IKEA OV5 Manual de utilizare

Marca
IKEA
Categorie
ferăstraie cu lanț electric
Model
OV5
Tip
Manual de utilizare
4
AA-486196-1
MAGYAR
FIGYELMEZTETÉSI - A készülék üzembe
helyezését és karbantartását szakembernek
kell elvégeznie, betartva a gyártó előírásait
és a mindenkor hatályos helyi biztonsági nor-
mákat. A használati útmutatóban kifejezetten
kért eseteket leszámítva tilos a készülék alka-
trészeinek házilagos javítása vagy cseréje.
Б
ЪЛ
ГАРСКИ
ВMAE - Инсталацията или поддръжката
трябва да се извършват от специализиран
техник, според инструкциите на производителя
и в съответствие с действащите местни
разпоредби по отношение на безопасността.
Не ремонтирайте или не заменяйте която и да
е част на уреда, ако това не се изисква
изрично в ръководството за употреба.
ROMANA
ATEN∂IE - Instalarea sau ¶ntre^inerea trebuie
s™ fie f™cute de un tehnician calificat ¶n confor-
mitate cu instruc^iunile produc™torului ≥i cu
respectarea normelor locale de securitate. Nu
repara^i sau ¶nlocui^i vreo component™ a apara-
tului dac™ acest lucru nu este recomandat ¶n
mod expres ¶n manualul cu instruc^iunile de
folosire.
SLOVENSKY
OPOZORILO - Inštaláciu alebo údržbu smie
vykonávať iba kvalifikovaný technik podľa
pokynov výrobcu a miestnych bez-
pečnostných predpisov. Neopravujte a nevy-
mieňajte akúkoľvek časť zariadenia, okrem
prí padu ak je to vyslovene odporúčané v
vode na obsluhu.
/

Acest manual este potrivit și pentru