Emos Z73113 LED Tube T8 Ghid de instalare

Tip
Ghid de instalare
1
Z73113
Z73114
Z73123
Z73124
Z73133
Z73134
1535246000_31-Z73134_00_01 210 × 197 mm ZDROJ: 1535241000_31-Z73113_00_01.indd
GB | LED Tube T8
230 V~/50 Hz
Please read this instruction manual thoroughly prior to use.
IMPORTANT!
LED tube is not dimmable.
Always switch o the power supply before commencing work!
Only to apply in dry indoor usage and environment, outdoor applications require an IP rated xtures.
Do not change any components of the EMOS LED tube.
Please keep this instruction manual for future reference.
LED tube is designed to t standard IEC compliant G13 bi-pin lamp holders.
Please read the installation instructions very carefully and follow the wiring diagrams to ensure safety.
LED must be installed by a professional electrician in accordance with the relevant electrical codes.
This lamp is designed for general lighting service (excluding for example explosive atmospheres).
Emos LED tubes are not designed to work with electronic ballast.
Disclaimer:
EMOS disclaims liability for any direct, indirect or incidental damages in case of installation performed either
not according to this guide or not performed by a professional electrician.
Wiring diagram
1. 2.
Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local
authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on
land ll, dangerous substanoes may reach groundwater and subsequently food chain, where it could
aect human health.
EMOS spol. s r.o. declares that the LED Tube T8 is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity
can be found at http://www.emos.eu/download.
CZ | LED trubice T8
230 V~/50 Hz
Pečlivě prostudujte tento návod před uvedením do provozu.
DŮLEŽITÉ!
LED trubice EMOS není stmívatelná.
Před jakoukoliv manipulací se svítidlem nebo trubicí vypněte přívod elektrické energie.
LED trubice EMOS je určená pro použití v normálním prostředí. Pro použití v jiném prostředí je nutno
použít svítidla s patřičným krytím.
Nezasahujte do konstrukce LED trubice EMOS.
Tento návod si uschovejte pro případ potřeby.
EMOS LED trubice je určena pro použití se standardními paticemi G13.
Prosíme držte se předepsaných schémat zapojení pro zajištění elektrické bezpečnosti.
Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze osoba s patřičnou kvalikací.
LED trubice EMOS nejsou uzpůsobeny kpráci ve spojení selektronickým předřadníkem.
Upozornění
Společnost EMOS nenese odpovědnost za škody na majetku a zdraví způsobené nesprávnou instalací, nebo
instalací prováděnou nekvalikovanou osobou.
Schéma zapojení
LED trubice LED trubice
1. 2.
Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného
odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické
spotřebiče uložené na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody
a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.
EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že LED trubice T8 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových strán-
kách http://www.emos.eu/download.
SK | LED trubica T8
230 V~/50 Hz
Starostlivo si preštudujte tento návod pred uvedením do prevádzky.
DÔLEŽITÉ!
LED trubica EMOS nie je stmievateľná.
Pred akoukoľvek manipuláciou so svietidlom alebo trubicou vypnite prívod elektrickej energie.
LED trubica EMOS je určená pre použitie v normálnom prostredí. Na použitie v inom prostredí je nutné
použiť svietidlá s patričným krytím.
Nezasahujte do konštrukcie LED trubice EMOS.
Tento návod si uschovajte pre prípad potreby.
EMOS LED trubica je určená pre použitie so štandardnými päticami G13.
Prosíme, držte sa predpísaných schém zapojenia pre zaistenie elektrickej bezpečnosti.
Práce na elektrických zariadeniach smie vykonávať iba osoba s patričnou kvalikáciou.
LED trubice Emos nie je možné použiť s elektronickým predradníkom.
Upozornenie
Spoločnosť EMOS nenesie zodpovednosť za škody na majetku a zdraví spôsobené nesprávnou inštaláciou,
alebo inštaláciou vykonávanou nekvalikovanou osobou.
Schéma zapojenia
LED trubica LED trubica
1. 2.
Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta trie-
deného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú
elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do pod-
zemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie.
EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že LED trubica T8 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími příslušnými
ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť
na webových stránkach http://www.emos.eu/download.
PL | Świetlówka liniowa LED T8
230 V~/50 Hz
Przed uruchomieniem wyrobu do pracy prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję.
OSTRZE ŻENIE!
Świetlówka LED od dystrybutora EMOS nie jest przystosowana do ściemniania.
Przed jakąkolwiek manipulacją z oprawą albo ze świetlówką należy wyłączyć doprowadzenie energii
elektrycznej.
Świetlówka LED od dystrybutora EMOS jest przystosowana do użytkowania w środowisku normalnym.
Aby stosować ją w innym środowisku należy stosować oprawy z wymaganym kloszem.
Nie wolno ingerować do konstrukcji świetlówek LED od dystrybutora EMOS.
Tę instrukcję prosimy zachować do wykorzystania w przyszłości.
Świetlówka LED od dystrybutora EMOS jest przystosowana do współpracy ze standardowymi gniazdami
(oprawkami) G13.
Aby zapewnić bezpieczeństwo prosimy przestrzegać zalecanych schematów połączeń elektrycznych.
Prace przy urządzeniach elektrycznych może wykonywać tylko osoba posiadająca wymagane kwa-
likacje.
Świetlówki LED rmy EMOS nie są przystosowane do współpracy ze statecznikami elektronicznymi.
Uwaga
Spółka EMOS nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i uszczerbek na zdrowiu, spowodowany
błędną instalacją albo instalacją wykonaną przez niewykwalikowaną osobę.
Schemat połączeń
Świetlówka liniowa LED Świetlówka liniowa LED
1. 2.
Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zu-
żytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się
sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zuży-
tego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ
na środowisko i zdrowie ludzi.
EMOS spol. s r.o. oświadcza, że wyrób Świetlówka liniowa LED T8 jest zgodny z wymaganiami podstawowymi
i innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE.
Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych http://www.emos.eu/download.
HU | LED fénycső T8
230 V~/50 Hz
Kérjük, hogy használat előtt gyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
FONTOS!
Az EMOS LED fénycső fényereje nem szabályozható.
Bármilyen szerelési munka előtt kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
Az EMOS LED fénycsövet kizárólag hétköznapi használati környezethez tervezték. Bármilyen más környezetben
(pl. kültéren) használjon megfelelő csatlakozóval és megfelelő besorolással rendelkező világítástechnikai
eszközt.
Ne próbálja a LED fénycsövet szétszerelni vagy módosítani.
Tartsa meg az útmutatót, mert a jövőben még szüksége lehet rá.
Az EMOS LED fénycsövet standard G13 aljzathoz tervezték.
Kérjük, hogy saját biztonsága érdekében a bekötési ábrának megfelelően szerelje be a fénycsövet!
Az elektromos készülékek beszerelését kizárólag megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek
végezhetik.
Az Emos LED fénycsövek nem működtethetők elektronikus előtéttel.
Jognyilatkozat
Az EMOS vállalat nem vállal semmilyen felelősséget az olyan anyagi károkért vagy személyi sérülésekért,
amelyek abból erednek, hogy a fénycsövet nem megfelelően szerelték be, vagy nem megfelelően szakkép-
zett személy szerelte be.
Bekötési ábra
LED fénycső LED fénycső
1. 2.
Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulla-
dékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalok-
hoz. Ha az elektromos készülékek a hulladéktárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak
a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztethetik az Ön egészségét és kényelmét.
EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy az LED fénycső T8 megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat
letölthető az alábbi honlapról: http://www.emos.eu/download.
SI | LED cev T8
230 V~/50 Hz
Preden začnete izdelek uporabljati, skrbno preberite navodila za uporabo.
POMEMBNO!
LED cev EMOS ni zatemnilna.
Pred kakršnokoli manipulacijo s svetilko ali cevjo izključite dovod električne energije.
LED cev EMOS je namenjena za uporabo v navadnem okolju. Za uporabo v drugem okolju je treba
uporabiti svetilke z ustrezno zaščito.
Ne posegajte v konstrukcijo LED cevi EMOS.
Easy to install / Jednoduchá instalace / Schéma zapojenia / Łatwa instalacja
/ Egyszerű beszerelés / Enostavna namestitev / Jednostavna ugradnja
/ Einfache Installation / Легка установка / Instalare simplă / Paprastas
montavimas / Vienkārša uzstādīšana / Lihtne paigaldus / Лесна за монтаж
2
Navodila shranite za primer poznejše potrebe.
EMOS LED cev je namenjena za uporabo s standardnim vznožjem G13.
Prosimo, da za zagotovite električne varnosti upoštevate predpisane sheme priključitve.
Delo na električnih napravah sme izvajati le ustrezno usposobljena oseba.
LED cevi EMOS niso zasnovane za delovanje z električno predstikalno napravo.
Opozorilo
Družba EMOS ne odgovarja za škode na premoženju in zdravju, povzročene zaradi nepravilne namestitve
ali zaradi namestitve s strani neusposobljene osebe.
Shema priključitve
LED cev LED cev
1. 2.
Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih
odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne
naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo
vprehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.
EMOS spol. s r.o. izjavlja, da sta LED cev T8 v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi
določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko
najdete na spletnih straneh http://www.emos.eu/download.
RS|HR|BA|ME | LED cijev T8
230 V~/50 Hz
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik s uputama prije upotrebe.
VAŽNO!
LED cijev EMOS ne može se prigušivati.
Isključite napajanje prije rukovanja držačem svjetiljke ili cijevi.
LED cijev EMOS namijenjena je isključivo za upotrebu u uobičajenim okruženjima. Upotreba u nestan-
dardnim okruženjima (primjerice na otvorenom) iziskuje upotrebu držača svjetiljke s odgovarajućom
nazivnom vrijednošću kućišta.
Ne zaklanjajte konstrukciju LED cijevi.
Zadržite ovaj priručnik s uputama za daljnju upotrebu.
LED cijev EMOS dizajnirana je za upotrebu sa standardnim postoljima G13.
Pridržavajte se propisanih električkih shema kako ne biste ugrozili sigurnost.
Radove na električnim uređajima smije obavljati isključivo stručna osoba odgovarajućih kvalikacija.
Emos LED cijevi nisu namijenjene za rad s elektroničkim balastom.
Izjava o odricanju odgovornosti
Tvrtka EMOS ne snosi odgovornost za materijalnu štetu i ozljede nastale kao posljedica nepravilne ugradnje
ili posljedica ugradnje koju nije obavio osposobljeni stručnjak.
Električka shema
Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje
razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne
vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u pod-
zemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje.
EMOS spol. s r.o. izjavljuje da su uređaj LED cijev T8 sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odred-
bama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na
adresi http://www.emos.eu/download.
DE | LED-Röhre T8
230 V~/50 Hz
Lesen Sie sich diese Anleitung vor der Inbetriebnahme gründlich durch.
WICHTIG!
Die EMOS LED-Röhre ist nicht dimmbar.
Vor jeder Manipulation mit der Röhre oder der Leuchte muss die Stromzufuhr abgeschaltet werden.
Die EMOS LED-Röhre ist zum Einsatz in normaler Umgebung bestimmt. Zum Einsatz in einer anderen
Umgebung sind Leuchte mit entsprechender Schutzart zu verwenden.
Keine Eingrie in die Konstruktion der EMOS LED-Röhre vornehmen .
Bewahren Sie diese Anleitung für späteren Bedarf auf.
Die EMOS LED-Röhre ist zur Verwendung mit G13-Standardsockeln bestimmt.
Wir bitten Sie vorgeschriebene Anschlussschemen zur Sicherstellung der elektrischen Sicherheit zu
beachten.
Arbeiten an Elektrogeräten dürfen nur von Personen mit entsprechender Ausbildung durchgeführt
werden.
Die LED-Schläuche von EMOS sind nicht zur Verwendung in Verbindung mit einem elektrischen Vor-
schaltwiderstand bestimmt.
Warnung
Die Gesellschaft EMOS trägt keine Verantwortung für Sach- und Gesundheitsschäden in Folge einer falschen
oder einer durch eine nicht qualizierte Person durchgeführten Installation.
Schaltbild
LED-Röhre LED-Röhre
1. 2.
Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten
Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammel-
stellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien
gelagert werden, können Gefahrstoe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen,
Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben.
EMOS spol. s r.o. erklärt, dass LED-Röhre T8 mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen
Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die
Konformitätserklärung nden Sie auf folgender Webseite: http://www.emos.eu/download.
UA | Світлодіодна трубка T8
230 V~/50 H
Перед впуском в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію користувача.
ВАЖЛИВЕ!
Світлодіодна трубка EMOS без регулювання світла.
Перед будь-якою маніпуляцією з лампою або трубкою їх відключіть від електромережі.
Світлодіодна трубка EMOS призначена для використання в нормальних умовах. Для використання
в інших умовах, необхідно використовувати лампи з відповідним покриттям.
Не втручайтеся у конструкцію світлодіоднох трубки EMOS.
Збережіть цю інструкцію у випадку необхідності.
Світлодіодна трубка EMOS призначена для використання зі стандартними цоколями G13.
Будь ласка, дотримуйтесь назначених схем підключення, щоб дотримуватись правил електро-
безпеки.
Роботу з електричними приладами може виконувати тільки кваліфікована особа.
Світлодіодні люмінесцентні лампи EMOS не приспособлені для роботи в поєднанні з eлектронним
баластом.
Попередження
Компанія EMOS не несе відповідальності за шкоду, заподіяну майну і здоров‘ю внаслідок неправильного
монтажу або установки, що виконує некваліфікована особа.
Схема підключення
Світлодіодна трубка Світлодіодна трубка
1. 2.
Не викидуйте електричні пристрої як несортовані комунальні відходи, користуйтесь місцями
збору комунальних відходів. За актуальною інформацією про місця збору звертайтесь до уста-
нов за місцем проживання. Якщо електричні присторої розміщені на місцях з відходами, то
небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатись до харчового обігу та пошкоджу-
вати ваше здоров‘я.
EMOS spol. s r.o. повідомляє, що Світлодіодна трубка T8 відповідає основним вимогам та іншим
відповідним положенням Директиви. Пристроєм можливо користуватися в ЄС. Декларація від-
повідності являється частиной інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті
http://www.emos.eu/download.
RO|MD | Tub LED T8
230 V~/50 Hz
Înainte de punerea în funcțiune citiți cu atenție aceste instrucțiuni
IMPORTANT!
Tubul LED EMOS nu este crepuscular.
Înainte de orice manipulare cu corpul de iluminat ori cu tub deconectați alimentarea cu energie electrică.
Tubul LED EMOS este destinat pentru utilizare în mediu normal. Pentru utilizare în alt mediu trebuie
utilizate corpuri de iluminat cu protecție adecvată.
Nu interveniți la construcția tubului LED EMOS.
Păstrați aceste instrucțiuni pentru caz de necesitate.
Tubul LED EMOS este destinat pentru utilizare cu mufă standard G13.
Vă rugăm să respectat schemele stabilite de conectare pentru asigurarea siguranței electrice.
Activitatea pe dispozitivele electrice o poate efectua doar persoana cu calicare corespunzătoare.
Tuburile LED EMOS nu sunt proiectate să funcționeze în combinație cu balast electronic.
Atenționare
Societatea EMOS nu poartă responsabilitatea pentru daunele asupra bunurilor și sănătății cauzate de instalarea
incorectă, sau instalarea efectuată de către o persoană necalicată.
Schema de conectare
Tub LED Tub LED
1. 2.
Nu aruncaţi consumatorii electrici la deșeuri comunale nesortate, folosiţi bazele de recepţie a deșeuri-
lor sortate. Pentru informaţii actuale privind bazele de recepţie contactaţi organele locale. Dacă consu-
matorii electrici sunt depozitaţi la stocuri de deșeuri comunale, substanţele periculoase se pot in ltra
în apele subterane și pot să ajungă în lanţul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.
EMOS spol. s r.o. declară, că Tub LED T8 este în conformitate cu cerinţele de bază și alte prevederi corespun-
zătoare ale directivei. Aparatul poate  utilizat liber în UE. Declaraţia de conformitate sau se poate găsi pe
paginile http://www.emos.eu/download.
LT | LED vamzdelis T8
230 V~/50 Hz
Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
SVARBU!
EMOS LED vamzdelio ryškumas nėra reguliuojamas.
Išjunkite iš tinklo prieš tvarkydami šviestuvą ar vamzdelį.
EMOS LED vamzdelis yra skirtas naudoti tik įprastomis sąlygomis. Norėdami naudoti neįprastoje aplinkoje
(pvz., lauke ir kt.), turite naudoti atitinkamo pajėgumo apšvietimo įrangą.
Nelieskite LED vamzdelio vidaus struktūros.
Laikykite šią instrukciją, kad būtų galima naudoti ateityje.
EMOS LED vamzdis skirtas naudoti su standartiniu G13 pagrindu.
Paisykite nustatytos laidų ištiesimo schemos, kad būtų užtikrintas saugumas.
Tik atitinkamos kvalikacijos asmuo gali dirbti su elektros įrenginiais.
Emos šviesos diodų vamzdeliai (LED) nėra skirti dirbti su elektroniniu balastu.
Atsakomybės apribojimas
Bendrovė EMOS neprisiima jokios atsakomybės už žalą turtui ir sveikatai, atsiradusią dėl netinkamo ar
nekvalikuoto asmens atlikto prietaiso montavimo.
Montavimo schema
LED vamzdelis LED vamzdelis
1. 2.
Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surin-
kimo punktus. Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surin-
kimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos
gali patekti į gruntinius vandenis, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.
3
EMOS spol. s r.o. deklaruoja, kad LED vamzdelis T8 atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus
ir susijusias nuostatas. Prietaisą galima laisvai naudoti ES. Atitikties deklaraciją galima rasti adresu
http://www.emos.eu/download.
LV | LED gaismas caurule T8
230 V~/50 Hz
Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
SVARĪGI!
EMOS LED gaismas caurules apgaismojumu nevar mainīt.
Pirms gaismas armatūras vai gaismas caurules izmantošanas izslēdziet strāvas padevi.
EMOS LED gaismas caurule ir paredzēta lietošanai tikai iekštelpās. Lietošanai nestandarta vidē (piemēram,
ārpus telpām u. c.) ir nepieciešama gaismas armatūra ar atbilstošu ietvara aizsardzības klasi.
Nemainiet LED gaismas caurules uzbūvi.
Saglabājiet šo instrukciju turpmākai lietošanai.
EMOS LED gaismas caurule ir paredzēta lietošanai ar standarta G13 ligzdām.
Lūdzu, savas un citu drošības dēļ ievērojiet noteiktās elektroinstalācijas shēmas.
Tikai persona ar atbilstošu kvalikāciju drīkst veikt elektrisko ierīču remontdarbus
Emos LED caurules nav paredzētas darbam ar elektronisko balastu.
Piezīme
Uzņēmums EMOS neuzņemas atbildību par īpašuma vai veselības kaitējumu, ko ir izraisījusi nepareiza vai
nekvalicētas personas veikta ierīces uzstādīšana.
Elektroinstalācijas shēma
LED gaismas caurule LED gaismas caurule
1. 2.
Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un
savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo
pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes
ūdeņos un tālāk arī barības ķēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību.
EMOS spol. s r.o.. apliecina, ka LED gaismas caurule T8 atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstoša-
jiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama http://www.emos.eu/download.
EE | LED-toru T8
230 V~/50 Hz
Enne kasutamist lugege seda juhendit.
NB!
LED-toru ei ole hämardatav.
Enne tööle asumist lülitage alati toiteallikas välja.
Kasutada üksnes kuivades siseruumides ja keskkondades; väljas kasutamiseks on vajalik kaitseastmega
seade.
EMOS LED-toru osi ei tohi asendada.
Hoidke juhend edaspidiseks alles.
LED-toru on mõeldud standardile IEC vastavale G13 bi-pin lambihoidikule.
Ohutuse tagamiseks tutvuge põhjalikult paigaldamisjuhistega ning järgige ühendusskeemi.
LEDi võib paigaldada professionaalne elektrik kooskõlas kehtivate elektritööde eeskirjadega.
Lamp on mõeldud üldvalgustuseks (välistatud on näites plahvatusohtlikud keskkonnad).
Emos LED-torud ei ole mõeldud töötama elektroonilise ballastiga.
Lahtiütlemine:
EMOS ei vastata otsese, kaudse ega kaasuva kahju eest, kui paigaldamisel on eiratud seda juhendit või kui
selle teostas keegi muu kui professionaalne elektrik.
Juhtmestiku skeem
LED tube LED tube
1. 2.
Ärge visake ära koos olmejäätmetega. Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jäätmete kogumispunkte.
Teavet kogumispunktide kohta saate kohalikult omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prügimäele
viskamisel võivad ohtlikud ained pääseda põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning mõjutada nii
inimeste tervist.
EMOS spol. s r.o. kinnitab, et toode koodiga LED-toru T8 on kooskõlas direktiivi nõuete ja muude sätetega.
Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja see on
leitav ka kodulehel http://www.emos.eu/download.
BG | LED тръба T8
230 V~/50 Hz
Преди употреба прочетете инструкциите, дадени в настоящото ръководство.
ВАЖНО!
Светлинният поток на LED тръбата не може да се регулира.
Винаги изключвайте захранването преди започване на работа!
Да се използва само в сухи, закрити помещения; употребата на открито изисква степен на IP защита.
Не подменяйте частите на тази EMOS LED тръба.
Пазете настоящото ръководство с инструкции за бъдещи справки.
LED тръбата е проектирана така, че да пасва в стандартни G13 двущифтови държачи за лампи,
съответстващи на IEC.
Прочетете много внимателно инструкциите за монтаж и следвайте електрическите схеми на
свързване, за да си осигурите безопасност.
LED тръбата трябва да се монтира от професионален електротехник, съгласно съответните
електрически кодове.
Тази лампа е проектирана за общо осветление (с изключение на работа в експлозивни атмосфери).
LED тръбите на Emos не са проектирани за работа с електронен баласт.
Отказ от отговорност:
EMOS отказва да поеме отговорност за всякакви преки, косвени или случайни щети, възникнали в
случай на монтаж, който не е извършен в съответствие с настоящото ръководство или не е извършен
от професионален електротехник.
Електрическа схема на свързване
LED tube LED tube
1. 2.
Не изхвърляйте електрически уреди с несортираните домакински отпадъци; предавайте ги в
пунктовете за събиране на сортирани отпадъци. Актуална информация относно пунктовете за
събиране на сортирани отпадъци може да получите от компетентните местни органи. При из-
хвърляне на електрически уреди на сметищата е възможно в подпочвените води да попаднат
опасни вещества, които след това да преминат в хранителната верига и да увредят здравето на хората.
EMOS spol. s r.o. декларира, че LED тръба T8 отговаря на основните изисквания и други разпоредби на
Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие
е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уебсайта http://www.emos.eu/download.
4
www.emos.eu
GARANCIJSKA IZJAVA
1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na
aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali
vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
predelave brez odobritve proizvajalca
neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate
tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepra-
vilne uporabe ali preobremenitve.
NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK
Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI, d.o.o.,
Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno pri-
javo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega
zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.
EMOS SI, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval
brezhibno.
ZNAMKA: LED cev T8
TIP:
DATUM IZROČITVE BLAGA:
Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Emos Z73113 LED Tube T8 Ghid de instalare

Tip
Ghid de instalare