Solac RC8200 Instrucțiuni de utilizare

Marca
Solac
Categorie
incalzitoare de spatiu
Model
RC8200
Tip
Instrucțiuni de utilizare
100% Recycled Paper
}
es ESPAÑOL
en ENGLISH
fr FRANÇAIS
de DEUTSCH
pt PORTUGUÊS
it ITALIANO
nl NEDERLANDS
cs ČESKY
pl POLSKI
sk SLOVENČINA
hu MAGYAR
bg БЪЛГАРСКИ
hr HRVATSKA
ro ROMÂNĂ
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE USO
ISTRUZIONI PER L’USO
GEBRUIKSAANWIJZING
NÁVOD K POUZITÍ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD NA POUŽITIE
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
UPUTE ZA UPOTREBU
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Solac is a registered Trade Mark 06/10
ČESKY cs
1DŮLEŽITÉ
•Než začnete spotřebič používat, přečtěte si pozorně tyto pokyny.
Tento návod na použití je nedílnou součástí výrobku.Uschovejte jej pro pozdější
potřebu.
•Zařízení je určeno pouze k domácímu, nikoli k průmyslovému použití. Jiné než
uvedené použití může být nebezpečné.
•Děti byste měli mít pod dozorem, nehrají-li si se zařízením.
Toto zařízení není vhodné k použití lidmi (včetně dětí) se sníženými tělesnými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí
bez dozoru nebo bez předchozího vyškolení ohledně použití zařízení osobou, která je
odpovědná za jejich bezpečnost.
Spotřebič neupravujte ani neopravujte. Pokud si na napájecím kabelu nebo na
kterékoli jiné části zařízení povšimnete čehokoli neobvyklého, nepoužívejte je a
předejte je pracovníkům autorizovaného servisního střediska.
Nepoužívejte žádné součásti nebo příslušenství, které nebyly dodány či doporučeny
společností SOLAC.
•Před připojením zařízení k elektrické síti zkontrolujte, zda vyznačené napětí odpovídá
napětí sítě ve vaší domácnosti.
•Zařízení po použití, před instalací nebo výměnou částí, př
ed vykonáním jakékoli
údržby a před čištěním odpojte od zdroje elektrické energie. Zařízení také odpojte v
případě výpadku elektrického proudu. Při připojení a odpojení musí být zařízení
vypnuté.
Nikdy netahejte za přívodní šňůru, ani za ni nenechávejte spotřebič viset. Spotřebič
vždy odpojujte z elektrické zásuvky tahem za zástrčku, nikoliv za šňůru.
Aby nedošlo k eventuálním rizikům, pokud je poškozena napájecí šňůra, měla by být
vyměněna ve výrobním závodě, nebo v servisní opravně poskytující náš poprodejní
záruční servis nebo by to měl provést obdobně kvalifikovaný pracovník.
•Z vnitřní nebo vnější strany zařízení odstraňte veškerý materiál použitý na ochranu
během přepravy nebo na podporu prodeje, jako jsou papírové nebo plastové sáčky,
plastové fólie, kartony a nálepky.
•Přímotop umístěte mimo hořlavé materiály (lepidla, závěsy, koberce…).
Budoucí umístě přímotopu zvolte pečlivě podle těchto instrukcí a regulací.
•Zař
ízení nikdy neistalujte pod elektrickou zásuvku.
d
Zařízení je nutné instalovat tak, aby se osoba, nacházející se ve vaně
nebo ve sprchovém koutě, nemohla přímo či nepřímo dotknout
vypínačů, termostatu ani mobilní elektrické zásuvky.
Topné zařízení musí být nainstalováno alespoň 1,8 m nad zemí.
•Zařízení vždy používejte ve vodorovné poloze.
Neinstalujte na strop nebo do svislé polohy.
•Zařízení udržujte minimálně 150 cm daleko od nábytku, hořlavých materiálů, závěsů,
koberců, křesel atd.
Nepoužívejte topné zařízení s programátorem, časovačem, samostatným systémem
dálkového ovládání nebo jiným zařízením, které zapíná topné zařízení automaticky,
jelikož přikryté nebo nesprávně umístěné topné zařízení představuje nebezpečí
požáru.
•Přístroj nepoužívejte na mokrých površích nebo ve venkovních prostorách.
•Zařízení musí být připojené k zásuvce, která je vybavena odpovídajícím uzemněním.
•Kvůli mimořádné ochraně vám doporučujeme do elektrického obvodu, který zásobuje
koupelnu, nainstalovat pojistné zařízení (RDD), které nepřekračuje 30mA. Zeptejte se
vašeho instalatéra.
b
DŮLEŽITÉ: Když chcete přístroj odstranit, NIKDY jej nevyhazujte do
odpadu. Odneste jej na nejbližší MÍSTO SBĚRU nebo prodejci nebo do
autorizovaného servisu Solac. Pomůžete tím životnímu prostředí.
2 HLAVNÍ SOUČÁSTI
1infrazářič
2křemíková topná tělesa
3 spínací šňůra a volič
4 polohový volič s průhledem
5Nástěnný držák.
6Víko
7 souprava hmoždinek a šroubů
3 INSTALACE
Z Zařízení neinstalujte v prostoru větrání.
Z Během instalace vždy dodržujte minimální bezpečnostní vzdálenost mezi
topidlem a zdmi nebo překážkami (obr. 1). Zařízení neinstalujte za dveřmi.
Z
Při připojování nebo instalaci zařízení se nedotýkejte topné trubice holýma rukama.
Případné skvrny na povrchu trubice by mohly způsobit snížení její životnosti.
1Sejměte víko (6) (obr. 2).
2Otočte zařízení o 90º, aby mohlo volněji fungovat.
3 Označte si otvory ve zdi, kam chcete radiátor upevnit.
4 Označené otvory vyvrtejte a vložte do nich dodané hmoždinky (obr. 3).
5 Konzoly připevněte na zeď dodanými šrouby (obr. 4).
6Otočte zařízení zpět, aby bylo souběžně se zdí. (Obr. 5).
7Připevněte Víko za použití dodaných šroubů (6) (obr. 6).
8Zařízení umístěte tak, aby teplo sálalo požadovaným směrem. Upevněte je
za použití šroubováku (Fig. 7)
Z Chcete-li zařízení připojit k rozvodné síti elektrické energie nastálo,
doporučujeme vyhledat profesionálního instalatéra, který může provádět
jednoduché elektrické instalace v souladu s předpisy a příslušnými normami
pro elektroinstalace nízkého napětí. Nesprávná instalace by mohla mít za
následek úraz elektrickým proudem nebo poruchu zařízení.
Doporučujeme pro hlavní připojení použít kabel HO5 VV-F s průřezem vodičů
1 mm
2
. Instalace musí obsahovat automatický systém jištění.
Z Nezapomeňte:
zelenožlutý drát = zemnicí vodič
hnědý drát = vodič pod proudem L
modrý drát = nulový vodič N
4 NÁVOD K POUŽITÍ
Z Toto topné zařízení je určeno k upevnění nad zemí. Nepoužívejte je k
žádnému jinému účelu.
1Připojte zařízení k elektrické síti.
2 Zatažením za konec šňůry od vypínače (3) zařízení zapněte (obr. 8).
i Po prvním zatažení se na displeji (4) objeví číslice 1. Zapne se jedna topná
trubice.
i Po druhém zatažení se na displeji (4) obječíslice 2. Zapne se druhá topná
trubice.
i Dalším zatažením se zařízení vypne. Obě topné trubice přestanou hřát. Na
displeji (4) se objeví číslice 0.
0= Vypnuto
1= 600 W
2= 1200 W
5 ÚDRŽBA A ČIŠTĚ
Než začnete zařízení čistit, vždy se ujistěte, že je odpojené od zdroje
elektrické energie.
Neponořujte zařízení do vody ani do jiné kapaliny. Nedávejte zařízení pod
proud vody z kohoutku.
Z Při čištění se topných trubic nedotýkejte holýma rukama. Případné skvrny na
povrchu trubice by mohly způsobit snížení topného výkonu.
•K čištění zařízení použijte vlhký, měkký hadr. Nepoužívejte abrazivní
produkty.
Topné trubice očistěte stlačeným vzduchem. K čištění topných trubic
používejte výhradně jen stlačený vzduch. Nepoužívejte žádné čisticí
prostředky.
POLSKI pl
1WAŻNE
Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Niniejsza instrukcja stanowi nierozłączną część produktu. Należy ją
przechowywać w bezpiecznym miejscu, w celu ponownego użytku.
Produkt ten przeznaczony jest do użytku domowego; nie nadaje się do użytku
przemysłowego. Użycie go w jakimkolwiek innym celu niż wskazany jest
niebezpieczne.
•Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystanie urządzenia do zabawy.
•Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej
sprawności fizycznej, czuciowej, psychicznej, niedoświadczone lub nieposiadające
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną
odpowiednio przeszkolone przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
Nie dokonywać żadnych przeróbek ani nie naprawiać urządzenia na własną rękę. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przewodu zasilającego bądź
elementów urządzenia należy zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z
autoryzowanym serwisem technicznym.
Nie stosuj części lub akcesoriów niedostarczonych lub niezalecanych przez SOLAC.
Przed podłączeniem urzą
dzenia do źródła zasilania należy upewnić się, że napięcie
znamionowe odpowiada napięciu w domowej instalacji elektrycznej.
•Po użyciu oraz przed przystąpieniem do demontażu lub montażu jakichkolwiek części
oraz przed wykonaniem prac konserwacyjnych bądź czyszczeniem należy wyjąć
kabel zasilający z gniazda. W przypadku przerw w dostawie prądu urządzenie należy
odłączyć od źródła zasilania. Przed podłączeniem lub odłączeniem wtyczki należy się
upewnić, że urządzenie jest wyłączone.
Nie należy ciągnąć za przewód zasilający lub zawieszać na nim urządzenia. Odłączać
urządzenie od źródła zasilania, ciągnąc za wtyczkę, a nie za przewód.
•Je
śli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, w
punkcie serwisowym lub u wykwalifikowanego specjalisty w celu uniknięcia
ewentualnych zagrożeń.
Nepřikrývejte jej, předejdete tak jeho přehřátí.
Zařízení by se nikdy nemělo přikrývat oblečením, nádobami nebo ja-
kýmikoli jinými předměty, ani by nemělo být umisťováno pod šatní skříň
nebo cokoli jiného, co by mohlo blokovat proud horkého vzduchu.
Topidlo nepoužívejte k sušení oděvů.
•Usunąć z wewnętrznej i zewnętrznej części urządzenia wszystkie materiały
reklamowe oraz materiały użyte do ochrony urządzenia na czas transportu, w tym
naklejki, papier, folię oraz karton.
•Umieścić grzejnik z dala od łatwopalnych materiałów (kleje, zasłony, dywany).
Starannie wybrać miejsce, w którym zostanie zainstalowany grzejnik, zgodnie z
instrukcjami i obowiazującymi przepisami.
Nie należy instalować urządzenia pod gniazdkiem zasilającym.
d
Urządzenie musi zostać zainstalowane w taki sposób, aby przełączniki,
termostat i kabel zasilający nie były dotykane bezpośrednio lub
pośrednio przez osobę znajdującą się w wannie lub pod prysznicem.
•Urządzenie należy zainstalować na wysokości przynajmniej 1,8 m nad ziemią.
Zawsze używać urządzenia w pozycji poziomej.
Nie instalować urządzenia na suficie ani w pozycji pionowej.
•Urządzenie powinien znajdować się w odległości przynajmniej 150 cm od mebli,
łatwopalnych materiałów, zasłon, dywanów, foteli itd.
•Nie używać urządzenia w połączeniu z programatorem, zegarem, odrębnym
systemem zdalnego sterowania czy innym urządzeniem służącym do
automatycznego włączania urządzenia, gdyż zakryte lub niewłaściwie ustawione
urządzenie może doprowadzić do pożaru.
•Nie używać urządzenia na wilgotnych powierzchniach ani na zewnątrz.
•Urządzenie musi być podłączone do gniazda zasilania wyposażonego w odpowiednie
uziemienie.
Dla dodatkowej ochrony zaleca się wyposaż
enie instalacji elektrycznej w łazience w
wyłącznik różnicowoprądowy, nie przekraczający 30 mA. Należy zasięgnąć opinii
elektryka.
b
UWAGA! Chcąc pozbyć się urządzenia, NIGDY nie należy wyrzucać
go do kosza. Należy oddać je do najbliższego PUNKTU
SKŁADOWANIA I UTYLIZACJI odpadów. Takie działanie pomaga
chronić środowisko.
2GŁÓWNE ELEMENTY
1 Grzejnik.
2Pręty kwarcowe.
3 Kordonek do włączania i selektor.
4 Wizjer selektora pozycji.
5 Wspornik ścienny
6 Przykrywka
7Zestaw kołków i wkrętów.
3 INSTALACJA
Z Nie należy instalować urządzenia w wentylowanym pomieszczeniu.
Z Zawsze należy zachowywać minimalną dozwoloną odległość między
ścianami lub przeszkodami (rys. 1). Nie instalować urządzenia za drzwiami.
Z Nie należy dotykać kwarcu dłońmi podczas podłączania lub instalowania
urządzenia. Wszelkie wynikające z tego plamy mogą skrócić żywotność tuby
grzejnej.
1Zdjąć przykrywkę (6) (rys. 2).
2 Obrócić urządzenie o 90º, aby mogło pracować swobodniej.
3 Zaznaczyć otwory na ścianie, gdzie zostanie zainstalowany grzejnik.
4 Wywiercić zaznaczone otwory i wsunąć dołączone do kompletu kołki
rozporowe (rys. 3).
5 Zamocować uchwyty na ścianie za pomocą dołączonych śrub (rys. 4).
6 Obrócić urządzenie ponownie, aż znajdzie się w położeniu równoległym do
ściany. (Rys. 5).
7 Zamocować przykrywkę za pomocą dołączonych śrub (6) (rys. 6).
8 Ustawić urządzenie w taki sposób, by ciepło przepł
ywało w żądanym
kierunku. Dokręcić za pomocą śrubokręta (rys. 7)
Z Aby uzyskać stałe połączenie elektryczne, zalecamy kontakt z
profesjonalnym elektrykiem, który może przeprowadzić prostą instalację
elektryczną zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami dla urządzeń o
niskim napięciu. Nieprawidłowa instalacja może doprowadzić do wypadku lub
awarii. Do połączenia z siecią elektryczną zalecamy zastosowanie kabla
HO5 VV-F o przekroju 1 mm
2
.
Instalacja musi być wyposażona w automatyczny system odcięcia zasilania.
Z Zapamiętaj:
łty/zielony przewód = uziemienie przewód
brązowy przewód = napięcie przewód L
niebieski przewód = zerowy N
4UŻYWANIE URZĄDZENIA
Z Urządzenie zostało zaprojektowane jako urządzenie grzewcze do wysokiego
montażu. Nie używać go w żadnym innym celu.
1Podłączyć urządzenie do sieci.
2Pociągnąć za koniec sznurka włączającego (3), aby włączyć urządzenie (rys. 8).
i Po jednym pociągnięciu na wyświetlaczu (4) pojawi się znak 1. Jedna tuba
kwarcowa zostanie włączona.
i Po dwóch pociągnięciach na wyświetlaczu (4) pojawi się znak 2. Dwie tuby
kwarcowe zostaną włączone.
i Pociągnąć ponownie, aby wyłączyć urządzenie. Obie tuby kwarcowe
zostaną wyłączone. Na wyświetlaczu (4) pojawi się znak 0.
0= Wył
1= 600 W
2= 1200 W
5 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed czyszczeniem.
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach. Nie myć pod
bieżącą wodą.
Z Nie dotykać tub kwarcowych dłońmi podczas czyszczenia. Wszelkie
wynikające z tego plamy mogą zredukować grzanie.
Do czyszczenia grzejnika używać wilgotnej, miękkiej szmatki. Nie należy
używać substancji ściernych.
Do czyszczenia tub kwarcowych używać sprężonego powietrza.
Sprężonego powietrza używać tylko do czyszczenia tub kwarcowych. Nie
używać żadnych środków czyszczących.
SLOVENČINA sk
1DÔLEŽITÉ
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny.
Táto príručka je neoddeliteľnou súčasťou výrobku. Odložte si ju na bezpeč
miesto pre prípad potreby v budúcnosti.
Toto zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti, nie na priemyselné
použitie. Je nebezpečné používať spotrebič na iné účely, na aké je určený.
Deti by mali byť pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa so zariadením nehrajú.
Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými
telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí bez dozoru alebo bez predchádzajúceho vysvetlenia použitia
zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
Na zariadení nevykonávajte žiadne modifikácie ani opravy. Ak na napájacom kábli
alebo na inej časti zariadenie zistíte akékoľvek poškodenie, obráťte sa prosím, na
špecializované servisné stredisko.
Nepoužívajte časti alebo náhradné príslušenstvo, ktoré nebolo dodané alebo
odporučené výrobcom SOLAC.
Pred pripojením zariadenia ku zdroju elektrickej energie skontrolujte, či menovité
napätie zodpovedá napätiu u vás doma.
Zariadenie po použití, pred inštaláciou alebo výmenou častí, pred vykonaním
akejkoľvek údržby a pred čistením odpojte od zdroja elektrickej energie. Zariadenie
odpojte aj v prípade výpadku elektrického prúdu. Pri pripájaní alebo odpájaní zo siete
elektrického napätia musí byť zariadenie vypnuté.
Nikdy net’ahajte zaň kábel, ani za zariadenie nevešajte. Zariadenie odpájajte t’ahaním
za zástrčku, nie za kábel.
Ak je poškodené elektrické vedenie, malo by byt’ vymenené výrobcom alebo vo
vašom popredajnom servise alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa predišlo
možným rizikám.
Z vnútornej alebo vonkajšej strany zariadenia odstráňte všetok materiál použitý na
ochranu počas prepravy alebo na podporu predaja, ako sú papierové alebo plastové
čky, plastové fólie, kartóny a nálepky.
Umiestnite teplovzdušný ohrievač mimo horľavých materiálov (napr. lepidlá, závesy,
koberce).
Starostlivo vyberte miesto, kde má byť ohrievač nainštalovaný, v súlade s pokynmi
a predpismi.
Zariadenie neinštalujte pod elektrické zásuvky.
d
Zariadenie sa musí nainštalovať tak, aby sa osoba vo vani alebo sprche
nemohla priamo alebo nepriamo dotknúť spínačov, termostatu
a sieťového kábla.
•Ohrievač musí byť nainštalovaný minimálne 1,8 m nad úrovňou podlahy.
Zariadenie vždy používajte v horizontálnej polohe.
Neinštalujte na strop alebo do vertikálnej polohy.
Zariadenie udržiavajte vo vzdialenosti minimálne 150 cm od nábytku, horľavých
materiálov, závesov, kobercov, kresiel, atď.
•Ohrievač nepoužívajte s programovacím zariadením, časovačom, samostatným
systémom diaľkového ovládania alebo iným zariadením, ktoré automaticky zapne
ohrievač, pretože prikrytý alebo nesprávne umiestnený ohrievač predstavuje riziko
vzniku požiaru.
Zariadenie nepoužívajte na mokrých povrchoch alebo v exteriéroch.
Zariadenie môže byt’ pripojené iba k elektrickej zásuvke, ktorá je správne uzemnená.
Kvôli mimoriadnej ochrane vám odporúčame do elektrického obvodu, ktorý zásobuje
kúpelňu, nainštalovat’ poistné zariadenie (RDD), ktoré neprekračuje 30mA. Opýtajte
sa vášho inštalatéra.
Aby zapobiec przegrzaniu, nie należy niczym zakrywać grzejnika.
Urządzenie nigdy nie powinno być zakrywane tkaniną, pojemnikami lub
innymi przedmiotami, nie należy go również umieszczać pod regałem
czy innym meblem, który mógłby zakłócić przepływ gorącego powi-
etrza.
Nie należy używać grzejnika do suszenia odzieży.
Aby nedošlo k prehrievaniu, ohrievač neprikrývajte.
Zariadenie by nikdy nemalo byť prikryté oblečením, nádobami alebo
akýmikoľvek inými predmetmi, ani by nemalo byť umiestnené pod
skriňou alebo akýmkoľvek iným predmetom, ktorý by mohol brániť
prúdeniu horúceho vzduchu.
Ohrievač nepoužívajte na sušenie bielizne.
b
UPOZORNENIE! Ak chcete prístroj odstrániť, NIKDY ho nevyhadzujte
do odpadu. Odneste ho na najbližšie MIESTO ZBERU alebo do
najbližšieho centra zberu odpadkov na ďalšie spracovanie. Pomôžete
tým životnému prostrediu.
2 HLAVNÉ KOMPONENTY
1Radiátor
2 Piezoelektrické žiariče
3 Vypínacie lanko a volič
4 Displaj voliča polôh
5 Nástenná konzola
6Kryt
7 Súprava hmoždičiek a skrutiek
3 INŠTALÁCIA
Z Zariadenie neinštalujte do oblasti ventilácie.
Z Vždy dodržiavajte minimálnu bezpečnú vzdialenosť medzi ohrievačom a
stenami alebo prekážkami (Obr. 1). Zariadenie neinštalujte za dvere.
Z Pri inštalácii alebo pripájaní zariadenia sa rukami nedotýkajte kremíkových
trubíc. Akékoľvek následné znečistenie môže znížiť životnosť výhrevnej
trubice.
1Odstráňte kryt (6) (Obr. 2).
2Otočte zariadenie o 90°, aby ste mohli voľnejšie pracovať.
3 Vyznačte otvory v stene, kde chcete namontovať radiátor.
4Vyvŕtajte vyznačené otvory a vložte do nich dodané príchytky do steny (Obr. 3).
5 Pripevnite konzoly na stenu pomocou dodaných skrutiek (Obr. 4).
6 Znovu zariadenie otočte, kým nie je rovnobežne so stenou. (Obr. 5).
7 Pripevnite kryt s použitím dodaných skrutiek (6) (Obr. 6).
8 Nastavte polohu zariadenia tak, aby teplo prúdilo požadovaným smerom.
Zaistite ho pomocou skrutkovača (Obr. 7)
Z Na trvalé elektrické pripojenie odporúčame vyhľadať profesionálneho
inštalatéra, ktorý môže vykonávať jednoduché elektrické inštalácie v súlade
s predpismi o nízkom napätí a platnými normami. Nesprávna inštalácia môže
spôsobiť nehody a poruchy.
Na pripojenie k sieti odporúčame použiť kábel HO5 W-F s prierezom 1 mm
2
.
Inštalácia musí zahŕňať systém na automatické prerušenie napájania.
Z Zapamätajte si:
žltozelený vodič = vodič uzemnenia
hnedý vodič = živý vodič (fáza) L
modrý vodič = nulový vodič N
4 PREVÁDZKA A POUŽÍVANIE
Z Toto zariadenie je navrhnuté ako ohrievač na vysokoúrovňovú montáž.
Zariadenie nepoužívajte na žiadne iné účely.
1 Pripojte zariadenie do elektrickej siete.
2 Potiahnite koniec zapínacieho/vypínacieho tiahla na zapnutie zariadenia
(Obr. 8).
i Pri jednom potiahnutí sa na pozičnom displeji objaví 1 (4). Zapne sa jedna
kremíková trubica.
i Pri dvoch potiahnutiach sa na pozičnom displeji objaví 2 (4). Zapnú sa dve
kremíkové trubice.
i Ďalším potiahnutím zariadenie vypnete. Vypnú sa obe kremíkové trubice.
Na pozičnom displeji sa objaví 0 (4).
0= Vypnuté
1= 600 W
2= 1200 W
5 ÚDRŽBA A ČISTENIE
Pred čistením sa uistite, že zariadenie je odpojené od siete.
Zariadenie nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Nedávajte ho pod
vodovodnú batériu.
Z Pri čistení sa rukami nedotýkajte kremíkových trubíc. Akékoľvek následné
znečistenie môže znížiť tepelné vyžarovanie.
•Na čistenie zariadenia použite mierne navlhčenú mäkkú handričku.
Nepoužívajte abrazívne výrobky.
•Na čistenie kremíkových trubíc použite stlačený vzduch. Na čistenie
kremíkových trubíc používajte iba stlačený vzduch. Nepoužívajte žiadne
čistiace prostriedky.
MAGYAR hu
1FONTOS
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.
A kézikönyv elválaszthatatlan részét képezi a terméknek. Őrizze meg biztos
helyen, mert később még szüksége lehet rá.
Ez a termék nem ipari, hanem kizárólag otthoni használatra lett tervezve. A
meghatározott céloktól eltérő bármely más célra történő használata veszélyes.
Vigyázni kell, hogy a gyermekek ne használják játékszerként a készüléket.
A fizikai, érzékszervi vagy értelmi fogyatékkal élő személyek (vagy gyerekek), illetve
a készülék használatát nem ismerők kizárólag a biztonságukért felelős személy
felügyelete mellett használhatják a készüléket.
Ne módosítsa, és ne javítsa saját kezűleg a készüléket. Ha bármilyen
rendellenességet észlel a készülék tápkábelén vagy egyéb alkatrészén, hagyja abba
a készülék használatát, és forduljon szakszervizhez.
Ne használjon olyan elemeket vagy kiegészítőket, melyeket nem a SOLAC gyárt,
vagy ajánl.
Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel a készülék specifikációjának.
Használat után, alkatrészek felhelyezése vagy leválasztása, illetve tisztítás és
karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
Áramszünet esetén húzza ki a készülék dugaszát a csatlakozóaljzatból. A készüléket
a dugasz konnektorba történő bedugása ill. kihúzása előtt ki kell kapcsolni
Ne húzza a tápkábelt, és ne lógassa a készüléket a tápkábelnél fogva. A dugaszt az
aljzatból soha ne a vezetéknél, hanem a dugasznál fogva húzza ki.
Ha a hálózati kábel sérült, akkor a lehetséges veszélyek megelőzése érdekében a
gyártónak vagy a vevőszolgálati szervizállomásnak vagy hasonló meghatalmazott
személyzetnek ki kell cserélnie azt a lehetséges kockázatok elkerülése érdekében.
Távolítsa el az összes, a szállításkor vagy a bemutatóteremben használt védőelemet,
például a papír vagy műanyag tasakokat, műanyag lapokat, a készülék külső vagy
belső oldalán lévő kartonpapírt és matricákat.
A ventilátoros hősugárzót tűzveszélyes anyagoktól (pl. ragasztók, függönyök,
szőnyeg) távol helyezze el.
Körültekintően válassza meg a hősugárzó helyét, az előírásoknak megfelelően és
összhangban a szabályokkal.
Ne tegye a készüléket közvetlenül hálózati csatlakozóaljzat alá.
d
Ne használja a hősugárzót fürdőkád, zuhanyzó vagy medence mellett.
A berendezést úgy kell felállítani, hogy a kapcsolókhoz, a
termosztáthoz és a tápkábelhez ne tudjon hozzáérni a kádban vagy a
zuhany alatt tartózkodó ember, sem direkt, sem közvetve.
•A fűtőberendezést legalább 1,8 m magasan kell elhelyezni.
Mindig vízszintes helyzetben használja a berendezést.
Ne telepítse a mennyezetre, vagy függőleges helyzetbe.
A berendezést tartsa legalább 150 cm távolságra más berendezési tárgyaktól,
gyúlékony anyagoktól, függönytől, szőnyegektől, karosszékektől, stb.
Ne használja a fűtőberendezést programozóval, időzítővel, különálló távirányító
rendszerrel vagy más olyan készülékkel, amely automatikusan bekapcsolja a
fűtőberendezést, mert ha az le van takarva vagy nem megfelelően van elhelyezve,
tűzveszélyes.
Ne használja a készüléket vizes felületeken vagy kültéren.
A készüléket kizárólag földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.
Kiegészítő védelemként javasoljuk egy 30 mA-t nem meghaladó áramerősségű
maradékáram-működtetésű megszakító telepítését a fürdőszobát ellátó áramkörre.
Az üzembe helyezéssel kapcsolatosan villanyszerelőtől kérhet tanácsot.
b
VIGYÁZAT! Amennyiben már nincs szüksége a készülékre, SOHA ne
dobja azt a háztartási hulladékba. A készülék szakszerű
ártalmatlanítása érdekében keresse fel a legközelebbi
HULLADÉKHASZNOSÍTÁSSAL FOGLALKOZÓ SZOLGÁLTATÓT.
Ilyen módon is hozzájárulhat környezete megóvásához.
2FŐ ALKOTÓELEMEK
1 Radiátor
2 Kvarc-rudak
3 Bekapcsoló és funkciót-kiválasztó zsinór
4 Funkció-állást mutató nézőke
5 Fali támasz
6 Fedél
7 Tipli és csavar szett
3 ÜZEMBE HELYEZÉS
Z
Ne szerelje fel a berendezést szellőztetett helyen.
Z Mindig vegye figyelembe a falak vagy egyéb tárgyak és a hősugárzó közötti
minimális biztonsági távolságot (1. ábra). Ne helyezze a berendezést ajtó
mögé.
Z Ne érintse meg a kvarccsövet puszta kézzel a berendezés felszerelésekor
vagy csatlakoztatásakor. Minden szennyeződés csökkenti a fűtőcső
élettartamát.
1 Távolítsa el a fedelet (6) (2. ábra).
2 Fordítsa el a berendezést 90°-kal a szabadabb felszerelés érdekében.
3 Jelölje meg a lyukakat a falon, ahová szerelni fogja a berendezést.
4 Fúrja ki a megjelölt lyukakat és helyezze be a csomagban található
falidugókat (3. ábra).
5 Rögzítse a konzolokat a falhoz a csavarok segítségével (4. ábra).
6 Fordítsa el ismét a berendezést, amíg párhuzamos nem lesz a fallal. (5.
ábra).
7 Rögzítse a fedelet a mellékelt csavarokkal (6) (6. ábra).
8 Állítsa be úgy a berendezést, hogy a hő a kívánt irányba áramoljon. Rögzítse
egy csavarhúzóval (7. ábra).
A túlhevülés elkerülése érdekében ne fedje le a fűtőberendezést.
A berendezést soha ne fedje le ruhákkal, tartályokkal, edényekkel,
vagy bármilyen más tárggyal, és ne helyezze szekrény, polc, vagy
bármilyen olyan tárgy alá, mely akadályozhatja a forró levegő
áramlását. Ne használja a hősugárzót ruhák szárítására.
Z Állandó elektromos csatlakozás esetében javasoljuk, hogy kérje szakember
segítségét a csatlakoztatás szabványokkal és kisfeszültségű
berendezésekre vonatkozó szabályozásokkal összhangban való
elvégzésére. A nem megfelelő beszerelés balesetet és áramkimaradást
okozhat.
A fő hálózati csatlakoztatáshoz javasoljuk egy 1 mm
2
keresztszelvényű HO5
VV-F kábel használatát.
A beszerelésnek tartalmaznia kell egy automatikus árammegszakító
rendszert.
Z Ne feledje:
sárga/zöld drót = földelés
barna drót = áram alatti vezeték L
kék drót = nulla vezeték N
4MŰKÖDTETÉS ÉS HASZNÁLAT
Z
Ez a berendezés magasra felszerelhető fűtőkészülék. Ne használja az
eszközt más célra!
1 Dugja be a berendezést a konnektorba.
2 Húzza meg a BE/KI kábel (3) egyik végét a berendezés bekapcsolásához (8.
ábra).
i Egy húzással az 1-es számjegy jelenik meg a pozíció kijelzőn (4). Egy
kvarccső kapcsol be.
i Két húzással a 2-es számjegy jelenik meg a pozíció kijelzőn (4). Két
kvarccső kapcsol be.
i Húzza meg ismét a berendezés kikapcsolásához. Mindkét kvarccső
kikapcsol. A 0 számjegy jelenik meg a pozíció kijelzőn (4).
0= Ki
1= 600 W
2= 1200 W
5 KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a berendezés ki van-e húzva.
Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye a csap alá.
Z Ne érintse meg a kvarccsöveket puszta kézzel tisztítás közben. Minden
szennyeződés csökkenti a hősugárzást.
A berendezés tisztításához használjon enyhén megnedvesített, puha
törlőkendőt. Ne használjon súrolószert.
A kvarccsövek tisztításához sűrített levegőt használjon. Csak a kvarccsövek
tisztításához használjon sűrített levegőt. Ne használjon semmilyen tisztító
berendezést.
6MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
„A HTM Kft. mint a termék forgalmazója kijelenti, hogy a termék a 79/1997.
(XII.31.) IKIM rendeletnek megfelel.”
Névleges feszültség/frekvencia:230 V; 50 Hz
Névleges teljesítmény: 600-1200 W
Érintésvédelmi osztály: Class I
7 FORGALMAZZA
HTM Nemzetközi Kereskedelmi Kft.
1046. Budapest, Kiss Ernő u. 3.
Fax:(1) 369-0403
Tel.:(1) 370-4074 / (1) 370-1041
8 GARANCIAFELTÉTELEK
A garancia minden gyártási vagy anyaghibából eredő működési
rendellenességgel kapcsolatban egy év.
A jótállás nem terjed ki a helytelen használatból eredő hibákra.
A garancia nem érvényes, ha az üzletben nem teljesen vagy helytelenül
töltötték ki ill. pecsételték le a garanciajegyet.
Nem vonatkozik a garancia az olyan károsodásokra, amelyek a helytelen
használatból vagy szállításból erednek. Ez olyan esetekre is érvényes,
amikor a készüléket nem megfelelő földelésű dugaljhoz csatlakoztatták.
Ugyancsak érvénytelen a garancia, ha a készüléket illetéktelen (hozzá nem
értő személy) próbálja javítani, aki nem tartozik a vevőszolgálathoz vagy
hivatalos szervizhez.
A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozó vezetéket is –
csak szakember, szerviz javíthatja.
българск bg
1 ВАЖНО
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тези инструкции.
Тези инструкции за употреба са неразделна част от продукта.
Съхранявайте ги на безопасно място за бъдеща справка.
Този уред е предназначен само за употреба в домашни условия и не е
подходящ за промишлена употреба. Опасно да го използвате с каквато и да
е друга цел, различна от упоменатата.
Децата трябва да се наблюдават и да не им се позволява да си играят с
уреда.
Този уред не е
предназначен за употреба от лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности (включително деца,) неопитни и
неграмотни лица, освен ако не са наблюдавани или инструктирани за
използване на уреда от лицето, отговарящо за тяхната безопасност.
Не правете никакви промени и ремонти на уреда. В случай на повреда по
кабела или друга
част на уреда, не го иползвайте и го отнесете в
оторизиран сервиз.
Не използвайте части или принадлежности, които не се доставят или
препоръчват от SOLAC.
Преди включване на уреда в електрическата инсталация, проверете дали
посоченото напрежение на уреда съвпада с това в дома ви.
Винаги изключвайте уреда след употреба и преди да
сглобявате или
разглобявате части или при започване на каквито и да е дейности по
поддръжка и почистване. При спиране на тока изключете уреда от мрежата.
Уредът трябва да е изключен преди да го включвате или изключвате от
мрежата.
Никога не дърпайте кабела и не го използвайте за окачване на уреда. Винаги
изключвайте
уреда като дърпате щепсела, а не кабела.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от
производителя или от вашия сервиз за следпродажбено обслужване, или от
подобен квалифициран персонал, за да се избегнат евентуални злополуки.
Отстранете от външната страна и от вътрешността на уреда всички
елементи, използвани за предпазване
по време на транспортирането или за
рекламни промоции, като например, хартиени или пластмасови торби,
пластмасово фоло, картон и стикери.
Разположете отоплителния уред далеч от възпламеними материали
(лепила, завеси, килими).
Изберете внимателно мястото, където ще поставите нагревателя, според
инструкциите и в съответствие с наредбите.
Не поставяйте уреда под контакт.
d
Уредът трябва да бъде поставен така че превключвателя,
термостата и захранващия кабел да не се докосват директно
или индиректно от човек в банята или под душа.
Отоплителният уред трябва да бъде инсталиран поне на 1,8 м. над земята.
Винаги използвайте уреда в хоризонтална позиция.
Не инсталирайте на тавана или във вертикална позиция.
Дръжте предната чест на уреда на най-малко 150 см. от мебели,
възпламеними материали, завеси, килими, фотьойли, др.
Не използвайте отоплителния уред с програматор,
таймер, отделна
система за управление или друг уред, който включва отоплителния уред
автоматично, тъй като ако той е покрит или неправилно инсталиран, е
взривоопасен.
Не използвайте уреда върху мокри повърхности или навън.
Уредът трябва да се включи в електрически контакт с подходящо
заземяване.
За допълнителна защита, препоръчваме монтирането на трансформатор,
не
надвишаващ 30 mA, в електрическата верига, захранваща банята.
Обърнете за съвет към електротехник.
b
ВНИМАНИЕ! При бракуване на уреда, НИКОГА не го изхвърляйте
в кофата за боклук. Занесете го в най-близкия ПУНТ или
ЦЕНТЪР ЗА ТАКИВА ОТПАДЪЦИ, за да бъде обработен. Така ще
помогнете в грижата за околната среда.
2 ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ
1 Радиатор
2 Кварцови пръчки
3 Шнур за включване и избор
4 Визьор за избор на положенията
5 Стойка за стена
6 Капак
7 Комплект дюбели и винтове
3 ИНСТАЛИРАНЕ
Z
Не инсталирайте уреда в зона на вентилация.
Z Винаги съблюдавайте минималните разстояния за безопасност
между нагревателя и стени или препятствия (Фиг. 1). Не
инсталирайте уреда зад врата.
Z Не докосвайте кварцовата тръба с ръка, когато свързвате или
инсталирате уреда. Отпечатъци по повърхността могат да
намалят живота на нагряващата тръба.
1 Махнете капака (6) (Фиг. 2).
2 Завъртете ключа на 90º, за да работите по-свободно.
3 Отбележете дупките на стената, където ще закачите уреда.
4 Пробийте отбелязаните дупки и сложете предоставените дюбели (Фиг.
3).
Не покривайте отоплителния уред, за да не прегрее.
Уредът никога не трябва да се покрива с дрехи, контейнери или
други предмети, нито да се поставя под гардероб или нещо
друго, което да попречи на потока на топлия въздух.
Не използвайте нагревателя за сушене на дрехи.
5 Фиксирайте скобите към стената посредством предоставените болтове
(Фиг. 4).
6 Завъртете уреда отново, докато не застане паралелно на стената. (Фиг.
5).
7 Прикрепете капака посредством предоставените болтове (6) (Фиг. 6).
8 Позиционирайте уреда, така че топлината да отива в желаната посока.
Закрепете го с отвертка (Фиг. 7)
Z За постоянна електрическа връзка ние препоръчваме да потърсите
професионален монтажник, който може да извършва прости
електрически инсталации в съответствие с нисковолтажните
наредби и приложими стандарти. Неправилна инсталация може да
причини инциденти и повреди.
За свързването му към електрическата мрежа ние препоръчваме да
използвате кабел HO5 VV-F с 1 мм
2
кръстосана част.
Инсталацията трябва да включва система за автоматично
изключване на захранването.
Z Запомнете:
жълта/зелена жица = жица за заземяване
кафява жица = жица за фаза L
синя жица = жица за нула N
4 ФУНКЦИОНИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ
Z
Този уред е проектиран като отоплителен уред за окачване на високо
ниво. Не го използвайте за друга цел.
1 Включете уреда към контакт в електрическата мрежа.
2 Издърпайте края на кабела ВКЛ./ИЗКЛ. (3), за да включите уреда (Фиг.
8).
i С едно дърпане, на дисплея ще се появи 1 (4). Едната кварцова
тръба ще се включи.
i С две дърпания, на дисплея ще се появи 2 (4). Двете кварцови тръби
ще се включат.
i Дръпнете отново, за да изключите уреда. Двете кварцови тръби
ще се изключат. На дисплея ще се появи 0 (4).
0= Изкл.
1= 600 W
2= 1200 W
5 ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
Уверете се, че уредът е изключен преди почистване.
Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност. Не го
поставяйте под течаща вода.
Z Не докосвайте кварцовите тръби с ръце докато почиствате. Петна
по тях могат да намалят топлинното излъчване.
Използвайте влажна мека кърпа за почистване на уреда. Не използвайте
абразивни вещества за почистване.
Използвайте въздух под налягане, за да изчистите кварцовите тръби.
Използвайте само въздух под налягане, за да изчистите кварцовите тръби.
Не използвайте никакви почистващи продукти.
HRVATSKA hr
1 VAŽNO
Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe aparata.
Ovaj je priručnik neizostavan dio proizvoda. Sačuvajte ga na sigurnom mjestu
za buduću uporabu.
Aparat je namijenjen samo za uporabu u kućanstvu. Nije namijenjen za industrijske
potrebe. Aparat je opasno koristiti na način koji nije opisan u uputama.
Djeca moraju biti pod nadzorom kako se bi igrala s aparatom.
Ovaj aparat ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili
mentalnih sposobnosti, neiskusne osobe i osobe koje ne poznaju aparat, osim uz
nadzor ili upute osoba odgovornih za njihovu sigurnost.
Aparat nemojte prilagođavati niti popravljati. U slučaju kvara na kabelu ili bilo kojem
drugom dijelu aparata, prestanite ga koristiti i odnesite ga u ovlašteni servis.
Ne koristite dijelove ili pribor koje ne isporučuje ili preporuča SOLAC.
Prije priključivanja aparata na električnu mrežu provjerite odgovara li napon s natpisne
pločice aparata naponu mreže u vašem kućanstvu.
Uvijek izvucite kabel iz utičnice nakon uporabe, prije sastavljanja ili rastavljanja
dijelova te prije čćenja i održavanja aparata. U slučaju nestanka struje također
isključite aparat. Uređaj se prije priključivanja ili isključivanja iz električne mreže mora
isključiti
Nikad ne potežite kabel i ne vješajte aparat za kabel. Kabel aparata iz utičnice uvijek
izvlačite povlačenjem za utikač, nikada za kabel.
Zamjenu oštećenog mrežnog kabela prepustite proizvođaču, servisnoj radionici ili
sličnom stručnom osoblju kako biste izbjegli moguće opasnosti.
Uklonite sve zaštitne i promotivne materijale s vanjske i unutarnje strane aparata, kao
što su papirne ili plastične vrećice, plastični omoti, karton i naljepnice.
Ne postavljajte kalorifer u blizinu zapaljivih materijala (ljepila, zavjese, tepisi…).
Odaberite mjesto na kojem ćete pažljivo postaviti grijač prema uputama i u skladu s
propisima.
Nemojte postavljati uređaj ispod mrežne utičnice.
d
Uređaj morate postaviti na način da prekidač, termostat ili kabel za
napajanje nisu u izravnom ili neizravnom doticaju s osobom koja se
kupa ili tušira.
Grijalica se mora postaviti najmanje 1,8 metara iznad tla.
Uvijek koristite uređaj u vodoravnom položaju.
Nemojte postavljati uređaj na stropu, ili u okomitom položaju.
Neka prednja strana uređaja bude najmanje 150 cm udaljena od namještaja,
nezapaljivih materijala, zavjesa, tepiha, fotelja, itd.
Nemojte upotrebljavati grijalicu s programskim uređajem, timerom, odvojenim
sustavom za daljinsko upravljanje, ili drugim uređajem koji automatski uključuje
grijalicu, jer prekrivena ili neispravno postavljena grijalica predstavlja opasnost od
požara.
Nemojte koristiti aparat na mokrim površinama ili na otvorenom.
Aparat obvezno priključite na pravilno uzemljenu utičnicu.
Za dodatnu zaštitu preporučena je ugradnja zaštitne diferencijalne sklopke (RDD)
ispod 30 mA u električni krug kupaonice. Obratite se elektroinstalateru za savjet.
b
OPREZ! Kada uređaj želite baciti u otpad, NIKADA ga nemojte baciti u
kantu za smeće. Uređaj odnesite na RECIKLAŽNO DVORIŠTE ili
najbliže odlagalište radi pravilne daljnje obrade uređaja. Time ćete
pomoći u brizi za okoliš.
2 GLAVNI DIJELOVI
1 Radijator
2 Kvarcne šipke
3 Uzica za uključivanje i biranje pozicija
4 Kontrolno polje koje naznačuje biranu poziciju
5Držač zida
6 Poklopac
7 Komplet tipli i zateznih vijaka
3 MONTAŽA
Z
Nemojte postavljati uređaj na mjesto s dobrom ventilacijom.
Z Uvijek osigurajte minimalnu sigurnosnu udaljenost između zidova i predmeta
i grijalice za vrijeme postavljanja (Slika 1). Nemojte postavljati uređaj iza
vratiju.
Z Nemojte dodirivati rukama prilikom povezivanja ili postavljanja uređaja. Mrlje
koje su se pojavile mogu smanjiti rok trajanja toplinske cijevi.
1 Uklonite poklopac (6) (Slika 2).
2 Okrenite uređaj za 90º kako bi radio slobodnije.
3 Označite rupice u zidu na koje ćete postaviti grijalicu.
4 Izbušite označene rupe i umetnite isporučene tiple (Slika 3).
5 Postavite podupirače na zid koristeći isporučene vijke (Slika 4).
6 Ponovno uključite uređaj dok nije u paralelnom položaju na zidu. (Slika 5)
7 Spojite poklopac koristeći isporučene vijke (6) (Slika 6).
8 Postavite uređaj tako da toplina prolazi u željenom smjeru. Pričvrstite ga
koristeći odvijač (Slika 7).
Z Za trajno električno povezivanje, preporučamo da potražite savjet od
stručnog montažera koji može izvršiti jednostavne električne instalacije u
skladu s radom na niskom naponu i primjenjujućim standardima. Neispravno
postavljanje može izazvati nezgode i kvar uređaja.
Za priključivanje za električnu mrežu, preporučamo da upotrijebite HO5 VV-
F kabel s poprečnim presjekom od 1 mm
2
.
Postavljanje mora uključivati sustav automatskog isključivanja struje.
Z Zapamtite:
Žuto/zelena=uzemljenje žica
smeđa žica= pod naponom L
Plava žica=neutralno N
4 RUKOVANJE I UPORABA
Z
Ovaj je uređaj dizajniran za rad na viskom položaju. Ne koristite ga ni u koju
drugu svrhu.
1 Utaknite uređaj u struju.
2 Povucite kraj kabela za uključivanje/isključivanje (3) za uključivanje uređaja
(Slika 8).
i Jednim povlačenjem, 1 će se pojaviti na prikazu mjesta za postavljanje (4).
Jedna kvarcna cijev će se uključiti.
i S dva povlačenja, 2 će se pojaviti na prikazu mjesta za postavljanje (4).
Dvije kvarcne cijevi će se uključiti.
i Ponovno povucite za isključivanje uređaja. Obje kvarcne cijevi će se
isključiti. 0 će se pojaviti na prikazu mjesta za postavljanje (4).
0= Off (isključeno)
1= 600 W
2= 1200 W
Za sprečavanje pregrijavanja, ne prekrivajte uređaj za grijanje.
Nikada ne prekrivajte uređaj odjećom, kutijama i drugim predmetima,
niti ga stavljate unutar ormara s odjećom ili na neko drugo mjesto koje
bi moglo smanjiti protok toplog zraka.
Nemojte koristiti grijač za sušenje odjeće.
5 ČĆENJE I ODRŽAVANJE
Provjerite je li uređaj isključen iz utičnice prije čćenja.
Nikada ne uranjajte aparat u vodu ili druge tekućine. Nemojte ga postavljati
ispod slavine.
Z Nemojte rukama dodirivati kvarcne cijevi za vrijeme čćenja. Nastale mrlje
mogu smanjiti isijavanje topline.
•Uređaj očistite vlažnom, mekanom krpom. Ne koristite abrazivna sredstva za
čćenje.
Kvarcne cijevi čistite zrakom pod pritiskom. Kvarcne cijevi čistite isključivo
zrakom pod pritiskom. Ne koristite sredstva za čćenje.
ROMÂNĂ ro
1 IMPORTANT
•Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul.
Acest manual reprezintă o parte integrantă a produsului. Păstraţi-l la loc
sigur, pentru a putea fi consultat în viitor.
Acest aparat este destinat exclusiv utilizării la domiciliu şi nu utilizării industriale.
Utilizarea acestuia în alte scopuri decât cele indicate este periculoasă.
Supravegheaţi copiii, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
Nu se recomandă utilizarea aparatului de către persoane (inclusiv copii) ale căror
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale sunt afectate sau care nu au suficientã
experienţă sau suficiente cunoştinţe pentru a-l utiliza. Este indicat ca aceste
persoane sã foloseascã aparatul numai dacă sunt supravegheate sau dacă au
fost instruite în privinţa modului de utilizare a acestuia de către o persoană
răspunzătoare pentru siguranţa lor.
•Nu încercaţi să modificaţi sau să reparaţi aparatul. Dacă identificaţi orice tip de
anomalie la cablul de alimentare sau la oricare altă componentă a aparatului, nu
îl mai folosiţi, ci duceţi-l la o unitate service autorizată.
Nu utiliza părţi sau accesorii care nu sunt furnizate sau recomandate de către
compania SOLAC.
Înainte de a introduce aparatul în priză, verificaţi dacă tensiunea indicată pe aparat
corespunde cu cea din locuinţ
a dumneavoastră.
•Scoateţi întotdeauna aparatul din priză după utilizare, înainte de a monta sau de
a îndepărta piese componente şi înainte de a efectua orice operaţiune de
întreţinere sau de curăţare. De asemenea, scoateţi aparatul din priză în cazul
întreruperii alimentării cu curent electric. Opriţi aparatul înainte de a-l conecta sau
de a-l deconecta de la reţeaua de alimentare cu curent electric.
Nu trageţi niciodată de cablul de alimentare şi nu agăţaţi niciodată aparatul de
cablul de alimentare. Scoateţi întotdeauna aparatul din priză trăgând de ştecăr,
niciodată de cablul de alimentare.
În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător
sau de unitatea de service post-vânzare sau de către personal calificat, pentru a
preveni posibilele accidente.
Îndepărtaţi toate elementele care au fost folosite pentru protejarea aparatului pe
durata transportului sau pentru promoţii de vânzare, cum ar fi pungi de plastic sau
de hârtie, foi de plastic, cartoane şi etichete, care sunt prezente atât în interiorul
aparatului cât şi pe exteriorul acestuia.
•Nu aşezaţi radiatorul cu aer în apropierea materialelor inflamabile (de exemplu,
adezivi, perdele, covoare).
•Alegeţi cu grijă locul în care radiatorul va fi instalat conform instrucţiunilor şi în
conformitate cu reglementă
rile.
•Nu instalaţi dispozitivul sub o priză.
d
Dispozitivul trebuie să fie instalat astfel încât butoanele, termostatul
şi cablul de alimentare să nu poată fi atinse direct sau indirect de o
persoană din baie sau duş.
Dispozitivul de încălzire trebuie instalat la o distanţă de cel puţin 1,8 m deasupra
solului.
Folosiţi întotdeauna dispozitivul în poziţie orizontală.
Nu îl instalaţi pe tavan sau într-o poziţie verticală.
Ţineţi dispozitivul la cel puţin 150 cm departe de mobilă, materiale inflamabile,
perdele, covoare, fotolii etc.
Nu utilizaţi dispozitivul de încălzire cu un dispozitiv de programare, temporizator,
sistem de control de la distanţă separat sau cu alt dispozitiv care porneşte automat
dispozitivul de încălzire, pentru că un dispozitiv de încălzire acoperit sau poziţionat
incorect reprezintă un risc de incendiu.
•Nu folosiţi aparatul pe suprafeţe ude sau în exterior.
Aparatul trebuie conectat la o priză cu conexiune de împământare
corespunzătoare.
Pentru o protecţie suplimentară, vă recomandăm să montaţi, pe circuitul electric
ce deserveşte baia, un dispozitiv de protecţie prin detectarea diferenţială a
curenţilor reziduali (RDD) care să nu depăşească 30mA. Pentru detalii consultaţi
electricianul dumneavoastr
ă.
b
ATENŢIE! Atunci când doriţi să aruncaţi aparatul, nu îl aruncaţi
NICIODATĂ împreună cu gunoiul menajer. Duceţi-l la cel mai
apropiat PUNCT DE COLECTARE a materialelor uzate, pentru a fi
prelucrat corespunzător. Astfel, veţi contribui la ocrotirea mediului
înconjurător.
2 COMPONENTE PRINCIPALE
1 Radiator
2 Tuburile cu cuarţ
3 Cablului ON/OFF
4Afişajul poziţiilor
5 Suport pentru perete
6 Capac
7 Diblurile/ şuruburile
3 INSTALARE
Z Nu instalaţi dispozitivul într-o zonă de ventilaţie.
Z Respectaţi întotdeauna distanţele minime de siguranţă dintre orice perete
sau obstacole şi radiator (Fig. 1). Nu instalaţi dispozitivul în spatele unei
uşi.
Z Nu atingeţi cu mâinile tubul cu cuarţ atunci când conectaţi sau instalaţi
dispozitivul. Orice pată rezultată poate reduce durata de viaţă a tubului de
încălzire.
1 Îndepărtaţi capacul (6) (Fig. 2).
2 Întoarceţi dispozitivul la 90º pentru ca acesta să funcţioneze mai liber.
3Faceţi găurile în perete atunci când veţi monta radiatorul.
4Daţi găurile marcate şi introduceţi diblurile pentru perete furnizate (Fig. 3).
5Ataşaţi suporturile în perete folosind şuruburile furnizate (Fig. 4).
6 Întoarceţi dispozitivul din nou până când acesta este paralel cu peretele.
(Fig. 5).
7Ataşaţi capacul utilizând şuruburile furnizate (6) (Fig. 6).
8Poziţionaţi dispozitivul astfel încât căldura să bată înspre direcţia dorită.
Fixaţi-l utilizând o şurubelniţă (Fig. 7)
Z Pentru o conexiune electrică permanentă, vă recomandăm să solicitaţi
ajutorul unui instalator profesionist care să poată efectua instalaţii
electrice simple în conformitate cu reglementările referitoare la tensiunea
joasă şi cu standardele aplicabile. O instalare incorectă ar putea produce
accidente şi avarii.
Pentru conexiunea sa la curent, vă recomandăm să utilizaţi un cablu HO5
VV-F cu o secţiune transversată de 1 mm
2
.
Instalarea trebuie să includă un sistem automat de tăiere a alimentării cu
electricitate.
Z Reţineţi:
fir galben/verde = fir de împământare
fir maro = conductor parcurs de curent L
fir albastru = fir neutru N
4 FUNCŢIONARE ŞI FOLOSIRE
Z Acest dispozitiv a fost conceput pentru a fi utilizat ca dispozitiv de încălzire
pentru niveluri de creştere mai mare. Nu îl folosiţi în alte scopuri.
1 Conectaţi aparatul la priza de curent.
2 Trageţi de capătul cablului ON/OFF (Pornit/Oprit) (3) pentru a porni
dispozitivul (Fig. 8).
i Cu o singură tragere, 1 va apărea în afişajul poziţiilor (4). Un tub cu cuarţ
se va porni.
i Cu două trageri, 2 va apărea în afişajul poziţiilor (4). Două tuburi cu
cuarţ se vor porni.
i Trageţi din nou pentru a opri dispozitivul. Ambele tuburi cu cuarţ se vor
stinge. 0 va apărea în afişajul poziţiilor (4).
0= Oprit
1= 600 W
2= 1200 W
5 ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE
Asiguraţi-vă că dispozitivul este deconectat înainte de a-l curăţa.
Nu introduceţi niciodată aparatul în apă şi în niciun alt lichid. Nu îl puneţi
sub un robinet.
Z Nu atingeţi cu mâna tuburile cu cuarţ atunci când curăţaţi dispozitivul.
Orice pată care rezultă poate reduce radierea căldurii.
•Utilizaţi un material moale, uşor umed pentru a curăţa dispozitivul. Nu utilizaţi
niciun fel de produse abrazive.
•Utilizaţi aer sub presiune pentru a curăţa tuburile cu cuarţ. Utilizaţi numai aer sub
presiune pentru a curăţa tuburile cu cuarţ. Nu utilizaţi niciun alt produs de
curăţare.
Pentru a preveni supraîncălzirea, nu acoperiţi dispozitivul de
încălzire.
Dispozitivul nu ar trebui să fie acoperit cu haine, recipiente sau orice
alte obiecte, nici nu ar trebui să fie aşezat sub un dulap sau orice
altceva ce ar putea obstrucţiona fluxul de aer cald.
Nu folosiţi radiatorul pentru a usca haine.
Mod. RC8200
RADIADOR CUARZO DE BAÑO
QUARTZ BATHROOM RADIATOR
RADIATEUR A QUARTZ POUR SALLE DE BAIN
QUARZRADIATOR FÜR DAS BADEZIMMER
RADIADOR QUARTZO PARA CASA DE BANHO
CALORIFERO QUARZO DA BAGNO
KWARTS BADKAMERSTRAALKACHEL
KOUPELNOVÝ KŘEMÍKOVÝ INFRAZÁŘIČ
GRZEJNIK KWARCOWY DO ŁAZIENEK
PIEZOELEKTRICKÝ RADIÁTOR DO KÚPELNÍ
FÜRDŐSZOBÁBA VALÓ KVARC-RADIÁTOR
КВАРЦОВ РАДИАТОР ЗА БАНЯ
KVARCNI RADIJATOR ZA KUPAONICU
RADIATOR
DESPLEGABLE_RC8200.fm Page 2 Tuesday, June 22, 2010 12:57 PM
/