =
Filtrul NANO PLASMĂ din spatele filtrelor de aer trebuie
verificat şi curăţat cel puţin odată la 3 luni sau mai des,
dacă este necesar.
1. După ce scoateţi filtrele de aer, trageţi uşor în faţă şi
scoateţi filtrul NANO PLASMĂ.
2. Îndepărtaţi praful acumulat cu ajutorul unui aspirator.
(Nu încercaţi să îl spălaţi cu apă.)
3. Aveţi grijă la liniile de descărcare electrică de pe
suprafaţa filtrului.
4. Introduceţi filtrul NANO PLASMĂ la loc, în poziţia
originală.
Nu folosiţi niciodată:
Apă mai fierbinte de 40°C
Poate cauza deformarea şi / sau decolorarea.
Substanţe volatile
Pot deteriora suprafeţele aparatului de aer
condiţionat.
Filtru cu plasmă
Panou frontal
G
a
s
o
l
i
n
e
P
o
w
d
e
r
Nu atingeţi filtrul PLASMĂ timp de 10
secunde după ce aţi deschis grila de
admisie, există pericol de electrocutare.
24%00-4+10)-+/&>
Manualul de utilizare 
Întreţinere şi service
LIMBA ROMÂNĂ
!+124%00-
Curăţaţi unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiţi soluţii abrazive sau înălbitor.
Nu utilizaţi niciodată una dintre următoarele soluţii.
• Apă de peste 40°C. Pot provoca deformare şi decolare.
• Substanţe volatile. Suprafaţa aparatului de aer condiţionat poate fi
deteriorată.
Filtrele de aer
Filtrele de aer din partea din spate a panoului/grilajului frontal trebuie
verificate şi curăţate la fiecare 2 săptămâni sau mai des, dacă este
necesar. Pentru a scoate filtrele, consultaţi diagramele cu explicaţii
pentru fiecare tip de model. Curăţaţi filtrele cu un aspirator sau cu
apă călduţă cu detergent lichid. Dacă filtrul este foarte murdar,
curăţaţi cu o soluţie din detergent şi apă caldă. Uscaţi bine la umbră
după spălare şi remontaţi filtrele.
Filtre cu plasmă
Filtrele cu plasmă din spatele filtrului de aer trebuie verificate şi curăţate cel
puţin odată la 3 luni sau mai des, dacă este necesar. Pentru a scoate filtrele,
consultaţi diagramele cu explicaţii pentru fiecare tip de model. Curăţaţi filtrele
cu un aspirator. Dacă este murdar, spălaţi-l cu apă şi uscaţi-l bine la umbră,
după care remontaţi-l.
Filtre dezodorizante
Îndepărtaţi filtrele dezodorizante din spatele filtrului de aer şi expu-
neţi-le la lumina directă a soarelui timp de 2 ore.
Apoi introduceţi aceste filtre în poziţia iniţială.
Scoaterea filtrelor
!+15-2400-
Trageţi secţiunea frontală superioară a panoului frontal şi ridicaţi-o. Scoateţi filtrul ţinând de panoul frontal.
Ţinând apăsat butonul PUSH (ÎMPINGEŢI), trageţi de dispozitivul de prindere al filtrului pentru a scoate filtrul cu plasmă. După
curăţare uscaţi-l complet la umbră. Apoi introduceţi un filtru cu plasmă şi un filtru. Daţi deoparte cârligul de prindere al panoului
frontal pentru a închide panoul frontal.
Nu atingeţi filtrul cu plasmă în interval de 10 secunde de la deschiderea grilajului de admisie; poate conduce la electrocutare.
Panou frontal
Filtru cu plasmă
Cârligul panoului frontal
rlig de prinde
re
Filtru de aer
Filtru de aer
G
a
s
o
l
i
n
e
P
o
w
d
e
r
 Aparat de aer condiţionat tip multi
Întreţinere şi service
;/-0%5+2'#+.#)+/++3#5(040)2#(+'+!+12400-
1. Opriţi funcţionarea aparatului şi
apoi deschideţi partea
superioară a panoului frontal.
2.
Trageţi ambele dispozitive de
prindere ale părţii inferioare ale
panoului frontal, aşa cum se
observă în imaginea de mai jos.
3.
Împingeţi şi închideţi partea
superioară a panoului frontal şi
apoi trageţi partea de jos a
panoului frontal până când partea
superioară este bine fixată.
4. Scoateţi imaginea. 5. Aşezaţi imaginea cu faţa în
jos, desfaceţi cadrul de
prindere şi apoi scoateţi banda
de protecţie.
6. Aşezaţi imaginea/ fotografia
între imaginea scoasă şi
cadrul de prindere.
(Dimensiuni recomandate
fotografie/ imagine:
450mm x 450mm)
7. Închideţi cadrul de prindere şi
apăsaţi cu mâna banda de
protecţie pentru a asigura o
bună fixare a imaginii.
8. Introduceţi prin culisare
imaginea/ fotografia prin
lăcaşurile de fixare. Apăsaţi
uşor panoul frontal pentru a se
închide.
9. Împingeţi ambele dispozitive
de prindere situate în partea
inferioară a panoului frontal.
Puneţi aparatul în funcţiune.
În cazul în care nu utilizaţi un cadru de prindere, vă recomandăm
ca imaginea/ fotografia să aibă următoarele dimensiuni::
522mm x 522mm
Atunci când puneţi în funcţiune aparatul, performanţele acestuia
nu vor fi influenţate de faptul că aţi înlocuit imaginea/ fotografia.
4
50mm
450mm
522mm
522mm
Cadru de
prindere
Cadru de
prindere
Bandă de
protecţie
Manualul de utilizare 
LIMBA ROMÂNĂ
Întreţinere şi service
1
1
2
2
3
9/&#1#2#45-&'#'2%0/&+?+0/#452.'#8>3>/5(+'54+-+8#41'/42501'2+0#&>-5/)>&'4+.1
'%0.#/&>2+&'54+-+8#2'
Utilizaţi aparatul pe modul de circulare a
aerului (vezi pagina 11) timp de 2 sau 3 ore.
• Această acţiune va duce la uscarea
mecanismelor interioare.
Când aparatul de aer condiţionat urmează să nu
fie utilizat pentru o perioadă lungă de timp
Când aparatul de aer condiţionat urmează să
fie folosit din nou
Opriţi întrerupătorul de circuit şi deconec-
taţi ştecărul cablului de alimentare de la
priză.
Scoateţi bateriile din telecomandă.
ATENŢIE:
Opriţi întrerupătorul de
circuit atunci când aparatul nu va fi utilizat
pentru o perioadă îndelungată de timp.
Este posibilă acumularea de murdărie şi provocarea unui
incendiu.
Curăţaţi filtrul de aer şi instalaţi-l în uni-
tatea interioară
(Consultaţi paginile 14-15 pentru curăţarea
filtrelor.)
Verificati ca fantele de admisie aer şi evac-
uare aer ale unităţii interioare/exterioare să
nu fie obturate.
Nu suprarăciţi încăperea.
Nu este benefic pentru sănătate
şi risipeşte electricitatea.
Trageţi jaluzelele şi perdelele.
Nu lăsaţi lumina soarelui să
pătrundă direct în cameră când
aparatul de aer condiţionat este
în funcţiune.
Păstraţi constantă temperatu-
ra camerei.
Reglaţi direcţia fluxului de aer
pe verticală şi orizontală, pentru
a asigura temperatura uniformă
în cameră.
Asigurati-vă că uşile şi feres-
trele sunt închise etanş.
Evitaţi pe cât posibil deschide-
rea uşilor şi ferestrelor, pentru a
păstra aerul rece în cameră.
Curăţaţi periodic filtrul de
aer/lavabil.
Dacă filtrele sunt blocate, fluxul
de aer este redus, iar răcirea şi
dezumidificarea sunt şi ele
reduse. Curaţaţi-l cel puţin
odată la 2 săptămâni.
Aerisiţi camera.
Deoarece ferestrele sunt păs-
trate închise, este necesară
aerisirea camerei din când în
când.
 Aparat de aer condiţionat tip multi
Întreţinere şi service
'1#/#2'#
Verificaţi următoarele puncte înainte de a solicita reparaţii sau service. În cazul în care defectul persistă, vă rugăm să contactaţi furni-
zorul dumneavoastră sau centrul de service.
Caz Explicaţie A se vedea pagina
• Verificaţi setarea temperaturii încăperii?
Verificaţi dacă întrerupătorul de circuit este pornit?
• Verificaţi să nu fie un miros de umezeală
emanat de pereţi, covor, mobilier sau materi-
ale în încăpere.
• Verificaţi dacă furtunul de scurgere este fixat
etanş sau dacă unitatea de interior este mon-
tată în plan drept.
Acesta este un sistem de protecţie al mecanismului.
• Aşteptaţi aproximativ 3 minute şi va începe să
funcţioneze.
Întârzierea de aproximativ 3 minute se aplică pentru a
proteja compresorul de pornirile / opririle frecvente.
• Este filtrul de aer murdar? A se consulta
instrucţiunile de curăţare a filtrului de aer.
• A fost setată corect temperatura?
• Sunt obstrucţionate admisia şi evacuarea
aerului unităţii de interior?
Prezenţa unui zgomot asemănător unui curs de apă.
-Acesta este zgomotul refrigerentului care
curge în interiorul unităţii de aer condiţionat.
• Prezenţa unui zgomot asemănător eliberării de
aer comprimat în atmosferă.
-Acesta este sunetul apei dezumidificatoare
care este procesată în interiorul unităţii de aer
condiţionat.
• Sunt bateriile consumate?
• Sunt bateriile introduse în direcţiile (+) şi (-)
opuse?
• Acest sunet este produs de dilatarea / con-
tractarea panoului frontal, etc. din cauza
schimbărilor de temperatură.
10
-
-
-
-
14~15
10
-
-
7
-
Aparatul de aer condiţionat
nu funcţionează.
Camera are un miros
aparte.
Se pare că se scurge con-
dens de la aparatul de aer
condiţionat.
Aparatul de aer condiţionat
nu funcţionează aproximativ
3 minute de la pornire.
Nu răceşte sau încălzeşte în
mod eficient.
Aparatulde aer condiţionat
este zgomotos.
Afişajul telecomenzii este
slab sau nu există deloc?
Se aude un pocnet.
/

Acest manual este potrivit și pentru