ZANKER KHT6111 Manual de utilizare

Categorie
Hote pentru aragaz
Tip
Manual de utilizare

Acest manual este potrivit și pentru

Libretto istruzioni
User manual
Manuel d’Instructions
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de Instruções
Εγχειρίδιο οδηγιών
Руководство по эксплуатации
Kullanim Kilavuku
Libret de Instrucţiuni
Uživatelská Pøíruèka
Käyttöohje
Príručka na obsluhu
Iнструкція з експлуатації
5
TR - TAVSIYELER VE ÖNERILER - Bu kullanma talimatι birden fazla cihaz modeli için geçerlidir. Cihazιnιza uymayan bazι donanιm özellikleri tarif edilmiş olabilir. Yalnιş veya eksik montajdan doğan
herhangi bir zararιn sorumluluğu üreticiye ait değildir. Davlumbaz ile pişirici cihazιn ocak kιsmι arasιndaki minimum güvenlik mesafesi 650 mm.dir. Besleme voltajιnιn, davlumbaz içerisine yerleştirilen bilgi eti-
ketinde belirtilenle aynι olup olmadιğιnι kontrol edin. Sιnιf I elektrikli aletleri için, güç kaynağιnιn yeterli topraklamayι sağlayιp sağlamadιğιnι kontrol edin. Minimum 120 mm çapιnda bir boru yoluyla davlumbazι
çιkιş bacasιna bağlayιn. Baca bağlantιsι mümkün oldu- ğunca kιsa olmalιdιr. Davlumbaz borusunu yanιcι duman taşιyan baca deliğine (buhar ka-zanι, şömine, vb.) bağlamayιn. Davlumbazιn elektrikle
çalιşmayan aletlerle (örneğin; gazlι cihazlar) bağιntιlι olarak kullanιlmamasι halinde çιkιş gazιnιn geri tepmesini önlemek amacιyla odada yeterli bir havalandιrma sağlanmalιdιr. Temiz hava girişini temin etmek
için mutfakta doğrudan dιşarιya açιlan bir açιklιk bulunmalιdιr. Cihazların bulunduğu mekan ile dış çevre arasındaki azami basınç farkının 0,04 mbar’ı geçmemesi şarttır.Güç kablosunun hasar görmesi duru-
munda herhangi bir riskten kaçınmak için imalatçı ya da teknik servis tarafından değiştirilmelidir. Egzoz havası ile ilgili tüm yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır. Davlumbaz mutfaktaki kokularιn emilmesi amacιyla
evlerde kullanιm için tasarlanmιştιr.Ticari ve endüstriyel amaçlar için kullanmayιnιz. Davlumbazι tasarlandιğι amaçlarιn dιşιnda kesinlikle kullanmayιnιz. Davlumbaz çalιşιrken altιnda kesinlikle yüksek çιplak
ateş bιrakmayιn. Alev yoğunluğunu doğrudan tencerenin altιnda kalacak şekilde ayarlayιn, kenarlarιnι sarmadιğιndan emin olun. Yağda kιzartma tavalarιnι kullanιrken sürekli olarak takip edin: fazla ιsιnan
yağ tutuşabilir. Kapağın altında kıvılcımdan kaçının, yangın riski Bu alet, güvenliklerinden sorumlu kişiler tarafından kontrol edilmedik-leri veya eğitilmedikleri sürece; fiziksel, duyumsal ve zihinsel kapasi-tesinde
kısıtlama olan (çocuklar dahil) veya aleti kullanma tecrübesi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılamaz. Bebeklerin, aletle oynamadıklarından emin olmak için kontrol edilmeli gerekir. “DİKKAT: Pişirme
cihazlarında kullanılırken ulaşılabilir parçalar sıcak hale gelebilir.” Herhangi bir bakιm işlemini gerçekleştirmeden önce davlumbazι kapatιn veya fişini çιkarιn.rında iki ayda bir, yoğun kullanım halinde ise daha
sıkça yıkanmalarıı gereklidir / H Bu filtre yıkanmaz, ortalama iki ayda bir değiştirilir - Aktif karbonlu koku giderici filtreler W Aktif karbonlu koku giderici filtre yıkanmaz ve rejenere edilmez, normal kullanımda
yaklaşık 4 ayda bir, yoğun kullanımda daha sıkça değiştirilmesi gerekir.. Cihazι nemli bir bez ve nötr bir sιvι deterjan kullanarak temizleyin. Ürün veya paketi üzerindeki
sembolü, bu ürünün normal bir evsel
atık olarak görülmemesi ve bu tip elektrikli veya elektronik cihazların atıldığı dönüşümlü toplama noktalarına terkedilmesi gerektiğine işaret eder. Bu ürünü gerektiği gibi elimine etme kurallarına uyarsanız
çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmeye katkı sağlamış olursunuz. Bu ürünün geri dönüşüm koşulları hakkında daha ayrıntılı bilgi için hudutları içinde bulunduğunuz belediyenin ilgili
diaresine, atık yoketme servisine veya ürünün satıcısına danışınız.
Davlumbazı şebeke cereyanına bağlarken aray temas aralığı en az 3 mm olan çift kutuplu bir elektrik anahtarı koyunuz.
RO - RECOMANDARI SI SUGESTII - Acest manual cu instrucţiuni pentru utilizare este prevăzut pentru mai multe modele de ' aparat. Este posibil e descrise unele particularităţi din dotare,
care nu privesc apa-ratul dumneavoastră. Producătorul nu se face responsabil pentru orice avarii produse în urma unei instalări incorecte. Respectaţi distanţa de siguranţă de 650 mm între plită şi
hotă. Vericaţi dacă voltajul de alimentare corespunde cu cel indicat pe plăcuţa cu date teh-nice din interiorul hotei. Pentru aparatele din clasa I, vericaţi dacă sursa de alimentare este prevăzută cu
împământare. Conectaţi la hotă un furtun de evacuare cu diametrul de minim 120 mm. Acesta trebuie e cât mai scurtă cu putinţă. Nu conectaţi hota de evacuare la o conductă ce evacuează gaze
de combustie ( de la bolier, cămin, etc.). În cazul în care în cameră se utilizează atât hota, cât şi aparate care nu sunt acţionate de energie electrică (de exemplu, aparate cu gaz), trebuie să existe o
ventilaţie suci-entă a mediului. Dacă nu există, în bucătărie trebuie realizată o deschidere care comu-nică cu exteriorul, pentru a asigura intrarea aerului curat. Folosirea corectă şi fără ris-curi se obţine
atunci când depresiunea maximă în cameră nu depăşeşte 0,04 mbar. Dacă este deteriorat, cablul de alimentare trebuie înlocuit de fabricant sau de serviciul de asistenţă tehnică, pentru a evita orice
risc. Trebuie se respecte toate normele referitoare la evacuarea aerului. Hota de evacuare a fost realizată numai pentru uz casnic, pentru a elimina mirosurile neplăcute din bucătărie. Nu utilizaţi hota
în alte scopuri decât cel pentru care a fost creată. Nu lăsaţi focul deschis nesupravegheat sub hotă atunci când aceasta funcţionează. Reglaţi intensitatea ăcării pentru a o direcţiona doar sub recipient.
Recipientele cu grăsime trebuie să e supravegheate în continuu: uleiul supraîncins poate lua foc. Acest aparat nu trebuie să e utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi psihice, senzoriale
sau mentale reduse, sau de către persoane fără experienţe şi cu-noştinţe, dacă nu au fost controlaţi sau instruiţi pentru utilizarea aparatului de către per-soanele care răspund pentru siguranţa lor. Copii
trebuie să e supravegheaţi pentru a i siguri că nu se joacă cu aparatul. „ATENŢIE: Părţile accesibile se pot încinge dacă sunt folosite cu aparate de gătit”. Filtrul / ltrele antigrasime Z trebuie curatate
la ecare 2 luni de utilizare, chiar si mai frecvent in cazul utilizarii intensive a hotei. Filtrele metalice pot  spalate si in masina de spalat vase. / Filtrul H nu poate  spalat si trebuie innocui la ecare 2
luni. - Filtrul din carbune W Aceste ltre nu pot spalate si nu pot regenerate; ele trebuie inlocuite la ecare 4 luni de functionare sau chiar si mai frecvent in cazul utilizarii intensive a hotei. Curatati hota
utilizind o cirpa usor umezita si un detergent lichid neutru. Stergeti apoi temeinic hota pentru a indeparta orice urma de umezeala. Simbolul
pe produs sau pe ambalajul sau semnica faptul ca acest
produs, in cazul in care nu-l mai utilizati, nu trebuie tratat ca un gunoi menajer. El trebuie transferat la centrele de colectare pentru reciclarea echipamentului electric si electronic. Asigurandu-va ca acest
produs este reciclat in mod corect, ajutati la prevenirea unor eventuale consecinte negative asupra mediului si sanatatii umane, consecinte care ar putea avea loc in cazul nereciclarii acestui produs.
Pentru detalii referitoare la reciclarea acestui produs, contactati autoritatile locale sau magazinul de unde l-ati cumparat.
Conectati hota la sursa de alimentare cu energie electrica prin intermediul unui intrerupator bipolar cu distanta minima intre contacte de 3mm.
ﻲﺑﺮﻋ - ﺢﺋﺎﺼﻧتﺎﺣاﺮﺘﻗاو - ﻞﻴﻟدلﺎﻤﻌﺘﺳﻻااﺬهﻢﺗﻩداﺪﻋإةﺪﻌﻟتاراﺪﺻإوأتﻼﻳدﻮﻣﻦﻣزﺎﻬﺠﻟا.
ﻞﻤﺘﺤﻳ نأ ﺪﺠﺗ ًﺎو ﺾﻌﺒﻟ ،ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟا ﻲﺘﻟا ﺪﻗ ﺪﺟﻮﺗ ﻲﻓ زﺎﻬﺠﻟا يﺬﻟا ﺖﻤﻗ ﻪﺋاﺮﺸﺑ
..
ﻊﻨﺼﻤﻟا ﻞﻤﺤﺘﻳ ﺔﻳأ
ﺔﻴﻟوﺆﺴﻣ ﻦﻋ راﺮﺿﻷا ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا ﻦﻋ ﺐﻴآﺮﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﻢﻴﻠﺴﻟا وأ ﺮﻴﻏ ﻢﻴﻠﺴﻟا ﻦﻣﺎﻧ ﻴﺣ ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﺔﻴﻨﻔﻟا
..
ﺔﻓﺎﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺪﺤﻟا ﻰﻧدﻷا ﺔﻣﻼﺴﻠﻟ ﻦﻴﺑ ﺢﻄﺳ ﺦﺒﻄﻟا ﺔﻨﺧﺪﻤﻟاو ﺐﺠﻳ نأ نﻮﻜﺗ
650
ﻢﻣ . ﺪآﺄﺗ ﻦﻣ نأ رﺎﻴﺘﻟا ﻲﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا ﻖﺑﺎﻄﻣ ﺎﻤﻟ ﻮه رﺎﺸﻣ ﻪﻴﻟإ ﻲﻓ
ﺔﺣﻮﻠﻟا ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﻞﺧاد ﺔﻨﺧﺪﻤﻟا
..
ةﺰﻬﺟﻸﻟ ﻦﻣ ﺔﺌﻔﻟا
a
ﺪآﺄﺗ ﻦﻣ نأ رﺎﻴﺘﻟا ﻲﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا ﻲﻟﺰﻨﻤﻟا ﻦﻤﻀﺘﻳ ﺾﻳرﺄﺘﻟا ﻼﻤﻟا مء
.
ﻢﻗ ﻞﻴﺻﻮﺘﺑ ﺔﻨﺧﺪﻤﻟا جﺮﺨﻤﺑ ﻂﻔﺷ ءاﻮﻬﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ بﻮﺒﻧأ ﻩﺮﻄﻗ
120
ﻢﻣ وأ ﺮﺜآأ
.
ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ نﻮﻜﻳ رﺎﺴﻣ بﻮﺒﻧﻷا
ًا رﺪﻗ نﺎﻜﻣﻻا
.
ﺐﺠﻳ مﺪﻋ مﺎﻴﻘﻟا ﻞﻴﺻﻮﺘﺑ ﺔﻨﺧﺪﻤﻟا ﺐﻴﺑﺎﻧﺄﺑ ﻂﻔﺷ ﻨﺧدأ ﺠﺗﺎﻧ ﻦﻋ قاﺮﺘﺣا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟ ىﺮﺧأ ﻞﺜﻣ
)
،تﺎﻳﻼﻐﻟا ﺪﻗاﻮﻣ ﻟا
..
(
.
ﻲﻓ لﺎﺣ دﻮﺟو ةﺰﻬﺟأ ﺮﻴﻏ ﺋﺎﺑﺮﻬآﺔﻴ ﻲﻓ ﺔﻓﺮﻏ ﺦﺒﻄﻤﻟا
)
ﻞﺜﻣ ةﺰﻬﺟﻷا ﻲﺘﻟا ﻤﻌﺗ زﺎﻐﻟﺎﺑ
(
، ﺐﺠﻴﻓ
نأ نﻮﻜﺗ كﺎﻨه ﺔﻳﻮﻬﺗ ةﺪﻴﺟ ﺔﻴﻓﺎآو ﻲﻓ ﺔﻓﺮﻐﻟا
.
اذإ ﻢﻟ ﻦﻜﺗ ﺔﻓﺮﻏ ﺦﺒﻄﻤﻟا ةﺰﻬﺠﻣ ﻩﺬﻬﺑ ،ﺔﻳﻮﻬﺘﻟا ﺐﺠﻴﻓ ﻞﻤﻋ ﺔﺤﺘﻓ لﺎﺼﺗا جرﺎﺨﺑ ،ﺦﺒﻄﻤﻟا نﺎﻤﻀﻟ ﺔﻳﻮﻬﺘﻟا و ﺐﻠﺟ ءاﻮﻬﻟا ﻒﻴﻈﻨﻟا . لﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﺢﻴﺤﺼﻟا ﺪﻴﻌﺒﻟاو ﻦﻋ ةﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻮﻜﻳ ن ﻰﻠﻋأ
ﻂﻐﺿ ﺾﻔﺨﻨ ﻲﻓ ﺔﻓﺮﻐﻟا زوﺎﺠﺘ ـﻟا
0,04
م رﺎﺑ ﻲﻓ لﺎﺣ ﻒﻠﺗ ﻞﺑﺎآ ﺔﻳﺬﻐﺗ رﺎﻴﺘﻟا ،ﻲﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا
ﺐﺠﻳ نأﻢﺘﻳ ﻪﻠﻳﺪﺒﺗ ﻦﻣ ﻞﺒﻗ ﻊﻨﺼﻤﻟا وأ ﻦﻣ ﻞﺒﻗ ﺔﻣﺪﺨﻟا ،ﺔﻴﻨﻔﻟا ﻚﻟذو ﺐﻨﺠﺘﻟ يأ ﻃﺎﺨﻣ .
ﺐﺠﻳ ماﺮﺘﺣا ﻊﻴﻤﺟ ﻦﻴﻧاﻮﻘﻟا ﺔﻳرﺎﺴﻟا ﺻﺎﺨﻟا
ﺺﻠﺨﺘﻟﺎﺑ ﻦﻣ ءاﻮﻬﻟا ﺪﺳﺎﻔﻟا .
نإ ﻨﺧﺪﻤﻟا ﺔﻤﻤﺼﻣ ماﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ﻲﻟﺰﻨﻤﻟا ،ﻂﻘﻓ فﺪﻬﺑو ﻂﻔﺷ ﺢﺋاوﺮﻟا ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ﻦﻋ ﺦﺒﻄﻟا.
مﺪﺨﺘﺴﺗ ﺔﻨﺧﺪﻤﻟا يﻷ ﻦﻣ ﻷا ضاﺮﻏ ﻤﻟا ﺔﻔﻠﺘﺨ ﻚﻟذ ﻦﻋ . كﺮﺘﺗ ﺔﻨﺴﻟأ ﺐﻬﻠﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﺑ ﺔﻳﻮﻗ ءﺎﻨﺛأ ﻴﻐﺸﺗ ﻨﺧﺪﻤﻟا . ﻂﺒﺿا ﺔﻠﻌﺸﻟا ﻴﺤﺑ جﺮﺨﺗ ﻦﻋ
ﺐﻧاﻮ عﺎﻗ ةﻼﻘﻤﻟا وأ رﺪﻘﻟا.
ﻪﺒﺘﻧا ًﺎود ﻰﻠﻋ ةﻼﻘﻤﻟا ءﺎﻨﺛأ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻲﻠﻘﻟا نﻷ ﻳﺰﻟا ﻦﺧﺎﺴﻟاﺪﻗ ﻞﻌﺘﺸﻳ . ﺐﺠﻳ مﺪﻋ داﺪﻋإ ﺔﻤﻌﻃأ ﺔﻳﻮﺸﻣ ﺐﻬﻠﻟﺎﺑ ﺖﺤﺗ ،ﺔﻨﺧﺪﻤﻟا ﺮﻄﺧ ﻖﻳﺮﺤﻟا . ﻲﻐﺒﻨﻳ نأ مﺪﺨﺘﺴﻳ اﺬه زﺎﻬﺠﻟا ﻦﻣ ﻞﺒ صﺎﺨﺷأ
)
ﻦﻤﺑ ﻬﻴﻓ
لﺎﻔﻃﻷا
(
ﻦﻳﺬﻟاو ﻢﻬﻳﺪﻟ ﺺﻘﻧ ّﺴ وأ ،ﻲﻠﻘﻋ وأ ﻦﻣ صﺎﺨﺷﻷا ﻦﻳﺬﻟا نﻮﻜﻠﺘﻤﻳ ةﺮﺒﺧ ،ﺔﻓﺮﻌﻣو ﺎﻣ ﻢﻟﻢﺘﻳ فاﺮﺷﻹا ﻢﻬﻴﻠﻋ وأ إ ﻢهدﺎﺷر ﺔﻴﻔﻴﻜﻟ ﻪﻣاﺪﺨﺘﺳا زﺎﻬﺠﻟا ﻦﻣ ﻞﺒ ﺺﺨﺷ لوﺆﺴﻣ ﻦﻋ ﻢﻬﺘﻣﻼ
.
ﺐﺠﻳ ﺔﺒﻗاﺮﻣ لﺎﻔﻃﻷا ﻜﻟ اﻮﺜﺒﻌﻳ
وأ اﻮﺒﻌﻠﻳ زﺎﻬﺠﻟﺎﺑ .
"
ﻪﻴﺒﻨﺗ
:
ءاﺰﺟﻷا ﻲﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ ﺎﻬﺴﻤﻟ لﻮﺻﻮﻟاو ﻬﻴﻟا ﻦﻜﻤﻳ نأ ﻦﺨﺴﺗ ةّﺪﺸﺑ ﻊﻣ تاﺪﻌﻣ ﺦﺒﻄﻟا . " ﻞﺒﻗ مﺎﻴﻘﻟا يﺄﺑ ﻴﻠﻤﻋ ،ﺔﻧﺎﻴﺻ ﻢﻗ ﻞﺼﻔﺑ رﺎﻴﺘﻟا ﻲﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا ﻦﻋ ﺧﺪﻤﻟا ﺔﻨ وأ ﻊﻄﻗإ رﺎﻴﺘﻟا ﻦﻣ ﻊﻃﺎﻘﻟا مﺎﻌﻟا . ﻢﻗ ءاﺮﺟﺈﺑ ﺔﻧﺎﻴﺻ ﺔﻠﻣﺎﺷ ﻲﻓ
ﺖﻗﻮﻟا ﺳﺎﻨﻤﻟا ﺮﺗﻼﻔﻠﻟ ﺐﺴﺣ تاﺮﺘﻔﻟا ﻰﺻﻮﻤﻟا
ﺎﻬﺑ
)
ﺮﻄﺧ ﻖﻳﺮﺤﻟا
(
، ﺮﺗﻼﻔﻟا ةدﺎﻀﻤﻟا مﻮﺤﺸﻠﻟ
Z
ﻦﻜﻤﻳ ﻬﻠﺴﻏ ًﺎأ ﺔﻟﺎﺴﻐﺑ ،قﺎﺒﻃﻷا ﻲهو جﺎﺘﺤﺗ ﺴﻐﻠﻟ ﻞآ ﻦﻳﺮﻬﺷ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻚﻟذو ﺐﺴﺣ لﺎﻤﻌﺘﺳﻻا وأ راﺮﻜﺘﺑ ،ﺮﺜآأ ﻣﺪﻨﻋﻢﺘﻳ لﺎﻤﻌﺘﺳا
ﺔﻨﺧﺪﻤﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﺑ ﺮﺜآأ
-
ﺮﺗﻼﻓ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﻂﺸﻨﻟا ةدﺎﻀﻤﻟا ﺢﺋاوﺮﻠﻟ
W
ﺮﺗﻼﻓ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﻂﺸﻨﻟا دﺎﻀﻤﻟا ﺢﺋاوﺮﻠﻟ ﺮﻴﻏ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺮﻳوﺪﺘﻠﻟ ﻻو ،ﻞﺴﻐﻠﻟ ﺐﺠﻳ ﺎﻬﻠﻳﺪﺒﺗﺪﻌﺑ
4
رﻮﻬﺷ ﻦﻣ لﺎﻤﻌﺘﺳﻻا رﺮﻜﺘﻤﻟا ﺔﺻﺎﺧ ﺪﻨﻋ لﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﻒﺜﻜﻤﻟا . ﻒﻴﻈﻨﺘﻟ ﺢﻄﺳ
ﺔﻨﺧﺪﻤﻟا ﻦﻜﻤﻳ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺔﻌﻄﻗ شﺎﻤﻗ ﺔﺒﻃر ﻈﻨﻣو ﻞﺋﺎﺳ ﺪﻳﺎﺤﻣ . نإ ﺰﻣﺮﻟا دﻮﺟﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺞﺘﻨﻤﻟا وأ ﻰﻠﻋ ةﻮﺒﻋ ﻴﻠﻐﺘﻟا ﺮﻴﺸﻳ ﻰﻟإﻪﻧأ ﺪﻨﻋ ﺺﻠﺨﺘﻟا ﻦﻣ زﺎﻬﺠﻟا ﻲﻐﺒﻨﻳ مﺪﻋ ﻩرﺎﺒﺘﻋا تﺎﻳﺎﻔﻨﻟﺎآ ،ﺔﻴﻟﺰﻨﻤﻟا ﻞﺑ ﺐﺠﻳ ﺐﺠﻳ ﻪﻤﻴﻠﺴﺗ ﻰﻟا ﺰآﺮﻣ ﻊﻴﻤﺠﺗ
ﺺﺼﺨﺘﻣ ةدﺎﻋﺈﺑ ﺮﻳوﺪﺗ ةﺰﻬﺟﻷا ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا ﺔﻴﻧوﺮﺘﻜﻟﻻاو.
ﺪﻨﻋ ﻚﻣﺎﻴﻗ ﺺﻠﺨﺘﻟﺎﺑ ﻦﻣ اﺬه ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻞﻜﺸﺑ ،ﺢﻴﺤﺻ فﻮﺳ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻰﻠﻋ ﻊﻨﻣ رﺎﺛﻵا ﺔﻴﺒﻠﺴﻟا ﺔﻠﻤﺘﺤﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺌﻴﺒﻟا ﺔﺤﺻو ،نﺎﺴﻧﻹا ﻲﺘﻟاو ﻦﻜﻤﻳ نأ ﻢﺠﻨﺗ ﻦﻋ ﻠﺨﺘﻟا ﺮﻴ ﻴﻠﺴﻟا
ﺞﺘﻨﻤﻠﻟ . لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻰﻠﻋ تﺎﻣﻮﻠﻌ ﺮﺜآأ ﻼﻴﺼﻔ لﻮﺣ ةدﺎﻋإ ﺮﻳوﺪﺗ اﺬه ،ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻢﻗ لﺎﺼﺗﻻﺎﺑ ﺐﺘﻜﻤﺑ ﺔﻨﻳﺪﻤﻟا صﺎﺨﻟا ﺺﻠﺨﺘﻟﺎﺑ ﻦﻣ تﺎﻳﺎﻔﻨﻟا وأ ﻞﺤﻤﻟﺎﺑ يﺬﻟا ﺖﻳﺮﺘﺷا ﻨﻣ ﺘﻨﻤﻟا
.
ﻢﻗ ﻞﻴﺻﻮﺘﺑ ﺔﻨﺧﺪﻤﻟا ﺔﻜﺒﺸﺑ رﺎﻴﺘﻟا ﻦﻣ لﻼﺧ حﺎﺘﻔﻣ جودﺰﻣ بﺎﻄﻗﻷا ﺢﺗﺎﻔﺑ ﻞﻴﺻﻮ ﻞﻘﻳ ﻦﻋ
3
ﻢﻣ
.
ﻪﻴﺒﻨﺗ
:
ﻞﺒﻗ مﺎﻴﻘﻟا ﻴآﺮﺘﺑ ،ﺔﻨﺧﺪﻤﻟا ﻢﻗ ﺔﻟازﺈﺑ ﻗﺎﻗر ﺔﻳﺎﻤﺤﻟا
)
ﺎﻬﻧﻮﻟ ﺾﻴﺑأ فّﻔ
(
.
1 / 1

ZANKER KHT6111 Manual de utilizare

Categorie
Hote pentru aragaz
Tip
Manual de utilizare
Acest manual este potrivit și pentru